EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАІНТЕРЕСОВАНІ СТОРОНИ У ВИРОБЛЕННІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
Т. В. Парфенюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.152

УДК: 32:351:316.42

Т. В. Парфенюк

ЗАІНТЕРЕСОВАНІ СТОРОНИ У ВИРОБЛЕННІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена визначенню ключових заінтересованих сторін у виробленні публічної політики в енергетичній сфері України.
Розглянуто різні наукові підходи до визначення поняття заінтересовані сторони (стейкхолдери). Представлено інтегроване визначення заінтересованих сторін в енергетиці, що представляє собою діяльність груп інтересів (структур бізнесу, неурядових організацій), здатних впливати на процес вироблення та реалізації публічної політики у сфері енергетики, або які відчувають вплив даної політики.
Визначено ключові інтереси заінтересованих сторін: економічні – зростання ефективності та енергозбереження; соціальні – забезпечення якості та доступності послуг електроенергетики всіх категорій споживачів; політичні – забезпечення національної безпеки, виборчі мотиви. Доведено, що поєднання тих чи інших економічних, політичних та інших інтересів визначає зміст стратегії розвитку енергетики.
Показано, що у процесі вироблення публічної політики в енергетичній сфері України відбувається залучення таких груп стейкхолдерів як проз’юмерів (виробників-споживачів); споживачів енергетичних ресурсів; енергетичних компаній; енергетичних кооперативів; агрегаторів; організації співвласників багатоквартирних будинків; фінансових установ, що здійснюють кредитування та інвестування; закладів сфери освіти та науки; експертних організацій; органів державної влади та регулювання; засобів масової інформації; професійних об'єднань; аналітичного та експертного середовища; громадських організацій та інших.
За результатами аналізу чинної нормативно-правової бази виділено такі заінтересовані органи влади у виробленні публічної політики в енергетичній сфері: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство розвитку громад та територій України, місцеві державні адміністрації, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
У також здійснено характеристику інтересів заінтересованих сторін електроенергетичного ринку України.
Доведено, що бажання зацікавлених сторін здійснювати право участі в прийнятті рішень в області енергетики – це фактор, який зобов'язана враховувати держава при виробленні та реалізації публічної політики.

Ключові слова: заінтересовані сторони; енергетична сфера; публічна політика; актор публічної політики; вироблення публічної політики; групи інтересів.

Література

1. Джумагельдієва Г.Д., Єремєєва Н.В. Економіко-правова сутність і структура енергопростору. Економіка та право. 2017. № 3(48). С. 27–37.
2. Рейтерович І. В. Актор публічної політики / Публічне управління: термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.
3. Інструменти та механізми впровадження публічної політики в Україні : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович, О. Г. Пухкал та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. Київ : НАДУ, 2018. 240 с.
4. Freeman, E. (1984) Strategic Management: А Stakeholder Approach, Pitman, Boston
5. АА 1000 SES (Stakeholder Engagement Standard). Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами. AccountAbility / URL: www.accountability.org.uk (дата звернення: 02.03.2020).
6. Ситник С. В. Стейкхолдери / Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.
7. Аммарі А.О. Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань. Актуальні проблеми економіки. 2012. №8. С.150-155.
8. Ґлосарій термінів політики, що базується на доказах : укр.-англ. глосарій (розроблено експертами НАДУ і Проекту ЄС “Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС” ‘Association4U’). Київ : Проект ЄС “Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС” ‘Association4U’, 2018. 28 с. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/c2262c93-86fb-4e30-9468-2d5ef955acce.pdf (дата звернення: 12.03.2020).
9. Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії : Постанова Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. №311. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18 (дата звернення: 15.03.2020).
10. Концепція реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії : Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 29.02.2020 р. № 88-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2020-%D1%80 (дата звернення: 03.03.2020).
11. Регламент Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950. Дата оновлення: 09.11.2011 р. № 1156). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF (Дата звернення: 10.03.2020).
12. Кілієвич О.І. Державна політика: аналіз та механізми впровадження. Київ: НАДУ, 2007. 68 с.
13. Основні показники розвитку паливно-енергетичного комплексу. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. 2019. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245416376 (дата звернення: 16.03.2020).
14. Про ринок електричної енергії : Закон України від 13 лип. 2017 р. №2019-VIII. Дата оновлення: 29.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (Дата звернення: 06.03.2020).
15. Проект концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року. URL: https://menr.gov.ua/news/34424.html (Дата звернення: 13.03.2020).
16. Огляд енергетичного сектору України: інституції, управління та політичні засади. OECD. 2019. 78 с. URL: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Огляд-енергетичного-сектору-України-UKR.pdf (Дата звернення: 16.03.2020).
17. Завербний А.С. Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції : дис.. д-ра ек. н. Львів, 2019. 539 с.

