EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
А. Д. Барзилович

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.53

УДК: 614.2

А. Д. Барзилович

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Анотація

У статті висвітлено особливості державного регулювання розвитку ринкових механізмів у системі охорони здоров’я України. Розкрито вид та структуру механізмів державного управління в сфері охорони здоров’я: правові, адміністративні, економічні та юридичні. Представлено нормативно-правову базу системи охорони здоров’я України. Визначено умови функціонування ринку медичних послуг. Виокремлено, що механізм регулювання системи охорони здоров’я передбачає взаємодію всіх учасників ринку за допомогою інституцій та інструментів державного регулювання ринку медичних послуг. Сформовано методи державного регулювання ринкових механізмів у системі охорони здоров’я. Наведено статистику державних видатків на охорону здоров’я роках. Встановлено, що одним із дієвих принципів реформування системи охорони здоров’я є формування економічних відносин багатоукладної системи охорони здоров’я, тобто створення поряд із державним безоплатним сектором розвиненої приватної системи охорони здоров’я. Визначено сутність понять «приватна система охорони здоров’я», «приватна медична діяльність», «приватні медичні організації». Розглянуто галузеву структуру ринку приватних медичних послуг України. Згруповано топ-20 приватних медичних закладів за доходом у 2016 році. Виокремлено рекомендації, що запропоновані американським комітетом з питань якості в охороні здоров’я з метою вироблення стратегій підвищення якості медичного обслуговування в ХХІ ст. Виявлено основні проблеми та стримуючі фактори розвитку ринку приватної медицини в Україні. З`ясовано, що для розвитку конкурентного середовища на ринку медичних послуг органам державної влади було б доцільно провести комплексне оцінювання діяльності лікувально-профілактичних установ, за результатами якого можна було б визначити перелік медичних закладів, які могли б забезпечувати гарантії держави при наданні медичних послуг. В результаті запропоновано напрями як подальшого ефективного функціонування системи охорони здоров’я України, так і розвитку ринку приватних медичних послуг.

Ключові слова: державне регулювання; охорона здоров’я; ринок; медична реформа; механізми; приватні медичні заклади.

Література

1. Закон України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (дата звернення: 18.03.2020).
2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 2.03.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (дата звернення: 18.03.2020).
3. Постанова Кабінету Міністрів України № 765 від 15.07.1997 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-97-%D0%BF (дата звернення: 18.03.2020).
4. Антонюк С., Радиш Я. Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України (на прикладі надання населенню стоматологічної допомоги). Вісник НАДУ. 2005. № 2. С. 147–152.
5. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 640 с.
6. Бобришева О.В. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації економіки та інтеграційних процесів в охороні здоров’я. Вісник Дніпропетровського університету. 2014. Вип. 8 (2). С. 12–18.
7. Весельський В. Вітчизняна охорона здоров’я зробить відчутний крок у своєму розвитку: доповідь на підсумковій колегії МОЗ України. Ваше здоров’я. 2006. № 16 (843). С. 2.
8. Волкова А.С., Анакшин В.В., Камчатный Г.И. Организационно правовые основы частной стоматологической деятельности. Харьков: Курсор, 2003. 400 с.
9. Гладун З.С. Концептуальні засади державного-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я населення. Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2007. С. 73-79.
10. Долот В.Д., Дудка Л.А,. Ляховченко В.В. Державне регулювання керованої медичної допомоги (за матеріалами літературних джерел). Економiка та держава. 2012. № 4. С. 110-112.
11. Євтушенко О.А. Механізми державного управління ціноутворенням в охороні здоров’я : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Донецький держ. університету управління. Донецьк, 2006. 22 с.
12. Задихайло Д. Держава та економічне ринкове середовище: господарсько-правовий аспект. Вісник Академії правових наук України. 2005. №3(42). С. 149–161.
13. Іванов Ю.Б., Бережна Ю.В. Інструментарій державного регулювання сфери охорони здоров’я в Україні. Економіка і регіон. 2014. №4 (47). С. 101-106.
14. Мєзєнцева Н.Б., Буравльов Л.О., Радиш Я.Ф. Правове регулювання приватного сектора в охороні здоров’я України: стан і перспективи розвитку. Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення): матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції. 2008. URL: http://medicallaw.org.ua/uploads/media/02_179_01.pdf (дата звернення: 18.03.2020).
15. Пашков В.М. Правове регулювання обігу лікарських засобів. К.: МОРІОН, 2004. 160 с.
16. Поживілова О.В. Функціонування приватних закладів у сфері охорони здоров’я. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11povsoz.pdf (дата звернення: 19.03.2020).
17. Реформа стирає кордони: за результатами аналізу ринку приватних медичних послуг в Україні. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/reforma-stiraet-granicy-po-rezultatam-analiza-rynka-chastnyh-medicinskih-uslug-v-ukraine (дата звернення: 19.03.2020).
18. Солдатенко О. Реімбурсація як один із видів фінансування видатків на охорону здоров’я. Віче. 2010. № 8. С. 18–19.
19. ТОП приватних медичних закладів України. URL: https://youcontrol.com.ua/data-research/kupliu-zdorovia-top-pryvatnykh-medychnykh-zakladiv-ukrayiny/ (дата звернення: 19.03.2020).
20. Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров’я 2016–2019. Спільний звіт ВООЗ та Світового банку. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf?ua=1 (дата звернення: 20.03.2020).
21. Характеристика ринку приватної медицини України. URL: http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12899/ (дата звернення: 19.03.2020).
22. Шутов М.М. Організаційно економічний механізм розвитку системи охорони здоров’я у регіоні: автореф. ... дис. д.е.н.: Інститут економіко правових досліджень НАН України. Донецьк, 2004. 31 с.
23. Які послуги, обстеження та аналізи для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань можна отримати безоплатно? URL: https://nszu.gov.ua/ (дата звернення: 18.03.2020).
24. Янчак Я. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації та інтеграційних процесів в охороні здоров’я. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2017. № 876. С. 227–235.
25. Government regulation of private health insurance. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4441071/ (дата звернення: 19.03.2020).
26. There Is Never A ‘Free Market’ In Health Care. URL: https://www.forbes.com/sites/chrisladd/2017/03/07/there-is-never-a-free-market-in-health-care/#3fe984b11147(дата звернення: 18.03.2020).
27. Nkengafac Motaze Government regulation of private health insurance Available in Cochrane database of systematic reviews. URL: https://www.researchgate.net/publication/275039838_Government_regulation_of_private_health_insurance (дата звернення: 19.03.2020)

