EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ ДЕРЖАВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
І. М. Петрів

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.103

УДК: 354.075.1(477)

І. М. Петрів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ ДЕРЖАВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Анотація

У статті досліджено статус органу конституційної юстиції в Україні та державах Східної Європи і визначено його основні елементи. Вивчено та проаналізовано законодавчі підходи до визначення статусу органу конституційної юстиції в системі органів державної влади. Зазначено, що орган конституційної юстиції, за сукупністю елементів правового статусу має виключний вплив на функціонування механізму державного управління через призму прийняття рішень щодо відповідності основному закону рішень вищих органів державної влади. Проаналізовано основні практично реалізовані у державах Східної Європи підходи до позиціонування органу конституційної юстиції в механізмі державного правління.
Метою статті є дослідження особливостей статусу органів конституційної юстиції в Україні та державах Східної Європи.
Наукова новизна полягає у дослідженні та визначенні особливостей статусу органів конституційної юстиції в Україні та державах Східної Європи як ключового елемента механізму державного управління.
Висновки. Побудова ефективного механізму державного управління передбачає системну роботу над вирішенням проблемних питань, що виникають при взаємодії органів державної влади як на найвищому державному рівні так і на регіональному. Розвинуті демократії будуються на принципах, відображених в основних законах, впровадження та захист яких має відбуватися з використанням інструментів конституційної юстиції. Дослідження досвіду застосування конституційної юстиції держав Східної Європи свідчить про те, що діяльність органу конституційної юстиції в механізмі державного управління відіграє в окремих випадках надважливу роль за рахунок вирішення конфліктних ситуацій на найвищому рівні. Водночас, обсяг ефективного впливу на механізм державного управління безпосередньо залежить від законодавчо закріпленого статусу органу конституційної юстиції. Органи конституційної юстиції, які наділені повним об’ємом активних та пасивних засобів реагування на порушення основного закону, які володіють достатнім об’ємом функціонального ресурсу та засобами контролю за виконанням своїх рішень демонструють можливість реального забезпечення дотримання принципів, закріплених в основному законі. Механізм державного управління має працювати в першу чергу в інтересах суспільства та окремо взятого громадянина. У цьому зв’язку надзвичайно важливо забезпечити взаємодію органу конституційної юстиції з органами державної влади. Державно-управлінські відносини мають будуватися на неухильному дотриманні основного закону та підкріплюватися ефективним контролем з боку органу конституційної юстиції. Разом з тим, орган конституційної юстиції повинен бути політично незаангажованим та залишатися органом, що зрівноважує механізм державного управління, а не виступати безпосереднім регулятором, перебираючи на себе непритаманні функції.

Ключові слова: механізм державного управління; конституційна юстиція; орган конституційної юстиції в Україні та державах Східної Європи; статус конституційної юстиції в механізмі державного управління; система органів державної влади.

Література

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.
3. Москвич Л. М. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) : монографія / Л. М. Москвич, С. О. Іваницький, І. О. Русанова ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Фінн, 2009. – 488 с.
4. Бальцій Ю. Місцеве самоврядування в контексті діючої Конституції України. Юридичний вісник.2016.№ 2.С. 117-120.
5. Inna Gryshova, Tetiana Tielkiniena and Aida Guliyeva (2018). Lobbying for Public Interests as a Democratic Social Leadership Factor for Reforming Legislation In: Strielkowski W., Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham 481-489.
6. Oleksander Kopylenko, Mykhailo Baimuratov and Inna Gryshova(2018). The Phenomen on of Leadership in the Municipal Authority in Ukraine. In: Strielkowski W., Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham 151-162.
7. Конституція Республіки Польща від 2 квітня 1997 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.trybunal.gov.pl/eng/.
8. Про Конституційний Трибунал: Закон Республіки Польща від 1 серпня 1997 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.trybunal.gov.pl/eng/.
9. Конституція Чеської Республіки від 16 грудня 1992 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/AJ/Ustava_EN_ve_zneni_zak_c._98-2013.pdf
10. Конституція Республіки Білорусь від 17 жовтня 2004 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.kc.gov.by/document-1013.
11. Кодекс Республіки Білорусь Про судоустрій і статус суддів від 29 червня 2006 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.kc.gov.by/document-35193.
12. Конституція Румунії від 21 листопада 1991 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act1_2&par1=5.
13. Про організацію та функціонування Конституційного Суду: Закон Румунії № 47/1992 від 22 травня 1992 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2019/10/LEGEA-47-din-1992.pdf.
14. Про конституційне судочинство: Закон Республіки Білорусь від 08 січня 2014 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.kc.gov.by/document-35203.

