EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2017

УДК 352.07:336.1

 

А. П. Кріпак,

аспірант кафедри публічного адміністрування

Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА УЧАСТІ СЕЛА КРЮКІВЩИНА

 

Andriy Kripak,

The Postgraduate student of the Department of Public Administration,

Interregional Academy of Personnel Management

 

THE MECHANISM OF PROVIDING FINANCIAL CAPACITY OF A PERSPECTIVE ASSOCIATION OF TERRITORIAL HROMADA WITH THE PARTICIPATION OF KRYUKIVSCHYNA VILLAGE

 

Основною метою цього дослідження є вивчення проблем розвитку територіальних громад, яке сьогодні неможливе без дослідження їх спроможності в умовах реформи децентралізації.

Розглянуто та охарактеризовано основні засади методичного підґрунтя здійснення процесу об’єднання територіальних громад як механізму забезпечення їх фінансової спроможності. Доведено, що при формуванні перспективної ОТГ важливим є попередній розрахунок її фінансової спроможності, який дозволяє оцінити переваги та ризики такого об’єднання, визначити потребу в пошуку додаткових коштів та упорядкуванні видатків. Здійснено порівняльний аналіз результатів фінансової діяльності села Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області з результатами інших громад області. Даний аналіз надав змогу визначити сильні та слабкі сторони громади, її зусилля спрямовані на зміцнення фінансової спроможності та на раціональне використання коштів з метою надання якісних публічних послуг мешканцям перспективної об’єднаної територіальної громади. Зроблено акцент на формуванні власних фінансових ресурсів та залученні альтернативних джерел доходів.

В якості пропозиції був запропонований механізм та розроблена методика оцінки фінансової спроможності конкретної ОТГ, та проведена їх апробація. У статті представлено авторське бачення визначення рівня фінансової спроможності перспективної об’єднаної територіальної громади на прикладі села Крюківщина.

 

The main objective of this study is to analyze problems of development territorial hromada, which is impossible today without exploring their capacity in the context of decentralization reform. The basic principles of the methodological basis of the process association of territorial hromades as a mechanism to ensure their financial capacity are considered and characterized. It proves that calculating a prospective ATG is important to pre-calculate its financial capacity, which allows evaluating the benefits and risks of such an association, to determine needs to find additional funds and streamline expenditures. Comparative analysis some results of the financial activity Kryukivshchyna village Kyiv-Svyatoshinsky district of the Kiev oblast with the results of other hromades of the oblast is made.

This analysis made it possible to determine strengths and weaknesses of hromada, efforts to strengthen financial capacity and the rational use of funds to provide quality public services to residents of a prospective association of territorial hromada. Emphasis is placed on forming their own financial resources and attracting alternative sources to income. As a proposal, was proposed a mechanism and a methodology for assessing the financial capacity of a particular ATG was developed and tested. The article presents the author's vision of determining the level of financial capacity of a prospective united territorial hromada for example the Kryukivschyna village.

 

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, спроможна перспективна об’єднана територіальна громада, територіальна громада, бюджетний калькулятор, фінансова спроможність.

 

Key words: local self-government, capacity of a perspective association of territorial hromada, territorial hromada, budget calculator, financial possibility.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Успішне проведення територіальної і адміністративної реформ в Україні вимагає переорієнтації зусиль менеджменту із констатації поточних результатів діяльності в площину забезпечення конкурентних переваг і самодостатності територіальних громад, формування яких є певним гарантом їх спроможності та залежить від якості реалізації потенціалу [1; 2]. Досягнення зазначеної мети планується здійснити насамперед за рахунок створення умов для сталого розвитку територіальних громад як самостійних та самодостатніх соціальних спільнот, члени яких зможуть захищати власні права та інтереси шляхом участі у вирішенні питань місцевого значення за рахунок організаційної та фінансової самостійності територіальних громад та органів місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Питання побудови спроможних громад вивчають такі науковці, як Ю. Ганущак, І. Дробот, Я. Жовнірчик, А. Ібрагімова та інші. Окремі аспекти визначення рівня фінансової спроможності перспективної об’єднаної територіальної громади досліджують О. Берданова, Ю. Дехтяренко, А. Лелеченко та інші. Однак, незважаючи на значну кількість досліджень, існує необхідність більш глибокого обґрунтування сутності фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, теоретичних і практичних засад її реалізації в сучасних умовах.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою пропонованої публікації є обґрунтування теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо механізму визначення рівня фінансової спроможності перспективної об’єднаної територіальної громади за участі села Крюківщина.

