EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Н. О. Васюк, С. В. Осик

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.36

УДК: 351/354:304

Н. О. Васюк, С. В. Осик

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню стану інформаційно-аналітичного забезпечення публічної політики у сфері формування культури здоров’я населення. Автором проаналізовано наукові підходи щодо застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів публічного управління, зокрема у сфері формування культури здоров’я населення. Обґрунтовано, що невід’ємною складовою сучасних перетворень у функціонуванні органів публічної влади виступає саме інформаційно-аналітична діяльність. Встановлено, що недостатність оснащення державних органів програмно-апаратними засобами та відсутність чітко сформованої системи індикаторів/показників, методик їх розрахунку, призводить до неможливості формування комплексної аналітичної інформації, методичної та інструментальної підтримки процесів підготовки та прийняття управлінських рішень органами публічної влади у сфері формування культури здоров’я населення. Для реалізації публічної політики у сфері формування культури здоров’я населення України запропонована модель інформаційно-аналітичного забезпечення публічної політики у досліджуваній сфері, головним елементом якої є матриця моніторингу публічної політики у сфері формування культури здоров’я як інструмент комплексного аналізу за 20 напрямами оцінювання на основі визначених 54 показників, який дасть змогу формувати комплексну аналітичну інформацію у часовій динаміці, діагностувати стан і прогнозувати розвиток публічної політики у сфері формування культури здоров’я населення. Така модель може стати прикладом запровадження інформаційно-аналітичної складової для ефективної взаємодії всіх ланцюгів управління та отримання максимального результату. Визначено перспективи впровадження моделі інформаційно-аналітичного забезпечення публічної політики у сфері формування культури здоров’я населення. Встановлено, що цей процес є тривалим і має чимало перепон, на яких зосереджено увагу у цьому дослідженні. Доведено, що системний підхід до вирішення зазначеної проблеми та застосування дієвих механізмів у інформаційно-аналітичній діяльності надасть необхідні можливості публічним службовцям та створить додаткові переваги для ефективного управління сферою охорони здоров’я та реалізації якісної та ефективної публічної політики щодо формування свідомого ставлення до здорового способу життя та формування культури здоров’я як одного з головних факторів збереження здорової української нації.

Ключові слова: публічна політика; культура здоров’я; формування культури здоров’я; інформаційно-аналітичне забезпечення у сфері формування культури здоров’я.

Література

1. Пугач А.О. Сутність процесу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної виконавчої влади в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. № 8. – URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=165 (дата звернення: 07.03.2020).
2. Бондаренко, А. Інформаційні технології як елемент взаємодії органів влади з громадськістю. – URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-01(1)/Bondarenko.pdf. (дата звернення: 09.03.2020).
3. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 336 с.
4. Ганцюк Т. Д. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні: джерелознавчий аналіз дискурсного поля. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1287 (дата звернення: 18.03.2020).
5. Карпенко О.В. Механізми впровадження програмного забезпечення в органах державного управління. Державне управління: теорія і практика : електрон. наук. фах. вид. 2006. №1. – URL : http://www.academy.gov. ua/ej3/txts/TEXNOLOGIYA/05-KARPENKO.pdf / 2006–1 (дата звернення: 01.03.2020).
6. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. К.: Університет “Україна”, 2014. 417 с.
7. Круп’як Л. Б. Організація діяльності державного службовця: Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 173 с.
8. Карпенко О. В. Формування правових засад сервісної діяльності органів державної влади в Україні: комунікативний аспект розвитку. Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ, 2013. Вип. 4(56). С. 61-71.

