EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ В УКРАЇНІ
О. І. Вальчук

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.55

УДК: [351.84:364.3]:004(477)

О. І. Вальчук

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті охарактеризовано процес розширення можливостей та підвищення якості електронних сервісів у сфері державного соціального страхування. Розвиток цифрових технологій, інформаційної інфраструктури, підвищення рівня комп’ютерної грамотності та інформаційної культури суспільства дозволяють оновити форми взаємодії державних органів з населенням. Автор виділив і проаналізував ті електронні послуги, що є доступними і цікавлять застрахованих осіб. У висновку автор зазначив, що найбільш активно надання адміністративних послуг у сфері державного соціального страхування через власний веб-портал здійснює Пенсійний фонд України, постійно нарощуючи потенціал і покращуючи платформу шляхом більшої зрозумілості, доступності і зручності для користувачів. Сайт Державної служби зайнятості має дещо інше спрямування: на надання інформації роботодавцям і особам, які потребують працевлаштування через персональні електронні кабінети. Однак доступ до електронних послуг ще досить обмежений і потребує як технічного покращення так і інформаційного поширення через усі можливі канали.

Ключові слова: цифрова держава; електронне урядування; електронні послуги; Пенсійний фонд України; Фонд соціального страхування України; Державна служба зайнятості.

Література

1. Тищенкова І.О. Електронні послуги у діяльності публічної адміністрації України: монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 156 с.
2. Гасимов Ровзат Афат Огли Електронне урядування як механізм публічного управління та адміністрування: автореф. дисерт. на здобуття наук ступ. кандидата наук з держ. управління: 25.00.02 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, К., 2018. 22 с.
3. Ільницький М.П. Адміністративно-правове регулювання електронного урядування у сфері публічного управління в Україні: автореф. дисерт. на здобуття наук ступ. кандидата юридичних наук 12.00.07 / ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 2017. 20 с.
4. Положення про Міністерство цифрової трансформації України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF (дата звернення: 21.01.2020).
5. Дія. Державні послуги онлайн. URL: https://plan2.diia.gov.ua/ (дата звернення: 28.04.2020).
6. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Електронні послуги. URL: https://www.kmu.gov.ua/servicesfilter#categories?category=3 (дата звернення: 21.01.2020).
7. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14.01.1998 р. №16/98-ВР. Дата оновлення: 27.12.2019. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=16%2F98-%E2%F0 (дата звернення: 20.01.2020).
8. Сучасні електронні сервіси Пенсійного фонду – це нові можливості для громадян. Пенсійний фонд України. Інформаційна сторінка вебпорталу. URL: https://www.pfu.gov.ua/1577039-suchasni-elektronni-servisy-pensijnogo-fondu-tse-novi-mozhlyvosti-dlya-gromadyan-zastupnyk-golovy-pravlinnya-pid-chas-pres-konferentsiyi-u-poltavi-2/ (дата звернення: 10.01.2020).
9. Пенсійний фонд України. Портал Електронних Послуг. URL: https://portal.pfu.gov.ua/ (дата звернення: 21.01.2020).
10. Фонд соціального страхування України. Електронні сервіси. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/category/960318 (дата звернення: 10.01.2020).
11. Державна служба зайнятості. Фонд. URL: https://www.dcz.gov.ua/Fond (дата звернення: 20.01.2020).
12. Освітній портал Державної служби зайнятості. URL: https://skills.dcz.gov.ua/ (дата звернення: 20.01.2020).

