EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
О. І. Бобровський

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.151

УДК: 351:005.1

О. І. Бобровський

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

В дослідженні здійснено теоретичний аналіз трансформаційного шляху нового типу управління – публічного. Публічне управління територіальними громадами представлено уявленням про його зміст, призначення, роль у місцевому самоврядуванні. Зроблена спроба здійснити їх структурне співвідношення як елементів системи «публічне управління» на рівні територіальних громад. Порівняно поняття «управління», «державне управління», «публічне управління» і «публічне адміністрування». Державне управління і місцеве самоврядування розглянуто, як головні складники публічного управління, які створюють і реалізують процеси побудови демократичного суспільства на рівні первісних ланок із широким залученням до цього процесу населення. У результаті проведеного дослідження отримано докази відсутності наукового обґрунтування поняття «публічне управління в територіальних громадах» і необхідність подальшого дослідження його особливостей. Надано сутнісну характеристику понятійного конструкту «публічне управління територіальних громад».

Ключові слова: місцеве самоврядування; публічне управління; територіальні громади; суб’єкти і об’єкти управління; джерела управлінських впливів; демократичний інститут управління процесами розвитку.

Література

1. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / за ред. Ю. В. Ковбасюка [та ін.] – Київ: НАДУ, 2011. – Т. 8. Публічне врядування / наук.-ред. колегія: В.С. Загорський [та ін.] – Львів : ЛРІДУ; НАДУ, 2011. – 712 с.
2. Колесникова К. Співвідношення державного управління та публічного адміністрування у процесі системної трансформації / Катерина Колесникова // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. – 2013. – № 3(15). – С. 41 – 45. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-3/doc/1/06.pdf.
3. Філіпова Н. В. Зміна співвідношення понять «державне управління», «публічне адміністрування», «публічне управління» в системі суспільно-політичної трансформації // Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. 2015. – № 6. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=865.
4. Мартиненко В. М. Демократичне врядування: проблеми теорії та практики / В. М. Мартиненко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з держ. упр. [Електронний ресурс]. 2010. – № 1. – С. 16 – 22. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/1/03.pdf.
5. Міненко М. А. Трансформація систем державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства / М. А. Міненко // Державне управління: удосконалення та розвиток – 2013. – № 6. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581.
6. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Публічне управління» : наук. розробка / О. Ю. Оболенський, С. О. Борисевич, С. М. Коник. – Київ : НАДУ, 2011. – 56 с.
7. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций. 4-е изд., дополн. / Г. В. Атаманчук. – Москва : Омега-Л, 2006. – 584 с.
8. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики : навч. посіб. / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – Київ : Факт, 2003. – 384 с.
9. Основи публічного адміністрування : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи та практичних занять для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України денної форми навчання другого (магістерського) рівня галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад. : Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун, О. М. Соловйова [та ін.]. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016 – 79 с. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11560/1/NMP_172.pdf.
10. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування: електрон. навч. посіб. / В. М. Нагаєв. – Харків: ХНАУ, 2018. – 278 с. – Режим доступу : http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1076/1/ЕЛЕКТР._ПОСИБ._ПУБЛ._АДМ._2018_.PDF.
11. Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / Бакуменко В. Д., Бондар І. С., Горник В. Г., Шпачук В. В. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с.
12. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. – К.: Юрінвом Інтер, 1998. – 432 с.
13. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління / автор-укладач Г. Райт [та ін.]; пер. В. Івашко. – Київ: Основи, 1996. – 128 с.
14. Аврамчикова Н. Т. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие / Н. Т. Аврамчикова. – Красноярск : Сибир. аэрокосмич. ун-т, 2008. – 148 с.
15. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження : монографія / С. О. Кравченко. – Київ: НАДУ, 2008. – 296 с.
16. Теорія і практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю здобувачів вищої освіти та молодих учених (Київ, 30 листопада 2018 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. М. Пертоє, І. О. Дегтярьової. – Київ : НАДУ, 2018. – 402 с.
17. Публічне адміністрування : навч. посіб. / Ю. Г. Кальниш, Т. М. Лозинська, В. І. Тимцуник. – Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – 280 с.
18. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія / за заг. ред. Сергія Чернова [та ін.]; Запоріз. держ. інженер. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2016. – 606 с. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/Монографія_ 2017.pdf.
19. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / Скидан О.В., Якобчук В.П., Дацій Н.В. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8495/1/Publichne_upravlinnia_2017.pdf.
20. Клиланд Д. Системный анализ и целевое управление / Д. Клиланд, В. Кинг ; пер. с англ. Горяинова М. М., Горбунова А. В. под ред. Верещагина И. М. – Москва : Советское радио, 1974. – 280 с.
21. Малин А. С. Исследование систем управления : учебник для вузов / Малин А. С., Мухин В. И. – Москва : ГУ, 2002. – 400 с.
22. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2009. – 582 с.
23. Колодій А. Ф. Демократичне урядування та публічне адміністрування: проблеми вимірювання та аудиту : наук.-метод. посіб. / авт. кол. : А.Ф. Колодій, М. З. Буник, П. М. Петровський [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2011. – 56 с.
24. Цвєтков В. В.Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика / В. В. Цвєтков. – Київ : Юрид. думка, 2007. – 336 с.
25. Державне управління : підручник. У 2 т. Т. 1. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. – Київ ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с.
26. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / за ред. Ю. В. Ковбасюка [та ін.] – Київ : НАДУ, 2011. – Т. 1. Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) [та ін.]. – 2011. – 748 с.

