EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІОГУМАНІТАРНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
А. М. Гаврилюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.63

УДК: 352. 338.(477)

А. М. Гаврилюк

СОЦІОГУМАНІТАРНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена виявленню соціогуманітарного змісту публічно-приватного партнерства у вітчизняній сфері туризму. Досліджено окремі наукові положення українських вчених, в яких інтерпретується сутність, принципи, інструменти, механізми, моделі співробітництва, форми реалізації публічно-приватного партнерства в сфері туризму. Вказано на брак досліджень соціогуманітарному змісту з цієї тематики. Обґрунтовано сутність соціального та гуманітарного чинників, спрямованих на реалізацію потреб всіх учасників проекту в процесі публічно-приватної взаємодії на засадах кооперації, синергії, галузевої та секторальної спеціалізації тощо, що спрямовані на формування системи людиноорієнтованих туризмологічних цінностей на національному та локальному рівнях. Наголошено на тому, що публічно-приватне партнерство є однією зі складових реалізації політики партнерства між різними суспільними секторами, що є інституційною формою належного врядування. Вказано, що застосування окремих елементів політики належного врядування сприяє розвитку публічно-приватного партнерства в Україні і згуртовує громаду, зацікавлену спільноту стейкхолдерів, представників бізнесу та скоординовує процеси прийняття державно-управлінських рішень. На прикладі реалізації на території Сокальського району Львівської області унікального прецеденту з порятунку пам’ятки національного значення ХІХ – поч. ХХ ст. – палацу Лянцкоронських-Урбанських із використанням практики ревіталізації і перетворення об’єкта після невдалої концесії на культурно-мистецький, дозвіллєво-освітній та туристичний осередок регіону. Показано роль місцевої громади у виробленні та впровадженні локальної публічної політики та окремих її напрямів як ключових пріоритетів застосування належного врядування з акцентом на соціальний, гуманітарний та економічний розвиток місцевості.

Ключові слова: сфера туризму; публічно-приватне партнерство; концесія; належне врядування.

Література

1. Жукова О. Сучасні практики ревіталізації пам’яток палацово-паркової архітектури (на прикладі палацу Лянцкоронських-Урбанських ХІХ – поч. ХХ ст. в с. Тартаків Львівської обл.). Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія пам’яткознавство. 2019. №2 (2). С.105-113.
2. Захарін С. В., Бебко С. В. Використання економічних механізмів державно-приватного партнерства у сфері популяризації національної культурної спадщини. Ефективна економіка. №2. 2020. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7647 (дата звернення 12.04.2020).
3. Захарова С.Г. Державно-приватне партнерство в туризмі як форма розвитку туристичної галузі в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2011 р., № 4. С. 24-28.
4. Крушинська А. В. Концесія як форма стимулювання інвестицій у туристичну сферу. Університетські наукові записки. 2018. № 3-4. С. 357-367.
5. Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М. Державне – приватне партнерство у сфері рекреації та туризму в контексті соціальної відповідальності. // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ : НГУ, 2014. Т. 2. С. 231–237.
6. Новаченко Т. В., Піроженко Н. В. Державне та приватне партнерство: український та міжнародний досвід : навч.-метод. матеріали. Київ : НАДУ, 2013. 48 с.
7. Палац у Тартакові хочуть повернути з концесії: підприємець нічого не робить. URL : https://galinfo.com.ua/news/palats_u_tartakovi_hochut_povernuty _z_kontsesii_ pidpryiemets_nichogo_ne_robyt_ 134660.html URL : (дата звернення 10.04.2020).
8. Папірник І., Крижанівська М. Якщо купити собі замок...як працює формат концесії в Україні. URL : http://vikka.ua/novini/04186-yakscho-kupiti-sobi-zamok---yak-pratsyue-format-kontsesii-v-ukraini.htm (дата звернення 10.04.2020).
9. Петроє О. Еволюція моделі державного управління: від класичних бюрократій до врядування майбутнього. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2019. Вип. 2. С. 92–106.
10. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 лип. 2010 р. № 2404–VІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення 10.04.2020).
11. Реєстр концесійних договорів. URL : http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-rent-consessions.html (дата звернення 12.04.2020).
12. Словник на порталі української мови та культури . URL : https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD %D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE (дата звернення 12.04.2020).
13. Соловйов Д.І. Впровадження елементів державно-приватного партнерства у функціонуванні туристичної сфери України. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. №4 (24). 2013. С. 33-36.
14. Тимошенко Т. О. Міжнародний досвід розвитку державно-приватного партнерства в індустрії гостинності в рамках концепції сталого розвитку та можливості його використання в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 91–96.

