EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ
В. О. Ковач

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.50

УДК: 338.46

В. О. Ковач

РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ

Анотація

Зазначено, що на практиці постійне запізнення реакції ринку освітніх послуг на сигнали ринку праці викликає безперервне коливання рівня заробітної плати, пов’язане з послідовними фазами дефіциту і «перевиробництва» фахівців різних спеціальностей. Визначено, що ключовою проблемою неузгодженості ринку праці та ринку освітніх послуг є ефекти інформаційної асиметрії, які призводять до протиріччя права індивіда на професійну освіту і його права на працю. Запропонована диференціація профільних груп за результатами профілювання працівників, які перебувають під ризиком звільнення. Запропоновано створення системи випереджаючого професійного навчання (СВПН). Розроблено послідовність реалізації СВПН, яка містить шість етапів. Визначено споживачів послуг та відповідні освітні програми. Розроблено специфічні функції Координаційного центру та замовника (підприємств, організацій).

Ключові слова: ринок освітніх послуг; державна політика зайнятості; ринок праці; соціально-економічна система; регіональний ринок праці.

Література

1. Вишневська, Є. Організація післядипломного навчання в сучасних умовах праці. Молодь і ринок. 2013. № 3. С. 13-16.
2. Гусонька Д.М. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах посилення державного впливу на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України. Бізнес інформ. № 3. 2018. С. 90-96.
3. Лісогор, Л. Оптимізація професійно-кваліфікаційних параметрів як умова підвищення конкурентоспроможності робочої сили в Україні. Україна: аспекти праці. 2003. № 3. С. 33–38.
4. Шахно, А.Ю. Інституціональні перетворення в системі освіти та професійного навчання як індикатор розвитку сучасного ринку праці. Економіка та держава. 2011. № 11. С. 72.
5. Шевчук, В. Ринок праці як інструмент регулювання освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованої робочих сили. Україна: аспекти праці. 2010. № 2. С. 20-25.
6. Маршавін Ю.М.Шляхи забезпечення професійноi кваліфікаційної збалансованості ринку праці і ринку освітніх послуг. Демографія та соціальна економіка. 2006. № 2 С. 143-150.
7. Наумов М.А. Ринок праці як система освіти України: проблеми взаємодії. Науково-виробничий журнал «Бізнес – навігатор». Вип. 3-2 (52). 2019. С. 67-72.
8. Лєбєдєва Д.О. Аналіз впливу деяких зовнішніх факторів на інклюзивну зайнятість. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 26. 2019. С. 110-115.

V. Kovach

THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AS A COMPONENT OF THE STATE EMPLOYMENT POLICY

Summary

The purpose of the article is to identify and improve the mechanisms of coherence between the labor market and the educational services market, and to develop a system of advanced vocational training. It is determined that the influence of the labor market is manifested not only by changing the volume and structure of graduation of specialists by the education system, but also by increasing the requirements for the level and quality of training of specialists. It is noted that, in practice, the constant delay in the response of the educational services market to the signals of the labor market causes a continuous fluctuation in the level of wages associated with the consecutive phases of shortages and "overproduction" of specialists of various specialties. It is determined that the key problem of the mismatch between the labor market and the educational services market is the effects of information asymmetry, which lead to the contradiction of the individual's right to vocational education and his right to work. The definition of the concept of "employee profiling" is proposed as a managerial technology designed to prevent the risk of unemployment for workers at risk of dismissal, based on the division of workers into groups as a result of assessing their quality of workforce, individual capacity for employment and selection of appropriate measures to promote. The proposed stages of employee profiling envisage the following stages: drawing up a list of employees of enterprises at risk of dismissal; determining the individual risk of unemployment for workers at risk of dismissal; selection of measures for each of the selected groups of employees. It is proposed to differentiate the profile groups according to the results of the profile of employees who are at risk of dismissal. It is proposed to create a system of advanced vocational training (VET), which refers to a set of joint actions of educational institutions, public employment services and employers to facilitate the training of workers at risk of dismissal before the termination of their termination of employment. It is stated that the implementation of the OVLS will allow: to increase labor market flexibility; reduce structural unemployment; reduce the risks of long-term unemployment, etc. It is stated that IEDs are implemented in the form of appropriate educational programs: programs that provide training and development of new occupational skills; programs that involve teaching a related profession or specialty; programs that provide for the acquisition of new competencies in demand in the workplace, skills development and discharge. Consumers of SVPN services identified. Depending on the category of consumers and the type of educational programs, the directions of the CSPN programs are provided. A sequence of implementation of the SWPN has been developed, which contains six stages. Specific functions of the Coordination Center and the customer (enterprises, organizations) have been developed. It is noted that the implementation of the proposed system of the SWFN requires a legal framework to regulate the relations between the entities of the SWF. The most pressing issue is the order in which the measures implemented are financed.

Keywords: educational services market; state employment policy; labor market; socio-economic system; regional labor market.

References

1.Vishnevska Ye. (2013), “Organization of postgraduate training in modern working conditions”, Molod i rinok, vol 3, pp. 13-16.
2.Gusonka D.M. (2018), “Labor market of young specialists in conditions of strengthening of state influence on subjects of foreign economic activity of Ukraine”, Biznes inform, vol 3, pp. 90-96.
3.Lisogor L. (2003), “Optimization of vocational qualification parameters as a condition for increasing the competitiveness of the workforce in Ukraine”, Ukrayina: aspekti praci, vol 3, pp. 33–38.
4.Shahno A.Yu. (2011), “Institutional transformations in the education and vocational training system as an indicator of the development of the modern labor market”, Ekonomika ta derzhava, vol 11, pp. 72.
5.Shevchuk V. (2010), “The labor market as a tool for regulating the educational sector in the field of training highly skilled labor”, Ukrayina: aspekti praci, vol 2, pp. 20-25.
6.Marshavin Yu.M. (2006), “Ways of ensuring professional qualification balance of labor market and educational services market”, Demografiya ta socialna ekonomika, vol 2, pp. 143-150.
7.Naumov M.A. (2019), “Labor market as an education system of Ukraine: problems of interaction”, Naukovo-virobnichij zhurnal «Biznes – navigator», no. 3-2. pp. 67-72.
8.Lyebyedyeva D.O. (2019), “Analysis of the impact of some external factors on inclusive employment”, Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu, no. 26, pp. 110-115.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-29

Кількість переглядів: 771

Відомості про авторів

В. О. Ковач

к. т. н., заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності,Навчально - науковий інститут неперервної освіти,Національний авіаційний університет

V. Kovach

PhD in Technical Sciences, Deputy Director for Research and International Affairs, Educational and Scientific Institute of Continuing Education of the National Aviation University

ORCID:

0000-0002-1014-8979

Як цитувати статтю

Ковач В. О. Ринок освітніх послуг як складова державної політики зайнятості. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1669 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.50

Kovach, V. (2020), “The market of educational services as a component of the state employment policy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1669 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.