EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
B. Д. Мужайло, К. С. Колеснікова, П. П. Несененко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.61

УДК: 35.078:005.92.004.63:35.072.1

B. Д. Мужайло, К. С. Колеснікова, П. П. Несененко

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Проблема удосконалення державного управління в процесі децентралізації влади на сучасному етапі економічного і соціального розвитку нашої країни набуває особливої актуальності. В статті, на основі системного аналізу, показані зміни, що відбуваються в системі державного управління в умовах децентралізації, розкрито основні передумови і об’єктивні причини, що зумовили їх активізацію. На основі аналітичного огляду наукових публікацій установлено, що реформування державного управління в більшості розвинутих країнах світу здійснюється саме у формі децентралізації влади, розвитку місцевого самоврядування як важливого способу територіальної організації публічної влади, підвищення конкурентноспроможності територіальних громад.
Показано, що реформування системи державного управління, яка дісталась нам у спадок від радянських часів, підвищення його ефективності передбачає, зокрема, впровадження сучасних інформаційних технологій у державне діловодство, переводі документообігу державних установ і організацій на електронні рейки, інформатизацію управлінських процесів, електронне урядування тощо. Наголошено, що електронне урядування становиться ключовим моментом в плані залучення громадян і суб’єктів господарської діяльності до процесу управління державними справами, налагодження тісного і ефективного діалогу між населенням, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, використання для інформаційно-комунікаційного впливу на суспільство сучасних технологічних можливостей. Акцентується, що впровадження електронного урядування на сьогодні – це складний і довготривалий процес, який потребує значних матеріальних, фінансових, людських і інформаційних ресурсів і який охоплює цілий період трансформаційних перетворень від самої ідеї до поетапного наближення системи державного управління до європейських стандартів.

Ключові слова: публічне управління; децентралізація; децентралізоване фінансування; державне регулювання; місцеве самоврядування; місцеві бюджети; документообіг; державна служба; електронне урядування; цифрова держава.

Література

1. Сергієнко Т.І. Концептуальні засади децентралізації у публічному управлінні./СергієнкоТ.І.//Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком2017.-с.696-698.
2.Куценко Т.В.,Дударенко Є.Ю. Об’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд. Економіка та держава.2017. №3.- с.64-70
3.Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/247571450
4.Сайт Децентралізації влади [Електронний ресурс ].- Режим доступу:http: // decentralization /gov.ua
5. Корнєва О.В. Основні проблеми проведення реформи децентралізації в Україні у 2014-2018 роках /О.В. Корнєва «Порівняльно-аналітичне право».-2018. - №3.-с.68-69
6. Седікова І.О. Адміністративно-територіальний поділ: досвід зарубіжних країн та проблеми вдосконалення в Україні. «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» 2019.-с.36-38
7. Писаренко В. Переваги електронного документобігу в діяльності державної влади та проблеми впровадження / Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. №3(11) 2012.-с.31-35
8. Горова С.В. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення: монографія. К.: 2017. – с. 467.
9. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України №5/2015 від 12.01.2015р. URL : http://zakon.rada.gov.va
10. Поліщук І.О., Лур’є В.К. Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи. Вісник Національного університету « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» №3(30) 2016.-с. 229-230

V. Muzhaylo, K. Kolesnikova, P. Nesenenko

ELECTRONIC GOVERNANCE AS AN IMPORTANT FACTOR IMPROVEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Summary

