EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В. В. Камінецький

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.99

УДК: 353.82:332.122

В. В. Камінецький

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті здійснено аналіз та оцінку туристично-рекреаційного потенціалу Житомирської області та запропоновано пропозицій щодо формування стратегії раціонального природокористування, гармонізації соціальних, екологічних і економічних пріоритетів регіону. Це дозволило виокремити основні проблеми розвитку курортно-рекреаційної сфери в регіонах України загалом, та в Житомирській області зокрема, які обумовлені: відсутністю досконалого економічного механізму та комплексного розвитку курортних територій; зношеністю основних фондів, слабким інвестиційним забезпеченням даної сфери, неефективним маркетингом і низьким рівнем менеджменту.
Запропоновано пріоритетні напрями щодо реформування курортно-рекреаційної сфери регіону, які передбачають задоволення попиту населення на конкретні види курортно-рекреаційних послуг і поліпшення їх якості, комфорту, збереження й раціонального використання природних лікувальних ресурсів, підвищення рентабельності санаторно-курортних закладів, а також подолання існуючих на сьогодні проблем курортно-рекреаційної галузі.

Ключові слова: курортно-рекреаційний комплекс; курортно-рекреаційні послуги; курортно-рекреаційний потенціал; регіональна політика; сталий розвиток.

Література

1. Про схвалення Концепції розвитку санаторно-курортної галузі [Електронний ресурс] / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. № 231-р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
2. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2007. – 369 с.
3. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Бейдик. – К. : Альтерпрес, 2009. – 400 с.
4. Андрушенко В. Особливості природно-рекреаційних ресурсів Житомирщини / В. Андрушенко // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. – 2015. – № 22 (2). – С. 89-94.

Vitalii Kaminetskyi

ANALYSIS AND EVALUATION OF TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF ZHYTOMYR OBLAST

Summary

The article analyzes and evaluates the tourist and recreational potential of the Zhytomyr oblast and offers proposals for the formation of a strategy for sustainable use of nature, harmonization of social, environmental and economic priorities of the region.
It allows us to identify the main problems of development the resort and recreational sphere in regions of Ukraine in general, and in Zhytomyr oblast in particular, which are due to: lack of a perfect economic mechanism and integrated development of resort areas; depreciation of fixed assets, weak investment in this area, inefficient marketing and low level of management.
The priority directions concerning reforming of resort and recreational sphere of region which provide satisfaction of demand the population for concrete kinds of resort and recreational services and improvement of their quality, comfort, preservation and rational use of natural medical resources, increase of profitability of sanatoriums, and also overcoming are offered problems of the resort and recreation industry.

Keywords: esort and recreational complex; resort and recreational services; resort and recreational potential; regional policy; sustainable development.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), “Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "About approval of the Concept of development of the sanatorium industry"”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua
2. Liubitseva, О. O., Pankova, Ye. V, Stafijchuk, V. I. (2007), Turystychni resursy Ukrainy [Tourist resources of Ukraine], K. : Al'terpres.
3. Bejdyk, O. O. (2009), Rekreatsijni resursy Ukrainy [Recreational resources of Ukraine], K. : Al'terpres.
4. Andrushenko, V. (2015), “Features of natural and recreational resources of Zhytomyr region”, Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika APK, vol. 22 (2), pp. 89–94.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 903

Відомості про авторів

В. В. Камінецький

аспірант кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної Академії управління персоналом

Vitalii Kaminetskyi

The Postgraduate student of the Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Камінецький В. В. Аналіз та оцінка туристично-рекреаційного потенціалу житомирської області. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1671 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.99

Kaminetskyi, Vitalii (2018), “Analysis and evaluation of tourist and recreational potential of zhytomyr oblast”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1671 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.