EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
Д. О. Грицишен, С. В. Свірко, І. В. Супрунова

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.3

УДК: 351

Д. О. Грицишен, С. В. Свірко, І. В. Супрунова

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Опрацьовано теоретичні засади аналізу публічних закупівель через визначення власне поняття “публічні закупівлі”, ролі аналізу в системі управління державними фінансами, принципів аналізу публічних закупівель та його функцій. Пропонується під публічними закупівлями розуміти складову СУДФ, що являє собою унормований механізм фінансово-економічних відносин між державою та суб’єктами господарювання з приводу реалізації державного замовлення на товари, послуги, роботи на засадах добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, цільового використання бюджетних коштів, відкритості і прозорості на всіх стадіях закупівель, рівноправності учасників, об’єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів, запобігання корупційним діям і зловживанням на досягнення цілей державної соціально-економічної політики з метою задоволення відповідних суспільних потреб. Умотивовано представлено такий склад принципів аналізу публічних закупівель: достовірність; повнота; достатність інформації; відповідність; значущість; зручність; конкретність; комплексність; системність; регулярність; об'єктивність; дієвість; економічна доцільність; порівняність; науковість. До функцій аналізу публічних закупівель віднесено: інформаційну, контрольну, оціночно-диагностичну, пошукову, прогностичну, захисну, науково-пізнавальну. Представлений базовий інструментарій уможливить розбудову науково-обґрунтованого механізму аналізу публічних закупівель.

Ключові слова: система управління державними фінансами; публічні закупівлі; аналізу публічних закупівель; принципи аналізу публічних закупівель; функції аналізу публічних закупівель.

Література

1. Угода про позику (Проект модернізації державних фінансів) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (25.03.2008), ратифікована Законом України від 24.09.2008 №591-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_060#Text
2. Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. №774-р. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р/print1360051017911272.
3. Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами: розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2012 № 633-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/633-2012р/print1360051017911272.
4. Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами: розпорядження Кабінет Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 888-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-р.
5. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки: розпорядження Кабінет Міністрів України від 08 лютого 2017 р. № 142-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017
6. Свірко С.В. Сучасний розвиток системи управління державними фінансами України: обліковий сегмент в забезпеченні інноваційно-інвестиційного вектору спрямування. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 1(83). С. 56-65.
7. Оврамець Ю.О. Поняття та сутність «публічних закупівель» в адміністративному праві України. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/viewFile/9261/8389
8. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз публічних закупівель: методичні та практичні аспекти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. 2017. № 7(35). С. 65-71.
9. Письменна М.С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 452 с.
10. Письменна М.С. Методологія та організація аналізу та контролю закупівель за державні кошти: дис...д-ра екон. наук: 08.00.09; Одеський національний економічний ун-т. Од., 2018. 503 с.
11. Устенко Л.П. Менеджмент на комунальному підприємстві. К.: Бравоглас, 2010. 80 с.
12. Веснин В.Р. Основы менеджмента. М.: Проспект, 2014. 320 с.
13. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 348 с.
14. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ / За ред. д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП “Рута”, 2007. 704 с.
15. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. М.: ИНФРА. 2006. 415 с.
16. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ТК Велби, 2002. 424 с.
17. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник. 3-тє вид., випр. і доп. К.: Знання, 2007. 668 с.
18. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
19. Квач В.Ю., Афанасієв Р.В. Загальнотеоретичні положення про публічні закупівлі: поняття та призначення. Науковий журнал ХДУ «Молодий вчений» № 11 (51). 2017 р. 1361 с.
20. Паппас С. Політика ЄС у сфері державних закупівель. К., 2005. 121 с.
21. Новаковець В.М. Фінансово-правовий механізм регулювання державних закупівель: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07; Національна академія внутрішніх справ. К., 2012. 252 с.
22. Сошников А.О. Теоретичні засади здійснення публічних закупівель. Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 221-226.
23. Про схвалення Стратегії реформування системи публічних закупівель (“дорожня карта”): розпорядження Кабінет Міністрів України від 24 лютого 2016 № 175-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017
24. Грицишен Д.О., Свірко С.В., Супрунова І.В. Публічні закупівлі як об’єкт аналізу в умовах реформування системи управління державними фінансами. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. 2018. Вип. 3 (41). C. 25-32.

D. Grytsyshen, S. Svirko, I. Suprunova

PUBLIC PROCUREMENT IN THE CONDITIONS OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT SYSTEM REFORM: ANALYTICAL ASPECT

Summary

The issue of public procurement in modern conditions of the need to strengthen control in the general government sector is pervasive in the general system of public administration, as it concerns various object areas and branches of the latter. Based on the study of global approaches to the formation of the mechanism of public procurement within the control function of public administration, the article elaborates the theoretical foundations of public procurement analysis by defining the concept of "public procurement", the role of analysis in public finance management, principles of public procurement analysis and its functions. It is proposed to understand public procurement as a component of the public financial management system, which is a standardized mechanism of financial and economic relations between the state and business entities on the implementation of public procurement for goods, services, work on fair competition, maximum economy and efficiency, targeted use of budget funds, openness and transparency at all stages of procurement, equality of participants, objective and impartial evaluation of competitive bidding proposals, prevention of corruption and abuse to achieve the goals of state socio-economic policy to meet relevant public needs. The following composition of the principles of public procurement analysis is motivated and substantiated for application and presented: reliability; completeness; adequacy of information; conformity; significance; convenience; specificity; complexity; systematicity; regularity; objectivity; effectiveness; economic feasibility; comparability; scientificity. The functions of public procurement analysis include: informational, control, evaluation-diagnostic, search, forecasting, protective, scientific-cognitive. The presented basic tools will allow the development of a scientifically sound mechanism for analyzing public procurement in terms of methodological and organizational provisions as a tool of public administration at all levels in the direction of budgetary and economic relations.

