EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНОЇ КРИЗИ
І. А. Нечаєва

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.58

УДК: 351:336.1:364-6

І. А. Нечаєва

РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНОЇ КРИЗИ

Анотація

Стаття присвячена визначенню ролі системи соціального страхування в процесі забезпечення соціально-економічної безпеки України.
Досліджено сутність категорії «соціально-економічна безпека» та розглянуто її основні рівні.
Встановлено, що важливим елементом соціального захисту населення є соціальне страхування.
Джерелами утворення фондів соціального страхування є внески працівників, внески роботодавців та державні субсидії. Головним з них в нашій державі є нарахування на фонд оплати праці для суб’єктів господарювання у вигляді ЄСВ.
Одним із важливих елементів у сфері соціального страхування є система пенсійного страхування. В роботі виокремлено загальні проблеми пенсійної системи, проведено аналіз бюджету ПФ.
Проведено аналіз діяльності Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування.
Виявлені наявні суттєві проблеми в сфері соціального страхування в Україні. Обґрунтовано необхідність реформування всіх сфер соціального страхування, в першу чергу, системи пенсійного забезпечення.

Ключові слова: криза; соціально-економічна безпека; система соціального страхування; Пенсійний фонд; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування.

Література

1. П’ять причин бідності країн: висновки економічного дослідження для України. URL: https://voxukraine.org/uk/chomu-krashhe-rosti-dovgo-nizh-shvidko/ (дата звернення: 15.01.2020).
2. Stephen Broadberry, John Wallis (2016). Growing, shrinking and long run economic performance: historical perspectives on economic development/ URL: https://www.nuffield.ox.ac.uk/users/Broadberry/Growing%20Shrinking%20v3.pdf ((Accessed 15 January 2020)).
3. Дмитрук П. М. Особливості зарубіжної практики забезпечення безпеки в соціально-економічній сфері. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10dpmses.pdf. (дата звернення: 15.01.2020).
4. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. Соціально-економічна безпека : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей. Х. : НФаУ. 2019. 143 с.
5. Романовська Ю. А. Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об’єкти. Бізнесінформ № 6, 2019, c.13-20. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-6_0-pages-13_20.pdf. (дата звернення: 16.01.2020).
6. Поснова Т. В. Соціальний механізм економічної безпеки. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014. № 1. С. 64-69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2014_1_10. (дата звернення: 16.01.2020).
7. Ignatov A., 2019. Analysis of the dynamics of the European economic security in the conditions of a changing socio-economic environment, New Medit, 18 (2): pp. 15-56, http://dx.doi.org/10.30682/nm1902b ((Accessed 16 January 2020)).
8. Kudrina O. Yu., Datsenko O. K. Socio-economic security as a factor for raising the level of competitiveness of region. Економіка та право. № 2 (50), 2018, с.111-116. URL: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/373/348 ((Accessed 20 January 2020)).
9. Kozachenko A, Bukolova V. Socioeconomic security of a region as an object in economic security studies at the mesolevel. Baltic Journal of Economic Studies. 190 Vol. 3, No. 5, 2017 р.188-195.
10. Alfio Cerami (2014). Socio-Economic Security, Transnational Solidarity and the Legitimation Crisis of the European Union. URL: https://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2014/09/22/socio-economic-security-transnational-solidarity-and-the-legitimation-crisis-of-the-european-union/. ((Accessed 20 January 2020)).
11. Socio-economic Security Survey for SEE/ URL: https://www.seerc.org/new/?view=project&layout=details&id=4 (Accessed 20 January 2020).
12. Помаза-Пономаренко А. Л. Зарубіжний досвід забезпечення державою соціального розвитку та регіональної безпеки. Актуальні проблеми державного управління. 2016. № 1. С. 173-178. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2016_1_31. (дата звернення: 25.01.2020).
13. Антошкін В.К. Показники й індикатори соціально-економічної безпеки регіонів. URL: http://journals.uran.ua/efs/article/view/60896. (дата звернення: 25.01.2020).
14. Бєлай С. В. Концепція стратегії соціально-економічної безпеки регіонів України. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/04.pdf (дата звернення: 25.01.2020).
15. Оберван О. Р. Аналіз індикаторів соціальної безпеки як показника ефективного управління соціальною політикою України. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2014/22.pdf. (дата звернення: 25.01.2020).
16. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Вплив людського капіталу на соціально-економічну безпеку регіону. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 31. С. 95-103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_201 7_30_11. (дата звернення: 25.01.2020).
17. Зінченко О. І., Хімченко А. М. Щодо сутності поняття «соціально-економічна безпека. URL: http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/912. (дата звернення: 25.01.2020).
18. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. (дата звернення: 24. 2. 2020 р.).
19. Social Insurance: Meaning and Features. URL: http://www.economicsdiscussion.net/social-insurance/social-insurance-meaning-and-features-poverty-economics/29305 (Accessed 20 February 2020).
20. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон України. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 (дата звернення: 25.02. 2020 р.).
21. Anita M. Schwarz, Omar S. Arias (ed.), The Inverting Pyramid: Pension Systems Facing Demographic Challenges in Europe and Central Asia, World Bank, 2014, c. 117 (Accessed 26 February 2020).
22. Top Pension Systems in the World. URL: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/042914/top-pension-systems-world.asp (Accessed 26 February 2020).
23. Офіційний сайт Державного Пенсійного фонду України. URL: https://www.pfu.gov.ua / (дата звернення: 27.02.2020 р.).
24. Дефіцит Пенсійного фонду України поступово зменшується. URL: http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialne-strakhuvannya-i-pensijne-zabezpechennya/13721-defitsit-pensijnogo-fondu-ukrajini-postupovo-zmenshuetsya (дата звернення: 27.02.2020 р.).
25. 170–миллиардный дефицит Пенсионного фонда профинансируют из госбюджета. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/01/17/644362/ (27.02.2020 р.).
26. How Well-Funded Are Pension Plans in Your State? URL: https://taxfoundation.org/state-pension-plan-funding-2019/ (Accessed 27 February 2020).
27. Pensions crisis. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_crisis (Accessed 27 February 2020).
28. As boomers wrinkle. URL: https://www.economist.com/united-states/2010/12/29/as-boomers-wrinkle (Accessed 27 February 2020).
29. Державна служба статистики. Ринок праці. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm (дата звернення: 02.03.2020 р.).
30. Державна служба статистики. БІСЦ у 2015-2016 роках. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/operativ/operativ2016/ct/bisc/bisc_u/bisc_2016_u.htm (дата звернення: 02.03.2020 р.).
31. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.03.2020 р.).
32. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua (дата звернення: 02.03.2020 р.).
33. Офіційна сторінка Фонду соціального страхування. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/category/919872 (дата звернення: 05.03.2020 р.).
34. Is US Social Security Going Bankrupt? September 18, 2019. URL: https://www.brinknews.com/is-us-social-security-going-bankrupt/ (Accessed 05 March 2020).

