EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСВІТНІЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. В. Євдокимов

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.4

УДК: 351

В. В. Євдокимов

ОСВІТНІЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Система галузевої освіти правоохоронної системи завжди була і залишається специфічною сферою державного управління. Однак, в умовах реформування правоохоронної системи та власне системи освіти в Україні, сьогодні накопичилося багато невирішених питань. Зазначенні питання вкрай ускладнюють проведення реформ в правоохоронній сфері з одного боку, а за іншого унеможливлюють налагодження ефективної комунікації між системи освіти та правоохоронної діяльності, що відбивають на результативності як правоохоронних органів так і закладів освіти. Це дозволило сформувати мету статті, яка полягає в дослідженні освітнього механізму формування та реалізації державної політики в сфері правоохоронної діяльності. В процесі дослідження залежність розвитку освітнього механізму формування та реалізації державної політики в сфері правоохоронної діяльності від сукупності факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Слід відмітити, що складовими освітнього механізму в правоохоронній сфері є: первинна підготовка, підготовка в закладах вищої освіти цивільного та галузевого рівня, післядипломна підготовка. Зазначенні складові дозволили сформувати єдиний ланцюг підготовки та перепідготовки правоохоронців. Також було систематизовано положення щодо підготовки правоохоронців в кранах Європи, слід відмітити, що в них існують різні підходи до організації підготовки та перепідготовки правоохоронців. В процесі дослідження було визначено основні складові, за якими має здійснюватися змістовна підготовка правоохоронців за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність”. В свою чергу було запропоновано освітні програми розробляти за наступними напрямами: за видами злочинів, за складовими правоохоронної діяльності, за сферами поширення.

Ключові слова: державна політика в сфері правоохоронної діяльності; освітній механізм; освітня складова; правоохоронна діяльність; вища освіта; підготовка правоохоронців.

Література

1. Бондаренко В.В. Професійна підготовка працівників патрульної поліції: зміст і перспективні напрями [Текст] : монографія / В.В. Бондаренко. – К. : ФОП Кандиба Т. П., 2018. – 524 с.
2. Даниленко О.Б. Особливості професійної підготовки фахівців правоохоронних органів в навчальних закладах провідних країн НАТО / О.Б. Даниленко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. – 2015. – Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2015_5_6
3. Заросило В.О. Реалізація зарубіжного досвіду в процесі трансформації міліції України у Національну поліцію України: адміністративний аспект : монографія / Заросило В.О., О.С. Федченко. – Київ, 2016. – 216 с.
4. Исаков В.М. Проблемы подготовки и переподготовки кадров для системы МВД / В.М. Исаков // Актуальные проблемы совершенствования профессиональной подготовки и переподготовки кадров: сб. материалов Межвузовской научно-практической конференции. – 1998. – Ч. 1. – С. 58-61.
5. Кісіль З.Р. До питання професійної підготовки працівників правоохоронних органів у сучасних умовах: міжнародний досвід / З.П. Кисіль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2017. – №1. – С. 12-24.
6. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика: аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/osvita-protyagom-zhittya-svitoviy-dosvid-i-ukrainska-praktika
7. Охотский Е.В. Служебная карьера / Е.В. Охотский; под общ. ред. Е.В. Охотского. – М.: «Экономика», 1998. – 303 с.
8. Системи освіти та підготовки поліції в регіоні ОБСЄ / Хатія Деканоідзе, Мадлен Хелашвілі. Київ, 2018. – 164 с.
9. Швець Д.В. Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні / Д.В. Швець // Forum Prava. – 2017. – № (5). – С. 441–446.

