EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ В УМОВАХ ПРИСКОРЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Л. М. Ільїч, І. В. Яковенко, О. В. Акіліна

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.3

УДК: 352:338

Л. М. Ільїч, І. В. Яковенко, О. В. Акіліна

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ В УМОВАХ ПРИСКОРЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Метою статті є виявлення проблемних аспектів, які перешкоджають в повній мірі досягти самостійності місцевих бюджетів щодо забезпечення соціально-економічного розвитку певної території та обґрунтування пропозицій щодо ефективного управління соціальною сферою в громадах. Автори переконані у необхідності детального аналізу всіх функцій і повноважень в галузях соціальної сфери, які зараз закріплені за районною ланкою, та визначенні їм місця в новій системі державного управління. Запропоновані в статті варіанти організаційно-правових форм, можуть бути покладені в основу для створення спільних структур, яким делегується окрема частина повноважень кожної громади. Застосування таких організаційно-правових форм може реалізовуватись у двох напрямах. Перший, що має ряд очевидних переваг, – це створення спільних комунальних підприємств, засновниками яких можуть виступати ряд або навіть всі громади майбутнього округу. Другий – це створення об’єднань уже існуючих в громадах комунальних установ. Говорячи про перерозподіл функцій і повноважень в соціальній сфері у зв’язку із проведенням реформи децентралізації, слід передбачати також напрям, за яким частину цих функцій і повноважень доцільно взагалі вивести від адміністративної опіки і передати у сферу чисто ринкових відносин. Для цього потрібно передбачити можливості взаємодії на паритетних засадах приватного фінансування та використання коштів місцевих бюджетів громад.

Ключові слова: соціальна сфера; управління; громади; бюджет; організаційно-правові форми.

Література

1. Hans de Bruijn Managing performance in the Public sector. Public Administration. 2008. vol. 86(3). Pp. 863–865. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9299.2008.00751_3.x
2. Власюк О. С. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації влади: виклики, загрози, нові механізми. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 5–9.
3. Гринчишин І. М. Ризики та перспективи забезпечення ефективного надання соціальних послуг в умовах поглиблення фінансової децентралізації (на прикладі Львівської області). Ефективна економіка. 2017. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5657
4. Кравченко М. Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні. Науковий вісник. 2014. Вип. 14 “Демократичне врядування”. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/kravchenko.pdf
5. Крауліх П., Райланд Г. Програмно-цільовий метод бюджетування у федеральній землі Гессен, Німеччина. Фінанси України. 2014. № 11. С. 7–16.
6. Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання : монографія / за ред. Е.М. Лібанової; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Умань : Видавець «Сочинський», 2012. 312 с.
7. Новіков В.М. Програмний бюджет: міжнародний досвід і українська практика. Демографія і соціальна економіка. 2016. № 2(27). С. 50–61.
8. Новікова О. Ф., Логачова Л. М. Особливості фінансування соціальної інфраструктури в процесі бюджетної децентралізації. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 1(47) . С.4–12.
9. Svistunov O., Panchenko A., Stadnyk M., Li M. Strategic management of intellectual capital of the enterprise in the framework of informatization of the economy. Academy of Strategic Management Journal. 2020. vol. 19. issue 1. URL: https://www.abacademies.org/articles/Strategic-management-of-intellectual-capital-of-the-enterprise-in-the-framework-of-informatization-of-the-economy-1939-6104-19-1-488.pdf
10. Хожило І.І. Соціально-економічний розвиток громад в умовах децентралізації влади в Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2015. Вип. (13). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2015-01(13)/19.pdf
11. Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» ; за ред. С. Л. Шульц. Львів, 2018. 140 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180101.pdf
12. Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Соціально-економічний розвиток територіальних громад в умовах фінансової децентралізації. Проблеми економіки. 2016. № 4. С. 67–76.

