EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ
Т. М. Дерун

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.37

УДК: 321.01:325.455:332.1

Т. М. Дерун

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті досліджено перспективи розвитку територіальних громад у процесі розбудови сервісно-орієнтованої держави. Зазначено, що загальна мета розвитку територіальних громад полягає в покращенні соціально-економічних та екологічних умов урбанізованих територій, умов проживання та праці всіх їх мешканців. Зазначено, що співробітництво територіальних громад є специфічною формою реалізації права на місцеве самоврядування. Така модель діяльності територіальних громад гарантує розширення можливостей для задоволення потреб територіального розвитку. Розглянуто перспективи використання кластерного підходу до організації партнерських відносин у системі розвитку територій, який дозволяє об’єднати зусилля як територіальних громад, органів управління ними, так й зацікавлених суб’єктів (приватний сектор, громадські організації, наукові установи). Одним із перспективних інструментів розвитку територіальних громад у процесі розбудови сервісно-орієнтованої держави названо стратегічне планування, результатом якого виступає стратегія або стратегічний план. Визначено, що розвиток територіальної громади у будь-якому напрямі та сфері, забезпечення її життєдіяльності, відповідно інтересам населення знаходиться прямій залежності від розвитку людського потенціалу, який є фундаментом для соціально-економічного прогресу суспільства в цілому.

Ключові слова: децентралізація; об’єднання територіальних громад; співробітництво територіальних громад; кластер; стратегічне планування; проект; людський потенціал.

Література

1. Беззубко Б. І. Вдосконалення стратегічного планування розвитку територій на регіональному та місцевому рівнях. Актуальні проблеми державного управління. Харків : ХарРІ НАДУ. 2015. № 2. С. 9 –18.
2. Безуглий Д. Г., Шаров Ю. П. Підхід до оцінювання рівня проектної зрілості органів місцевого самоврядування. Аспекти публічного управління. 2015. № 11/12 (25/26). С. 89–97.
3. Бец Б. Б. Формування об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6860 DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.209 (дата звернення : 15.02.2020).
4. Дзюбіна А. В. Модель зрілості управління проектами для вітчизняних підприємств. Вісник Національного університету “Львів. політехніка”. 2010. № 690. С. 235–239.
5. Жук П. В. Проблеми практичної реалізації адміністративно-територіальної реформи. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно фінансової децентралізації. / НАН України. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”; наук. ред. В.С. Кравців. Львів, 2017. С. 22-30.
6. Закоморна К. О. Міжмуніципальне співробітництво як напрям конституційної реформи в постсоціалістичних державах-членах Європейського Союзу. Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Харків, 2017. Вип. 33. С. 90-101.
7. Огієнко М. М., Гуріна О. В. Теоретичні підходи до класифікації факторів розвитку людського потенціалу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 74–78.
8. Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квіт. 2015 р. № 80. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-15 (дата звернення : 15.02.2020).
9. Полтавець В. Д. Міжмуніципальне співробітництво у Франції. Досвід та уроки. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 214-218.
10. Сірик З. О. Проблеми та можливості співробітництва територіальних громад України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 102–107.
11. Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Укр. Контекст. К. : Логос, 2002. 646 с.
12. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук та ін.; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. 276 с.
13. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в публічному управлінні : навч. посіб. у слайдах. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. 104 с.

T. M. Derun

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE PROCESS OF BUILDING A SERVICE-ORIENTED STATE

Summary

The article examines the prospects for the development of territorial communities in the process of building a service-oriented state. It is noted that the overall goal of development of territorial communities is to improve the socio-economic and environmental conditions of urban areas, living and working conditions of all their inhabitants. The generalized concept of decentralization reform is aimed at creating a modern system of local self-government in Ukraine based on European values of local democracy, empowering local communities with powers and resources to ensure local economic development, providing high quality and affordable public services. Based on this, a specific list of expected changes, which are summarized by certain indicators. It is noted that the cooperation of territorial communities is a specific form of realization of the right to local self-government. Such a model of activity of territorial communities, or more precisely of local self-government bodies of territorial communities, guarantees the expansion of opportunities to meet the needs of territorial development. The prospects of using a cluster approach to the organization of partnerships in the system of territorial development, which allows to unite the efforts of local communities and their governing bodies, and stakeholders (stakeholders), private sector, NGOs, research institutions, to achieve a common goal - economic growth. One of the promising tools for the development of territorial communities in the process of building a service-oriented state is called strategic planning, the result of which is a strategy or strategic plan. It is determined that the development of the territorial community in any direction and sphere, ensuring its vital activity, in accordance with the interests of the population and European principles of state policy on local self-government is directly dependent on human development, which is the foundation for socio-economic progress.