O. Bobrovskyi

THEORETICAL PRINCIPLES OF PUBLIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The study provides a theoretical analysis of the transformation path of a new type of management - public. Public management of territorial communities is represented by its content, purpose, role in local self-government. An attempt has been made to implement their structural relationship as elements of a system of "public administration" at the level of territorial communities. The concepts of "governance", "public administration", "public administration" and "public administration" are compared. Public administration and local self-government are considered as the main components of public administration that create and implement processes of building a democratic society at the level of primitive links with wide involvement in this process of population. As a result of the research, evidence of the lack of scientific substantiation of the concept of "public administration in territorial communities" and the need for further study of its features were obtained. An essential characteristic of the conceptual construct «public management of territorial communities» is given.
The combination of all the theories of state, municipal and public administration with the basic concepts and conceptual schemes of their common practical application is determined in the structure of ideas and models of construction of scientific paradigm of public administration. It is stated that the implementation of public administration tasks requires systematic, methodological, tool-technological and information-analytical support with the use of computer simulation, its technologies and processes, which will accelerate decision-making, increase their quality, reduce time and cost in organs maintenance. power. Territorial communities should be regarded not only as units of administrative and territorial structure, but as a new territorial organization of power, as a system of managing democratic transformations in public administration. Public administration of territorial communities should promote awareness, social and public activity of the population, catalyze, form and improve systemic relationships and the results of life processes and solving public affairs.

Keywords: local self-government; public administration; territorial communities; subjects and objects of management; sources of administrative influence; democratic institute of management of development processes.