A. Нavryliuk

SOCIO-HUMANISTIC PRINCIPLES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF TOURISM IN UKRAINE

Summary

The article is dedicated to revealing of the characteristic features of public-private partnership implementation in the domestic sphere of tourism. Some scientific provisions of Ukrainian scientists have been studied where the content, the essential, principles, tools, mechanisms, models of cooperation, forms of public-private partnership realization in the sphere of tourism are interpreted. The lack of research of the socio-humanitarian content on this topic is stated. The essential of the social context of public-private partnership aimed to meet the needs of different participants: authorities, business representatives and community members communicating within the framework of the project on the basis of cooperation, coordination, synergy, industry and sectoral specialization, etc. is substantiated.
The influence of humanistic factor of public-private partnership aimed to form the system of human-oriented values in the sphere of tourism on national and local levels is determined. It is emphasized that public-private partnership is one of the components of the implementation of partnership policy between different public sectors, which is an institutional form of good governance. It is stated that the application of certain elements of good governance policy promotes the development of public-private partnership in Ukraine and unites the community, the concerned association of stakeholders, business representatives and coordinates the processes of government-management decisions. In terms of realization on the territory of Sokal district of Lviv region the unique precedent for saving of the monument of national importance of the ХІХ – beginning of the ХХ century - the Lantskoronski-Urbanski Palace using the practice of revitalization and transformation of the object after the unsuccessful concession to the arts and cultural, leisure and educational and tourist center of the region it is showed the role of the local community in the development and implementation of local public policy and its specific directions as key priorities of good governance with a focus on social, humanistic and economic development of the area.

Keywords: sphere of tourism; public private partnership; Good Governance; concession.

References

1. Zhukova, O. (2019), " Modern practices of revitalization of monuments of palace and park architecture (on the example of the palace of Lantskoronski-Urbanski XIX - beginning of XX centuries in Tartakiv village of Lviv region)", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriia pamiatkoznavstvo, vol. (2), pp.105-113.
2. Zakharin, S. and Bebko, S. (2020), “Use of public-private partnership economic mechanisms in the field of national cultural heritage popularization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7647 (Accessed 14 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.6.
3. Zakharova, S.H. (2011), "Public-private partnership in tourism as a form of tourism industry development in Ukraine", Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 4, pp. 24-28.
4. Krushynska, A. V. (2018), "Concession as a form of stimulating investment in tourism", Universytetski naukovi zapysky, vol. 3-4, pp. 357-367.
5. Nezdoiminov, S. H. and Andrieieva, N. M. (2014), Derzhavne – pryvatne partnerstvo u sferi rekreatsii ta turyzmu v konteksti sotsialnoi vidpovidalnosti [Public - private partnership in the field of recreation and tourism in the context of social responsibility], Sotsialna vidpovidalnist vlady, biznesu, hromadian [Social responsibility of the authorities, business, citizens], monograph in 2 volumes, vol. 2, NHU, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 231–237.
6. Novachenko, T. V. and Pirozhenko, N. V. (2013), Derzhavne ta pryvatne partnerstvo: ukrainskyi ta mizhnarodnyi dosvid [Public and private partnership: Ukrainian and international experience], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 48.
7. "Palace in Tartak wants to return from the concession: the entrepreneur does nothing", [Online], available at: https://galinfo.com.ua/news/palats_u_tartakovi_hochut_povernuty_z_kontsesii_pidpryiemets_nichogo_ne_robyt_134660.html (Accessed 10 Apr 2020).
8. Papirnyk, I. and Kryzhanivska, M. "If you buy yourself a castle ... how does the concession format work in Ukraine", [Online], available at: http://vikka.ua/novini/04186-yakscho-kupiti-sobi-zamok---yak-pratsyue-format-kontsesii-v-ukraini.htm (Accessed 10 Apr 2020).
9. Petroie, O. (2019), "The evolution of the government model: from classical bureaucracies to the rule of the future", Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 2, pp. 92–106.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On Public-Private Partnership", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 10 Apr 2020).
11. Register of concession contracts, [Online], available at: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-rent-consessions.html (Accessed 12 Apr 2020).
12. Dictionary on the portal of Ukrainian language and culture, [Online], available at: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD %D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE (Accessed 12 Apr 2020).
13. Soloviov, D.I. (2013), "Implementation of public-private partnership elements in the functioning of the tourism sector of Ukraine", Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (24), pp. 33-36.
14. Tymoshenko, T. (2018), “International experience of public-private partnership development in the hospitality industry within the sustainable development concept framework and its implement in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 91–96.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 990

Відомості про авторів

А. М. Гаврилюк

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв

A. Нavryliuk

PhD in Public Administration, docent, Department of Hotel and Restaurant and Tourism Business,Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

ORCID:

0000-0003-2743-0409

Як цитувати статтю

Гаврилюк А. М. Соціогуманітарні засади публічно-приватного партнерства в сфері туризму в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1639 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.63

Нavryliuk, A. (2020), “Socio-humanistic principles of public-private partnership in the sphere of tourism in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1639 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.