I. Nechayeva

SOCIAL INSURANCE SYSTEM REFORMATION AS MEANS OF SOCIOECONOMIC SECURITY ENHANCEMENT DURING THE PERMANENT ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE

Summary

The article is dedicated to determining the role and place of the social insurance system in the process of providing socioeconomic security in Ukraine.
The essence and main levels of the socioeconomic security as a category have been explored.
Decisions in the field of socioeconomic development of a country have been proven to be made based on the extent to which the socioeconomic security is ensured. The current Ukrainian socioeconomic state indicators point to an extremely low level of the country’s socioeconomic security.
Stratification of society by the property, the proportion of the population living under the poverty line increasing, sharp fall in the birth rate and average life expectancy in the country, deformation of the demographic and social composition of society, crisis of the family, reduction in spiritual, moral and creative capacity, social conflicts, and absence of the national idea altogether state about the all-encompassing crisis in the country and pose a real threat to the state security.
It has been established that social insurance is an important element of the social protection of the population which exists in two forms: compulsory and voluntary.
The sources for the creation of social insurance funds include employees’ contributions, employers’ contributions and governmental subsidies. The insurance contributions, calculated based on the wage fund of economic entities, in the form of single social security contribution are the most important of all in our country.
Compulsory state insurance types include the following: pension insurance; temporary disability insurance; insurance covering occupational accidents and diseases causing incapacity for work; unemployment insurance; medical insurance (has not been implemented as of today); other types of insurance provided for by law.
One of the core elements in the field of social insurance of the developed countries is the pension insurance system. In this paper, Ukraine and the world pension systems’ general problems have been distinguished and the pension fund budget analysis has been conducted. The Pension Fund’s inability to fulfill its core function, that is to ensure a decent living for citizens of retirement age, has been proven.
Compulsory Social Insurance Fund’s activities analysis has been conducted; existing crucial issues in the field of social insurance have been identified.
The need for the reformation of all the types of social insurance in Ukraine has been demonstrated which primarily concerns the pension scheme.