L. Ilich, I. V. Yakovenko, O. V. Аkilina

MANAGING THE SOCIAL SPHERE IN THE MINDS OF THE FAST REFORMS OF DECENTRALIZATION

Summary

The aim of this article is to detect areas of concern crucial to achieve independence of local budgets, that fund social-economic development of certain districts, and to present an argument for effective social management in municipality. Authors are convinced, that in-depth analysis of all functions and duties in social areas, that are responsibility of regional state administration, and definition of their duty in new public management system are required. The article suggests organizational and legal forms options, that can be used as a basis for common structures to which some part of local community authority can be delegated. There are two ways to applicate such organizational and legal forms. The first one is to create common public utilities established by some or all local communities of a future district, which has some obvious benefits. Another one is to unite existing public utilities of said local communities. In contrast to first way, duties of central regulation remain, so a scheme of eliminated district public services is partially reproduced. In terms of redistribution of functions and authority in social area due to the decentralization reform, we should foresee an option of withdrawing those functions and authority from public administration and delegating them to market instead. For this we should prognosticate equal cooperation between private sector and public administration in terms of financing that activity. There are few possible approach to resolve this concern. A general one is proportional remuneration, when a share of state, local authority and the service user is defined, so the cost is fixed. Another independent or supplement approach is to establish a payment threshold, thus users pay proportionally to their income and impoverished people do not pay at all. It is also possible to adopt tariff approach, or approaches based on payment "pools", when contributions are gathered in order to distribute money among deprived people. Given the importance and urgency of the problem of autonomy of local budgets, this problem must be addressed first of all with the involvement of the public. The public should be guaranteed the right to withdraw certain social functions from the sphere of authority of local self-government bodies and to use these functions exclusively by market levers.

Keywords: social sphere; management; communities; budget; organizational and legal forms.

References

1. Hans de Bruijn (2008) Managing performance in the Public sector, Public Administration, Vol. 86(3), pp. 863–865, available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9299.2008.00751_3.x (Accessed 3 April 2020).
2. Vlasyuk, O. S. (2016) “Socio-economic development of Ukraine’s regions in terms of power decentralization: challenges, threats, new mechanisms”, Regional economy, vol.3, С. 5–9.
3. Hrynchyshyn, I.М. (2017) “Risks and Prospects of Ensuring Effective Provision of Social Services in the Conditions of Deepening Financial Decentralization (on the Example of Lviv Region)”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5657 (Accessed 1 april 2020).
4. Kravchenko, M. (2014) “Mechanisms of decentralization of social services in Ukraine”, Academic papers collection, [Online], I. 14 “DEMOCRATIC GOVERNANCE”, available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/kravchenko.pdf (Accessed 1 April 2020).
5. Kraulikh, P. and Railand, H. (2014) “Targeted budgeting method in the state of Hesse, Germany”, Finance of Ukraine, vol.11, pp. 7–16.
6. Libanova, E.M. (2012), Sotsialni rezultaty derzhavnykh prohram teoretyko-metodolohichni ta prykladni aspekty otsiniuvannia: monohrafiia [Social Outcomes of State Programs: Theoretical, Methodological and Applied Aspects of Evaluation: Monograph], Vydavets “Sochinskyi”, Uman, Ukraine.
7. Novikov, V.М. “The program budget: international experience and Ukrainian practice”, Demography and social economy, vol. 2(27), pp. 50–61.
8. Novikova, O. F. and Lohachova, L. M. (2017) “Features of financing social infrastructure in the process of budget decentralization”, The Economic bulletin of Donbass, Vol . 1(47), pp. 4–12.
9. Svistunov, O., Panchenko, A., Stadnyk, M. and Li, M. (2020) Strategic management of intellectual capital of the enterprise in the framework of informatization of the economy. Academy of Strategic Management Journal, vol. 19, issue 1, available at: https://www.abacademies.org/articles/Strategic-management-of-intellectual-capital-of-the-enterprise-in-the-framework-of-informatization-of-the-economy-1939-6104-19-1-488.pdf (Accessed 4 April 2020).
10. Khozhylo, I. I. (2015) “Social-economic development of communities under the conditions of power’s decentralization in Ukraine”, Public administration: theory and practice, issue (13), available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2015-01(13)/19.pdf (Accessed 3 April 2020).
11. Shults, S.L. (2018), Rozvytok sotsialnoi sfery terytorialnykh hromad v umovakh administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Development of social sphere of territorial communities in terms of administrative and financial decentralization], Lviv, Ukraine, available at: http://ird.gov.ua/irdp/p20180101.pdf (Accessed 3 april 2020).
12. Yaroshenko, I. V. and Semigulina, I. B. (2016) “Socio-Economic Development of Territorial Communities in the Context of Financial Decentralization”, Problems of economy, vol. 4, pp. 67–76.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 1211

Відомості про авторів

Л. М. Ільїч

д. е. н., доцент, завідувач кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

L. Ilich

Doctor of Economic Sciences, Assosiate Professor, Head of the Chair of Managment,Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0002-8594-1824


І. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

I. V. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor of Management Department,Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0002-1122-6123


О. В. Акіліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

O. V. Аkilina

PhD in Economics, Associate Professor of Management Department,Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-9968-4921

Як цитувати статтю

Ільїч Л. М., Яковенко І. В., Акіліна О. В. Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1633 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.3

Ilich, L., Yakovenko, I. V. and Аkilina, O. V. (2020), “Managing the social sphere in the minds of the fast reforms of decentralization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1633 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.