A. Barzylovych

POWER SUPPLY OF THE MARKET MECHANISMS AT THE SYSTEM OF THE HEALTH OF HEALTH’S UKRAINE

Summary

The article highlights the features of state regulation of market mechanisms in the health care system of Ukraine. The type and structure of public administration mechanisms in the field of health care are revealed: legal, administrative, economic and legal. The regulatory framework of the health care system of Ukraine is presented. The conditions of functioning of the market of medical services are defined. It is emphasized that the mechanism of regulation of the health care system provides for the interaction of all market participants through institutions and instruments of state regulation of the medical services market. Methods of state regulation of market mechanisms in the health care system have been developed. Statistics of public expenditures on health care for years are given. It is established that one of the effective principles of health care reform is the formation of economic relations of a multifaceted health care system, ie the creation of a developed private health care system along with the public free sector. The essence of the concepts "private health care system", "private medical activity", "private medical organizations" is defined. The branch structure of the market of private medical services of Ukraine is considered. The top 20 private medical institutions are grouped by income in 2016. The recommendations proposed by the American Committee for Quality in Health Care in order to develop strategies to improve the quality of health care in the XXI century are highlighted. The main problems and restraining factors of the private medicine market development in Ukraine are revealed. It was found that for the development of a competitive environment in the market of medical services, public authorities would be appropriate to conduct a comprehensive assessment of treatment and prevention facilities, the results of which could determine the list of medical institutions that could provide state guarantees in providing medical services. As a result, directions for further effective functioning of the health care system of Ukraine and development of the market of private medical services are proposed.