Keywords: crisis; social security system; Pension Fund; Fund of the State Compulsory Social Insurance for Unemployment; Social Insurance Fund.

References

1. VoxUkraine (2018), “Five causes of country poverty: economic research findings for Ukraine”, available at: https://voxukraine.org/uk/chomu-krashhe-rosti-dovgo-nizh-shvidko/ (Accessed 15 January 2020).
2. Stephen Broadberry, John Wallis (2016), “Growing, shrinking and long run economic performance: historical perspectives on economic development”, available at: https://www.nuffield.ox.ac.uk/users/Broadberry/Growing%20Shrinking%20v3.pdf (Accessed 15 January 2020).
3. Dmitruk, P.M. “Features of foreign practice of safety security in the social and economic sphere”, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10dpmses.pdf (Accessed 15 January 2020).
4. Posylkina, O. V., Bratishko YU. S. (2019), Sotsialʹno-ekonomichna bezpeka : konspekt lektsiy dlya zdobuvachiv vyshchoyi osvity ekonomichnykh spetsialʹnostey. [Socio-economic security: a lecture summary for applicants for higher education in economic specialties], National pharmaceutical university, Kharkov, Ukraine.
5. Romanovska, Yu. A. (2019), “The Socio-Economic Security: Content of the Category and Its Objects”, Biznes-inform, [Online], available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-6_0-pages-13_20.pdf (Accessed 16 January 2020).
6. Posnova, T. V. (2014), Sotsialʹnyy mekhanizm ekonomichnoyi bezpeky. [Social mechanism of economic security], Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny (ekonomika, pravo), [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2014_1_10 (Accessed 16 January 2020).
7. Ignatov, A. (2019), «Analysis of the dynamics of the European economic security in the conditions of a changing socio-economic environment”, New Medit, 18 (2): pp. 15-56, [Online], available at: http://dx.doi.org/10.30682/nm1902b (Accessed 16 January 2020).
8. Kudrina, O. Yu., Datsenko, O. K. (2018), “Socio-economic security as a factor for raising the level of competitiveness of region”. Ekonomika ta prav, vol. 2 (50), pp. 111-116, [Online], available at: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/373/348 (Accessed 20 January 2020).
9. Kozachenko A, Bukolova V. (2017), “Socioeconomic security of a region as an object in economic security studies at the mesolevel”. Baltic Journal of Economic Studies. 190 Vol. 3, No. 5, pр. 188-195.
10. Alfio Cerami (2014), “Socio-Economic Security, Transnational Solidarity and the Legitimation Crisis of the European Union”, available at: https://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2014/09/22/socio-economic-security-transnational-solidarity-and-the-legitimation-crisis-of-the-european-union/ (Accessed 20 January 2020).
11. Socio-economic Security Survey for SEE/, available at: https://www.seerc.org/new/?view=project&layout=details&id=4 (Accessed 25 January 2020).
12. Pomaza-Ponomarenko, A. L. (2016), Zarubizhnyy dosvid zabezpechennya derzhavoyu sotsialʹnoho rozvytku ta rehionalʹnoyi bezpeky [Foreign experience of providing state social development and regional security], Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya, vol. 1, pp. 173-178, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2016_1_31 (Accessed 25 January 2020).
13. Antoshkin, V. K. (2015), Pokaznyky y indykatory sotsialʹno-ekonomichnoyi bezpeky rehioniv [Indicators of socio-economic security of regions], Ekonomichna ta prodovolʹcha bezpeka Ukrayiny, vol. 6-7, pp. 12-20, [Online], available at: http://journals.uran.ua/efs/article/view/60896 (Accessed 25 January 2020).
14. Bielai, S. V. (2012), “Concept of socio-economic security strategy of regions in Ukraine”, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/04.pdf (Accessed 25 January 2020).
15. Obervan, O. (2014), Analiz indykatoriv sotsialʹnoyi bezpeky yak pokaznyka efektyvnoho upravlinnya sotsialʹnoyu politykoyu Ukrayiny [Analysis of indicators of social security as an indicator of effective management of social policy of Ukraine], Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 89-92, [Online], available at: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2014/22.pdf (Accessed 25 January 2020).
