EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Л. А. Слатвінська

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.59

УДК: 338.48

Л. А. Слатвінська

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

В сучасних інтеграційних умовах розвитку інклюзивний туризм формується та розвивається в правовому, соціальному, педагогічному, філософському, економічному просторі. У статті охарактеризовано сучасний стан та перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні.
Обґрунтовано напрями удосконалення системи розвитку туризму з урахуванням вимог суттєвої активізації впровадження інноваційних технологій і стандартів сучасного інформаційного суспільства як мотиватора розвитку інклюзивного туризму. Інклюзивний туризм є унікальною можливістю для підвищення обізнаності про реальний та потенційний внесок туризму у стійкий розвиток економіки.
Визначено, сутність інклюзивного туризму, теоретично підтверджено, що інклюзивний туризм – форма туризму, яка включає в себе процес співпраці між різним учасниками сфери туризму, які дозволяють людям з особливими потребами отримати доступ до споживання та надання універсальних туристичних продуктів, послуг.
Встановлено, що на рівні державного регулювання в правовому полі, організація інклюзивного туризму має тенденцію до покращення, розробляються проекти законів, проводяться міжнародні науково-методичні семінари з участю провідних фахівців. Слабкою стороною організації є реалізація міжнародних рекомендацій щодо розвитку інфраструктури інклюзивного туризму.
Відзначено, що активну участь у розвитку інклюзивного туризму приймають спеціалізовані та громадські організації, заклади освіти на основі врахування пропозиції громади. Враховуючи дані, що в Україні кількість людей з інвалідністю збільшується та з’явилась нова категорія інвалідів – учасники, постраждалі внаслідок АТО, особи переселені з окупованих територій інклюзивний туризм може стати для них потужним засобом реабілітації. Розвиток туризму для осіб з інклюзією, розробка туристичних програм з урахуванням доступності створюють рівні можливості для реалізації права на відпочинок кожної людини. Громади мають долучитися до цих подій за допомогою технологічних досягнень, включаючи потенціал туристичних ресурсів міста, штучний інтелект та цифрові платформи. У сучасному світі цифрові досягнення та інновації – частина вирішення проблеми соціально-економічного розвитку та постійне зростання за рахунок розвитку більш стійкого та відповідального сектору, а саме туризму.

Ключові слова: інклюзивний туризм; соціально- реабілітаційний туризм; наукові підходи.

Література

1.Труніна І. М., Сосновська Ю. Р. Стан міжнародного туризму для осіб з інвалідністю в Україні. Modern Economics. 2019. № 15(2019). С. 191-195. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-27.
2.Яріко М. О. Філософія інклюзивного туризму / М. О. Яріко // Культура України. – 2017. – Випуск 58. – С. 119-128.
3.Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
4.Закон України «Про туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.
5. Хрущ, Ю. М. Туризм для інвалідів : сучасні підходи до визначення поняття / Ю. М. Хрущ, В. М. Іванова, Р. С. Медведський // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2017. – № 6. – С. 206-211.
6.Інклюзивний реабілітаційний туризм – розвиток нового виду реабілітації осіб з інвалідністю в Україні Електронний ресурс]. – Режим доступу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:novadoba.com.ua/45768-inklyuzyvnyy-reabilitaciyno-socialnyy-turyzm-8722-rozvytok-novogo-vydu-reabil
7. Смирнова Д.Б. Безбарьерный туризм: основные понятия, перспективы развития / Д.Б. Смирнова, Ю.С. Смородина // World economy, finances and investments : сб. матер. ІІ Междунар. науч.-пр- акт. конфер. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.asconf.com/view_arhiv.php?konf=World%20economy,%20finance
8. Перфільєва М. В. Правове забезпечення розвитку інклюзивного туризму в Україні/ М. В. Перфільєва, І.О.Кирпич //Молодий вчений. – 2017. – Вип. 4(44). – С. 418-420.
9. Ахметшин А. Спортивно-оздоровительный туризм как новый вид адаптивного спорта / А. Ахметшин // Адаптивная физическая культура. – 2003. – № 4. – с. 36–37.
10. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search. ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/GH3AN00A.html
11.Радіонова О. М. Сучасні арт-об’єкти та інклюзивний туризм: діалектика співвідношень – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/96.pdf
12. Cоціальний захист населення України: стат. зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2018. 121 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_szn_2017.pdf
13. Інформація щодо надання статусу учасника бойових дій – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/informatsiya-schodo-nadannya-statusu-uchasnyka-bojovyh-dij.html
14. Pоманенко Т. Проблеми розвитку інклюзивного туризму в Україні /
Т. Романенко // Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації: Матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 27 – 28 квітня 2017 р. – Ужгород: ПП «Інвазор», 2017. – С. 61-63.
15. Мальська М. П. Економіка туризму : теорія і практика [текст] : підручник. /
М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К.: «Центр учбової літератури», 2019. – 544 с.
16. Науменко Л.Ю. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів /, О. В. Cемененко // Український вісник медико-соціальної експертизи. - 2015. - №2. - С. 23-26. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmse_2015_2_7

