EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ НЕОІНСТИТУАЛІЗМУ НА ВИЗНАЧЕННІ МІСЦЯ ОРГАНІЗАЦІЙ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
О. М. Вівсяник

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.153

УДК: 332.025.2

О. М. Вівсяник

ВПЛИВ НЕОІНСТИТУАЛІЗМУ НА ВИЗНАЧЕННІ МІСЦЯ ОРГАНІЗАЦІЙ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

В статті визначено, що держава, система державного управління значною мірою впливає на розвиток продуктивних сил. Вона стимулює розвиток науково-технічного прогресу, соціальні реконструкції та поширення комунікацій. Доведено, що структурні елементи суспільно-економічного життя, що регулює система державного управління можуть стати основою для радикальних інституційних змін. Визначний етап розвитку інституційної науки ‒ теорія неоінституалізму. Вона, на відміну від класичного інституалізму, спрямована на обґрунтування суспільних процесів в державі та аналіз відносин не між індивідами, а між системами та організаціями.
В поданому дослідженні проведено аналіз впливу інституційної теорії на основні методології науки державного управління. Метою статті є дослідження впливу неоінституалізму на визначенні місця організацій в інституційному механізмі державного управління. В статті обрано саме неоінституалізм. Неоінституалізм це теорія, яка найбільш детально розкриває підходи в сфері управління суспільними явищами, економічними процесами на державному рівні.
Досліджуючи значення інституційної теорії в процесі становлення методології науки державного управління, основних положень інституційної школи в сфері державного управління, визначено риси інституалізму, що роблять його дієвим теоретичним інструментом у формуванні сучасних концепцій застосування механізмів державного управління в процесах трансформації суспільства, сфер його функціонування. Однією з таких сфер є охорона здоров’я. До таких рис відносяться: застосування міждисциплінарного підходу до пізнання явищ та процесів, потужне використання статистичних даних та методів їх опрацювання, застосування еволюційної концепції до пізнання суспільних явищ, перехід до принципів методологічного холізму, необхідність соціального контролю над економікою, активна економічна і соціальна роль держави. В статті визначено складові інституційного механізму державного управління. На основі проведено теоретичного дослідження уточнено категорію «інституційний механізм державного управління»

Ключові слова: вплив; неоінституалізм; організації; інституційний; механізм; державне управління.

Література

1. Шпикуляк О. Г., Прутська О.О., Мазур Г. Ф. Інституціоналізм як методологія міждисциплінарного синтезу: еволюція сутності й базових концепцій. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2014. №1. С. 12 ‒ 19.
2. Дубина М.В. Теоретична основа інституціоналізму як наукового напряму економічної науки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 27(1). С. 8-11.
3. Мороз В. Застосування наукового інструментарію інституціоналізму в межах науки державного управління: теоретико-методологічний аспект. Вісник Національної академії державного управління. при Президентові України. 2012. Вип. 1.- С. 42-48.
4. Романишина А.М. Вплив ідей «старої» історичної школи на становлення інституціоналізму. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6. С. 36 ‒ 39.
5. Горячук В.Ф., Жиленко-Паламарчук І.О. Історичні витоки та етапи формування інституціоналізму. Економічні інновації Випуск № 60. 2015. С. 91 ‒ 98.
6. Дечишак Р. Наукові підходи до розуміння сутності поняття «політичний інститут». Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2015. Вип. 27. С. 9. ‒ 14.
7. Д. Норт. Возвышение западного мира. Вестник Санк-Петербургского университета. Серия. Экономика. 2007. Вып. 4. С. 10 ‒ 25.
8. Даглас Сесил Норт. ‒ ULR: http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/north2/brief/north2_b1.txt&img=brief.gif&name=north2. (дата звернення 10.10.2019).
9. Усюк Т.В. Загальне та особливе у дефініціях теорії інституціоналізму. Сталий розвиток економіки. 2011. № 5 (8). С. 169–173.
10. Федорчак О. Інституційний механізм державного управління. Ефективність державного управління. 2017. ВИП. 1 (50). Ч. 1. С. 53 ‒ 64.
11. Сазонець І.Л., Лещенко М.М. Державно-інституційне регулювання концентрації капіталу міжнародних та національних корпорацій. Рівне. Волин. обереги, 2017. 164 с.
12. Інституційна трансформація державного управління охороною здоров’я: Україна та іноземний досвід : колективна монографія / І. Л. Сазонець, В. І. Саричев [та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. І. Л. Сазонця. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 396 с.

