EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ
Т. В. Голобородько

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.55

УДК: 351.71

Т. В. Голобородько

СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Анотація

У статті систематизовано перелік та визначено суб’єктів публічного управління та адміністрування в сфері обліку і оподаткування. Здійснено аналіз теоретичних підходів до сутності поняття «суб’єкт публічного управління та адміністрування». Дістало подальшого розвитку поняття «суб’єкти публічного управління та адміністрування у сфері обліку і оподаткування», під яким розуміється носіїв владних повноважень та виконавців функцій публічного управління, які через відповідальну діяльну участь, закріплену на законодавчому рівні реалізують політику у сфері обліку і оподаткування, що доповнює існуючі теоретичні підходи до публічного управління та адміністрування.
Здійснено ґрунтовне дослідження носіїв владних повноважень та виконавців функцій публічного управління у сфері обліку і оподаткування. Систематизовано перелік суб’єктів публічного управління та адміністрування в сфері обліку і оподаткування та обґрунтовано необхідність створення спеціальної уповноваженої служби з питань публічного управління та адміністрування у сфері обліку.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування; облік; оподаткування; центральний орган виконавчої влади; місцеві органи влади; громадськість.

Література

1. Галузеві стандарти обліку та фінансової звітності: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук та ін.]; За ред. В.М. Жука. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – 368 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/images/stories/juk/galuz_standarty_monogr2015/Galuz_standart_A5_fin.pdf.
2. Гриценко І. С. До питання про становлення концепції системи суб’єктів публічного управління у теорії адміністративного права на початку ХХ ст. [Електронний ресурс]. / І. С. Гриценко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 40. – С. 231-238. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2008_40_37.
3. Жук В. М. Інституціональний підхід до розв’язання проблем бухгалтерського обліку в Україні [Електронний ресурс]. / В. М. Жук // Фінанси України. – 2009. – № 7. – С. 100-113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_7_12.
4. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
6. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року № 679-XIV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14.
7. Інші органи виконавчої влади. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/catalog.
8. Конституція України від 28 червня 1996 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
9. Пархоменко В.М. Проблема регулювання бухгалтерського обліку в Україні / В.М. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 8-9. – С. 3-20.
10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 р. № 996. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п.
12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу статистики України» від 23 вересня 2014 р. № 481. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2014-п.
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» від 20 серпня 2014 р. № 375. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-п.
14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» від 30 грудня 2015 р. № 1174. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1174-2015-п.
15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» від 12 серпня 2015 р. № 647. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-п.
16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті та внесення змін до Положення про Міністерство культури України» від 21 серпня 2019 р. № 812. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812-2019-п.
17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України» від 23 липня 2014 р. № 280. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2014-п.
18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України» від 3 лютого 2016 р. № 43. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-п.
19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України» від 15 квітня 2015 р. № 215. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-п.
20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» від 29 липня 2015 р. № 537. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-п.
21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України» від 6 березня 2019 р. № 227. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/main/227-2019-п.
22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів» від 8 серпня 2007 р. № 1010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2007-п.
23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Офісу фінансового контролю» від 11 грудня 2019 р. № 1025. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2019-п.
24. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року» від 20 червня 2018 р. № 437-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-р.
25. Семенчук Т. Б. Сутність категорії «публічне адміністрування» та передумови її формування [Електронний ресурс]. / Т. Б. Семенчук // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – Вип. 42. – С. 385-390. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_42_64.
26. Словник української мови: в 11 томах. – Том 9, 1978. – Стор. 814. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/sub.jekt.
27. Соболь Є. Формування правової категорії «суб’єкт публічної адміністрації» [Електронний ресурс]. / Є. Соболь // Актуальні проблеми правознавства. – 2018. – Вип. 4. – С. 86-93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2018_4_18.
28. Стрельніков О. І. Державне регулювання бухгалтерського обліку в умовах інтеграції України в Європейський Союз [Електронний ресурс] / О. І. Стрельніков, Ю. Л. Петрушевський // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. - № 5. – С. 57-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_5_17.
29. Шестак В. С. Роль адміністративного права у правовому забезпеченні реалізації окремих функцій держави суб’єктами публічного управління (на прикладі культурної функції) [Електронний ресурс]. / В. С. Шестак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. – Вип. 34(2). – С. 151-154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_34(2)__39.
30. Яковлєв І. П. Форми і методи публічного адміністрування у державній митній справі : канд. канд. Юр. Наук : 12.00.07 / Яковлєв Іван Петрович – Одеса, 2016. – 224 с.

T. Holoborodko

SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN ACCOUNTING AND TAXATION

Summary

The article arranges the lists and defines the subjects of public administration and management in the field of accounting and taxation.
The theoretical approaches to the essence of the subject concept of public administration and management have been analysed. The term of “subject of public administration and management in the field of accounting and taxation’’ has been further developed, which is understood as authority holders and performers of public administration functions who implement policies in the field of accounting and taxation through responsible active participation allocated at the legislative level. This complements existing theoretical approaches to public administration and management.
A thorough investigation of the authority holders and performers of public administration functions in the field of accounting and taxation has been conducted. The results of the study on the status of the subject of public administration and management in the field of accounting and taxation among ministries, services, agencies, inspections, central executive bodies with special status, collegial bodies and other bodies and organisations are presented. It is established that the Regulations of the Cabinet of Ministers on the work of such services as the Public Service of Geology and Subsoil of Ukraine, the State Service of Ukraine for Medications and Drugs Control, the State Service of Ukraine for Ethno-Politics and Right of Conscience are not provided for the organisation and improvement of accounting. It is proposed to set tasks of providing the organisation and improving of accounting in their apparatus, territorial bodies, enterprises, institutions and organisations that are within the scope of their management.
The list of subjects of public administration and management in the field of accounting and taxation is arranged. These are the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the National Bank of Ukraine, central executive bodies, collegial bodies, local authorities, the system of local self-government, legal entities, public organisations, and society.
The necessity to create a special authorised service for public administration and management in the field of accounting, which would strengthen the implementation of the aiding (servicing) function of the Ministry of Finance of Ukraine in the field of accounting, is justified.