References

1. Kovbasiuk, Yu. V. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration], Vol. 8, Publichne vriaduvannia [Public Governance], LRIDU; NADU, L'viv, Ukraine.
2. Kolesnykova, K. (2013), “The relationship between public administration and public administration in the process of systemic transformation”, Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 3(15), рр. 41 – 45.
3. Filipova, N. V. (2015), “Changing the relation between the concepts of "public administration", "public administration", "public administration" in the system of socio-political transformation”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=865. (Accessed 4 January 2020).
4. Martynenko, V. M. (2010), “Democratic governance: problems of theory and practice”, Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1. – рр. 16 – 22, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/1/03.pdf. (Accessed 7 January 2020).
5. Minenko, M. A. (2013), “Transformation of public administration systems into modern models of regulation of society”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581. (Accessed 7 January 2020).
6. Obolens'kyj, O. Yu. Borysevych, S. O. and Konyk, S. M. (2011), Opornyj konspekt lektsij z navchal'noi dystsypliny «Publichne upravlinnia» [Basic synopsis of lectures in the discipline "Public Administration"], NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Atamanchuk, G. V. (2006), Teorija gosudarstvennogo upravlenija [Theory of Public Administration], Omega-L, Moskva, Russian.
8. Aver'ianov, V. B. (2003), Derzhavne upravlinnia: problemy administratyvno-pravovoi teorii ta praktyky [Public administration: problems of administrative law theory and practice], Fakt, Kyiv, Ukraine.
9. Matiukhina, N. P. Kovtun, M. S. and Solovjova, O. M. (2016), Osnovy publichnoho administruvannia [Fundamentals of Public Administration], Nats. iuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho, Kharkiv, Ukraine.
10. Nahaiev, V. M. (2018), Publichne administruvannia [Public administration], KhNAU, Kharkiv, Ukraine.
11. Bakumenko, V. D., Bondar, I. S., Hornyk, V. H. and Shpachuk, V. V. (2017), Osoblyvosti publichnoho upravlinnia ta administruvannia [Features of public administration and administration], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
12. Aver'ianov, V. B. (1998), Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka [Public administration: theory and practice], Yurinvom Inter, Kyiv, Ukraine.
13. Rajt, H. & (Eds). (1996), Anhlijs'ko-ukrains'kyj slovnyk terminiv i poniat' z derzhavnoho upravlinnia [English-Ukrainian dictionary of public administration terms and concepts], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
14. Avramchikova, N. T.(2008), Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie [State and municipal government], Sibir. ajerokosmich. un-t, Krasnojarsk, Russian.
15. Kravchenko, S. O. (2008), Derzhavno-upravlins'ki reformy: teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia ta napriamy vprovadzhennia [Sovereign-Governmental Reform: Theoretical and Methodological Reconciliation and Direct Conduct], NADU, Kyiv, Ukraine.
16. Kujbida, V. S. Pertoie, O. M. and Dehtiar'ova, I. O. (2018), Teoriia i praktyka publichnoho upravlinnia ta administruvannia u XXI storichchi. Zbirka dopovidej na I Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu zdobuvachiv vyschoi osvity ta molodykh uchenykh [The theory and practice of public administration and administration in the 21st century. [1st All-Ukrainian Scientific and Practical Conference on International Participation of Higher Education Applicants and Young Scientists], NADU, Kyiv, Ukraine.
17. Kal'nysh, Yu. H., Lozyns'ka, T. M. and Tymtsunyk, V. I. (2015), Publichne administruvannia [Public administration], RVV PDAA, Poltava, Ukraine.
18. Chernova, S. (2016), Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh informatsijnoho suspil'stva: vitchyznianyj i zarubizhnyj dosvid [Public administration and administration in an information society environment: domestic and foreign experience], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine.
19. Skydan, O. V. Yakobchuk, V. P. and Datsij, N. V. (2017), Publichne upravlinnia ta administruvannia [Public administration and administration], ZhNAEU, Zhytomyr, Ukraine.
20. Kliland D. and King V. (1974), Sistemnyj analiz i celevoe upravlenie [System analysis and target management], Sovetskoe radio, Moskva, Russian.
21. Malin, A. S. and Muhin, V. I. (2002), Issledovanie sistem upravlenija [Management systems research], GU, Moskva, Russian.
22. Mel'nyk, A. F. Obolens'kyj, O. Yu. and Vasina, A. Yu. (2009), Derzhavne upravlinnia [Public administration], Znannia, Kyiv, Ukraine.
23. Kolodij, A. F. Bunyk, M. Z. and Petrovs'kyj, P. M. (2011), Demokratychne uriaduvannia ta publichne administruvannia [Democratic governance and public administration: measurement and audit issues] NADU, Kyiv, Ukraine.
24. Tsvietkov, V. V. (2007), Demokratiia i derzhavne upravlinnia: teoriia, metodolohiia, praktyka [Democracy and Public Administration: Theory, Methodology, Practice], Yuryd. dumka, Kyiv, Ukraine.
25. Kovbasiuk, Yu. V. (2012), Derzhavne upravlinnia [Public administration], vol. 1, NADU, Kyiv; Dnipropetrovs'k, Ukraine.
26. Kovbasiuk, Yu. V. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration], Vol. 8, Publichne vriaduvannia [Public Governance], NADU, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 673

Відомості про авторів

О. І. Бобровський

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна

O. Bobrovskyi

postgraduate student of the Department of Public Administration and Local Government, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration the President of Ukraine, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7395-7477

Як цитувати статтю

Бобровський О. І. Теоретичні засади публічного управління територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1628 (дата звернення: 02.03.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.151

Bobrovskyi, O. (2020), “Theoretical principles of public management of territorial communities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1628 (Accessed 02 Mar 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.151

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.