EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Л. С. Ладонько, Н. Л. Новікова, Н. В. Мірко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.1

УДК: 342.553:352:06

Л. С. Ладонько, Н. Л. Новікова, Н. В. Мірко

ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Анотація

Статтю присвячено питанням налагодження комунікаційної взаємодії органів державної влади з громадськістю з позиції управління ефективним інформаційним процесом на рівноправних партнерських засадах. Зазначено, що незважаючи на розвиток інформаційних технологій та активне використання програмного забезпечення органами державної влади, існує низка проблем відносно достовірності, відкритості, якості та ефективності інформаційної взаємодії. Установлено, що інформаційна закритість органів влади є однією з причин втрати владою своєї легітимності в очах людей, проведення неефективної політики, віддалення влади від громадян. Визначено, що загальною проблемою у науці та практиці державного управління залишаються необхідність дослідження процесів та методів переходу владних структур від політики інформування до ефективної комунікації з громадськістю, оскільки інформаційна відкритість органів державної влади є однією з обов'язкових умов існування демократичного суспільства, залучення громадян до процесу вироблення політики, здійснення ефективного державного управління та громадського контролю.
Уточнено сутність понять комунікація, інформація та інформування у системі управлінсько-владних відносин органів державної влади з громадськістю. Узагальнено основні елементи та етапи комунікаційного процесу у публічній сфері. Зроблений висновок про необхідність налагодження двостороннього спілкування з громадянами як системного процесу, який повинен лягти в основу комунікаційної політики всіх органів державної влади, особливо місцевого самоврядування. З'ясовано вимоги, що пред’являє комунікація до сторін ефективної комунікаційної взаємодії. Сформульовано заходи стимулювання проактивної взаємодії державних органів з громадськістю.

Ключові слова: комунікація; інформація; публічна інформація; інформаційний потік; комунікаційна взаємодія; громадянське суспільство.

Література

1. Сагер Л. Ю. Аналіз теоретичних основ внутрішніх комунікацій як необхідної умови ефективного управління підприємством. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011, № 1, С. 128-136.
2. Мазур В. Г. Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні. Державне управління: удосконалення та розвиток № 8. – 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=313
3. Закон України «Про інформацію». Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – с. 650.
4. Закон України «Про доступ до публічної інформації». Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – с. 314.
5. Ладонько Л. С., Михайловська Е.В., Кунденко А.В. Децентралізація державного управління як основа публічного менеджменту на місцевому рівні. Актуальні проблеми державного управління. Харків, 2016. – №2 (50). – С. 1-5.
6. Щодо активізації взаємодії організацій громадянського суспільства із органами державної влади : аналіт. зап. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/881/.
7. Шавкун І. Г. Комунікація як ефективний інструмент забезпечення "доброго врядування" ("GOOD GOVERNANCE") / І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська // Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. - 2017. - Вип. 1. - С. 35-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnnt_2017_1_7.
8. Афонін Е. А., Гонюкова Л. В., Войтович Р. В. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики. К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 160 с.

L. Ladonko, N. Novikova, N. Mirko

MAIN ASPECTS OF THE COMMUNICATIVE INTERACTION OF GOVERNMENT AUTHORITIES WITH PUBLIC

Summary

The article is devoted to questions of establishment of communicative interaction of government authorities with the public from the point of view of managing an effective information process on equal partnerships. Noted, that despite the development of information technology and active use of the software by public authorities, there is number of problems regarding the reliability, openness, quality and effectiveness of information interaction. It is established that the information closure of the authorities is one of the reasons for the loss of legitimacy by the authorities in the eyes of the people, conducting ineffective policies, removing power from citizens. It has been identified that a common problem in science and practice public administration remains a necessity to study the processes and methods of transition of power structures from information policy to effective communication with the public, whereas the openness of public authorities is one of the prerequisites for a democratic state society, effective public administration and public control. The essence of the concepts of communication, information and informing in the system of administrative and power relations of government authorities with the public is clarified. The main elements and stages of the communication process in the public sphere are summarized. The requirements for communication to the parties of effective communication interaction are determined. Measures to stimulate proactive interaction of government authorities with the public are formulated.
It is concluded that it is necessary to establish bilateral communication with citizens as a systematic process, which should underpin the communication policy of all government authorities, especially local self-government. Requirements for effective communication interaction to parties are clarified. Measures to stimulate proactive interaction of state authorities with the public are formulated: ensuring openness of information, timely information on the preparation of socio-political decisions; formation of an effective feedback system through the coverage of mechanisms of public control, public examination, monitoring, public consultation on issues of priority to society, etc.
Successful completion of these tasks can result in: creation of a comprehensive system of informing the public about the functioning of government authorities; obtaining objective data (including dynamics), that characterize public opinion on various components vital activity of the power structure; possibility of full consideration opinions of citizens when making decisions by authorities; increase of civic activity of the population, involvement of the population in the process of solving local issues, public discussion of the adopted normative acts.

Keywords: communication; information; public information; information flow; communicative interaction; civil society.

References

1. Saher, L. Yu. (2011), "Analysis of theoretical bases of internal communications as a necessary condition for effective enterprise management", Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 1, pp. 128-136.
2. Mazur, V. H. (2011), " Communications as mechanism of co-operation of public organs of power and public at regional level", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol . 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=313
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "About Information", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 48, p. 650.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine " About Access to Public Information", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 32, p. 314.
5. Ladonko, L. S. Mykhailovska, E.V. and Kundenko, A.V. (2016), "Decentralization of public administration as a basis for public management at the local level", Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (50), pp. 1-5.
6. Analytical note, "On Enhancing the Interaction of Civil Society Organizations with Public Authorities", [Online], available at: http://www.niss.gov.ua/articles/881/
7. Shavkun, I. H. and Dybchynska, Ya. S. (2017), "", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo: trendy rozvytku, Vyp. 1, pp. 35-44, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnnt_2017_1_7.
8. Afonin, E. A. Honiukova, L. V. and Voitovych, R. V. (2006), Hromadska uchast u tvorenni ta zdiisnenni derzhavnoi polityky [Public participation in the creation and implementation of public policy], Tsentr spryiannia instytutsiinomu rozvytku derzhavnoi sluzhby, Kyiv, Ukraine, P. 160.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 1242

Відомості про авторів

Л. С. Ладонько

д. е. н., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет

L. Ladonko

Doctor of Economic Sciences, Professor of Public Management and Administration Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-7699-7025


Н. Л. Новікова

д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет

N. Novikova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Public management and administration Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-5219-9494


Н. В. Мірко

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет

N. Mirko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Public management and administration Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-4884-5195

Як цитувати статтю

Ладонько Л. С., Новікова Н. Л., Мірко Н. В. Основні аспекти комунікаційної взаємодії органів державної влади з громадськістю. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1618 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.1

Ladonko, L., Novikova, N. and Mirko, N. (2020), “Main aspects of the communicative interaction of government authorities with public”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1618 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.