EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
О. І. Целуйко

УДК: 657.2

О. І. Целуйко

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено погляд на контроль як на завершальний етап управлінської діяльності, що дозволяє зіставити досягнуті результати з запланованими, є міцно усталеної точкою зору в науковій літературі. Дуже поширений також погляд на контроль лише як на спосіб, механізм, що забезпечує порівняння результатів з поставленими завданнями. Контроль зводиться до порівняння фактичних результатів з встановленими показниками і до прийняття в разі необхідність коригувальних заходів. Визначено контроль стосовно фінансовій сфері, з урахуванням вищевикладеного, також можна розглядати як управлінську діяльність, що має свої методи, способи, форми реалізації., різне тлумачення контрольних органів на всіх рівнях», нам представляється вельми переконливим і актуальним для досліджуваної нами проблеми. Зазначено, що в цілому теорія фінансів визначає, що і фінанси, і фінансовий контроль, і державний фінансовий контроль виступають в якості об'єктивної складової частини відтворювального процесу. Отже, сутність і фінансів, і фінансового контролю, і державного фінансового контролю полягає в їх суспільне призначення.

Ключові слова: державний фінансовий контроль; державна концепція; грошові фонди; децентралізація; суспільне призначення; соціальні потреби; суспільство.

Література

1. Варналій З.С., Буркальцева О.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : кол. монографія. Київ, 2011. 299 с.
2. Шемаєва Л.Г. Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією з суб'єктами зовнішнього середовища: кол. монографія. Київ, 2009. 357 с.
3. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. Київ. URL: http://zakon5.rada.gov.Ua/laws/show/287/2015/paran7#n7 (дата звернення 10.06.2017).
4. Жаліло Я. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. 2001, 224 с.
5. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна і національна безпека держави. Економіка України: наук. фах. вид. 1994. № 2. С. 51–56.
6. Ляшенко О.М., Погорелов Ю.С., Безбожний В.Л. Система економічної безпеки держави: держава, регіон, підприємство : кол. монографія. Луганськ, 2010. 282 с
7. Кореновська Ю. Міжнародний досвід у формуванні економічної безпеки держави. URL : https://prezi.com/4i4uguj3vcsh/presentation/ 15 березня 2015 року (дата звернення 10.06.2017).
8. Рєзнік О.М. Порівняльний аналіз сутності економічної безпеки України та країн Європейського Союзу. Форум права : наук. фах. вид. 2015. № 4. С. 232–236.
9. Кириченко О. А. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: кол. монографія. Київ, 2008. 401 с.

Oleksii Tseluiko

PECULIARITIES OF STATE FINANCIAL CONTROL IN ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article examines the view of control as the final stage of management, which allows you to compare the results with the planned, is a well-established point of view in the scientific literature. It is also very common to look at control only as a way, a mechanism that compares the results with the tasks. The control is reduced to comparison of actual results with the established indicators and to acceptance in case of need of corrective measures. Defining control over the financial sector, taking into account the above, can also be considered as a management activity that has its own methods, ways, forms of implementation. It is noted that in general, the theory of finance determines that both finance and financial control, and public financial control act as an objective part of the reproduction process. Thus, the essence of finance, and financial control, and public financial control is their public purpose. As you can see, the concept of control is inextricably linked with a particular area of life, where it is carried out. Therefore, the concept of control in the field of national security, we will consider in three main aspects: 1) control as a systematic and constructive activity of leaders, governing bodies, one of their main management functions, ie control as an activity; 2) control as the final stage of the management process, the core of which is the preservation of stability and security of the state; 3) control as an integral part of the process of making and implementing management decisions, continuously participates in this process from its beginning to completion. This approach to the disclosure of the content of the concept of control in the field of national security does not claim to cover all the features that characterize this concept. Here are reflected only the most important features that allow us to consider the key meanings of the concept of control. In general, the theory of finance determines that both finance and financial control, and public financial control act as an objective part of the reproduction process. Thus, the essence of finance, and financial control, and public financial control is their public purpose. Finance is a monetary relationship regarding the formation, distribution and use of centralized and decentralized funds and savings, serving as financial support for the expanded reproduction and satisfaction of social and other needs of society.

Keywords: state financial control; state concept; funds; decentralization; public purpose; social needs; society.

References

1. Varnalii, Z.S. and Burkaltseva, O.S. (2011), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: problemy ta priorytety zmitsnennia [Ukraine's Economic Security: Problems and Priorities for Strengthening], Kyiv, Ukraine, p. 299.
2. Shemaieva, L.H. (2009), Zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva na osnovi upravlinnia stratehichnoiu vzaiemodiieiu z subiektamy zovnishnoho seredovyshcha [Ensuring the economic security of the enterprise on the basis of strategic interaction with the subjects of the environment], Kyiv, Ukraine, p.357.
3. The President of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine "On the Strategy of National Security of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.Ua/laws/show/287/2015/paran7#n7 (Accessed 10.06.2017).
4. Zhalilo, Ya. (2001), " Strategy of providing economic security of Ukraine. Priorities and problems of implementation. Strategy of National Security of Ukraine in the context of world community experience", p. 224.
5. Pasternak-Taranushenko, H. (1994), "Economic and national security of the state", Ekonomika Ukrainy, vol. 2, pp. 51–56.
6. Liashenko, O.M. Pohorelov, Yu.S. and Bezbozhnyi V.L. (2010), Systema ekonomichnoi bezpeky derzhavy: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [System of economic security of the state: state, region, enterprise], Luhansk, Ukraine, p. 282.
7. Korenovska, Yu. "International experience in shaping the economic security of the state", [Online], available at: https://prezi.com/4i4uguj3vcsh/presentation/ 15 bereznia 2015 roku (Accessed 10.06.2017).
8. Rieznik, O.M. (2015), "A comparative analysis of the essence of economic security of Ukraine and the countries of the European Union", Forum prava, vol. 4, pp. 232–236.
9. Kyrychenko, O. A. (2008), Problemy upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu subiektiv hospodariuvannia [Problems of management of economic safety of business entities], Kyiv, Ukraine, p.401

№ 4 2018

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

О. І. Целуйко

здобувач, Державний університет управління та технології (Київ, Україна)

Oleksii Tseluiko

Postgraduate, State University of Infrastructure and Technologies (Kyiv, Ukraine)

Як цитувати статтю

Целуйко О. І. Особливості державного фінансового контролю в забезпеченні національної безпеки України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1651 (дата звернення: 26.06.2024).

Tseluiko, Oleksii (2018), “Peculiarities of state financial control in ensuring national security of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1651 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.