Keywords: decentralization; unification of territorial communities; cooperation of territorial communities; cluster; strategic planning; project; human potential.

References

1. Bezzubko, B. I. (2015). "Improving strategic planning of territorial development at the regional and local levels", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 9-18. [in Ukrainian].
2. Bezuhlyj, D. H., Sharov, Yu. P. (2015). "Approach to assessing the level of project maturity of local governments", Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 11/12 (25/26), рр. 89–97. [in Ukrainian].
3. Bets, B. B. (2018), “Formation of the united territorial societies in the context of decentralization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6860 [in Ukrainian].
4. Dziubina, A. V. (2010). "Maturity model of project management for domestic enterprises", Visnyk Natsional'noho universytetu “L'viv. politekhnika”, vol. 690, рр.. 235-239. [in Ukrainian].
5. Zhuk, P. V. (2017). Problemy praktychnoi realizatsii administratyvno-terytorial'noi reformy. [Territorial development and regional policy in Ukraine: current issues, risks and prospects of administrative and financial decentralization]. NAN Ukrainy. DU “Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M.I. Dolishn'oho NAN Ukrainy”. [in Ukrainian].
6. Zakomorna, K. O. (2017). "Inter-municipal cooperation as a direction of constitutional reform in the post-socialist member states of the European Union", Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, vol. 33, рр. 90-101. [in Ukrainian].
7. Ogienko, M. and Gurina, O. (2018), “Theoretical approaches to the classification of factors of development of human potential”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 74–78.
8. Pytannia pidhotovky, otsinky ta vidboru investytsijnykh prohram i proektiv rehional'noho rozvytku, scho mozhut' realizovuvatysia za rakhunok koshtiv derzhavnoho fondu rehional'noho rozvytku : Nakaz Ministerstva rehional'noho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunal'noho hospodarstva Ukrainy vid 24.04.2015 r. № 80. Data onovlennia: 15.02.2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-15 [in Ukrainian].
9. Poltavets', V. D. (2013). "Inter-municipal cooperation in France. Experience and lessons", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 2, рр. 214-218. [in Ukrainian].
10. Siryk, Z. (2017), “Problems and opportunities of cooperation of territorial communities of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 102–107 [in Ukrainian].
11. Sokolenko, S. I. (2002). Proizvodstvennye sistemy globalizacii: Seti. Al'jansy. Partnerstva. Klastery: Ukr. Kontekst [Globalization Production Systems: Networks. Alliances Partnerships. Clusters: Ukr. Context], Logos, Kyiv, Ukraine [in Russian].
12. Ser'ohin, S. M., Sharov, Yu. P., Borodin, Ye. I. & Honcharuk, N. T. (2016). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom ob'iednanykh terytorial'nykh hromad: innovatsijni pidkhody ta instrumenty [Managing the strategic development of united territorial communities: innovative approaches and tools], DRIDU NADU, D., Ukraine [in Ukrainian].
13. Sharov, Yu. P. (2011). Stratehichne planuvannia v publichnomu upravlinni [Strategic planning in public administration], DRIDU NADU, D., Ukraine [in Ukrainian].

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 509

Відомості про авторів

Т. М. Дерун

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

T. M. Derun

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

ORCID:

0000-0001-9089-2206

Як цитувати статтю

Дерун Т. М. Перспективи розвитку територіальних громад у процесі розбудови сервісно-орієнтованої держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1679 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.37

Derun, T. M. (2020), “Prospects for the development of territorial communities in the process of building a service-oriented state”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1679 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.