EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В. В. Камінецький

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.100

УДК: 353.82:332.122

В. В. Камінецький

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті розглянуто проблеми формування власних конкурентних переваг Житомирської області на основі наявного потенціалу природних, людських, фінансових, туристичних, капітальних ресурсів і їх ефективного використання. Саме тому надзвичайно актуальною для даного регіону є проблема залучення інвестицій в курортно-рекреаційну індустрію, які необхідні для модернізації і впровадження нових технологій, зростання валютних надходжень, збільшення робочих місць, підвищення рівня життя населення. Цими та іншими запитами регіонів опікується значне кого вчених та практиків, у наукових працях яких висвітлено питання комплексного підходу до врахування взаємопов’язаних різнорідних чинників щодо активізації інвестиційної діяльності в курортно-рекреаційній сфері регіонів України, її фінансового забезпечення.
У статті обґрунтовано теоретичні і методологічні підходи та розроблено практичні рекомендації щодо інвестиційного забезпечення курортно-рекреаційній сфери на регіональному рівні. Доведено, що в сучасних умовах для розвитку курортно-рекреаційної сфери Житомирської області потрібні великі зусилля регіональних органів влади, які мають бути спрямовані на мобілізацію і залучення коштів як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів через створення системи правових, організаційно-економічних і фінансових механізмів регулювання процесів формування привабливого інвестиційного клімату в регіоні для ефективного і безризикового функціонування вкладеного капіталу. Цього можна досягти шляхом реалізації принципу диверсифікації джерел інвестиційних ресурсів, передбачивши використання різноманітних форм фінансування, у т.ч. і пріоритетності схем спільного фінансування задля реалізації різноманітних цільових програм.
Автором обґрунтовано ідею про доцільність використання системного підходу у розкритті потенціалу курортно-рекреаційної сфери регіону і розробці на цій основі комплексної моделі забезпечення конкурентоспроможності курортно-рекреаційної сфери, яка враховує системну дію інвестиційних факторів, що гарантують функціонування і розвиток економічних суб'єктів на горизонтальному рівні.

Ключові слова: інвестиційна діяльність; курортно-рекреаційний комплекс; курортно-рекреаційні послуги; інвестиційна діяльність; системний підхід; комплексний показник інвестиційної привабливості курортно-рекреаційного комплексу регіону.

Література

1. Арзамасова О. В. Нова економіка: імперативи формування / О. В. Арзамасова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 9-13.
2. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: uchebnik-online.com/soderzhanie/ua_textbook_11.html.
3. Офіційний веб-сайт Житомирської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://oda.zt.gov.ua/investiczijna
4. Ступень Н. М. Інвестиційне забезпечення розвитку курортно-рекреаційних територій / Н. М. Ступень // Інвестиції : практика та досвід : наук.-практ. журн.  Миколаїв : Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ “ДКС Центр”, 2016.  № 24 (грудень).  С. 84-88.

Vitalii Kaminetskyi

THE MAIN DETERMINANTS OF ACTIVATION FOR STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE RESORT AND RECREATIONAL SPHERE OF ZHYTOMYR OBLAST

Summary

The article considers problems of the formation own competitive advantages of Zhytomyr oblast based on the existing potential of natural, human, financial, tourism, capital resources and their effective use. That is why the problem of attracting investments in the resort and recreation industry, which are necessary for the modernization and implementation of new technologies, the growth of foreign exchange earnings, the increase in jobs, and the improvement of living standards of the population, is extremely urgent for this region.
A considerable number of scientists and practitioners are engaged in these and other requests of the regions, whose scientific papers highlight the issues of an integrated approach to taking into account interrelated heterogeneous factors to enhance investment activity in the resort and recreation sector of the regions of Ukraine, its financial support. The article substantiates theoretical and methodological approaches and develops practical recommendations for investment support of the resort and recreation sphere at the regional level.
It is proved that in modern conditions, the development of the resort and recreation sphere of Zhytomyr oblast requires great efforts of regional authorities, which should be aimed at mobilizing and attracting funds of both domestic and foreign investors through the creation of a system of legal, organizational, economic and financial mechanisms for regulating the formation processes attractive investment climate in the region for efficient and risk-free functioning of invested capital. It can be achieved by implementing the principle of diversification sources of investment resources, providing for the use of various forms of financing, including and the priority of co-financing schemes for the implementation of various targeted programs.
The author substantiates the idea that in order to evaluate the priority directions of increasing the investment attractiveness of the resort and recreational sphere of Zhytomyr oblast, it is advisable to use the proposed systematic approach to unlocking the potential of the resort and recreational sphere of the region.

Keywords: investment activity; resort and recreation complex; resort and recreation services; investment activity; systematic approach; a comprehensive indicator of the investment attractiveness of the resort and recreation complex of the region.

References

1. Arzamasova, O. V. (2015), “The new economy: the imperatives of formation”, Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika, vol. 1, pp. 9–13.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Ukraine 2020. National modernization strategy"”, available at: uchebnik-online.com/soderzhanie/ua_textbook_11.html (Accessed 03 November 2019).
3. Official site of Zhytomyr regional state administration, available at: http://oda.zt.gov.ua/investiczijna (Accessed 03 November 2019).
4. Stupen', N. M. (2016), “Investment support for the development of resort and recreational areas”, Investytsii : praktyka ta dosvid : nauk.-prakt. zhurn., vol. 24, pp. 84–88.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-28

Кількість переглядів: 375

Відомості про авторів

В. В. Камінецький

аспірант кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної Академії управління персоналом

Vitalii Kaminetskyi

The Postgraduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Камінецький В. В. Основні детермінанти активізації державного регулювання інвестиційної діяльності в курортно-рекреаційній сфері житомирської області. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1674 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.100

Kaminetskyi, Vitalii (2019), “The main determinants of activation for state regulation of investment activity in the resort and recreational sphere of zhytomyr oblast”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1674 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.