Для досягнення мети було поставлено завдання: визначити рівень фінансової спроможності перспективної ОТГ, виходячи з прогнозних показників бюджетів населених пунктів шляхом використання Програмного комплексу “Бюджетний калькулятор розрахунку фінансової спроможності перспективної ОТГ“; визначити пріоритетні напрями фінансової спроможності Вишневої, Крюківщинської, Гатненської та Святопетрівської територіальних громад Києво-Святошинського району Київської області.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, керуючись Методикою формування спроможних територіальних громад від 8 квітня 2015 р. № 214, визначення потенційних центрів громад здійснюється виходячи із припущення, що таким центром має бути домінуюче поселення, яке сьогодні є осередком економічної активності, або яке має потенційні можливості стати таким осередком. Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визначаються на відстані не більш як 20 км дорогами з твердим покриттям. Відстань може бути збільшена до 25 км у разі, коли чисельність населення спроможної територіальної громади в зоні віддаленості від потенційного адміністративного центру більш як 20 км становить не більш як 10% загальної чисельності населення такої громади. Така відстань може бути зменшена у разі відсутності доріг з твердим покриттям чи особливостей рельєфу, що унеможливлює сполучення. Зокрема, зони доступності таких центрів визначаються з урахуванням доступності послуг у відповідних сферах, що не має перевищувати 30 хвилин доступу [3; 5]. Відповідно, створення моделі потужних, самостійних та спроможних територіальних громад є важливою частиною процесу децентралізації. З цією метою Крюківщинська сільська рада, починаючи з  травня 2015 року активно долучилася до процесу добровільного об’єднання територіальних громад. Натомість на зборах села було утворено Робочу групу з мешканців Крюківщинської територіальної громади, якій разом із експертами-науковцями делегували повноваження із проведення опитування громадян, збору і аналізу об’єктивної інформації щодо визначення фінвнсової спроможності і доцільності об’єднання Крюківщинської територіальної громади з іншими громадами Києво-Святошинського району Київської області (Гатненською, Святопетрівською та міською Вишневою територіальними громадами). Варто зазначити, що Крюківщинську сільську раду не було включено до переліку спроможних територіальних громад Перспективного плану формування територій Київської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України. Водночас територіальні громади, що об’єдналися у тих областях, де відсутні затверджені Перспективні плани, або якщо територія відповідних громад не охоплена схемою Перспективного плану, але з дотриманням процедур, передбачених Законом України “Про добровільне об’єднання територіальних громад [4], такі громади можуть претендувати на отримання статусу спроможної громади, якщо їхні основні параметри (паспорт) відповідають Методиці формування громад.

Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад [4] не зобов’язує територіальні громади об’єднуватися лише згідно з перспективними планами формування територій областей і не встановлює будь-яких інших обмежень. Такий формат добровільного об’єднання територіальних громад не суперечить Закону і не має слугувати підставою для відмови Київською обласною державною адміністрацією у наданні висновку, передбаченого Законом. Однак, певні оптимальні моделі формування громади з альтернативними варіантами стосовно Києво-Святошинського району є вже відпрацьованими.

Відповідно було прийнято рішення щодо проведення громадського обговорення питання добровільного об’єднання територіальних громад. А це у свою чергу передбачало проведення опитування мешканців села (рис. 1).та визначення рівня фінансової спроможності перспективної об’єднаної територіальної громади за участі с. Крюкіщина.

Можна висловити таке припущення, що хоча громадське обговорення і є важливим інструментом визначення оптимальної моделі формування громади, все ж таки доцільно сформувати науково обґрунтовану оптимальну структуру на підставі аналізу статистичних та економічних показників.

Відповідно, виникла потреба прорахувати можливості Крюківщинської територіальної громади і визначитись із найбільш прийнятними умовами її об’єднавчого процесу у спроможну територіальну громаду, адже об’єднана громада не повинна бути дрібною: у такому випадку вона не матиме достатнього обсягу ресурсів для ефективної роботи.

