EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
О. А. Панченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.7

УДК: 347.572:347.92

О. А. Панченко

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Сучасні ризики національної та інформаційної безпеки України, зумовлені впливом комплексу соціально-демографічних, економічних, політичних, правових, психологічних і технологічних факторів та вимагають системного реагування, адекватної трансформації сектора безпеки. Тому для повноцінного розвитку держави і забезпечення належної національної (НБ) та інформаційної безпеки (ІБ) необхідно якісне і результативне державно-правове забезпечення.
Сучасний стан законодавчої основи забезпечення НБ та ІБ можна визначити як стан системи, що знаходиться в стадії формування, а тому неминуче несе якості перехідного етапу.
Ефективне забезпечення НБ та ІБ залежить від багатьох факторів. Значення має розроблена теоретико-методологічна основа розуміння феномену НБ та ІБ в науці і його нормативне правове закріплення. Роль законодавства в сфері забезпечення НБ та ІБ пов'язана зі створенням умов для повноцінного функціонування держави в сучасному нестабільному світі. В даний час створена правова система забезпечення НБ та ІБ, проте прийняття нормативних правових актів не вирішило більшості теоретичних і правових проблем в регулюванні питань НБ та ІБ. Дублювання, відсутність системності, суперечливість і декларативність – є головними недоліками законотворчої діяльності.

Ключові слова: законотворча діяльність; національна безпека; інформаційна безпека; правове забезпечення безпеки; правове регулювання безпеки; завдання правового забезпечення; система нормативно-правового забезпечення.

Література

1. Залужный А.Г., Данилейко В.В. Правовое регулирование в сфере национальной безопасности: теоретический аспект // Современное право. 2010. № 4. С. 71.
2. Концептуальні підходи до визначення методологічної функції законодавчого забезпечення національної безпеки України / [Т.І. Блистів, В.Т. Колесник, П.Я. Пригунов, К.В. Карпова] // Зовн. торг.: екон., фін., право. – 2015. – Вип. № 4 (81). – С. 13-26.
3. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Cт. 351.
4. Сащук Г. Інформаційна безпека в системі забезпечення національної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php.
5. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09 січня 2007 р. № 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Cт. 102.
6. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Cт. 141.
7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 26 травня 2015 р. №287/2015. Режим доступу: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
8. Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва: монографія / В.В. Крутов. – К.: Фенікс, 2008. – 496 с.
9. Ліпкан В.А. Національна безпека України: навчальний посібник / В.А. Ліпкан. – К.: Кондор, 2008. – 552 с.

O. Panchenko

LEGISLATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF NATIONAL AND INFORMATION SECURITY

Summary

In the article, scientists study the theoretical basis of the legislative framework in the field of national and information security. In Ukraine, as in many countries of the world, the problems of legal support of the security system of the state, society and the individual are becoming increasingly relevant in public policy and public administration. The full development of the state is impossible without the creation of proper public and legal support in the sphere of national and information security. Modern risks of national and information security of Ukraine, due to the influence of a complex of socio-demographic, economic, political, legal, psychological and technological factors and require a systemic response, adequate transformation of the security sector. Therefore, for the full development of the state and ensuring appropriate national and information security, high-quality and effective state-legal support is necessary.
It is concluded that today, with a certain degree of conventionality, we can say that basically a legislative basis has been created to ensure national and information security. At the same time, the current state of the legislative framework for ensuring national and information security can be defined as the state of the system, is in the process of formation, and therefore inevitably bears a transitional stage.
The effective provision of national and information security depends on many factors. Of importance is the developed theoretical and methodological basis for understanding the phenomenon of national and information security in science and its normative legal consolidation. The role of legislation in the field of ensuring national and information security is associated with the creation of conditions for the full functioning of the state in a modern unstable world. Nowadays, a legal system for ensuring national and information security has been created, but the adoption of regulatory legal acts has not solved most of the theoretical and legal problems in regulating national and information security issues. Duplication, lack of consistency, inconsistency and declaratory are the main shortcomings of legislative activity.

Keywords: legislative activity; national security; information security; legal security support; legal regulation of security; tasks of legal support; regulatory system.

References

1. Zaluzhnyy, A.G. and Danileyko, V.V. (2010), “Legal regulation in the field of national security: theoretical aspect”, Sovremennoye pravo, vol. 4, pp. 71.
2. Blistiv, T.I. Kolesnik, V.T. Prigunov, P.Ya. and Karpova, K.V. (2015), “Conceptual approaches to determining the methodological function of legislative support of national security of Ukraine”, External bargaining: Economics, Fin., Law, vol. 4(81), pp. 13-26.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine “On the basics of Ukraine's national security”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol 39.
4. Sashuk, G. (2013), “Information security in the national security system”, available at: http://journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php (Accessed 10 March 2020).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2007), Law of Ukraine “About the basic principles of development of information society in Ukraine for 2007-2015”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol 12.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “Constitution of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol 30.
7. President of Ukraine (2015), Decree “On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of 6 May 2015 "On the National Security Strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 10 March 2020).
8. Krutov, V.V. (2008), Stanovlennya ta rozvytok nederzhavnoyi systemy bezpeky pidpryyemnytstva [Formation and development of a non-state enterprise security system], Phoenix, Kyiv, Ukraine.
9. Lipkan, V.A. (2008), Natsionalna bezpeka Ukrayiny [National security of Ukraine], Condor, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 1070

Відомості про авторів

О. А. Панченко

д. мед. н., професор, Заслужений лікар України, директор, ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», президент Всеукраїнської професійної психіатричної ліги (м. Київ)

O. Panchenko

Doctor of Medicine, Professor, Honored Doctor of Ukraine, Director of the State Institution “Scientific – Practical Medical Rehabilitating – Diagnostic Center of the Ukrainian Ministry of Health”,President of the All-Ukrainian Professional Psychiatric League, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9673-6685

Як цитувати статтю

Панченко О. А. Законотворча діяльність у сфері національної та інформаційної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1594 (дата звернення: 23.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.7

Panchenko, O. (2020), “Legislative activities in the field of national and information security”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1594 (Accessed 23 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.