L. Slatvinska

ASPECTS OF ACCESSIBLE TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

In modern integration conditions of development accessible tourism is formed and develops in the legal, social, pedagogical, philosophical, economic place. The article describes the current state and aspects of accessible tourism in Ukraine.
This article contains directions for improving the tourism development system, taking into account the requirements of significant activation of the introduction of innovative technologies and standards of modern information society as a motivator for the development of accessible tourism. Accessible tourism is a unique opportunity for raise awareness about the real and potential contribution of tourism to economic development.
The essence of accessible tourism is determined and theoretically confirmed. Accessible tourism is a form of tourism, that involves a process of cooperation between different members of tourism, which allow people with special needs access to consumption and provision of universal tourist products and services.
It is installed that at the level of state regulation in the legal field, the organization of accessible tourism tends to improve, draft laws are being drafted and hold international scientific and methodological seminars with the participation of leading experts.
The weakness of the organization is the realization of international recommendations for the development infrastructure of accessible tourism.
It is noted that specialized and public organizations take active part in the development of accessible tourism based on the consideration of the community offer. Given the fact that the number of people with disabilities in Ukraine is increasing and a new category of disabled people has emerged - participants affected by the ATO, people displaced from the occupied territories, accessible tourism can become a powerful means of rehabilitation for them. The development of tourism for people with inclusion, the development of tourist programs taking into account accessibility create equal opportunities for the exercise of the right to rest of every person. Communities need to take part in these developments by means of technological achievements , including the potential of the city's tourism resources, artificial intelligence and digital platforms. In the modern world, digital achievements and innovations are part of the solution to the problem of socio-economic development and constant growth through the development of a more sustainable and responsible sector, namely tourism.

Keywords: accessible tourism; social and rehabilitation tourism; scientific approaches.

References

1. Trunina I., Sosnovska J. (2019), “The State of International Tourism for People with Disabilities in Ukraine”, Modern Economics, [Online], vol. 15, available at: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-27.
2. Yariko M. (2017), “The philosophy of inclusive tourism”, Kultura Ukrayini, vol. 1 pp. 119-128.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “The Constitution of Ukraine”, avaible at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ (Accessed 20 March 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine “About tourism” avaible at: // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/324/95(Accessed 20 March 2020).
5. Khrushch, Y. M. (2017), “Tourism for the disabled: current approaches to defining the concept”, Naukovij visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu, vol. 6, pp. 206–211.
6. Inclusive rehabilitation tourism - the development of a new type of rehabilitation of persons with disabilities in Ukraine, available at: http:novadoba.com.ua/45768-inklyuzyvnyy-reabilitaciyno-socialnyy-turyzm-8722-rozvytok-novogo-vydu-reabil (Accessed 19 March 2020).
7. Smirnova, D. V. And Currant Yu. S. (2013), “Аccessible tourism: basic concepts, development prospect”, avaible at: :http://www.asconf.com/view_arhiv.php?konf=World%20economy,%20finance (Accessed 23 March 2020).
8. Perfileva M. V. (2017), “Legal support for the development of inclusive tourism in Ukraine, Molodij vchenij, vol. 4 (44), pp. 418-420.
9. Akhmetshin A. (2003), “Sports and recreation tourism as a new type of adaptive sport”, Adaptivnaya fizicheskaya kultura, vol.4, pp. 36-37.
10. Poyasnyuvalna zapiska do proektu Zakonu Ukrayini «Pro vnesennya zmin do deyakih zakoniv Ukrayini shodo inklyuzivnogo reabilitacijno-socialnogo turizmu avaible at: // http:// ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/GH3AN00A.html (Accessed 20 March 2020).
11. Radionova, О. М. (2018), “Contemporary Art Studies and Inclusive Tourism: The dialectic of relations” Demography, labor economy, social economy and policy, [Online], vol. 18, avaible at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/96.pdf (Accessed 25 March 2020).
12. Statististics Service of Ukraine (2018), “Social protection of the population of Ukraine”, avaible at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_szn_2017.pdf
13. Information on granting combatant status avaible at: http://dsvv.gov.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/informatsiya-schodo-nadannya-statusu-uchasnyka-bojovyh-dij.html (Accessed 25 March 2020).
14. Romanenko, T. (2017), “Problems of development of inclusive tourism in Ukraine”, International Scientific and Practical Conference, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine, 27 – 28 April 2017, pp. 61-63.
15. Malska, M. P. Rutynskyj, M. J. Bilous, S. V. and Mandyuk, N. L. (2019), Ekonomika turyzmu : teoriya i praktyka [Economics of tourism: theory and practice], «Centr uchbovoyi literatury`», Kyiv, Ukraine.
16. Naumenko, L. Yu. Lepsky`j, V. V. S. V. Makarenko, S. V. and Borysova, I. S. (2015), “Inclusive tourism as a form of rehabilitation: modern needs of people with disabilities”, Ukrayinskyj visnyk medyko-socialnoyi ekspertyzy, vol. 2, pp. 23–26.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 2065

Відомості про авторів

Л. А. Слатвінська

к. е. н, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

L. Slatvinska

PhD in Economics, Associate Professor, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

ORCID:

0000-0002-2575-5114

Як цитувати статтю

Слатвінська Л. А. Перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1684 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.59

Slatvinska, L. (2020), “Aspects of accessible tourism development in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1684 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.