 

Рис. 1. Результати опитування мешканців с. Крюківщина

Розроблено автором

 

Загалом, територіальна громада, приймаючи рішення про надання згоди на добровільне об’єднання чи не надання такої згоди, має реально оцінювати власні можливості (спроможність) щодо здатності самостійно вирішувати суспільні питання та забезпечувати належний рівень надання послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту тощо для задоволення потреб населення відповідної території. При формуванні перспективної ОТГ важливим є попередній розрахунок її фінансової спроможності, який дозволив оцінити переваги та ризики такого об’єднання, визначити потребу в пошуку додаткових коштів та упорядкуванні видатків.

Можливими варіантами розв’язання проблеми щодо формування спроможної перспективної ОТГ є:

Варіант 1Розвиток с. Крюківщина в умовах “status quoˮ (нічого не змінювати)

Варіант 2 – Об’єднання громад с. Крюківщина та с. Гатне

Варіант 3 – Об’єднання громад м. Вишневе та с. Крюківщина

Варіант 4 – Об’єднання громад м. Вишневе, с. Крюківщина, с. Гатне та с. Святопетрівське.

З метою здійснення моделювання перспективної ОТГ, виходячи з прогнозних показників бюджетів населених пунктів, відповідно до обраного варіанту об’єднання, був використаний Програмний комплекс “Бюджетний калькулятор розрахунку фінансової спроможності перспективної ОТГˮ, розроблений на замовлення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за підтримки Швейцарсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україніˮ DESPRO. Вхідними даними, що були офіційно представлені органами влади відібраних населених пунктів та необхідні для розрахунків Бюджетним калькулятором, були :

     параметри місцевої ради, яка увійде до складу перспективної ОТГ (чисельність населення, площа);

     прогнозні показники по надходженнях до загального фонду бюджету місцевої ради на 2018 р. (по кожній раді окремо), відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (БКУ);

     параметри для розрахунку обсягів субвенцій з Державного бюджету (освітньої та медичної) та додаткової дотації на 2018 р.;

     показники для розрахунку видатків загального фонду бюджету на 2018 рік, відповідно до статей 89 та 91 БКУ.

За допомогою Калькулятора були розраховані :

     загальний обсяг доходів загального фонду, відповідно до переліку доходів, визначених статтею 64 БКУ;

     обсяг базової / реверсної дотації визначений за механізмом, передбаченим статтею 99 БКУ; обсяг додаткової дотації з Державного бюджету, обрахований за алгоритмом, зазначеним у статі 103-6 БКУ;

     обсяг освітньої та медичної субвенцій з Державного бюджету, розрахований відповідно до норм статей 103- 2 та 103-4 БКУ;

     обсяг видатків на утримання ОМС визначений на основі показників середніх касових видатків по 366 ОТГ за підсумками 2017 р., з урахуванням чисельності населення;

     загальний обсяг видатків загального фону визначено на підставі параметрів, що вводяться відповідно до видаткових повноважень, передбачених статями 89 та 91 БКУ;

     обсяг субвенції на формування інфраструктури ОТГ, обрахований виходячи з параметрів, які зазначені у постанові КМУ від 16.03.2016 № 200 (а саме, площа і чисельність сільського населення) та загального обсягу субвенції, передбаченого у Державному бюджеті на 2018 р.

Детально розглянувши усі чотири варіанти, зупинимось на одному з варіантів, який на думку автора є найбільш оптимальним - об’єднання громад м. Вишневе, с. Крюківщина, с. Гатне та с. Святопетрівське.

Результати проведених розрахунків фінансової спроможності перспективної Вишневої міської ОТГ (адміністративний центр – м. Вишневе) за четвертим варіантом створення спроможної ОТГ представлено в табл. 1-3 та на рис. 2-3. Після об’єднання громад м. Вишневе, с. Крюківщина, с. Гатне та с. Святопетрівське фінансовий ресурс зросте в 2,6 рази (рис. 2).

 

Фінансовий ресурс територіальних громад до об’єднання (прогноз 2018 року) тис грн.

Фінансовий ресурс перспективної Вишневої міської ОТГ після об’єднання м. Вишневе, с. Крюківщина, с. Гатне та с. Святопетрівське (в умовах 2018 року) тис грн.

