EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНЕ РОЗУМІННЯ КЛАСТЕРІВ ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ЇХ РОЗВИТКОМ В СФЕРІ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ
О. О. Маслиган, О. В. Касинець

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.53

УДК: 332.025.12.

О. О. Маслиган, О. В. Касинець

СУТНІСНЕ РОЗУМІННЯ КЛАСТЕРІВ ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ЇХ РОЗВИТКОМ В СФЕРІ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Анотація

Ідея мережевої організації економіки була трансформована в економічну науку із появою праць А. Маршала, М. Протера. Зокрема, професор кафедри ділового адміністрування Гарвардської бізнес-школи, М. Протер, в рамках проведення дослідницької роботи з вивчення понад 100 галузей в різних країнах, у 1973 р. акцентував увагу на взаємозв’язок та відсутність чітких меж між галузями та типами діяльності, вказав на можливість утворення певних мережевих структур, або кластерів. Праці А. Маршала та М. Портера мали описовий характер, оскільки окремо не досліджувалися: властивості кластерів; специфіку формування кластерів; відмінність кластерів від інших об’єднань. Незважаючи на теоретичний характер досліджень, кластерний підхід почав активно застосовуватися у більшості країн світу на державному рівні. Серед таких країн, як: Італія, Англія, Германія, США, Фінляндія, де розвиток кластерів стає невід’ємною складовою інноваційної політики держави. Відповідно до вищенаведеного важливим є вивчення сутнісного розуміння кластерів та специфіки управління їх розвитком в сфері рекреації та туризму.
Кластер рекреації та туризму є досить чутливим до впливу зовнішнього середовища, що в принципі пов’язано із специфікою туристичного продукту. Так: невіддільність споживання туристичного продукту, від процесу виробництва, робить його залежним від стану макросередовища; нематеріальний характер послуг, що є складовими туристичного пакету, обумовлюють неможливість його накопичення, у наслідок чого, несвоєчасне надходження сировини та матеріалів, необхідних для їх створення або їх нереалізація, внаслідок певних обставин, веде до втрат учасників кластеру. У рамках кластеру формується своя специфіка реалізації управління. Наявна працююча на керівному вузлі системи - кластерна управляюча підсистема. Однак, додатково існують управляючі підсистеми кожного окремого елементу кластеру. Слід зазначити, що необхідна інтеграція зусиль з розвитку кластерів та ефективна парадигма управління ними, інакше кластерні зв’язки, розпадаються, а сам кластер зникає.
Кластер туризму та рекреації створює певну інтегративну структуру за допомогою об’єднання його учасників, на основі їх єдиної стратегії розвитку. При цьому така інтеграційна структура кластеру автоматично стає джерелом інтеграційного розвитку всіх учасників кластеру туризму та рекреації. Виходячи із характеристик структури кластеру, очевидно, що даному утворенню потрібен захист від збоїв.

Ключові слова: кластер; захист від збоїв; інтеграція зусиль; сфера туризму та рекреації.

