EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Ю. Г. Прав

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.57

УДК: 351

Ю. Г. Прав

СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Зазначено основні причини що перешкоджають ефективній діяльності будівельних організацій. Запропоновано основні напрямки можливої стратегії державного регіонального регулювання інвестиційно-будівельного комплексу, з метою стабілізації економіки і забезпечення умов життєдіяльності населення. Визначено, що до інструментів інвестиційного регулювання відносяться: стимулювання попиту на інвестиції держави, бізнесу всіх видів, розробка напрямків пільгового кредитування та оподаткування. Виділено пасивні і активні методи державного впливу на інвестиційний процес. Зазначено шляхи прямої участі держави в інвестиційній діяльності, яка здійснюється у формі капітальних вкладень. Зазначено головні цілі стратегії розвитку промислово-будівельного комплексу. Визначено стратегічні напрямки у містобудівній політиці, у архітектурі та проектуванні, ресурсоенергозбереженні, фінансовому оздоровленні підприємств і організацій промислово-будівельного комплексу.

Ключові слова: стратегія; інвестиційно-будівельний комплекс; держава; інвестиції; виробничий потенціал; податкова політика.

Література

1. Басенко К.О. Формування механізму реалізації державної стратегії регулювання інвестицйно-будівельного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. № 22. 2012. С. 49-52.
2. Вилгін Є.А. Інституційне середовище інвестийно-будівельного комплексу регіону. Інвестиції: практика та досвід. № 5. 2018. С. 53-56.
3. Вилгін Є.А. Стратегічні інструменти державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. № 17. 2014. С. 115-118.
4 Дмитриев, М.Н. Стратегия и тактика развития инвестиционно-строительного комплекса: монография / М.Н. Дмитриев, Б.В. Щуров, С.А. Кошечкин. Н. Новгород : Изд-во ННГАСУ. 2009. 183 с.
5 Ковалевська О.П. Методичні основи формування стратегії розвитку інвестиційно-будівельного комплексу. Науковий вісник Академії муніципального управління. Вип. 4. 2011. С. 106-112.
6 Козич О. Державне регулювання діяльності будівельної галузі в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/4/04.pdf
7 Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні: монографія. К. : НАДУ, 2005. 296 с.
8 Созанський Л.Й. Фінансове регулювання формування і використання капіталу будівельних підприємста: монографія. К.: Вид-во Європейського університету. 2012. 219 с.

Yu. Prav

STRATEGY OF STATE REGULATION OF REGIONAL INVESTMENT-BUILDING COMPLEX

Summary

The purpose of the article is to develop a strategy for the development of regulation of investment and construction complex. The main reasons that hinder the effective activity of construction organizations are stated. The basic directions of a possible strategy of the state regional regulation of the investment-building complex are offered in order to stabilize the economy and provide living conditions for the population. It is determined that the instruments of investment regulation include: stimulation of demand for state investments, businesses of all kinds, development of lines of preferential lending and taxation. Passive and active methods of state influence on the investment process are highlighted. The ways of direct participation of the state in the investment activity carried out in the form of capital investments are outlined. It is determined that the tax policy of the state is a form of indirect regulation and stimulation of private investment. The main goals of the strategy of development of industrial-building complex are outlined. Strategic directions in urban planning policy have been identified, which will create preconditions for the planned socio-economic development of the territory of the region and settlements. Strategic directions in architecture and design are identified, which will help to increase architectural expressiveness and diversity of development, increase the volume of housing construction available to different sections of society. ensures the safety of life and health of people and the environment, as well as reducing the cost of construction and operation. It is stated that the strategy of development of the industrial and construction complex should be implemented through the investment strategy as the main working mechanism. It is determined that the main factors that determine the strategy for the future in the investment sphere are: improving the financial status of enterprises, increased use of credit resources, expanding the mortgage lending system, increasing the share of budget resources in investments, reducing the tax burden on enterprises in the real sector of the economy. It is determined that in the sphere of investment and construction activity development it is necessary to: 1) systematic approach to the strategy of development of the territory of the region, its districts and cities; 2) development of regulatory and technical requirements for the development of the construction complex. Strategic directions in resource-saving have been identified, and further expansion of the implementation of energy-saving technologies of construction processes, the use of effective building materials, products and structures have been noted. Strategic directions in the financial rehabilitation of enterprises and organizations of industrial-building complex are determined. It is noted that the most important strategic direction is quality assurance, from the project to the commissioning of the facility.

Keywords: strategy; investment-building complex; state; investments; production potential; tax policy.

References

1. Basenko, K.O. (2012) “Formation of the mechanism of realization of the state strategy of regulation of the investment-building complex”, Investiciyi: praktika ta dosvid, vol 22, pp. 49-52.
2. Vilgin, Ye.A. (2018) “ The institutional environment of the region's investment and construction complex”, Investiciyi: praktika ta dosvid, vol 5. pp. 53-56.
3. Vilgin, Ye.A. (2014) “Strategic instruments of state regulation of development of regional investment-building complex”, Investiciyi: praktika ta dosvid, vol 17, 2014. pp. 115-118.
4 Dmitriev, M.N. Shurov, B.V. and Koshechkin, S.A. (2009) Strategiya i taktika razvitiya investicionno-stroitelnogo kompleksa [Strategy and tactics of development of investment and construction complex], Izd-vo NNGASU, N. Novgorod, Rossiya.
5 Kovalevska O.P. (2011) “Methodical bases of formation of strategy of development of investment-building complex”, Naukovij visnik Akademiyi municipalnogo upravlinnya, no. 4, pp. 106-112.
6 Kozich, O. (2012) “State regulation of the construction industry in Ukraine”, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/4/04.pdf (Accessed 7 April 2020).
7 Martinenko, V.F. (2005) Derzhavne upravlinnya investicijnim procesom v Ukrayini [Public administration of the investment process in Ukraine], NADU, Кyiv, Ukraina.
8 Sozanskij, L.J. (2012) Finansove regulyuvannya formuvannya i vikoristannya kapitalu budivelnih pidpriyemsta [Financial regulation of the formation and use of capital of construction entrepreneurs], Vid-vo Yevropejskogo universitetu, Кyiv, Ukraina.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 834

Відомості про авторів

Ю. Г. Прав

к. е. н., доцент, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук, кафедра публічного адміністрування

Yu. Prav

PhD in Economics, Associate Professor, Higher Educational Institution “Interregional Academy of Personnel Management” Private Joint-Stock Company, Educational-Scientific Institute of International Relations and Social Sciences, Public Administration Department

ORCID:

0000-0003-0701-9479

Як цитувати статтю

Прав Ю. Г. Стратегія державного регулювання регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1626 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.57

Prav, Yu. (2020), “Strategy of state regulation of regional investment-building complex”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1626 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.