N. Vasiuk, S. Osik

MODEL OF INFORMATION AND ANALYTICAL PROVISION OF PUBLIC POLICY IN THE FIELD FORMATION OF POPULATION HEALTH CULTURE

Summary

The article is devoted to the research of the state of information and analytical support of public policy in the sphere of forming the culture of public health. The author analyzes the scientific approaches to the use of modern information and communication technologies in the activities of public authorities, in particular in the field of forming the culture of public health. It is substantiated that information and analytical activity is an integral part of modern transformations in the functioning of public authorities. It is established that the lack of equipping the state bodies with software and hardware and the absence of a clearly formed system of indicators / indicators, methods of their calculation, leads to the impossibility of forming complex analytical information, methodical and instrumental support of the processes of preparation and decision-making of organs of culture of bodies of public administration. population. For realization of public policy in the sphere of forming of culture of health of the population of Ukraine the model of information-analytical providing of public policy in the researched sphere is offered, the main element of which is the matrix of monitoring of public policy in the field of formation of health culture as a tool of complex analysis on 20 directions of evaluation on the basis of 54 indicators, which will allow to generate complex analytical information in time dynamics, to diagnose the situation and to predict the development of public policy in to shape the culture of public health. Such a model could be an example of introducing an information and analytical component for the effective interaction of all control chains and maximizing the result. Prospects of introduction of the model of information and analytical support of public policy in the sphere of forming of culture of public health are defined. This process has been found to be a lengthy one and has many obstacles that are the focus of this study. It is proved that a systematic approach to solving this problem and applying effective mechanisms in the information-analytical activity will provide necessary opportunities for public officials and will create additional benefits for effective management of the health care sphere and implementation of high-quality and effective public policy for forming a conscious attitude to healthy lifestyle and the formation of a culture of health as one of the main factors for maintaining a healthy Ukrainian nation.

Keywords: public policy; health culture; health culture formation; information and analytical support in the field of health culture formation.

References

1. Pugach, A.O. (2010), “The essence of the process of information and analytical support of state executive bodies in Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 8, available at : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=165 (Assessed 7 March 2020)
2. Bondarenko, А. (2009), “Information technology as an element of interaction of public authorities”, available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-01(1)/Bondarenko.pdf. (Assessed 9 March 2020)
3. Benko, M.M. (2010), Informatsijni systemy i tekhnolohii v bukhhalters'komu obliku [Information systems and technologies in accounting], Kyivckyi natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet, Kyiv, Ukraine.
4. Gantsuk, T.D. (2018), “Information and analytical support of the activity of public authorities in Ukraine: a source-based analysis of the discourse field”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 8, available at : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1287 (Assessed 18 March 2020).
5. Karpenko, O.V. (2006), “Mechanisms of software implementation in public administration”. Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka : elektronne naukove fakhove vydannia, vol. 1, available at: http://www.academy.gov. ua/ej3/txts/TEXNOLOGIYA/05-KARPENKO.pdf/2006–1 (Assessed 1 March 2020).
7. Krup’yak, L.B. (2018), Orhanizatsiia diial'nosti derzhavnoho sluzhbovtsia: Navchal'no-metodychnyj kompleks z vyvchennia dystsypliny [Organization of the civil servant's activity: Educational-methodical complex for the study of discipline], TNEU, Ternopil, Ukraine.
8. Karpenko, O.V. (2013), “Formation of Legal Principles of Service Activity of Public Authorities in Ukraine: Communicative Aspect of Development”, Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: Zbirnyk naukovykh prats, Odesa, vol. 4(56), pp. 61-71.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 161

Відомості про авторів

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики,Національна академія управління при Президентові України

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration under the President

ORCID:

0000-0002-8493-6644


С. В. Осик

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики,Національна академія управління при Президентові України

S. Osik

Postgraduate student in the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration, under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-2566-1417

Як цитувати статтю

Васюк Н. О., Осик С. В. Модель інформаційно-аналітичного забезпечення публічної політики у сфері формування культури здоров’я населення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1602 (дата звернення: 15.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.36

Vasiuk, N. and Osik, S. (2020), “Model of information and analytical provision of public policy in the field formation of population health culture”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1602 (Accessed 15 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.