Література

1. Великий тлумачний словник української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. — 1020 с.
2. Горіна Г.О. Переваги та недоліки мережної форми організації міжнародного бізнесу/ Г.О. Горіна // Інноваційна економіка. Тернопіль, 2011. - № 3.- С. 207-211.
3. Гріднєв М.А. Характерні риси кластероутворення в регіонах України / М.А.Гріднєв // Економіка і суспільство, 2018. - № 14. – С. 588-596.
4. Кірик М.А. Кластеризація в стратегії інноваційного розвитку зарубіжних країн / М.А. Кірик //Науковий вісник Херсонського державного університету, 2014. [Електронний ресурс] URL.: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/19.pdf
5. Кравченко С. Г. Державна політика щодо розвитку урбанізованих територій малих історичних міст шляхом застосування кластерної моделі / С. Г. Кравченко // 2015. [Електронний ресурс] URL.: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-2/doc/3/06.pdf.
6. Марченко Т. А. Системні перебудови у запозичених назвах городніх культур на ґрунті української мови / Т. А. Марченко, Є. О. Марченко // Філологічні трактати. - 2015. - Т. 7, № 4. - С. 38-47.
7. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3-х т. – М., 1993. – Т. 1. – С. 176–189.
8. Патюрель Р. Создание сетевых организационных структур / Р. Патюрель [Электронный ресурс] // Проблемы теории и практики управления, 1997. – № 3. – С. 26 – 31. – [Електронний ресурс] URL.: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/15_3_97.htm
9. Пауэлл У. Сети и хозяйственная жизнь / У. Пауэлл, Л. Смит-Дор // Экономическая социология. 2003. Т. 4, № 3. С. 61–105.
10. Письменна О.Б, Основи кластеризації уранодобувного комплексу України / О. Б. Письменна // Економіка та держава. - 2013. - № 7. - С. 83-87. Гладіліна О.В. Перспективи формування кластерів у бурякоцукровій галузі / О.В. Гладіліна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.– Вип 2. Т2 – 2011 Р. – С. 43-47.
11. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер - М.: Альпина Паблишер, — 2016.- 947 с.
12. Портер М. Конкуренція / Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 496 с.
13. Спасів Н.Я.Кластер як імператив інвестиційної активності / Н.Я. Спасів,В.М. Хопчан, М.І. Хопчан // Ефективна економіка – 2010. – № 11. – С. 1-5. [Електронний ресурс] URL.: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=406
14. Цукерман В.А. Проблемы и возможности кластеров как метода активизации инновационного развития экономики: Материалы ХІІІ междунар. науч.-практ. конф. по инновационной деятельности/ В.А. Цукерман– Киев-Симферополь-Севастополь, 2008. – С. 290–294.
15. Чикаренко І. Кластерний підхід в управлінні економічним розвитком муніципального управління [Електронний ресурс] /І. Чикаренко. - Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2010. - №4(7). [Електронний ресурс] URL.: dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_04%287%29/10ciarmu.pdf

O. Maslihan, O. Kasinecz`

THE NATURE OF CLUSTER CATEGORY AND SPECIFITY OF MANAGE THEIR DEVELOPMENT IN TOURISM AND RECREATION

Summary

The idea of network organization of the economy was transformed into economic science in the works of A. Marshall, M. Proter. Professor of the Department of Business Administration of Harvard Business School, M. Proter, as part of research work on more than 100 industries in different countries, in 1973 focused on the relationship and lack of clear boundaries between industries and types of activities. He pointed out the possibility of formation of certain network structures, or clusters. Scientific works A. Marchal and M. Porter had a descriptive character, since separately the properties of clusters and the specificity of their formation, as well as the difference between clusters and other associations, were not investigated.
Despite the theoretical nature of research, the cluster approach has begun to be applied in most countries of the world at the state level. Among such countries Italy, England, Germany, USA, Finland. Here development of clusters becomes an integral part of innovation policy of the state. According to the above, it is important to study the essential understanding of clusters and the specifics of managing their development in recreation and tourism.
The cluster of recreation and tourism is sensitive to the impact of the external environment, which is due to the specifics of the tourist product. Thus, the inseparability of consumption of tourist product, from the production process, makes the cluster dependant on the state of the macro environment. Also, the non-material nature of services, which are part of the tourist package, makes it impossible to accumulate it. As a result, the late arrival of materials for the creation of a tourist package or sales problems lead to losses of cluster members.
The cluster has its own management specifics. There is a cluster management subsystem running on the system's management node. There are also control subsystems of each individual cluster element. It should be noted that integration of efforts to develop clusters and an effective paradigm of their management is necessary, otherwise cluster connections are broken, and the cluster disappears.
The tourism and recreation cluster creates an integrated structure by combining participants, based on their common development strategy. At the same time, such integration structure of the cluster automatically becomes the source of integration development of all members of the tourism and recreation cluster. Based on cluster characteristics, it is obvious that this entity needs fault protection.

