EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
К. В. Науменко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.100

УДК: 351.822

К. В. Науменко

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

В статті досліджені шляхи забезпечення безпеки держави, як комплексного механізму державного управління.
У зв'язку з виникненням нових загроз соціально-економічному розвитку в світі, що обумовлено всесвітньою вірусною пандемією, представлена необхідна вимога до реалізації комплексу заходів по підвищенню національної безпеки України. Запропонований алгоритм оцінювання управлінських рішень, на основі якого розроблено додаток для моделювання їх ефективності. Застосовано системний підхід, до оцінювання причин виникнення загроз національної безпеки. Проведено аналіз сучасних загроз соціально-економічному розвитку та встановлено, що Україна недостатньо адаптована до своєчасного попередження внутрішніх та зовнішніх небезпек.
Запропоновано комплекс заходів направлених на зміцнення національної безпеки України за рахунок реалізації інноваційної політики, яка сприяє ефективному використанню інноваційного потенціалу.
Досліджено теоретико-методологічні засади державної безпеки, що в результаті дало можливість визначити узагальнену характеристику цьому поняттю, як стану захищеності від загроз, ризиків та небезпек.
Окреслено шляхи подальшого розвитку національної безпеки в умовах світової кризи, що викликана глобальної пандемією. Представлено власне бачення вирішення питань із забезпечення державної безпеки, яка багато в чому залежить від послідовної політики держави в цьому напряму.

Ключові слова: економічна безпека; державна безпека; громадяни; суспільство; державне управління; законодавство.

Література

1. Rebecca Kheel Trump signs defense bill creating Space Force [Електронний ресурс] / EBECCA KHEEL // The Hill. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://thehill.com/policy/defense/475505-trump-signs-defense-bill-creating-space-force.
2. Бернард Баумоль - Секреты экономических по- казателей. - М.: Изд-во Баланс Бизнес Букс, 2007. – 352с.
3. Конституція України: наук.-практ. комент. / редкол.: В. Я. Тацій (голова) та ін. 2-е вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2012. 1128 с.
4. Квашук Д. М. Організаційні заходи з інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств з використанням технічних засобів обробки інформації /Д. М. Кващук // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. — №1 (61) / 2017 — С. 232-242.
5. Владимиров С.В. Еволюція поглядів на економічну безпеку підприємства / С.В. Владимиров // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 26-27 листоп. 2009 р.: В 4 т. – Т. 4. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2009. – С. 16-20. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://manved.at.ua/publ/evoljucija_pogljadiv_na_ekonomichnu_bezpeku_pidpriemstva/4-1-0-13
6. С. М. Аксюков Оптимізація податкової системи України на шляху до економічного розвитку / Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» / № 10, 2016 / Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1007
7. Кузьменко В. В. Держава як інститут економічної безпеки / В. В. Кузьменко // Науч. тр. ДонНТУ. Серия экономическая. – 2004. – Вып. 69. – С. 136–142.
8. Фалюшина, Л. И. (2014). Методология автоматизированного мониторинга деятельности чиновников государственной системы дошкольного образования. Общество: социология, психология, педагогика, (4), 34-39.
9. Науменко К. В. Алгоритм моделювання процесів прийняття управлінських рішень в державному управлінні [Електронний ресурс] / Науменко Костянтин Валерійович. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://lector.pythonanywhere.com.
10. Закон України Про національну безпеку України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст. 241), url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
11. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А.Ефрона: в 86 т. СПб., 1890- 1907. Т. 5.
12. С. Ткач (2015) Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія, Інститут, Львів, 234 с.

K. Naumenko

PUBLIC GOVERNMENT SECURITY SYSTEM

Summary

The article investigates ways of ensuring the security of the state as a complex mechanism of public administration.
In connection with the emergence of new threats to socio-economic development in the world, which caused a worldwide viral pandemic represented a necessary requirement to implement the complex of measures on increase of national security of Ukraine. The algorithm of estimation of management decisions on the basis of which developed an application for simulation of their effectiveness. Applied a systematic approach to the assessment of the causes of threats to national security and their consequences for socio-economic development.
The analysis of the current threats to socio-economic development and established that Ukraine is not sufficiently adapted to timely prevent internal and external danger.
The complex of measures aimed at strengthening national security through the implementation of innovative policies that promote effective use of innovative potential.
Investigated theoretical and methodological foundations of state security that made it possible to define a generalized characteristic of this concept as a state of protection against threats, risks and dangers.
Outlined the ways of further development of national security in the context of the global crisis caused a global pandemic. Presented its own vision of solving issues to ensure public safety, which largely depends on the consistent policy in this direction.
Studied main subjects of national security, their characteristics and role in the process, which should include all branches of government and civil society. The last is of greatest interest, since the role of the citizen in the system of ensuring the security of the state is crucial.
It is established that the activity of subjects of national security, especially in recent years, organizationally provided.
Despite a number of features of our state, its mental characteristics, spatial characteristics, economic attributes, the article drew attention to the need to consolidate civil society to create a unified and effective national security strategy.

Keywords: economic security; state security; citizens; society; public administration; legislation.

References

1. The Hill news portal (2020) Trump signs defense bill creating Space Force, available at: https://thehill.com/policy/defense/475505-trump-signs-defense-bill-creating-space-force, (Accessed 20 Math 2020).
2. Bernard Baumol (2007), Sekrety ekonomicheskikh sushchestvuyushchikh kazateley [Secrets of Economic Indicators], Balans Biznes Buks, Moskov, Russia.
3. Law of Ukraine On National Security of Ukraine, 2018, No. 31, p.241, url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
4. Kvashuk D. M. (2017) Organizational measures for information and analytical support of economic security of enterprises using technical means of information processing, University Scientific Notes: Journal of Khmelnytsky University of Management and Law, vol. 61, pp. 232-242.
5. Vladimirov S. V. (2009), ‘Evolution looking at the economical security’, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 48-50.
6. Aksyukov S. M. (2016) “Optimization of the tax system of Ukraine on the road to economic development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 Match 2020).url: http://www.dy.nayka.com.ua/? op=1&z=1007
7. Kuzmenko V. V. (2004) “The State as an Institute for Economic Security”, DonNTU. Seria ekonomika. Vol. 69. pp. 136–142.
8. Falyushina L. I., (2014). “The methodology of automated monitoring of the activities of officials of the state system of preschool education”, Suspilʹstvo: Sotsiolohiya, Psykholohiya, Pedahohika, vol. 4, pp. 34-39.
9. K. Naumenko (2019) Algorithm of modeling of decision-making processes in public administration, URL: http://lector.pythonanywhere.com.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), “Law Of Ukraine On the national security of Ukraine ", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 20 Math 2020).
11. F. Brockhaus and I. Efron (1890-1907) Encyclopedic Dictionary: in 86 volumes of St. Petersburg, Vol. 5.
12. S. Tkach (2015), “Upravlinnya ryzykamy investytsiynoyi diyalʹnosti v rehioni: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty” [Risk management of investment activity in the region: theoretical foundations and applied aspects]: Naukova dumka, Lviv, Ukraine.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 920

Відомості про авторів

К. В. Науменко

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

K. Naumenko

postgraduate student,Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8822-3070

Як цитувати статтю

Науменко К. В. Система забезпечення безпеки в державному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1606 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.100

Naumenko, K. (2020), “Public government security system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1606 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.