I. Petriv

IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS OF THE STATE GOVERNANCE OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICE BODY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE EXPERIENCE OF THE EAST STATES

Summary

The article explores the status of the constitutional justice body in Ukraine and the countries of Eastern Europe and identifies its main elements. Legislative approaches to determining the status of a constitutional justice body within the system of public authorities have been studied and analyzed. It is stated that the body of constitutional justice, along with the elements of legal status, has an exclusive influence on the functioning of the mechanism of public administration through the prism of decisions on compliance with the basic law of decisions of higher bodies of state power. The basic approaches to the positioning of the constitutional justice body in the mechanism of state government are practically implemented in the countries of Eastern Europe.
The purpose of the article is to investigate the peculiarities of the status of constitutional justice bodies in Ukraine and the countries of Eastern Europe.
The scientific novelty is to investigate and determine the features of the status of constitutional justice bodies in Ukraine and the countries of Eastern Europe as a key element of the mechanism of public administration.
Conclusions. Establishing an effective mechanism of public administration implies systematic work on solving the problematic issues that arise in the interaction of public authorities both at the highest state level and at the regional level. Developed democracies are built on the principles reflected in the fundamental laws, the implementation and protection of which must take place using the tools of constitutional justice. The study of the experience of applying the constitutional justice of the states of Eastern Europe shows that the activity of the body of constitutional justice in the mechanism of public administration in some cases plays an important role at the expense of the resolution of conflicts at the highest level. At the same time, the amount of effective influence on the mechanism of public administration depends directly on the statutory status of the body of constitutional justice. The bodies of constitutional justice, which are endowed with a full range of active and passive means of responding to violations of the basic law, who have a sufficient amount of functional resources and the means to control the implementation of their decisions, demonstrate the ability to actually ensure compliance with the principles enshrined in the basic law. The mechanism of public administration should work first and foremost in the interests of society and the individual citizen. In this regard, it is extremely important to ensure that the constitutional justice body interacts with public authorities. Public administration relations should be built on the strict observance of the basic law and underpinned by effective control by the body of constitutional justice. At the same time, the body of constitutional justice should be politically uninvolved and remain a body that balances the mechanism of public administration, and not act as a direct regulator, taking over the inherent functions.

Keywords: mechanism of public administration; constitutional justice; body of constitutional justice in Ukraine and the states of Eastern Europe; status of constitutional justice in the mechanism of public administration; system of public authorities.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “About the Constitutional Court of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 49.
3. Moskvych, L. M. Ivanyts'kyj, S. O. and Rusanova, I. O. (2009), Pravovyj status nosiiv sudovoi vlady v Ukraini (profesijni suddi, narodni zasidateli, sud prysiazhnykh) [Legal status of judicial authorities in Ukraine (professional judges, people's assessors, jury)], Finn, Kharkiv, Ukraine.
4. Bal'tsij, Yu. M (2016), “Local self-government in the context of the current Constitution of Ukraine”, Yurydychnyj visnyk, vol. 2, pp. 117-120.
5. Gryshova, I. Tielkiniena, T. and Guliyeva, A. (2018), “Lobbying for Public Interests as a Democratic Social Leadership Factor for Reforming Legislation”, Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, pp. 481-489.
6. Kopylenko, O. Baimuratov, M. and Gryshova, I. (2018), “The Phenomen on of Leadership in the Municipal Authority in Ukraine”, Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, pp. 151-162.
7. Constitutional Tribunal (1997), “Constitution of the Republic of Poland”, available at: http://www.trybunal.gov.pl/eng/ (Accessed 10 Sept 2019).
8. Constitutional Tribunal (1997), “On the Constitutional Tribunal: Law of the Republic of Poland”, available at: http://www.trybunal.gov.pl/eng/ (Accessed 10 Sept 2019).
9. Czech National Council (1992), “Constitution of the Czech Republic”, available at: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/AJ/Ustava_EN_ve_zneni_zak_c._98-2013.pdf (Accessed 10 Sept 2019).
10. President of the Republic of Belarus (2004), “Constitution of the Republic of Belarus”, available at: http://www.kc.gov.by/document-1013 (Accessed 10 Sept 2019).
11. President of the Republic of Belarus (2006), “Code of Republic of Belarus On the Judiciary and Status of Judges”, available at: http://www.kc.gov.by/document-35193 (Accessed 10 Sept 2019).
12. Romania Chamber of Deputies (1991), “Constitution of Romania”, available at: http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act1_2&par1=5 (Accessed 10 Sept 2019).
13. Romania Chamber of Deputies (1992), “On the Organization and Functioning of the Constitutional Court: Law of Romania”, available at: http://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2019/10/LEGEA-47-din-1992.pdf (Accessed 10 Sept 2019).
14. President of the Republic of Belarus (2014), “On Constitutional Justice: Law of the Republic of Belarus”, available at: http://www.kc.gov.by/document-35203 (Accessed 10 Sept 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 963

Відомості про авторів

І. М. Петрів

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна

I. Petriv

postgraduate student,Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2698-395X

Як цитувати статтю

Петрів І. М. Удосконалення механізмів державного управління органу конституційної юстиції в Україні в контексті імплементації досвіду держав східної європи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1607 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.103

Petriv, I. (2019), “Improvement of the mechanisms of the state governance of the constitutional justice body in Ukraine in the context of the implementation of the experience of the east states”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1607 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.