16. Storozhuk, O., Zaiarniuk, O. (2017), Vplyv lyudsʹkoho kapitalu na sotsialʹno-ekonomichnu bezpeku rehionu [The Impact of Human Capital on the Socio-Economic Security of the Region] Naukovi pratsi Kirovohradsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 31, pp. 95-103, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_201 7_30_11 (Accessed 25 January 2020).
17. Zinchenko, O. I., Khimchenko, A. M. (2014), “On the essence of the concept of “socio-economic security”, Visnyk student•sʹkoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylya Stusa, vol. 6, [Online], available at: http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/912 (Accessed 25 January 2020).
18. Constitution of Ukraine: dated June 28, 1996 (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 30. [in Ukrainian] (Accessed 24 February 2020 р.).
19. “Social Insurance: Meaning and Features”, available at: http://www.economicsdiscussion.net/social-insurance/social-insurance-meaning-and-features-poverty-economics/29305 (Accessed 24 February 2020 р.).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “About compulsory state social insurance”, available at:https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 (Accessed 25 February 2020 р.).
21. Anita M. Schwarz, Omar S. Arias (ed.), The Inverting Pyramid: Pension Systems Facing Demographic Challenges in Europe and Central Asia, World Bank, 2014, c. 117 (Accessed 26 February 2020 р.).
22. “Top Pension Systems in the World”, available at: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/042914/top-pension-systems-world.asp (Accessed 26 February 2020 р.).
23. Pension Fund of Ukraine (2020), available at: https://www.pfu.gov.ua / (Accessed 27 February 2020 р.).
24. Pension Fund of Ukraine (2019) “The deficit of the Pension Fund of Ukraine is gradually decreasing”, available at: http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialne-strakhuvannya-i-pensijne-zabezpechennya/13721-defitsit-pensijnogo-fondu-ukrajini-postupovo-zmenshuetsya (Accessed 27 February 2020 р.).
25. Ekonomichna Pravda (2019), “The Pension Fund's 170 billionth deficit is financed from the state budget”, available at: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/01/17/644362/ (Accessed 27 February 2020 р.).
26. Tax foundation (2019), “How Well-Funded Are Pension Plans in Your State?”, available at: https://taxfoundation.org/state-pension-plan-funding-2019/ (Accessed 27 February 2020 р.).
27. “Pensions crisis”, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_crisis (Accessed 27 February 2020 р.).
28. The economist (2010), “As boomers wrinkle”, available at: https://www.economist.com/united-states/2010/12/29/as-boomers-wrinkle (Accessed 27 February 2020 р.).
29. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Labor market”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm (Accessed 02 March 2020).
30. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Basic Consumer Price Index in 2015-2016”, available at: http://www.ukrstat. gov.ua/operativ/operativ2016/ct/bisc/bisc_u/bisc_2016_u.htm (Accessed 02 March 2020).
31. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 02 March 2020).
32. Government portal. The only web portal of the executive bodies of Ukraine (2020), available at: https://www.kmu.gov.ua (Accessed 02 March 2020).
33. Social Insurance Fund (2020), available at: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/category/919872 (Accessed 05 March 2020).
34. Brink news (2019) “Is US Social Security Going Bankrupt? September 18, available at: https://www.brinknews.com/is-us-social-security-going-bankrupt/ (Accessed 05 March 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 1585

Відомості про авторів

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний університет «Запорізька політехніка»

I. Nechayeva

PhD in Economics, associate professor,Zaporizhzhia National Polytechnic University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0003-3429-7255

Як цитувати статтю

Нечаєва І. А. Реформа системи соціального страхування як засіб зміцнення соціально-економічної безпеки України в умовах перманентної кризи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1634 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.58

Nechayeva, I. (2020), “Social insurance system reformation as means of socioeconomic security enhancement during the permanent economic crisis in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1634 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.