V. Ievdokymov

EDUCATIONAL MECHANISM OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT

Summary

The system of sectoral education of the law enforcement system has always been and remains a specific area of public administration. However, in the context of reforming the law enforcement system and the education system in Ukraine, many unresolved issues have accumulated today. These issues make it extremely difficult to carry out reforms in the law enforcement sphere on the one hand, and on the other hand make it impossible to establish effective communication between the education system and law enforcement activities, which affect the effectiveness of both law enforcement agencies and educational institutions. This allowed to form the purpose of the article, which is to study the educational mechanism of formation and implementation of state policy in the field of law enforcement. In the process of research the dependence of the development of the educational mechanism of formation and implementation of the state policy in the field of law enforcement activity on the set of factors of internal and external environment. It should be noted that the components of the educational mechanism in the law enforcement sphere are: initial training, training in higher education institutions of civil and branch level, postgraduate training. These components allowed to form a single chain of training and retraining of law enforcement officers. Provisions on the training of law enforcement officers in European countries have also been systematized, and it should be noted that they have different approaches to the organization of training and retraining of law enforcement officers. In the course of the research, the main components were identified, according to which meaningful training of law enforcement officers in the specialty 262 “Law enforcement activity” should be carried out. In turn, it was proposed to develop educational programs in the following areas: by type of crime, by components of law enforcement, by area of distribution.

Keywords: state policy in the field of law enforcement; educational mechanism; educational component; law enforcement; higher education; training of law enforcement officers.

References

1. Bondarenko, V.V. (2018) Profesijna pidgotovka pracivnykiv patrul'noi' policii': zmist i perspektyvni naprjamy [Professional training of patrol police officers: content and perspective directions], FOP Kandyba T.P., Kyiv, Ukraine, 524 p.
2. Danylenko, O.B. (2015) “Features of professional training of law enforcement specialists in educational institutions of leading NATO countries”, Visnyk Nacional'noi' akademii' Derzhavnoi' prykordonnoi' sluzhby Ukrai'ny. Serija: Pedagogika. Vol. 5, availabe at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2015_5_6
3. Zarosylo, V.O. and Fedchenko, O.S. (2016) Realizacija zarubizhnogo dosvidu v procesi transformacii' milicii' Ukrai'ny u Nacional'nu policiju Ukrai'ny: administratyvnyj aspekt [Implementation of foreign experience in the process of transformation of the Ukrainian police into the National Police of Ukraine: administrative aspect], Kyi'v, Ukraine, 216 p.
4. Isakov, V.M. (1998) “Problems of training and retraining of personnel for the system of the Ministry of Internal Affairs”, Aktual'nye problemy sovershenstvovanija professional'noj podgotovki i perepodgotovki kadrov: sb. materialov Mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Ch. 1, PP. 58-61.
5. Kisil', Z.R. (2017) “On the issue of professional training of law enforcement officers in modern conditions: international experience”, Naukovyj visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. Vol. 1. PP. 12-24.
6. Osvita protjagom zhyttja: svitovyj dosvid i ukrai'ns'ka praktyka: analitychna zapyska [Lifelong learning: world experience and Ukrainian practice: an analytical note], available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/osvita-protyagom-zhittya-svitoviy-dosvid-i-ukrainska-praktika
7. Ohotskij, E.V. (1998) Sluzhebnaja kar'era [Service career], «Jekonomika» Moscow, Russian, 303 p.
8. Dekanoidze, H., Helashvili, M. (2018) Systemy osvity ta pidgotovky policii' v regioni OBSJe [Police education and training systems in the OSCE region]. Kyi'v, Ukraine, 164 p.
9. Shvec', D.V. (2017) “The concept, content and functions of police training in Ukraine”, Forum Prava. Vol. (5). PP. 441–446.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 1732

Відомості про авторів

В. В. Євдокимов

д. е. н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка»

V. Ievdokymov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-3577-081X

Як цитувати статтю

Євдокимов В. В. Освітній механізм формування та реалізації державної політики в сфері правоохоронної діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1657 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.4

Ievdokymov, V. (2019), “Educational mechanism of formation and implementation of state policy in the field of law enforcement”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1657 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.