O. Valchuk

ELECTRONIC SERVICES IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM OF SOCIAL INSURANCE IN UKRAINE

Summary

The article describes the process of expanding opportunities and improving the quality of electronic services in the field of state social insurance. Electronic services have been actively introduced in Ukraine. They are intended to improve the quality of life of the population through the use of the latest technologies. The development of the digital State includes, among other things, improvements in the administrative service delivery process. The development of digital technologies, information infrastructure, increasing the level of computer literacy and information culture of the society allow to renew the forms of interaction of public authorities with the population. The main purpose of the research is to formulate the characteristics of electronic services in the system of public administration of social insurance in Ukraine, to outline and analyze the basic electronic services that are already available to citizens. And also an assessment of the prospects for further development in this area.
The author identified and analyzed those electronic services that are accessible and of interest to insured persons. In conclusion, the author noted that the most active provision of administrative services in the field of state social insurance through its own web portal is provided by the Pension Fund of Ukraine. It is constantly building capacity and improving the platform through greater clarity, accessibility and user friendliness. The State Employment Service website has a slightly different direction. It provides information to employers and individuals in need of employment through personal e-offices. The official website of the Social Insurance Fund of Ukraine provides only a list of regulatory acts on information technology and reference information for policyholders. In fact, for insured persons, electronic services are not provided.
Online public social insurance services are available to citizens on a limited basis. Considering forward-looking plans and government programs, the number of functioning e-services should increase. However, they need publicity to increase the number of active users.

Keywords: digital state; e-government; e-services; the Pension Fund of Ukraine; the Social Insurance Fund of Ukraine; the State Employment Service.

References

1. Tyschenkova, I.O. (2017), Elektronni posluhy u diial'nosti publichnoi administratsii Ukrainy [Electronic services in the activity of the public administration of Ukraine], Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, Dnipro, Ukraine.
2. Hasimov, Rovzat Afat Ogli (2018), “E-Government as a Mechanism of Public Administration and Administration”, Ph.D. Thesis, Public Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
3. Ilnitsky, M.P. (2017), “Administrative-legal regulation of e-governance in public administration in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Law, Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Regulation on the Ministry of Digital Transformation of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF (Accessed 21 January 2020).
5. The official site of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Action (2020), “Government services online”, available at: https://plan2.diia.gov.ua/ (Accessed 28 April 2020).
6. The official site of the Cabinet of Ministers of Ukraine. The only web portal of the executive bodies of Ukraine (2020), “Electronic services”, available at: https://www.kmu.gov.ua/servicesfilter#categories?category=3 (Accessed 21 January 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "Fundamentals of Ukrainian legislation on compulsory state social insurance", available at: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=16%2F98-%E2%F0 (Accessed 20 January 2020).
8. The official site of the Pension Fund of Ukraine. Web portal information page (2019), “Modern electronic services of the Pension Fund are new opportunities for citizens”, available at: https://www.pfu.gov.ua/1577039-suchasni-elektronni-servisy-pensijnogo-fondu-tse-novi-mozhlyvosti-dlya-gromadyan-zastupnyk-golovy-pravlinnya-pid-chas-pres-konferentsiyi-u-poltavi-2/ (Accessed 10 January 2020).
9. The official site of the Pension Fund of Ukraine (2020), “Electronic Services Portal”, available at: https://portal.pfu.gov.ua/ (Accessed 21 January 2020).
10. The official site of the Social Insurance Fund of Ukraine (2020), “Electronic services”, available at: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/category/960318 (Accessed 10 January 2020).
11. The official site of the State Employment Service (2020), “Fund”, available at: https://www.dcz.gov.ua/Fond (Accessed 20 January 2020).
12. The official site of the State Employment Service (2020), “Educational portal of the State Employment Service”, available at: https://skills.dcz.gov.ua/ (Accessed 20 January 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 931

Відомості про авторів

О. І. Вальчук

к. і. н., асистент кафедри правових наук та філософії,Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

O. Valchuk

PhD in Historical Sciences, assistant of the Department of Legal Sciences and Philosophy, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

ORCID:

0000-0002-1293-6362

Як цитувати статтю

Вальчук О. І. Електронні сервіси в системі державного управління соціальним страхуванням в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1678 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.55

Valchuk, O. (2020), “Electronic services in the public governance system of social insurance in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1678 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.