EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ
І. В. Лазебна, Н. Л. Новікова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.58

УДК: 351:656

І. В. Лазебна, Н. Л. Новікова

НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто основи необхідності державного регулювання залізничної галузі України. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку ринку залізничного транспорту України, важливість залізничних перевезень за умови експортно-орієнтованої моделі розвитку держави, так як більшу частину валютних надходжень економіка України отримує від експорту аграрної продукції, руд, металопрокату. Без залізничного транспорту процес перевезення продукції буде набагато дорожчим та незручним. Важливість залізничного транспорту в системі транспортних комунікацій України посилюється і тим, що через територію держави пролягають основні транспортні транс'європейські коридори: Схід – Захід, Балтика – Чорне море. Ринок залізничних перевезень не може існувати як самоокупна організація без втручання держави, він повинен функціонувати за рахунок внутрішніх і зовнішніх резервів і менше бути залежним від зовнішніх ризиків. Враховуючи вплив транспорту на світову економіку, необхідно мати ефективний державний вплив на галузь та більш ефективну систему економіки, яка здатна використовувати наявні ресурси, залучати інвестиції, що підвищить конкурентоспроможність залізничного транспорту. На основі проведеного аналізу виділено деякі системні проблеми, які надають визначальний негативний вплив на ефективність функціонування галузі. Пропонується використовувати альтернативи розвитку, а саме залучати інвестиції в цю галузь, як основу для побудови сценаріїв майбутнього залізничного транспорту. Досліджено інструменти для залучення довгострокового фінансування масштабних інфраструктурних проектів. Визначено причини низької інвестиційної привабливості Укрзалізниці. Виходячи з існуючих конкурентних переваг на світовому ринку, висвітлено основні пріоритетні напрями інвестицій у залізничний сектор України. Інвестиції в залізничний транспорт залишаються одним з найбільш прибуткових інвестиційних проектів держави з точки зору макроекономічного ефекту. Розглянуто нормативно-правові акти регулювання ринку залізничних перевезень, які визначають комплекс заходів та механізмів, спрямованих на регулювання відносин між суб'єктами залізничного транспорту та користувачами послуг, вдосконалення державного регулювання, стимулювання інвестиційної діяльності з метою збільшення конкурентоспроможність та ефективність функціонування залізничного транспорту.

Ключові слова: державне регулювання; ринок залізничних перевезень; Укрзалізниця; інвестиції; транспортування.

Література

1) $50 млрд інвестицій, +40% ВВП: представлена стратегія економічного зростання. URL: https://agroportal.ua/ua/news/ukraina/50-mlrd-investitsii40-vvp-predstavlena-strategiya-ekonomicheskogo-rosta/#
2) Railways should be classified according to annual volume of passenger and freight traffic, role in railways network, and maximum designed speed. URL: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/railway
3) Бараш Ю.С. Управління залізничним транспортом країни: монограф. / Ю.С. Бараш. – Д.: ДНУЗТ ім. ак. Лазаряна, 2006. 264 с.
4) Дєгтяр А.О. Державне регулювання залізничного транспорту як природної монополії / А.О. Дєгтяр // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // Державне управління. 2017. № 2 (24). 1 т.
5) Дикань В.Л. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному просторі / В.Л. Дикань, Г.Є. Островерх // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник наукових праць. 2018. № 62. С. 11–19.
6) Довідка про обсяги перевезень вантажів у січні – грудні. URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html
7) Ейтутіс Г.Д. Державне регулювання та стратегічний менеджмент на залізничному транспорті України в умовах ринкової економіки / Г.Д. Ейтутіс // Залізн. трансп. України. 2008. N 2. С. 28-31
8) Ейтутіс Г. Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації / Г. Ейтутіс, О. Никифорук, О. Бойко // Економіст. 2012. №8. С. 64–69.
9) Закон України «Про залізничний транспорт». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80
10) Інвестиційна програма. URL: https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/development/investment_program/
11) Інформація про Українські залізниці. URL: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-ukrainski-zaliznici.html
12) Кірдіна О.Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України: монограф. / О.Г. Кірдіна. Х.: УкрДАЗТ, 2011. 312 с.
13) Об'ємні показники по пасажирських перевезеннях по АТ "Укрзалізниця" за 2018-2019 роки. URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html
14) Поліщук О. Укрзалізниця: затикаєш корупційні “діри” - і вуаля! Ось вам інвестиції! / О. Поліщук // Укрінформ. 2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2622196-ukrzaliznica-zatikaes-korupcijni-diri-i-vuala-os-vam-investicii.html
15) Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF
16) Статистичні дані про Українські залізниці. URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html
17) Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

