EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВИХ СЛУЖБ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
О. П. Василенко, М. І. Дяченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.59

УДК: 338:331.5(477.43)

О. П. Василенко, М. І. Дяченко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВИХ СЛУЖБ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовані вимоги до кадрової служби які будуть зростати в міру того, як в Україні буде розширюватися і поглиблюватись форма
адміністративної реформи, конкретизувати завдання перед керівниками, усім персоналом.
Спрогнозовано та запропоновано кадрове забезпечення, визначено стратегічне бачення формування, професійного розвитку та раціонального використання кадрів.
Запропоновані нові ідеї, принципи і технології вирішення кадрових питань, які б відбивали сучасний рівень управлінської науки, практики і вимоги до демократичного суспільства.
Відзначено, що для здійснення ефективного управління персоналом кожна організація повинна мати кадрову політику.
Наведені складові управління персоналом які в тій чи іншій мірі притаманні будь якій організації і жорстоко регламентуються системою нормативно-правових актів держави, що обумовлює необхідність побудови чіткої системи роботи з кадрами.
У дослідженні на територіальному рівні вирішено актуальне завдання щодо роботи кадрової служби в управлінні людськими ресурсами Уманської міської ради. Це сприятиме подальшому підвищенню ефективності та поліпшення умов праці.
Проведені дослідження дозволили: - оцінити фактичний стан використання кадрового забезпечення в Уманській міській раді; - визначити пріоритетні напрями кадрової служби в удосконаленні управління персоналом; - прийняти більш ефективні управлінські рішення щодо використання кадрового забезпечення міської ради; - виявити ряд протиріч стосовно організації служби управління персоналом між новою системою управління державною службою України, спрямованою на впровадження професійної, політично-нейтральної, відповідальної, зорієнтованої на потреби громади, громадян інституту державної служби, що забезпечить ефективну реалізацію державної служби; - запровадити заходи і рекомендації удосконалення діяльності кадрової служби Уманської міської ради, що забезпечать підвищення ефективності управління людськими ресурсами з одного боку, планування потреби в них, спеціалізації, оцінки, а і іншого – формування якісного кадрового складу.

Ключові слова: державна служба; державна влада; управління персоналом; кадрова служба; професійний розвиток; місцеве самоврядування.

Література

1. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р.[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19/stru2
2. Гончарук Н.Т. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України: теорія та практика: монографія / Н.Т.Гончарук. – Д.: ДРІДУ НАДУ. 2012. – 343 с.
3. Мороз О.С. Управління людськими ресурсами: навчальний посібник / О.С. Мороз.; Запор. Держ. Інж. Акад.- Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – 324 с.
4. Серьогін С.М. Мета, завдання та функції державної служби / С.М. Серьогін. Аспекти публічного управління. 2013. №1.(1). С.58-65.
5. Миколайко І.М. Удосконалення роботи кадрової служби в управлінні людськими ресурсами. Магістерська робота / І.М. Миколайко. Умань, 2018. 94 с.

O. Vasylenko, M. Diachenko

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF PERSONNEL SERVICES ACTIVITY IN STATE AUTHORITIES AND LOCAL MUNICIPALITY

Summary

In the clause analyzed requirements to personnel service that will grow depends on how in Ukraine will expands and deepens form of administrative reforms, specify a task to executives, all personnel.
Forecasted and proposed human resources defined strategic vision of formation, professional development and rational employment of personnel.
Proposed new ideas, principles and technologies to resolve personnel issues that would reflect the current level of administrative science, practices and requirements to democratic society.
It is marked, that in order to effectively personnel management every organization must have personnel policy.
Given components of staff management which in one way or another native in any organization and tough regulated by the system of normatively legal acts of the state, which stipulates the necessity of building a clear system of work with personnel.
Research on territorial level resolved topical task of personnel service in human resources management of Uman City Council. Further, this will improve efficiency and improve working conditions.
Conducted research allowed: - estimate actual usage of human recourse in Uman City Council; - identify priority directions for personnel service to improve human resource management; - make more effective management decisions regarding usage of human resource of City Council; - identify a number of contradictions regarding organization of personnel management service between the new civil service management system of Ukraine aimed to introduce professional, politically neutral, responsible, community-oriented civil service, citizens of civil service institute which will ensure effective implementation of civil service; - introduce measures and recommendations for improving activities of human resources department of Uman City Council which will improve efficiency of human resources management, planning needs for them, specialization, evaluation, and more – formation of quality personnel.

Keywords: public service; civil authorities; human resource; personnel service; professional development; local municipality.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About the civil service", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 2 April 2020).
2. Goncharuk, N.T. (2012), Upravlinnja kerivnym personalom u sferi derzhavnoji sluzhby Ukrajiny: teorija ta praktyka [Managing civil servants in the sphere of the civil service of Ukraine: theory and practice], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine.
3. Moroz, O.S. (2015), Upravlinnij ludskymy resursamy [Human Resource Management], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine.
4. Seriogin, S.M. (2013), “Purpose, tasks and functions of the civil service”, Aspekty publichnogo upravlinnj, vol.1, pp.58-65.
5. Mykolaiko, I.M. (2018), “Improvement of work of human resources service in human resources management”, master thesis, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 373

Відомості про авторів

О. П. Василенко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

O. Vasylenko

PhD in Agricultural Sciences, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration,Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

ORCID:

0000-0002-9516-6390


М. І. Дяченко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

M. Diachenko

Associated Professor at the Department of Public Management and Administration,Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

ORCID:

0000-0003-4997-5020

Як цитувати статтю

Василенко О. П., Дяченко М. І. Організаційно-правові засади діяльності кадрових служб в органах державної влади та місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1635 (дата звернення: 05.03.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.59

Vasylenko, O. and Diachenko, M. (2020), “Organizational and legal basis of personnel services activity in state authorities and local municipality”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1635 (Accessed 05 Mar 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.