Рис. 2 .Фінансовий результат до та після об’єднання за ІV варіантом

Розроблено автором на основі прогнозних показників бюджетів населених пунктів

(м. Вишневе, с. Крюківщина, с. Гатне та с. Святопетрівське)

 

Рис. 3. Фінансовий результат на 1 мешканця до та після об’єднання за ІV варіантом

Розроблено автором на основі прогнозних показників бюджетів населених пунктів

(м. Вишневе, с. Крюківщина, с. Гатне та с. Святопетрівське)

 

 

Аналіз видатків загального фонду ОТГ за четвертим варіантом вказує на значне перевищення доходної частини загального фонду бюджету над витратною. Результати розрахунку спроможності ОТГ за четвертим варіантом показують, що новостворена територіальна громада буде забезпечена фінансовим ресурсом для виконання своїх видаткових повноважень та має потенціал для подальшого розвитку.

Варіант 4 Розрахунок фінансової спроможності перспективної Вишневої міської ОТГ на 2018 р.

 

Таблиця 1.

Характеристика перспективної Вишневої міської ОТГ

Найменування

Площа, км2

Чисельність населення, осіб

Кількість дітей шкільного віку, осіб

Всього

в тому числі сільського

с. Крюківщина

11,5

10 860,0

10 860,0

-

с. Гатне

11,9

4 089,0

4 089,0

-

м. Вишневе

6,7

40 242,0

0,0

-

с. Святопетрівське

11,0

4 579,0

4 579,0

-

Всього

41,1

59 770,0

19 528,0

9 352,0

Розроблено автором на основі прогнозних показників бюджетів населених пунктів

(м. Вишневе, с. Крюківщина, с. Гатне та с. Святопетрівське)

 

Таблиця 2.

Прогнозний обсяг надходжень власних доходів (податків та зборів) перспективної ОТГ на 2018 р. (відповідно до ст.64 БКУ), тис грн.

Найменування

Всього

Показники

Податок на доходи фізичних осіб

Плата за землю

Єдиний податок

Акцизний податок з роздрібної торгівлі

Акцизний податок з палива

Рентні платежі (плата за ліс, воду, надра тощо)

Інші податки, збори, платежі

с. Крюківщина

25 047,1

10 000,0

1 300,0

10 300,0

1 000,0

200,0

47,1

2 200,0

с. Гатне

26 209,6

576,6

550,0

4 300,0

7 000,0

9 100,0

0,0

4 683,0

м. Вишневе

369 753,0

176 731,0

31 444,0

52 898,0

22 357,0

12 335,0

0,0

73 988,0

с. Святопетрівське

54 107,2

27 270,7

7 830,0

12 629,0

1 600,0

573,0

0,0

4 204,5

Разом

475 116,9

214 578,3

41 124,0

80 127,0

31 957,0

22 208,0

47,1

85 075,5

Розроблено автором на основі прогнозних показників бюджетів населених пунктів

(м. Вишневе, с. Крюківщина, с. Гатне та с. Святопетрівське)

 

Таблиця 3.

Розрахунок фінансової спроможності перспективної ОТГ на 2018 р.

Показники бюджету

Сума, тис грн.

ДОХОДИ

1

Власні доходи загального фонду бюджету перспективної ОТГ (відповідно до ст.64 БКУ)

475 116,9

2

Базова дотація

0,0

3

Реверсна дотація

-68 667,2

4

Додаткова дотація з Державного бюджету

0,0

5

Освітня субвенція з Державного бюджету

139 682,3

6

Медична субвенція з Державного бюджету

43 703,8

7

Обсяг доходів загального фонду, всього

589 835,8

ВИДАТКИ

8

Органи місцевого самоврядування

42 560,0

9

Освіта всього, в тому числі:

153 375,0

 

    - освіта дошкільна

51 195,0

 

    - освіта середня

92 000,0

 

    - освіта позашкільна, спеціальна освіта та інші заходи

10 180,0

10

Охорона здоров'я всього, в тому числі:

103 894,0

 

    - первинна медична допомога

80 000,0

 

    - вторинна медична допомога

23 894,0

 