O. Vivsyanyk

THE INFLUENCE OF NEOINSTITUTIONALISM ON DETERMINATION OF THE PLACE OF ORGANIZATIONS IN THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF PUBLIC GOVERNANCE

Summary

The article defines that the state, the system of public administration has a great influence on the development of productive forces. It encourages the development of scientific and technological progress, social reconstruction and the spread of communications. It is proved that the structural elements of socio-economic life that governs the system of public administration can become the basis for radical institutional changes. A significant stage in the development of institutional science is the theory of neo-institutionalism. Unlike classical institutionalism, it aims at substantiating social processes in the state and analyzing relationships not between individuals but between systems and organizations.
This study analyzes the impact of institutional theory on basic methodologies of public administration science. The purpose of the article is to investigate the influence of neo-institutionalism on determining the place of organizations in the institutional mechanism of public administration. Neoinstitutionalism is chosen in the article. Neoinstitutionalism is the theory that most thoroughly exposes approaches to the management of social phenomena and economic processes at the state level.
Investigating the importance of institutional theory in the process of formation of the methodology of science of public administration, the main provisions of the institutional school in public administration, identifies the features of institutionalism, which make it an effective theoretical tool in the formation of modern concepts of application of mechanisms of public administration in the processes of transformation of society, its spheres. One such area is health care. Such features include: applying an interdisciplinary approach to the knowledge of phenomena and processes, the powerful use of statistics and methods of their processing, the application of the evolutionary concept to the knowledge of social phenomena, the transition to the principles of methodological holism, the need for social control over the economy, active economic and social role of the state. The article identifies the components of the institutional mechanism of public administration. Based on the theoretical research, the category of "institutional mechanism of public administration" has been specified.

Keywords: influence; neo-institutionalism; organizations; institutional; mechanism; public administration.

References

1. Shpykuliak, O. H. Prutska, O.O. and Mazur, H. F. (2014), "Institutionalism as a methodology for interdisciplinary synthesis: the evolution of essence and basic concepts", Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 12 ‒ 19.
2. Dubyna, M.V. (2017), "Theoretical basis of institutionalism as a scientific field of economic science", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 27(1), pp. 8-11.
3. Moroz, V. (2012), "Application of scientific tools of institutionalism within the science of public administration: theoretical and methodological aspect", Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 1, pp. 42-48.
4. Romanyshyna, A.M. (2014), "The influence of the ideas of the "old" historical school on the establishment of institutionalism", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 6, pp. 36 ‒ 39.
5. Horiachuk, V.F. and Zhylenko-Palamarchuk, I.O. (2015), "Historical origins and stages of institutionalism formation", Ekonomichni innovatsii, vol. 60, pp. 91 ‒ 98.
6. Dechyshak, R. (2015), "Scientific approaches to understanding the concept of "political institute"", Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku, vol. 27, pp. 9. ‒ 14.
7. Nort, D. (2007), "The rise of the western world", Vestnik Sank-Peterburgskogo universiteta. Serija. Jekonomika, vol. 4, pp. 10 ‒ 25.
8. Daglas Sesil Nort, available at: http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/north2/brief/north2_b1.txt&img=brief.gif&name=north2. (data zvernennja 10.10.2019).
9. Usiuk, T.V. (2011), "General and specific in the definitions of the theory of institutionalism", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 5 (8), pp. 169–173.
10. Fedorchak, O. (2017), "Institutional mechanism of public administration", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (50), part. 1, pp. 53 ‒ 64.
11. Sazonets, I.L. and Leshchenko, M.M. (2017), Derzhavno-instytutsiine rehuliuvannia kontsentratsii kapitalu mizhnarodnykh ta natsionalnykh korporatsii [State-institutional regulation of concentration of capital of international and national corporations], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine, P. 164.
12. Sazonets, I. L. and Sarychev, V. I. (2019), Instytutsiina transformatsiia derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia: Ukraina ta inozemnyi dosvid [Institutional transformation of public health management: Ukraine and foreign experience],Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine, P. 396.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 759

Відомості про авторів

О. М. Вівсяник

аспірант, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

O. Vivsyanyk

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv)

ORCID:

0000-0002-9373-047X

Як цитувати статтю

Вівсяник О. М. Вплив неоінституалізму на визначенні місця організацій в інституційному механізмі державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1630 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.153

Vivsyanyk, O. (2020), “The influence of neoinstitutionalism on determination of the place of organizations in the institutional mechanism of public governance”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1630 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.153

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.