The problem of improvement of public administration in the process of decentralization of power at the present stage of economic and social development of our country is of particular relevance. The article, based on a systematic analysis, shows the changes that are taking place in the public administration system in the context of decentralization, reveals the main prerequisites and objective reasons that caused their activation. It was found that the reform of the state Governance in most developed countries in the world is in the form decentralization of power, development of local self-government as important the way of territorial organization of public power, promotion competitiveness of territorial communities and enforcement rights, freedoms and legitimate interests of all members of society, granting to citizens administrative services in a timely, efficient and complete manner. Noted that of reforming the system of government that we inherited since Soviet times, improving its effectiveness involve, in particular, introduction of modern information technologies into public records, translation of documents of state institutions and organizations on electronic rails, informatization of management processes, e-government, etc. It is emphasized that e-governance is becoming a key point in the plan to involve citizens and business entities in the process managing public affairs, establishing a close and effective dialogue between the population, public authorities and local authorities self-government, use for information and communication influence on society of modern technological capabilities.
The study revealed that for the modern system of state power the need for eGovernment is not only conditioned development of information and communication technologies, rapid transition to technologies of information society of public administration, not for the sake of "technological fashion", but also the efforts of state structures to be closer to ordinary citizens, creating conditions for openness, transparency and honesty public administration, launching a new quality of state management that is inherent in the needs of the socio-economic the development of a sovereign country based on European values.
That is eGovernment can largely be interpreted as upgraded a form of public administration, the creation of a new model of the modern state, the purpose of which is to facilitate the interaction between citizens and public authorities and bodies local self-government, optimization of public service delivery procedure, increase of efficiency of activity of state and municipal authorities for use of modern information and communication technologies.
The article emphasizes that the introduction of e-governance on today is a complex and time-consuming process that requires considerable work material, financial, human and information resources and covering a period of transformational transformations from the very idea to the phased one approximation of the public administration to European standards.

Keywords: public administration; decentralization; decentralized financing; state regulation; local government; local budgets; document management; public service; e-government; digital government.

References

1. Sergienko, T. (2017), “Conceptual principles of decentralization in public administration”, Problemy upravlinnia sotsial'nym i humanitarnym rozvytkom [Problems of management of social and humanitarian development: materials XI region. scientific-practical Conf. for the international. Participation], KhDAU, Kherson, Ukraine, pp.696-698.
2. Kutsenko, T. and Dudorenko, E. (2017), “United Territorial Communities in Ukraine: A Brief Analytical Review”, Economy and the state, Vol.3, pp.64-70
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “Ukraine has taken another step towards establishing European standards of local self-government”, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/247571450 (Accessed 25 March 2020).
4. Decentralization of Power Site (2020), available at: http://decentralization.gov.ua (Accessed 25 March 2020).
5. Korneva, O. (2018), “The main problems of decentralization reform in Ukraine in 2014-2018”, Comparative-analytical law, vol. 3, pp.68-69
6. Sedikova, I. (2019), “Administrative-territorial division: experience of foreign countries and problems of improvement in Ukraine”, Public Administration and Administration in the Process of Economic Reforms, pp.36-38
7. Pisarenko, V. (2012), “Advantages of electronic document circulation in the activity of state power and problems of implementation”, Public administration: theory and practice, vol.3 (11), pp.31-35
8. Gorova, S. (2017), Osoba v informatsijnomu suspil'stvi: vyklyky s'ohodennia [Person in the Information Society: Challenges of the Present], NAS of Ukraine, Nat. to them. VI Vernadsky, Kyiv, Ukraine.
9. President of Ukraine (2015), Decree “On the Sustainable Development Strategy “Ukraine 2020”, available at: http://zakon.rada.gov.va (Accessed 25 March 2020).
10. Polischuk, I. and Lurie, V. (2016), “Government in Ukraine: Challenges and Prospects”, Bulletin of the National University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine», vol.3 (30), pp. 229-230.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 996

Відомості про авторів

B. Д. Мужайло

к. е. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій

V. Muzhaylo

PhD in Economics, Associate Professor Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8283-0988


К. С. Колеснікова

к. е. н., доцент, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

K. Kolesnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa Trade and Economic Institute, Kiev National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6954-6819


П. П. Несененко

к. е. н., доцент, Одеський національний економічний університет

P. Nesenenko

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6399-3511

Як цитувати статтю

Мужайло B. Д., Колеснікова К. С., Несененко П. П. Електронне урядування як важливий чинник удосконалення державного управління в умовах децентралізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1637 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.61

Muzhaylo, V., Kolesnikova, K. and Nesenenko, P. (2020), “Electronic governance as an important factor improvement of public administration in the conditions of decentralization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1637 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.