EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В. Ф. Загурська-Антонюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.57

УДК: 32:351.862

В. Ф. Загурська-Антонюк

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Проблемою національної безпеки у сучасному світі та її ролі у формуванні сучасних держав зацікавилося багато вчених у різних наукових галузях, особливо від початку XXI століття. Проте не існує у дослідженнях однозначно та конкретно визначеного предмету національної безпеки у системі державного управління. У наукових дослідженнях, присвячних даній проблематиці, часто ототожнюються поняття національної безпеки та стратегії безпеки на рівні національних, регіональних і глобальних відносин.
Безпека, подібно, як багато інших теоретичних категорій у суспільних науках, немає єдиного і чіткого визначення. Адже ця категорія має міждисциплінарне значення, тому науковці з різних наукових галузей трактують його відповідно до їх предмету вивчення та специфіки пізнання та дослідження. Але, не зважаючи на це, більшість дослідників погоджуються з тим, що безпека є категорією антропоцентричною – пов’язаною із суспільною сутністю та цінністю людини. Адже у кожній сфері та кожному аспекті людського життя можна розглядати проблематику безпеки.

Ключові слова: безпека; геополітика; державна безпека; державне управління; національна безпека; національні інтереси; трансформаційні зміни.

Література

1. Висоцький О. Ю., Висоцька О. Є., Шаров Ю. П. Основи державного управління. Частина І. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. 52 с.
2. Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики: вибр. наук. пр. Київ: НІСД, 2016. 527 с.
3. Вонсович О. С. Національна безпека України в умовах сучасних геополітичних змін. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2017. Вип. 24(2). С. 18–24.
4. Глобальна та національна безпека: підручник / [В. І. Абрамов та ін.]; за заг. ред. Г. П. Ситника; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Громад. орг. «Акад. нац. безпеки». Київ: НАДУ, 2016. 781 с.
5. Курас А. І. Національна безпека України: військово-політичні парадигми. Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. 2014. Вип. 2. С. 230 – 240.
6. Сурмін Ю. П. Система. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін., 2011. C. 561–565.
7. Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справочник / под ред. Г. П. Сытника. Киев: НАГУ при Президенте Украины, 2012. 496 с.
8. Чернишова Т. О. Нація. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]; за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2015. C. 467 – 468.
9. Глобальна та національна безпека / авт. кол. В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. Ф. Смолянюк; за заг. ред. Г. П. Ситника. Київ: НАДУ при Президентові України, 2016. 784 с.
10. Корнієвський О. Національна безпека. Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ: Парламентське видавництво, 2011. C. 489 – 490.
11. Тупчієнко Л. Національна безпека. Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. Київ: Генеза, 2004. C. 386 – 387.
12. Про національну безпеку України: проект закону України від 28.02.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531
13. Словник української мови в 11 томах. URL: https://slovnyk.ua/
14. Kukułka J. Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów. „Sprawy międzynarodowe”, 1982, z. 7, s. 29.

V. Zagurska-Antoniuk

NATIONAL SECURITY AND PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

Summary

The study of the national security sphere of any country requires the use of methodological tools, built on the basis of systematic analysis of complex social processes. Below we will discuss two key systems directly involved in securing society, the state, the citizen: a) the national security system and b) the system of ensuring national security. The national security system is an open, dynamic social system, the main purpose of which is to create conditions for the realization of national interests, to ensure the integrity of society and the state. Its constituent elements are the nation, national interests, national values, activities for their protection, national security as a state of protection of national interests, as well as the challenges, threats and dangers of destructive influence.
The activities of society, state, citizens in protecting (defending, promoting) national interests takes place in various spheres, the total number of which depends on the specific historical conditions of the country’s development, the format of the challenges and dangers facing it, the experience of security activities, etc. In the Ukrainian legislation, the areas of ensuring national security recognized internal political, foreign policy, military, social, humanitarian, economic, scientific and technological, informational, environmental, as well as the areas of state security, civil protection of the population, security of the state border. Depending on the tasks that need to be resolved in the process of securing national security, a formal part of the national security and the national security system (public authorities, security forces, etc.) and an informal part (civil society institutions, citizens, mass media, etc.) can be singled out.
Depending on the subject of national security, which plays a leading role in the analysis of national security factors and when adopting the appropriate management decision, one can consider the national, state and public subsystems of the national security and the national security system, which mutually complement and control in a certain way one another.

Keywords: security; geopolitics; state security; public administration; national security; national interests; transformational changes.

References

1. Vysoc'kyj, O.Ju., Vysoc'ka, O.Je., and Sharov, Ju.P. (2008), Osnovy derzhavnogo upravlinnja [Fundamentals of public administration], vol. I, NMetAU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
2. Vlasjuk, O.S. (2016), Nacional'na bezpeka Ukrai'ny: evoljucija problem vnutrishn'oi' polityky [National Security of Ukraine: Evolution of Domestic Policy Problems], NISD, Kyi'v, Ukraine.
3. Vonsovych, O.S. (2017), “National security of Ukraine in the conditions of modern geopolitical changes”, Naukovyj visnyk Dyplomatychnoi' akademii' Ukrai'ny, vol. 24(2), pp. 18–24.
4. NADU (2016), Global'na ta nacional'na bezpeka [Global and national security], Gromad. org. «Akad. nac. bezpeky». NADU, Kyi'v, Ukraine.
5. Kuras, A.I. (2014), “National security of Ukraine: military-political paradigms”, Naukovi zapysky Instytutu politychnyh i etnonacional'nyh doslidzhen' im. I. F. Kurasa, vol. 2, pp. 230 – 240.
6. Surmin, Ju.P. (2011), Systema. Encyklopedija derzhavnogo upravlinnja [System. Encyclopedia of Public Administration], vol. 2: Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia [Methodology of public administration], NADU, Kyi'v, Ukraine.
7. NADU (2012), Gosudarstvennoe upravlenie v sfere nacional'noj bezopasnosti [Public administration in the field of national security], NADU, Kyi'v, Ukraine.
8. Chernyshova, T.O. (2015), Nacija. Politologichnyj encyklopedychnyj slovnyk [Nationality. Polytology encyclopedic dictionary], Harkiv: Pravo,.
9. NADU (2016), Global'na ta nacional'na bezpeka [Global and national security], NADU, Kyi'v, Ukraine.
10. Kornijevs'kyj, O. (2011), Nacional'na bezpeka. Politychna encyklopedija [National security. Political encyclopedia], Parlaments'ke vydavnyctvo Kyi'v, Ukraine.
11. Tupchijenko, L. (2004), Nacional'na bezpeka. Politologichnyj encyklopedychnyj slovnyk [National security. Political science encyclopedic dictionary], Geneza, Kyi'v, Ukraine.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), “Draft Law “On the national security of Ukraine”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531 (Accessed 28 April 2020).
13. Dictionary of the Ukrainian language (2020), available at: https://slovnyk.ua/ (Accessed 28 April 2020).
14. Kukułka, J. (1982), “Security and European cooperation: interdependencies and conflicts of interest”, Sprawy międzynarodowe, vol. 7, p. 29.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 1295

Відомості про авторів

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic security, public administration and administration, State University «Zhytomyr Polytechnic»

ORCID:

0000-0003-3334-4494

Як цитувати статтю

Загурська-Антонюк В. Ф. Національна безпека та система державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1682 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.57

Zagurska-Antoniuk, V. (2020), “National security and public administration system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1682 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.