EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗБУДОВА ЦИФРОВИХ ІНФРАСТРУКТУР ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ
Т. В. Запорожець

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.56

УДК: 35.07

Т. В. Запорожець

РОЗБУДОВА ЦИФРОВИХ ІНФРАСТРУКТУР ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню стану розбудови цифрових інфраструктур та розвитку ресурсів для втілення технологічних новацій в Україні та світі. Автором обґрунтовано, що рівні національних економік є одним із найважливіших чинників формування світових розривів. Економічно розвинуті країни мають більші ресурси для втілення технологічних новацій та залучення до них мас; фінансово незалежні громадяни таких країн орієнтуються на найновіші телекомунікаційні та інші технічні засоби для задоволення власних потреб. Доведено, що географічні розриви базуються на кількох сегментах - міжнародному та внутрішньому векторах. Міжнародний вектор характеризується суттєвими дисбалансами між деякими країнами у доступі до інформації та комунікації через новітні телекомунікаційні канали до світової скарбниці знань. Відтак подекуди новітні технології не лише не сприяють повноцінній реалізації будь-якої особистості, а виступають каталізатором розривів між різними групами населення. Закцентовано увагу на роботі Європейської Комісії, яка надзвичайно активно працює над питаннями розвитку та поширення цифрових технологій у світі. Встановлено, що одним із пріоритетних напрямів діяльності Комісії визначено стратегію “Цифровий єдиний ринок” (Digital Single Market), як комплекс механізмів для забезпечення активної участі кожного громадянина у розбудові цифрового суспільства. Європейська Комісія визначає цифрову економіку як середовище, що дозволяє кожній компанії або окремій особі оперативно і з низькими витратами контактувати з іншою компанією або людиною для торгівлі, обміну ідеями та знаннями, спільної роботи тощо. У ході дослідження доведено, що розвиток цифрових інфраструктур в Україні нерозривно пов’язаний з формуванням цифрового суспільства. Обґрунтовано, що дослідницький інтерес до питань взаємозв’язку розвитку цифрових технологій та формування цифрового суспільства обумовлений стрімким розвитком сучасних науково-технічних досягнень, що створюють і формують принципово нове суспільство. Вони дають можливість швидко вирішувати проблеми інформаційного голоду і виходити на новий рівень міжособистісного спілкування. У такому суспільстві відбуваються нові перетворення у різних процесах людського життя.

Ключові слова: цифрова інфраструктура; цифрові трансформації; органи державної влади; суспільство; штучний інтелект; цифровий розрив; Україна.

Література

1. Чмерук Г.Г., Краліч В.Р. Цифрова нерівність в Україні: аналіз та шляхи подолання ДВНЗ “Університет банківської справи” ”Young Scientist” № 7 (59) July, 2018.
2. Звіт Всесвітнього економічного форуму за 2014-2015 роки. URL : http:// reports.weforum.org/global–competitiveness–report–2014–2015/ (дата звернення: 11.05.2020).
3. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 27 марта 2006 года 60/252. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества. URL : https://undocs.org/ru/A/RES/60/252 (дата звернення: 08.04.2020)
4. Huawei: Глобальний індекс мережевої взаємодії – 2019 Методологія побудови індексу цифрової трансформації GCI. URL : http:// www.huawei.com/minisite/gci/en/methodology.html (дата звернення: 02.03.2020).
5. Global Connectivity Index. Профіль України URL : https://www.huawei.com/ minisite/gci/en/country–profile–ua.html. (дата звернення: 10.05.2020).
6. Проникновение интернета в Украине Factum Group Ukraine URL : http:// www.inau.org.ua/sites/default/files/file/1806/ui_factum_group_ii_kvartal _2018.pdf. (дата звернення: 03.03.2020).
7. Директива 2002/22/ЄС Європейського Парламенту ТА РАДИ від 7 березня 2002 року про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг (Директива про універсальні послуги). URL : https://nkrzi.gov.ua/images/upload/58/19/6ad521f49a3af8c4642834474 a790eac.pdf (дата звернення: 11.05.2020)
8. Дубов Д. В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, М. А. Ожеван. К. : НІСД, 2013. 112 с.
9. Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020) URL : https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/40009.pdf (дата звернення: 03.03.2020).
10. Україна 2030E – країна з розвинутою цифровою економікою: Український інститут майбутнього. URL : https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 02.04.2020).
11. About Improving connectivity and access URL : https://ec.europa.eu/info/research–and–innovation_en (дата звернення: 05.02.2020).
12. M. Porat. The Information Economy : Development and Measurement / M. Porat, M. Rubin. Wash., 1978. 274 р.
13. The Digital Single Market designates the 2014-2019 strategy of the European Commission for the best possible access to the online world for individuals and businesses. URL : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market (дата звернення: 11.05.2020).
14. Alvin Toffler. Creating a New Civilization: The Politics of the Third Wave. Front Cover. /Alvin Toffler, Heidi Toffler/ Turner Pub., 1995. Business & Economics. 112 p.
15. Fichman R.G. Going beyond the dominant paradigm for information technology innovation research: emerging concepts and methods. J Assoc Inf Syst, 2015. № 5(8), P 314-325.
16. Digital in 2020: World’s Internet Users Pass The 4 Billion Mark. URL : https://wearesocial.com/blog/2018/01/global–digital–report–2020 (дата звернення: 15.05.2020)
17. Савченко Н.В. Передумови формування та впровадження концепції “innovation–friendly regulation” у сервісно орієнтованому цифровому суспільстві. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2018. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_1_23. (дата звернення: 18.05.2020)

