EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕСІЯ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Н. Г. Дутко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.31

УДК: 352.07: 338.46

Н. Г. Дутко

КОНЦЕСІЯ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

У статті розглянуто основні форми державно-приватного партнерства; сутність і особливості концесії, як перспективної та комплексної форми державно-приватного партнерства; визначено сфери застосування концесії; правове регулювання концесійної діяльності, виявлено основні переваги і ризики впровадження концесійних відносин.
В умовах соціально-економічних змін, що відбуваються, Україна потребує нової моделі забезпечення функціонування та розвитку соціальної інфраструктури, будівництва і житлово-комунального господарства, високотехнологічного виробництва, гуманітарного розвитку, тощо.
Важливим аспектом регіонального та місцевого розвитку є система взаємовідносин органів влади і приватного сектору, яка потребує створення нових форм та моделей партнерства для реалізації соціально-економічних завдань розвитку регіонів, міст, населених пунктів.
Пошуки ефективних форм та інструментів державно-приватного партнерства потребують аналізу механізмів їх функціонування, важливим елементом якого є взаємодія органів державної влади і приватного сектору.
У рамках здійснення державно-приватного партнерства можуть укладатися різні види договорів. Найбільш поширеною формою державно-приватного партнерства, що використовується при реалізації масштабних проектів, як свідчить зарубіжний досвід, вважається концесія. Проекти державно-приватного партнерства, реалізовані за договором концесії, використовуються в практичній діяльності багатьох держав.
Спільна участь місцевих органів влади, громадських організацій, наукових установ, підприємців у реалізації проектів державно-приватного партнерства сприяє довгостроковому розвитку партнерських відносин. Важливим також є розробка комплексу інформаційних заходів щодо кращих практик державно-приватного партнерства, які дозволяють зміцнити громадську думку про переваги такої взаємодії.
Головною метою концесійної форми державно-приватного партнерства є залучення інвестицій для вирішення суспільно-економічних завдань, важливих для органів державної та органів місцевої влади. Договір концесії визначає чіткий перелік зобов'язань для приватного сектору, довгостроковий термін дії, виключно конкурсну основу прийняття рішень про передачу майна підприємств, сприяє реалізації капіталомістких, з тривалими термінами окупності інноваційних проектів.
Отже, злагоджене співробітництво та державно-приватна взаємодія є основою соціально-економічного розвитку на регіональному і місцевому рівнях, тільки через партнерські стосунки державний і приватний сектори можуть отримати позитивні результати місцевого розвитку.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; концесія; органи державної влади; органи місцевого самоврядування; приватні партнери.

Література

1. Про державно – приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 №2404-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.1
2. Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу / С. Грищенко // – К. : ФОП Москаленко О., 2011. – 140 с.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-I, [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
4. Закон України «Про концесії» : від 16.07.1999 р., № 997– XIV – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14
5. Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски / В. Г. Варнавский //  РАН ; Институт мировой экономики и международних отношений  М. : Наука, 2005.  315 с.
6. Яковлев П. А. Государственно-частное партнерство: анализ международного опыта и перспектив / П. А. Яковлев // Коммунальное хозяйство городов: научн.-технич. сборник. – К.: Техника – 2014. – № 92. – С. 323–331.
7. Delmon J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risk. The World Bank and Kluwer Law International. – 2009. – 640 p.
8. Public – Private Partnerships for research and innovation: An evaluation of Austrian Experience. [Електронний ресурс] / P.: OECD. 2004 // Режим доступу: http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/25717078.pdf
9. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг : Закон України від 14 груд. 1999 р. № 1286-XIV // Відом. Верховної Ради України. – 2000. – № 3. – С. 21.
10 Дутко Н. Г. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства / Н. Г. Дутко, О. І. Васильєва // Наук. розвідки з держ. та муніцип. упр-ння : зб. наук. праць АМУ – К. : 2012. – Вип. 2. – С. 37–48.

N. Dutko

CONCESSION AS A PROMISING FORM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Summary

The article considers the main forms of public-private partnership; essence and features of the concession as a promising and complex form of public-private partnership; defined the scope of the concession; legal regulation of concession activities, identified the major benefits and risks of introduction of concession relations.
In the context of socio-economic changes, Ukraine needs a new model of ensuring the functioning and development of social infrastructure, construction and housing and communal services, high-tech production, humanitarian development, etc. An important aspect of regional and local development is the system of relations between authorities and the private sector, which requires the creation of new forms and models of partnership for the realization of socio-economic tasks of development of regions, cities andlocalities. The search for effective forms and tools of public-private partnership requires an analysis of the mechanisms of their functioning, an important element of which is the interaction of public authorities and the private sector.
Different types of contracts may be concluded within the framework of public-private partnerships.
The most common form of public-private partnership used in the implementation of large-scale projects, as evidenced by foreign experience, is considered a concession. Public-private partnership projects implemented under the concession agreement are used in the practice of many countries. The joint participation of local authorities, public organizations, scientific institutions, entrepreneurs in the implementation of public-private partnership projects contributes to the long-term development of partnerships relations. It is also important to develop a set of information events on the best practices of public-private partnership, which can strengthen public opinion about the benefits of such interaction.
The main goal of the concession form of public-private partnership is to attract investment to solve social and economic problems that are important for state and local authorities. The concession agreement defines a clear list of obligations for the private sector, a long-term validity period, an exclusively competitive basis for making decisions on the transfer of property of enterprises, and contributes to the implementation of capital-intensive innovative projects with long payback periods.
Therefore, co-ordinated cooperation and public-private interaction are the basis of socio-economic development at regional and local levels, only through partnerships can the public and private sectors benefit from local development.

Keywords: public-private partnership; concession; public authorities; local authorities; private partners.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “On public-private partnership”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 25 February 2020).
2. Hryschenko, S. (2011), Pidhotovka ta realizatsiia proektiv publichno-pryvatnoho partnerstva: praktychnyj posibnyk dlia orhaniv mistsevoi vlady ta biznesu, [Preparation and implementation of public-private partnership projects: a practical guide for local authorities and businesses], FOP Moskalenko O, Kyiv, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Commercial Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 25 February 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “About concessions”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14 (Accessed 25 February 2020).
5. Varnavskyj, V. H. (2005), Partnerstvo hosudarstva y chastnoho sektora: formy, proekty, rysky [Partnership between the state and the private sector: forms, projects, risks], Nauka, Moskow, Russia.
6. Yakovlev, P. A. (2014), “Public-private partnership: analysis of international
experience and prospects”, Kommunal'noe hozjajstvo gorodov , vol. 92, pp. 323-331.
7. Delmon, J. (2009), Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risk, The World Bank and Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, Netherlands.
8. OECD (2004) “Public – Private Partnerships for research and innovation: An evaluation of Austrian Experience”, available at: http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/25717078.pdf (Accessed 25 February 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “About concessions for construction and operation of highways”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-14 (Accessed 25 February 2020).
10. Dutko, N. H. and Vasyl'ieva, O. I. (2012), “Development of public-private partnership in the sphere of housing and communal services”, Collection of scientific papers Of the Academy of Municipal Administration, vol.2, pp. 37- 48.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 1648

Відомості про авторів

Н. Г. Дутко

к. держ. упр., доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

N. Dutko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Managementin the field of civil protection Cherkasy Institute of Fire Safetynamed after the Chornobyl Heroes of the National Science Center of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4624-4807

Як цитувати статтю

Дутко Н. Г. Концесія, як перспективна форма державно-приватного партнерства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1597 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.31

Dutko, N. (2020), “Concession as a promising form of public-private partnership”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1597 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.