І. Lazebna, N. Novikovа

THE NEED FOR STATE REGULATION OF THE RAIL MARKET IN UKRAINE

Summary

The article deals with the basics of the necessity of state regulation of the railway industry of Ukraine. The current state and tendencies of development of the railway transport market of Ukraine, the importance of rail transportation under the condition of export-oriented model of the state development are analyzed, as the majority of foreign exchange earnings of Ukraine receives from export of agricultural products, ores, and rolled metal. Without rail, the process of transporting goods will be much more expensive and inconvenient. The importance of railway transport in the system of transport communications of Ukraine is further enhanced by the fact that the main transport trans-European corridors pass through the territory of the state: East - West, Baltic - Black Sea. The market of railway transportation cannot exist as a self-sustaining organization without state intervention, it should function at the expense of internal and external reserves, less be dependent on external risks. Given the impact of transport on the world economy, it is necessary to have an effective state impact on the industry and a more efficient system of economy that is able to use the available resources, attract investments, which will improve the competitiveness of rail transport. Based on the analysis, some systemic problems have been identified that have a significant negative impact on the efficiency of the industry. It is suggested to use development alternatives, namely attracting investments in the field, as a basis for building scenarios for the future railway transport. The tools for attracting long-term financing of large-scale infrastructure projects are explored. The reasons for the low investment attractiveness of Ukrzaliznytsia are identified. Based on the existing competitive advantages in the world market, the main priority directions of investment in the railway sector of Ukraine are highlighted. Investments in rail transport remain one of the most profitable investment projects of the state in terms of macroeconomic effect. Regulatory acts of regulation of the market of railway transportation are considered, which define a set of measures and mechanisms aimed at regulating relations between the entities of railway transport and users of services, improvement of state regulation, stimulation of investment activity in order to increase the competitiveness and efficiency of railway transport functioning.

Keywords: state regulation; railway transportation market; Ukrzaliznytsia; investments; transportation.

References

1. Agroportal (2020), “$ 50 billion in investment, + 40% of GDP: economic growth strategy presented”, available at: https://agroportal.ua/ua/news/ukraina/50-mlrd-investitsii40-vvp-predstavlena-strategiya-ekonomicheskogo-rosta/# (Accessed 19 April 2020).
2. Science Direct (2018), “Railways should be classified according to annual volume of passenger and freight traffic, role in railways network, and maximum designed speed”, available at: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/railway (Accessed 19 April 2020).
3. Barash, Y.S. (2006), Upravlinnja zaliznychnym transportom krajiny [Railway management of the country], DNUZT them. ac. Lazaryana, Dnipropetrivs’k, Ukraine.
4. Dagtyar, A.O. (2017), “State regulation of railway transport as a natural monopoly”, Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka», Publichne administruvannia, vol. 2 (24).
5. Dikan, V.L. (2018), “Improving the mechanisms of state management of the development of the railway industry of Ukraine in the European integration space”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti : zbirnyk naukovykh prats', vol. 62, pp. 11–19.
6. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), “Information on the volume of freight transportation in January – December”, available at: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html (Accessed 19 April 2020).
7. Eututis, G.D. (2008), “State regulation and strategic management in the railway transport of Ukraine in a market economy”, Zaliznychnyj transport Ukrainy, vol. 2, pp. 28–31.
8. Eututis, G. Nikiforuk, O. and Boyko, O. (2012), “Potential sources of investment in the development of railway transport of Ukraine: opportunities for their diversification”, Economist, vol. 8, pp. 64–69.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Rail Transport", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 19 April 2020).
10. The official site of “Ukrainian Railways” (2020), “Investment program”, available at: https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/development/investment_program/ (Accessed 19 April 2020).
11. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), “Information about Ukrainian railways”, available at: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-ukrainski-zaliznici.html (Accessed 19 April 2020).
12. Kirdina, O.G. (2011), Metodolohichni aspekty investytsijno-innovatsijnoho rozvytku zaliznychnoho kompleksu Ukrainy [Methodological aspects of investment and innovation development of the railway complex of Ukraine], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
13. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), “Volume indicators for passenger transportation on JSC "Ukrzaliznytsia" for 2018-2019”, available at: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html (Accessed 19 April 2020).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “On approval of the State and targeted programs for reforming railway transport for 2010-2019”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF (Accessed 19 April 2020).
15. Multimedia platform of foreign broadcasting of Ukraine UKRINFORM (2020), “Ukrzaliznytsia: you plug corruption "holes" - and voila! Here is your investment!”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2622196-ukrzaliznica-zatikaes-korupcijni-diri-i-vuala-os-vam-investicii.html (Accessed 19 April 2020).
16. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), “Statistics on Ukrainian railways”, available at: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html (Accessed 19 April 2020).
17. President of Ukraine (2020), Decree “Ukraine 2020 Sustainable Development Strategy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 19 April 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 1187

Відомості про авторів

І. В. Лазебна

к. е. н., доцент,доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Київський національний торговельно-економічний університет

І. Lazebna

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Public management and administration Department,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-5668-7487


Н. Л. Новікова

д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Київського національного торговельно-економічного університету

N. Novikovа

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Public management and administration Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-5219-9494

Як цитувати статтю

Лазебна І. В., Новікова Н. Л. Необхідність державного регулювання ринку залізничних перевезень України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1683 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.58

Lazebna, І. and Novikovа, N. (2020), “The need for state regulation of the rail market in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1683 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.