T. Parfeniuk

STAKEHOLDERS IN THE PROCESS OF PUBLIC POLICY MAKING IN THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE

Summary

The article is dedicated to identifying key stakeholders in public policy making in Ukraine's energy sector.
Various scientific approaches to the definition of stakeholder (stakeholder) are considered. An integrated definition of stakeholders in the energy sector is presented, which represents the activity of interest groups (business structures, non-governmental organizations) capable of influencing the process of making and implementing public policy in the energy sector, or which are affected by this policy.
Key stakeholder interests were identified: economic - efficiency and energy savings; social - ensuring the quality and accessibility of electricity services of all categories of consumers; political - national security, electoral motives. It is proved that the combination of economic, political and other interests determines the content of the energy development strategy.
It is shown that in the process of public policy making in the energy sphere of Ukraine, such groups of stakeholders as consumers (producers-consumers) are involved; consumers of energy resources; energy companies; energy cooperatives; aggregators; organization of co-owners of apartment buildings; financial institutions providing lending and investing; educational and scientific institutions; expert organizations; public authorities and regulation; the media; professional associations; analytical and expert environment; public organizations and others.
According to the results of the analysis of the current legal framework, the following interested authorities are identified in the development of public policy in the energy sphere: Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, Ministry of Communities and Territories of Ukraine, local state administrations, State Agency for Energy Efficiency and Energy Conservation of Ukraine.
The interests of stakeholders of the electricity market of Ukraine have also been characterized.
It is proved that the desire of stakeholders to exercise their right to participate in energy decision-making is a factor that the state is obliged to take into account in the development and implementation of public policy.

Keywords: stakeholders; energy; public policy; public policy actor; public policy making; groups of interest.

References

1. Dzhumaheldiieva, H.D. and Yeremieieva, N.V. (2017), "Economic and legal nature and structure of energy space", Ekonomika ta pravo, vol. 3(48), pp. 27–37.
2. Reiterovych I. V. (2018), Aktor publichnoi polityky [Public Policy Actor] / Publichne upravlinnia: terminol. slov. [Public Administration: Glossary], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 224.
3. Teleshun, S. O. Sytnyk, S. V. Reiterovych, I. V. Pukhkal, O. H. and others (2018), Instrumenty ta mekhanizmy vprovadzhennia publichnoi polityky v Ukraini: navch. posib.[Tools and Mechanisms for Public Policy Implementation in Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 240.
4. Freeman, E. (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston
5. AA 1000 SES (Stakeholder Engagement Standard). Stakeholder engagement standard. AccountAbility available at: www.accountability.org.uk (Accessed 02 March 2020).
6. Sytnyk, S. V. (2018), Steikkholdery [Stakeholders], / Publichne upravlinnia: terminol. slov. [ Public Administration: Glossary], Kyiv, Ukraine, P. 224.
7. Ammari, A.O. (2012), "Stakeholder classification based on mutual expectations ", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 8, pp.150-155.
8. Glossary of Evidence-Based Policy Terms: Ukrainian-English. glossary (developed by experts of NADU and the EU Project "Supporting the Implementation of the Ukraine-EU Association Agreement" 'Association4U'). Kyiv: EU Project “Supporting the Implementation of the Ukraine-EU Association Agreement” ‘Association4U’, 2018. P. 28, [Online], available at: http://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/c2262c93-86fb-4e30-9468-2d5ef955acce.pdf (Accessed 12 March 2020).
9. National Commission for State Regulation in the Fields of Energy and Public Utilities (2018), Resolution of the National Commission for State Regulation in the Fields of Energy and Public Utilities "On approval of the Commercial Electricity Metering Code", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18 (Accessed 15 March 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "The Concept of Implementation of State Policy in the Field of Ensuring the Energy Efficiency of Buildings in Part of Increasing the Number of Buildings with Nearly Zero Energy Consumption", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2020-%D1%80 (Accessed 03 March 2020).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF (Accessed 10 March 2020).
12. Kiliievych, O.I. (2007), Derzhavna polityka: analiz ta mekhanizmy vprovadzhennia [Public policy: analysis and mechanisms of implementation], NADU, Kyiv, P. 68.
13. Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine (2009), "The main indicators of the development of the fuel and energy complex", available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245416376 (Accessed 16 March 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the Electricity Market", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (Accessed 06 March 2020).
15. The draft concept of green energy transition of Ukraine to 2050, available at: https://menr.gov.ua/news/34424.html (Accessed 13 March 2020).
16. Overview of Ukraine's Energy Sector: Institutions, Governments and Policy Framework. OECD. 2019, P. 78, [Online], available at: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Ohliad-enerhetychnoho-sektoru-Ukrainy-UKR.pdf (Accessed 16 March 2020).
17. Zaverbnyi, A.S. (2019), "Economic Policy of Ukraine in the Sphere of Energy in the Conditions of European Integration", Abstract of Ph.D. dissertation, Lviv, Ukraine, P. 539.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 459

Відомості про авторів

Т. В. Парфенюк

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

T. Parfeniuk

postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-0319-4667

Як цитувати статтю

Парфенюк Т. В. Заінтересовані сторони у виробленні публічної політики в енергетичній сфері України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1629 (дата звернення: 25.02.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.152

Parfeniuk, T. (2020), “Stakeholders in the process of public policy making in the energy sector of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1629 (Accessed 25 Feb 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.152

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.