Keywords: cluster; failures protection; integration efforts; tourism and recreation sphere.

References

1. Busel, V.T. (2003), Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of Ukrainian language], Kyiv.; Irpin :VTF “Perun”, 1020 р.
2. Horina, H.O. (2011), “Advantages and disadvantages of the network form of organization of international business”, Innovatsiina ekonomika, vol. 3, pp. 207-211.
3. Hridniev, M.A.(2018),“ Characteristic features of the cluster in the regions of Ukraine” / М.А.Гріднєв”, Ekonomika i suspilstvo, vol 14, pp. 588-596.
4. Kiryk, M.A. (2014), “Clustering in the strategy of innovative development of foreign countries”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, [Online]. available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/19.pdf (Accessed 01.03.2020).
5. Kravchenko, S.H. (2015), “State policy on the development of urban areas of small historical cities by applying a cluster model” [Online]. available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-2/doc/3/06.pdf. (Accessed 01.03.2020).
6. Marchenko, T.A. and Marchenko Ye. O. (2015), “System adjustments in borrowed names of garden cultures in Ukrainian”, Filolohichni traktaty, no. 7, vol. 4, pp. 38-47.
7. Marshall, A. (1993), Pryntsypi ekonomycheskoi nauky [Principles of economic science]: Moskva, vol. 1, pp. 176–189.
8. Patiurel, R. (1997),“Создание сетевых организационных структур / Р. Патюрель”, Problemy` teorii i praktiki upravleniya, vol. 3, pp.. 26 – 31. [Online]. available at: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/15_3_97.htm. (Accessed 01.03.2020).
9. Paue`ll U. and Smit-Dor L. (2003), “Networks and economic life”, E`konomicheskaya socziologiya, no 4, vol., pp. 61–105.
10. Pysmenna O.B. (2013), “The basis of clustering of the uranium mining complex of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol 7, С. 83-87.
11. Porter, M. (2016), Konkurentnoe preymushchestvo. Kak dostych vy`sokoho rezultata y obespechyt eho ustoichyvost [Competitive advantage. How to achieve a high result and ensure its sustainability], Moskva: Al`pina Pablisher, 947 p.
12. Porter, M. (2002), Konkurentsiia [Competition] Moskva: Izdatel`skij dom "Vil`yams", 496 р.
13. Spasiv, N.Ia., Khopchan, V.M. and Khopchan, M.I. (2010), “Cluster as an imperative of investment activity”, Efektyvna ekonomika, vol 11. – С. 1-5. [Online]. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=406(Accessed 01.03.2020).
14. Tsukerman, V.A. (2008), “Problems and opportunities of clusters as a method of activating innovative development of economy”, Materialy` ХІІІ mezhdunar. nauch.-prakt. konf. po innovaczionnoj deyatel`nosti [Materials ХІІІ international. Scientific-practical. сonference on innovative activities]/ Kiev-Simferopol`-Sevastopol`, рр. 290–294.
15. Chykarenko, I. (2010), “Cluster approach in management of economic development of municipal management”, Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 4(7). [Online]. available at: dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_04%287%29/10ciarmu.pdf (Accessed 01.03.2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 312

Відомості про авторів

О. О. Маслиган

к. е. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-8465-548X


О. В. Касинець

старший викладач кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

O. Kasinecz`

Lecturer at the Department of Tourism and Geography, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0003-1497-3527

Як цитувати статтю

Маслиган О. О., Касинець О. В. Сутнісне розуміння кластерів та специфіка управління їх розвитком в сфері рекреації та туризму. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1622 (дата звернення: 23.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.53

Maslihan, O. and Kasinecz`, O. (2020), “The nature of cluster category and specifity of manage their development in tourism and recreation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1622 (Accessed 23 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.