EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ФОРМУВАННІ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. О. Акімов

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.31

УДК: 351

О. О. Акімов

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ФОРМУВАННІ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті здійснено дослідження ролі та перспектив професійного навчання державних службовців у формуванні парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності. Проаналізовано навчальні програми професійного навчання, теоретичні та інституційні передумови застосування системогенезного підходу до державно-управлінської діяльності, при навчанні державних службовців.
Необхідність аналізу навчальних програм підготовки державних службовців, усебічного вивчення основ готовності до професійної діяльності державних службовців різних категорій. Адже професійне навчання має інтегративний характер та охоплює функціональну, емоційну та особистісну взаемозалежні та взаємозумовлювані підструктури. Крім того професійне навчання державних службовців є одним із важливих напрямів у системі кадрового забезпечення державного управління високоефективними та компетентними кадрами. Це зумовлено тим, що система підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців не відповідає сучасним вимогам до якості та змісту освіти, недосконалий механізм визначення потреб державних службовців у професійному навчанні, який не забезпечує зв’язок між системою підготовки та практикою державного управління.
Щодо напрямку дослідження ролі та перспектив професійного навчання державних службовців у формуванні парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо.
Виявлено проблемні питання перспектив професійного навчання державних службовців у формуванні парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження професійного навчання у формуванні державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Ключові слова: державно-управлінська діяльність; тенденції розвитку; системогенез; публічне управління; професійне навчання; державне управління; державна служба.

Література

1. Теоретико-методологічне обґрунтування і методика вивчення потреби в навчанні державно-управлінських кадрів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України: монографія / В. Г. Понеділко, О. М. Хмелевська, Ю. О. Молчанова : За заг. ред. В. І. Лугового, В. Г. Понеділко. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 84 с.
2. Акімов О. О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності : монографія / О. О. Акімов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 176 с.
3. Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України : навч. посіб. /В. В. Говоруха, В. Г. Бульба, Ю. П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. академіка НАН України, д-ра.техн.наук В. П. Горбуліна. – К. : ДП “Євроатлантикінформ”, 2006. – 416 с.
4. Акімов О. О. Аналіз навчальних програм професійної підготовки державних службовців в умовах євроінтеграції / О. Акімов // Науково-виробничий журнал Класичного приватного університету. – 2009. – № 3. – С. 175–160. – (Серія “ Держава та регіони”).
5. Біла книга національної освіти України /Т. Ф. Алексеєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.] ; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя ; НАПН України. вид. 3 – е. – К. : Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. – 342 с.
6. Протасова Н. Г. Теоретичні основи навчання державних службовців у системі підготовки та підвищення кваліфікації : навч. – метод. посіб. / Н. Г. Протасова – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 160 с.
7. Кремінь В. Г. Формування особистості професіонала в контексті вимог ХХІ століття / В. Г. Кремінь // Педагогічний процес: Теорія і практика педагогічної психології : – зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 3. – С. 10–20.
8. Акімов О. О. Аналіз навчально-методичного забезпечення підготовки державних службовців з питань європейської інтеграції в Україні / О. О. Акімов // Демократичне врядування: наука, освіта, практика : [матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 29 трав. 2009 р.) : у 4 т. / за заг. ред. В. П. Приходька, С. В. Загороднюка]. – К. : НАДУ, 2009. – Т. 4. – С. 92–94.
9. Мухина С. А. Современные инновационные технологии обучения. / С. А. Мухина, А. А. Соловьёва – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 360 с.
10. Клепіков О. І. Творчі резерви особи (Курс практичної філософії). / О. І. Клепіков, І. Т. Кучерявий– К.: Вища школа, 1995. – 163 с.
11. Лукина В. С. Исследование мотивации профессионального развития / В. С. Лукина // Вопросы психологии. –2004. – № 5. – С. 25–32.
12. Клименко І.В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І. В. Клименко, О.О. Акімов, Е.А. Афонін. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 176 с.
13. Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні / О.О. Акімов // Державне управління: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 181–188.
14. Акімов О.О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 23. – С. 133 – 138.
15. Акімов О.О. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 68–74.
16. Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Укараїні: Монографія. – Х.: Вид-во Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010. – 330 с.

O. Akimov

STUDY OF THE ROLE AND PERSPECTIVES OF VOCATIONAL TRAINING OF CIVIL SERVANTS IN THE FORMATION OF THE PARADIGM OF SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article studies the role and prospects of vocational training for civil servants in the context of the formation of a paradigm of the systemogenesis of public administration. The study programs of vocational training, theoretical and institutional prerequisites for the application of the systemogenetic approach to public administration, in the training of public servants are analyzed.
So, today, the problem of the need to analyze the training programs for civil servants and to comprehensively study the basics of readiness for professional activities of civil servants of various categories is actualized. After all, vocational training is integrative in nature and encompasses functional, emotional, and personal interconnection and inter-entrainment of the substructure. In addition, the professional training of civil servants is one of the important areas in the staffing system of public administration of highly efficient and competent personnel. This is due to the fact that the system of training, retraining, specialization and advanced training of civil servants does not meet modern requirements for the quality and content of education, the imperfect mechanism for determining the needs of civil servants in vocational training does not provide a link between the training system and public administration practice.
Regarding the direction of the study of the role and prospects of professional training of civil servants in the formation of a paradigm of the systemogenesis of public administration, it is proposed to disclose the professionalization of the civil service as a whole, the professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like.
Also, the article identifies and discloses the problematic issues of the prospects for professional training of civil servants in the context of the formation of a paradigm of the systemogenesis of public administration in the epistemological aspect. The possibilities of applying individual research methods of vocational training in the formation of public administration as a system of education are proposed.