Keywords: public finance management system; public procurement; public procurement analysis; principles of public procurement analysis; functions of public procurement analysis.

References

1. Loan Agreement (Public Finance Modernization Project) between Ukraine and the International Bank for Reconstruction and Development (March 25, 2008), ratified by the Law of Ukraine of September 24, 2008 №591-VI, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_060#Text
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013) Order on the “Strategy for the Development of the Public Financial Management System Pro Stratehiiu rozvytku systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-r/print1360051017911272.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012) Order “On approval of the Concept of development of the public financial management system”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/633-2012r/print1360051017911272.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007) Ordinance “On Approval of the Strategy for Modernization of the Public Financial Management System”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-r.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017) Order “On approval of the Strategy for reforming the public financial management system for 2017–2020”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017
6. Svirko, S.V. (2018) “ Modern development of the public finance management system of Ukraine: accounting segment in providing the innovation and investment vector of direction”. Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, Vyp. 1(83), рp. 56-65.
7. Ovramets', Yu.O. “ The concept and essence of "public procurement" in the administrative law of Ukraine”, available at: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/viewFile/9261/8389
8. Parasij-Verhunenko, I.M. (2017) “ Analysis of public procurement: methodological and practical aspects”. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiia», Vol. 7(35), pp. 65-71.
9. Pys'menna, M.S. (2017) “Public audit and analysis of public procurement: theory, methodology and practice”, Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 452 p.
10. Pys'menna, M.S. (2018) “Methodology and organization of analysis and control of public procurement”: Abstract of doctor dissertation: 08.00.09; Odes'kyj natsional'nyj ekonomichnyj un-t., Odesa, 503 p.
11. Ustenko, L.P. (2010) “Management at the utility company”. Kyiv: Bravohlas, 80 p.
12. Vesnin, V.R. (2014) “Management Basics”. Moscow: Prospekt, 320 p.
13. Nechaiuk, L.I. and Telesh, N.O. (2003) “Hotel and restaurant business: management”. Kyiv, Tsentr navchal'noi literatury, 348 р.
14. Moshens'kyj, S.Z. and Olijnyk, O.V. (2007) “Economic analysis: a textbook for students of economic specialties”. Zhytomyr: PP “Ruta”, 704 p.
15. Sheremet, A.D. (2006) “Comprehensive analysis of economic activities”, Moscow: INFRA, 415 p.
16. Kovalev, V.V. and Volkova, O.N. (2002) “Analysis of the economic activity of the enterprise”, Moscow, TK Velbi, 424 p.
17. Savic'ka, G.V. (2007) “Economic analysis of the enterprise”, Kyiv, Znannja, 668 p.
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About public procurement”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
19. Kvach, V.Ju. and Afanasev, R.V. (2017) “General theoretical provisions on public procurement: concepts and purposes”. Naukovij zhurnal HDU «Molodij vchenij», Vol. 11 (51), 1361 p.
20. Pappas, S. (2005) “EU public procurement policy”, Kyiv, 121 p.
21. Novakovec', V.M. (2012) “Financial and legal mechanism of public procurement regulation”: Abstract of Ph.D. dissertation, 12.00.07; Nacіonal'na akademіja vnutrіshnіh sprav. Kyiv, 252 p.
22. Soshnikov, A.O. (2015) “Theoretical principles of public procurement”. Chasopis Kiїvs'kogo unіversitetu prava, vol. 3. pp. 221-226.
23. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016) Ordinance “On Approval of the Public Procurement Reform Strategy (“Roadmap”)”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017
24. Gricishen, D.O., Svіrko, S.V. and Suprunova, І.V. (2018) “Public procurement as an object of analysis in the context of reforming the public financial management system”, Problemi teorії ta metodologії buhgalters'kogo oblіku, kontrolju і analіzu: mіzhnar. zb. nauk. Pr., Vol. 3 (41). pp. 25-32.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 2644

Відомості про авторів

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Державний університет "Житомирська політехніка"

D. Grytsyshen

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law,Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-5484-6421


С. В. Свірко

професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-9157-4672


І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, докторант кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, PhD Student in Accounting and Auditing Department, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-5800-3023

Як цитувати статтю

Грицишен Д. О., Свірко С. В., Супрунова І. В. Публічні закупівлі в умовах реформування системи управління державними фінансами: аналітичний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1653 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.3

Grytsyshen, D., Svirko, S. and Suprunova, I. (2019), “Public procurement in the conditions of public finance management system reform: analytical aspect”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1653 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.