EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В МЕЖАХ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
О. І. Целуйко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.90

УДК: 657:658.14

О. І. Целуйко

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В МЕЖАХ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Анотація

У статті визначено проблема правової неврегульованості державного фінансового контролю висвічує ряд проблем, що її обумовлюють: нечіткість формулювань, що веде до неправильного тлумачення правових норм, що стосуються державного фінансового контролю; неузгодженість нормативних правових актів; відсутність актів, прийняття яких диктується самою практикою. Зазначено, що прийняття нових нормативних правових актів, які зачіпають питання державного фінансового контролю, має супроводжуватися внесенням відповідних змін до чинних (для приведення їх у відповідність з знову вводяться нормами). Інакше кажучи, прийняття нового акту в відриві від різних галузей права природним чином приведе до численних колізій у законодавстві, порушить цілісність системи законів. Визначено, що для зміни становища доцільно вжити ряд заходів, спрямованих на законодавче (правове) забезпечення державного фінансового контролю, підвищення його ефективності в частині припинення та виявлення фінансових правопорушень, визначення міри відповідальності, а також відшкодування завданих збитків. В результаті відсутності повноцінного фінансового контролю суспільству непомітно нав'язаний загальний консенсус, при якому ніхто не зацікавлений в дотриманні законів і, що особливо важливо, в підконтрольності своєї діяльності з боку кого б то не було.

Ключові слова: правова неврегульованість; державне управління; державний фінансовий контроль фінансові правопорушення; суспільство; консенсунс.

Література

1. Андрюшин С. Общегосударственный финансовый контроль: проблемы организации / С. Андрюшин // Экономист. - 2006. - № 6. - С. 64-71.
2. Барановська В. Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / В. Барановська // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. - Черкаси, 2002. - С. 62-64.
3. Бедринець М. Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю в Україні / М. Бедринець // Фінанси України. - 2014. - № 2. - С. 223-227.
4. Виговська Н. Господарський, фінансово-господарський та економічний контроль: узгодження термінології / Н. Виговська // Статистика України. - 2008. - № 4. - С. 21-26.
5. Головань М. Державний фінансовий контроль і його реформування / М. Головань // Фінанси України. - 2003. - № 9 - С. 133-140.
6. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України: [монографія] / [Алимов О. М., І. В. Драган, Микитенко В. В. та ін./ за наук. ред. академіка НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика]; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». – К.: ДУ «ІЕПСР НАН України», 2013. – 45 с.

O. Tseluiko

MAIN DIRECTIONS OF FINANCIAL SECURITY WITHIN THE FRAMEWORK OF FINANCIAL CONTROL

Summary

The article identifies the problem of legal unregulated state financial control highlights a number of problems that cause it: the vagueness of the wording, which leads to misinterpretation of legal norms relating to public financial control; inconsistency of normative legal acts; the absence of acts, the adoption of which is dictated by the practice itself. It is noted that the adoption of new regulations that affect the issues of public financial control should be accompanied by appropriate amendments to the existing ones (to bring them in line with the newly introduced rules). In other words, the adoption of a new act in isolation from various branches of law will naturally lead to numerous conflicts in legislation, will violate the integrity of the legal system. It is determined that to change the situation it is advisable to take a number of measures aimed at legislative (legal) support of state financial control, increase its efficiency in terms of termination and detection of financial offenses, determining the degree of liability and compensation for damages. As a result of the lack of full-fledged financial control, a general consensus is imperceptibly imposed on society, in which no one is interested in the observance of laws and, most importantly, in the control of their activities by anyone. In general, the system of regulations of public financial control is presented to us at 4 levels: 1 level - laws, regulations, decrees, regulations in the field of public financial control; Level 2 - professional standards, code of ethics of state financial control; Level 3 - explanations to the standards and code of ethics, guidelines, recommendations for their practical application in specific industries or types of organizations; Level 4 - internal documents, regulations for public financial control. The principle of control in the process of organization and functioning of power is associated with the interaction of interests of the state, society and citizens. The government and its bodies are subject to constant monitoring and control. It is important to find a balance of control mechanisms that would not interfere with the authorities to perform their functions.

Keywords: legal irregularities; public administration; public financial control; financial offenses; society; consensus.

References

1. Andrjushin S. (2006), “National financial control: problems of organization”, Jekonomist, vol. 6, pp. 64-71.
2. Baranovs'ka V. (2002), Derzhavnyj finansovyj kontrol' v Ukraini: problemy ta shliakhy ikh vyrishennia [State financial control in Ukraine: problems and ways of their solution], Cherkasy, Ukraine.
3. Bedrynets' M. (2014), “Development of State Internal Financial Control in Ukraine”, Finansy Ukrainy, vol. 2, pp. 223-227.
4. Vyhovs'ka N. (2008), “Economic, financial and economic and economic control: harmonization of terminology”, Statystyka Ukrainy, vol. 4, pp. 21-26.
5. Holovan' M. (2003), “State financial control and its reform”, Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 133-140.
6. Alymov O. M., Drahan, I. V. and Mykytenko V. V. (2013), Naukovi osnovy natsional'noi stratehii staloho rozvytku Ukrainy [Scientific fundamentals of the national strategy of sustainable development of Ukraine], Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy», Kyiv, Ukraine.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 1029

Відомості про авторів

О. І. Целуйко

здобувач, Державний університет управління та технології (Київ, Україна)

O. Tseluiko

Postgraduate, State University of Infrastructure and Technologies (Kyiv, Ukraine)

ORCID:

0000-0002-9782-5011

Як цитувати статтю

Целуйко О. І. Основні напрямки фінансової безпеки в межах здійснення фінансового контролю. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1668 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.90

Tseluiko, O. (2019), “Main directions of financial security within the framework of financial control”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1668 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.