T. Zaporozhets

DEVELOPMENT OF DIGITAL INFRASTRUCTURES AS A FACTOR OF OVERCOMING THE DIGITAL DIVIDE

Summary

The article is devoted to the study of the state of development of digital infrastructures and development of resources for the implementation of technological innovations in Ukraine and the world. The author substantiates that the levels of national economies are one of the most important factors in the formation of global divides. Economically developed countries have more resources to implement technological innovations and attract the masses to them; financially independent citizens of such countries focus on the latest telecommunications and other technical means to meet their own needs. It is proved that geographical gaps are based on several segments - international and domestic vectors. The international vector is characterized by significant imbalances between some countries in access to information and communication through the latest telecommunications channels to the world's treasury of knowledge. Thus, in some places, the latest technologies not only do not contribute to the full realization of any individual, but act as a catalyst for gaps between different groups. Emphasis is placed on the work of the European Commission, which is extremely active in the development and dissemination of digital technologies in the world. The European Commission defines the digital economy as an environment that allows each company or individual to communicate quickly and at low cost with another company or person for trade, exchange of ideas and knowledge, collaboration and more. It is established that one of the priority areas of the Commission's activity is the Digital Single Market strategy as a set of mechanisms to ensure the active participation of every citizen in the development of the digital society. The study proved that the development of digital infrastructures in Ukraine is inextricably linked with the formation of a digital society. It is substantiated that the research interest in the relationship between the development of digital technologies and the formation of a digital society is due to the rapid development of modern scientific and technological advances that create and shape a fundamentally new society. They provide an opportunity to quickly solve the problems of information hunger and reach a new level of interpersonal communication. In such a society, new transformations are taking place in various processes of human life.

Keywords: digital infrastructure; digital transformations; public authorities; society; artificial intelligence; digital divide; Ukraine.

References

1. Chmeruk, H.H. and Kralich, V.R. (2018), "Digital inequality in Ukraine: analysis and ways to overcome", Young Scientist, vol. 7 (59).
2. Report of the World Economic Forum for 2014-2015, [Online], available at: http:// reports.weforum.org/global–competitiveness–report–2014–2015/ (Accessed 11 May 2020).
3. Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2006 60/252. World Summit on the Information Society, [Online], available at: https://undocs.org/ru/A/RES/60/252 (Accessed 08 Apr 2020).
4. Huawei: Global Network Interaction Index - 2019 GCI Digital Transformation Index Methodology, [Online], available at: http:// www.huawei.com/minisite/gci/en/methodology.html (Accessed 02 March 2020).
5. Global Connectivity Index. Profil Ukrainy, [Online], available at: https://www.huawei.com/ minisite/gci/en/country–profile–ua.html. (Accessed 10 May 2020).
6. Factum Group Ukraine (2018), Internet penetration in Ukraine, [Online], available at: http:// www.inau.org.ua/sites/default/files/file/1806/ui_factum_group_ii_kvartal _2018.pdf (Accessed 03 March 2020).
7. Directive 2002/22/EU of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive), [Online], available at: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/58/19/6ad521f49a3af8c4642834474 a790eac.pdf (Accessed 11 May 2020).
8. Dubov, D. V. and Ozhevan, M. A. (2013), Shyrokosmuhovyi dostup do merezhi Internet yak vazhlyva peredumova innovatsiinoho rozvytku Ukrainy: analit. dop. [Broadband access to the Internet as an important prerequisite for innovative development of Ukraine: an analytical report], NISD, Kyiv, Ukraine, P. 112.
9. Digital Agenda of Ukraine - 2020 (“Digital Agenda” - 2020), [Online], available at: https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/40009.pdf (Accessed 03 March 2020).
10. Ukrainskyi instytut maibutnoho, " Ukraine 2030E - a country with a developed digital economy", [Online], available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (Accessed 02 Apr 2020).
11. About Improving connectivity and access, [Online], available at: https://ec.europa.eu/info/research–and–innovation_en (Accessed 05 Feb 2020).
12. M. Porat. The Information Economy : Development and Measurement / M. Porat, M. Rubin. Wash., 1978. 274 p.
13. The Digital Single Market designates the 2014-2019 strategy of the European Commission for the best possible access to the online world for individuals and businesses. [Online], available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market (Accessed 11 May 2020).
14. Alvin Toffler. Creating a New Civilization: The Politics of the Third Wave. Front Cover. /Alvin Toffler, Heidi Toffler/ Turner Pub., 1995. Business & Economics. 112 p.
15. Fichman R.G. Going beyond the dominant paradigm for information technology innovation research: emerging concepts and methods. J Assoc Inf Syst, 2015. # 5(8), P 314-325.
16. Digital in 2020: Worlds Internet Users Pass The 4 Billion Mark. [Online], available at: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global–digital–report–2020 (Accessed 15 May 2020).
17. Savchenko, N.V. (2018), "Prerequisites for the formation and implementation of the concept of "innovation-friendly regulation" in a service-oriented digital society", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. 1, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_1_23 (Accessed 18 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 1240

Відомості про авторів

Т. В. Запорожець

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій,Національна академія державного управління при Президентові України

T. Zaporozhets

PhD in Public Administration, Doctor’s Degree applicant, of Information Policy and Digital Technologies Faculty, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Запорожець Т. В. Розбудова цифрових інфраструктур як фактор подолання цифрового розриву. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1681 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.56

Zaporozhets, T. (2020), “Development of digital infrastructures as a factor of overcoming the digital divide”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1681 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.