    - інші заходи

0,0

11

Соціальне забезпечення населення

8 527,5

12

Культура і мистецтво

7 380,0

13

Фізична культура і спорт

12 950,0

14

Інші видатки (дороги, ЖКГ, ЗМІ, інфраструктура тощо)

76 003,0

15

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку

8 065,0

16

Обсяг видатків загального фонду, всього

412 754,5

БАЛАНС

17

Баланс фінансових ресурсів

177 081,3

Розроблено автором на основі прогнозних показників бюджетів населених пунктів

(м. Вишневе, с. Крюківщина, с. Гатне та с. Святопетрівське)

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже об’єднання с. Крюківщина з іншими територіальними громадами Києво-Святошинського району Київської області є вигідним для с. Крюківщини, оскільки:

така ОТГ матиме реальні повноваження та доволі значні фінансові ресурси, що надає можливість збільшити дохідну частину бюджету ОТГ. При цьому, скільки об’єднана громада зможе залучити коштів у вигляді податків, стільки зможе і витрачати на свій розвиток;

бюджет ОТГ стане в рази більшим, аніж сукупні бюджети кожної ради окремо, які входять до об’єднання. Завдяки новій бюджетній політиці ОТГ отримає додаткові фінансові ресурси для розвитку інфраструктури – доріг, освітлення, водопостачання, водовідведення, утилізації побутових відходів тощо. Адже наявність коштів – це можливість здійснювати реальні перетворення. Немає коштів – немає змін на краще;

після створення ОТГ відповідна Вишнева міська рада бере на себе управління освітою і медициною, що передбачає отримання державної субвенції. Отже, ОТГ отримує можливість створити хороші школи, якісно навчати в них дітей, які з часом можуть залишитися у цій громаді, самостійно вирішувати, чи створювати медичні заклади і як саме їх створювати; яких фахівців і в якій кількості залучати. Тобто ОТГ подбає, в першу чергу, про літніх людей та людей із обмеженими можливостями;

надання соціальних (поліклініка, пенсійний фонд, відділ субсидій, Центр соціального захисту) та адміністративних (міграційна служба, реєстрації бізнесу, речових прав) послуг можна буде отримати у кожному центрі громади (до цього перелік наведених послуг надавався у районних і обласних центрах). Надання більш прозорих послуг (адже на рівні територіальної громади легше й ефективніше відслідковувати процес прийняття рішень) значно зменшить можливість зловживання і різних корупційних схем;

за умови об’єднання громада матиме набагато більше шансів перебрати повноваження щодо управління землями за межами населених пунктів до свого відання. Наразі цими землями у повному обсязі розпоряджаються райдержадміністрація та Держгеокадастр;

ОТГ – це можливість самостійно вирішувати, які дороги ремонтувати, які вулиці освітлювати, де саме наводити лад, усувати комунальні та інфраструктурні недоліки. Не чекати на рішення райради, не нарікати, що не вистачає коштів у місцевому бюджеті, а зробити все самостійно. Візьми і зроби – принцип, за яким, власне, живуть ОТГ.

Разом з цим, варто зазначити, що оцінка фінансової спроможності була спрямована на виявлення слабких місць у розвитку територіальної громади с. Крюківщина та вироблення необхідних управлінських рішень для їх усунення.

 

Список літератури:

1. Ганущак Ю. І. Реформа територіальної організації влади / Ю. І. Ганущак // Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPROˮ. – К.: ТОВ “Софія-Aˮ. – 2013. – 160 с.

2. Ібрагімова А. А. Державна політика побудови спроможних територіальних громад в Україні :автореф. ... к.держ.упр. : 25.00.04 / А. А. Ібрагімова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів, 2015. – 20 c.

3. Методика формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
214-2015-%D0%BF

4. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 91.

5. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

 

References:

1. Hanuschak, Yu. I. (2013) Reforma terytorial'noi orhanizatsii vlady [Reform of the territorial organization of power], TOV “Sofiia-Aˮ, Kyiv, Ukraine.

2. Ibragimova, A. A. (2015) “State policy of building capable territorial communities in Ukraine, Ph.D. Thesis, Local self-government, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Methodology for the formation of capable territorial communities”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF (Accessed 28 November 2017).

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine On voluntary association of territorial communities, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 13., p. 91.

5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine On Approval of the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (Accessed 28 October 2017).

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2017 р.