Keywords: public administration; accounting; taxation; central executive authority; local authorities; public.

References

1. Zhuk, V.M. Bezdushna, Yu.S. Melnychuk, B.V. and others (2015), Haluzevi standarty obliku ta finansovoi zvitnosti [Sectoral Accounting Standards and Financial Reporting], Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut ahrarnoi ekonomiky», Kyiv, Ukraine, P. 368, available at: http://magazine.faaf.org.ua/images/stories/juk/galuz_standarty_monogr2015/Galuz_standart_A5_fin.pdf (Accessed 14 March 2020).
2. Hrytsenko, I. S. (2008), "On the question of the concept of the system of public administration in the theory of administrative law in the early twentieth century", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 40, pp. 231-238,, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2008_40_37 (Accessed 14 March 2020).
3. Zhuk, V. M. (2009), "An institutional approach to solving accounting problems in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 7, pp. 100-113, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_7_12 (Accessed 14 March 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Auditing of Financial Statements and Auditing Activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (Accessed 14 March 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 14 March 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "About the National Bank of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (Accessed 14 March 2020).
7. Other executive authorities, [Online], available at: https://www.kmu.gov.ua/catalog (Accessed 14 March 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "Constitution of Ukraine of June 28, 1996", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр (Accessed 14 March 2020).
9. Parkhomenko, V.M. (2005), "The problem of accounting regulation in Ukraine", Bukhhalterskyi oblik i audyt, vol. 8-9, pp. 3-20.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 14 March 2020).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Ensuring Public Participation in Public Policy Formation and Implementation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п (Accessed 14 March 2020).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulation on the State Statistics Service of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2014-п (Accessed 14 March 2020).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulation on the Ministry of Finance of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-п (Accessed 14 March 2020).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulation on the State Service of Geology and Subsoil of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1174-2015-п (Accessed 14 March 2020).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulation on the State Service of Ukraine for Medicinal Products and Drug Control", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-п (Accessed 14 March 2020).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Regulation on the State Service of Ukraine for Ethno-Politics and Freedom of Conscience and amending the Regulation on the Ministry of Culture of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812-2019-п (Accessed 14 March 2020).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Provision on the Pension Fund of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2014-п (Accessed 14 March 2020).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulation on the State Audit Service of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-п (Accessed 14 March 2020).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulations on the State Treasury Service of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-п (Accessed 14 March 2020).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulation on the State Financial Monitoring Service of Ukraine", available at: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-п (Accessed 14 March 2020).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulations on the State Tax Service of Ukraine and the State Customs Service of Ukraine", available at: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/main/227-2019-п (Accessed 14 March 2020).
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedure for Granting the Permit for the Right to Use Tax Benefits for Enterprises and Organizations of Public Organizations of Persons with Disabilities", available at: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2007-п (Accessed 14 March 2020).
23. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the Establishment of the Office of Financial Control", available at: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2019-п (Accessed 14 March 2020).
24. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Strategy for Modernization of the Public Sector Accounting and Financial Reporting System for the Period up to 2025", available at: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-р (Accessed 14 March 2020).
25. Semenchuk, T. B. (2013), "The essence of the category "public administration" and the prerequisites for its formation", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 42, pp. 385-390, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_42_64 (Accessed 14 March 2020).
26. Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes. - Volume 9, 1978, Page. 814, available at: http://sum.in.ua/s/sub.jekt (Accessed 14 March 2020).
27. Sobol, Ye. (2018), "Formation of the legal category of "public administration entity"", Aktualni problemy pravoznavstva, vol. 4, pp. 86-93, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2018_4_18 (Accessed 14 March 2020).
28. Strelnikov, O. I. and Petrushevskyi, Yu. L. (2012), Derzhavne rehuliuvannia bukhhalterskoho obliku v umovakh intehratsii Ukrainy v Yevropeiskyi Soiuz [State regulation of accounting in conditions of integration of Ukraine into the European Union], Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 57-61,, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_5_17 (Accessed 14 March 2020).
29. Shestak, V. S. (2015), "The role of administrative law in the legal provision of the implementation of certain functions of the state by the subjects of public administration (as an example of a cultural function)", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pravo, vol. 34(2), pp. 151-154, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_34(2)__39 (Accessed 14 March 2020).
30. Yakovliev, I. P. (2016), "Forms and Methods of Public Administration in State Customs", Abstract of Ph.D. dissertation, 12.00.07, Odesa, Ukraine, P. 224.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 1019

Відомості про авторів

Т. В. Голобородько

к. е. н., старший викладач кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

T. Holoborodko

PhD in Economics, Senior Lecturer of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-9289-8932

Як цитувати статтю

Голобородько Т. В. Суб’єкти публічного управління та адміністрування в сфері обліку і оподаткування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1624 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.55

Holoborodko, T. (2020), “Subjects of public administration and management in accounting and taxation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1624 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.