Keywords: public administration; development trends; systemogenesis; public administration; professional education; state governance; public service.

References

1. Ponedilko, V.G. Khmelevskaya, A.N. and Molchanova, Yu.A. (2005), Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia i metodyka vyvchennia potreby v navchanni derzhavno-upravlins'kykh kadriv z pytan' ievropejs'koi ta ievroatlantychnoi intehratsii Ukrainy [Theoretical methodological justification and methodology for studying the need for training government officials on European and Euro-Atlantic integration of Ukraine], Publishing House of NAGU, Kyiv, Ukraine.
2. Akimov, O.O. (2014), Profesiina diialnist derzhavnykh sluzhbovtsiv v umovakh yevrointehratsii Ukrainy: pytannia formuvannia psykholohichnoi hotovnosti [Professional activity of civil servants in the conditions of European integration of Ukraine: questions of formation of psychological readines], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Govorukha, V.V., Bulba, V.G. and Surmin, Y.P. (2006), Osnovy yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy [Fundamentals of european and euro-atlantic integration of Ukraine], DP “Ievroatlantykinform”, Kyiv, Ukraine.
4. Akimov, O.O. (2009), “Analysis of educational programs of professional training of civil servants in terms of European integration”, Naukovo-vyrobnychyi zhurnal Klasychnoho pryvatnoho universytetu, vol. 3, pp.175-180.
5. Aleksyeenko, T. F. Anishchenko, V. M. and Ball, H. O. (2001), Bila knyga natsionalnoi osvity Ukrainy [White book of national education of Ukraine], 3d ed., Kyinskyi universytet im Borysa Grinchenka, Kyiv, Ukraine.
6. Protasova, N. H. (2000), Teoretychni osnovy navchannya derzhavnykh sluzhbovtsiv u systemi pidgotovky ta pidvyshchennya kvalifikatsiyi: navch.-metod. posibnyk [Theoretical basis of training civil servants in the system of training and advanced training: techning and methodical manual], Vyd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.
7. Kremin, V.G. (2005), “Formation of the professional's personality in the context of the requirements of the XXI century”, Pedahohichnyi protses: Teoriia i praktyka pedahohichnoi psykholohii, vol.3, pp.10-20.
8. Akimov, O.O. (2009), “Analysis of educational and methodological support for the training of civil servants on European integration in Ukraine”, Demokratychne vriaduvannia: nauka, osvita, praktyka: Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Democratic governance: science, education, practice: Proceedings of the International Economic Conference], NADU, Kyiv, Ukraine, pp. 92-94.
9. Mukhina, S. A. (2008), Sovremennye innovacionnye tehnologii obuchenija [Modern innovative teaching technologies], Moscow, Russia.
10. Klepikov, O. І. and Kucheryaviy, I. T. (1995), Tvorchi rezervy osoby (Kurs praktychnoi filosofii) [Creative reserves of an individual (Practical Philosophy Course)], Vyshcha shkola, Kyiv, Ukraine.
11. Lukina, V. S. (2004), “Research of motivation for professional development”, Voprosy psihologii, vol.5, pp. 25-32.
12. Klymenko, I.V. Akimov, O.O. and Afonin, E.A. (2016), Suchasni modeli kompetencij derzhavnykh sluzhbovtsiv [Modern models of civil servants' competences], Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
13. Akimov, O.O. (2014), “Psychological aspects of corruption in public administration”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, pp. 181–188, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_1_23 (Accessed 2 Jan 2018).
14. Akimov, O. (2018), “The concept of the system genesis of the professional activities of public servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 133–138.
15. Akimov, O. (2018), “Functional factors of the system genesis of the professional activities of civil servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 68–74.
16. Kaganowska, T.E. (2010), Kadrove zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia v Ukaraini [Public administration staff in Ukraine], Vyd-vo Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V.N. Karazina, Kharkiv, Ukraine.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1070

Відомості про авторів

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

ORCID:

0000-0002-9557-2276

Як цитувати статтю

Акімов О. О. Дослідження ролі та перспектив професійного навчання державних службовців у формуванні парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1650 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.31

Akimov, O. (2019), “Study of the role and perspectives of vocational training of civil servants in the formation of the paradigm of systemogenesis of public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1650 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.