Keywords: state regulation; health protection; rinok; medical reform; mechanisms; private medical wages.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Consumer Protection", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (Accessed 18 March 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Licensing of Economic Activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (Accessed 18 March 2020).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (1997), Resolution "On Approval of the Procedure of State Accreditation of the Health Care Institution"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-97-%D0%BF (Accessed 18 March 2020).
4. Antoniuk, S. and Radysh, Ya. (2005), “State regulation of private sector development in health care of Ukraine (on the example of rendering dental care to the population)”, Visnyk NADU, vol. 2, pp. 147–152.
5. Baieva, O.V. (2008), Menedzhment u haluzi okhorony zdorovia [Healthcare Management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Bobrysheva, O.V. (2014), “Effective development and functioning of the health care market in the context of globalization of the economy and integration processes in health care”, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, vol. 8 (2), pp. 12–18.
7. Veselskyi, V. (2006), “Domestic health care will make a significant step in its development: a report at the final board of the Ministry of Health of Ukraine”, Vashe zdorovia, vol.16 (843), p. 2.
8. Volkova, A.S. Anakshyn, V.V. and Kamchatnyi, H.Y. (2003), Orhanyzatsyonno pravovye osnovy chastnoi stomatolohycheskoi deiatelnosty [Organizational and legal bases of private dental activity], Kursor, Kharkiv, Ukraine.
9. Hladun, Z.S. (2007), “Conceptual principles of state-legal regulation of relations in the field of public health”, Medychne pravo Ukrainy: problemy stanovlennia ta rozvytku: materialy I Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Medical law of Ukraine: problems of formation and development: materials of the First All-Ukrainian scientific-practical conference Conference Proceedings of the Аll-Ukrainian Conference], L'viv, Ukrainе, 19-20 april, pp. 73-79.
10. Dolot, V.D. Dudka, L.A. and Liakhovchenko, V.V. (2012), “State regulation of managed medical care (based on literature sources)”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, рр. 110-112.
11. Ievtushenko, O.A. (2006), “Mechanisms of public health pricing management”, Ph.D. Thesis, Public Administration, Donetsk State University of Management, Donetsk, Ukrainе.
12. Zadykhailo, D. (2005), “State and economic market environment: economic and legal aspect”, Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, vol. 3(42), рр. 149–161.
13. Ivanov, Yu.B. and Berezhna, Yu.V. (2014), “State Health Regulatory Toolkit in Ukraine”, Ekonomika i rehion, vol. 4 (47), рр.101-106.
14. Miezientseva, N.B., Buravlov, L.O. and Radysh, Ya.F. (2008), “Legal regulation of the private sector in health care in Ukraine: the state and prospects of development”, Medychne pravo Ukrainy: pravovyj status patsiientiv v Ukraini ta joho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia): materialy II Vseukrains'koi naukovo praktychnoi konferentsii [Medical law of Ukraine: legal status of patients in Ukraine and its legislative support (genesis, development, problems and prospects for improvement): materials of the II All-Ukrainian scientific-practical conference], Ukrainе, available at: http://medicallaw.org.ua/uploads/media/02_179_01.pdf (Accessed 18 Мarch 2020).
15. Pashkov, V.M. (2004), Pravove rehuliuvannia obihu likarskykh zasobiv [Legal regulation of the circulation of medicines], MORION, Kyiv, Ukraine.
16. Pozhyvilova, O.V, (2011), “Functioning of private healthcare institutions”, available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11povsoz.pdf (Accessed 19 Мarch 2020).
17. Pro-Consulting (2019), “The reform is blurring the lines: the results of the analysis of the private healthcare market in Ukraine”, available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/reforma-stiraet-granicy-po-rezultatam-analiza-rynka-chastnyh-medicinskih-uslug-v-ukraine (Accessed 19 Мarch 2020).
18. Soldatenko, O. (2010), “Reimbursement as a type of financing of health care expenditures”, Viche, vol. 8, pp. 18–19.
19. YouControl (2018), “TOP Private Medical Institutions of Ukraine”, available at: https://youcontrol.com.ua/data-research/kupliu-zdorovia-top-pryvatnykh-medychnykh-zakladiv-ukrayiny/ (Accessed 19 Мarch 2020).
20. WHO (2019), “Ukraine: health care financing reform review 2016-2019. Joint WHO and World Bank report”, available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf?ua=1 (Accessed 20 Мarch 2020).
21. Chornorotov, O. (2010), “Characteristics of the Ukrainian private medicine market”, available at: http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12899/ (Accessed 19 Мarch 2020).
22. Shutov, M.M. (2004), “Organizational and economical mechanism of health system development in the region”, Ph.D. Thesis, economy, Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, Ukrainе.
23. National Health Service of Ukraine (2020), “What services, examinations and tests for the prevention and treatment of cardiovascular disease are available free of charge?”, available at: https://nszu.gov.ua/ (Accessed 18 Мarch 2020).
24. Ianchak, Ya. (2017), “ Effective development and functioning of the health care market in the context of globalization and integration processes in health care”, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», vol. 876, рр. 227–235.
25. National Center for Biotechnology Information (2015), “Government regulation of private health insurance”, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4441071/ (Accessed 19 Мarch 2020).
26. Ladd, C. (2017), “There Is Never A ‘Free Market In Health Care”, available at: https://www.forbes.com/sites/chrisladd/2017/03/07/there-is-never-a-free-market-in-health-care/#3fe984b11147 (Accessed 18 Мarch 2020).
27. Motaze, N. Che Chi, P. Ongolo-Zogo, P. and Ndongo, J. S. (2015), “Government regulation of private health insurance”, Cochrane database of systematic reviews, available at: https://www.researchgate.net/publication/275039838_Government_regulation_of_private_health_insurance (Accessed 19 Мarch 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 1987

Відомості про авторів

А. Д. Барзилович

к. м. н., директор, МЦ КіндерКлінік, м. Київ

A. Barzylovych

PhD in Medical Sciences, Director, mc KinderKlinik, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0330-5147

Як цитувати статтю

Барзилович А. Д. Державне регулювання ринкових механізмів у системі охорони здоров’я України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1676 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.53

Barzylovych, A. (2020), “Power supply of the market mechanisms at the system of the health of health’s Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1676 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.