EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИЧНО ОРІЄНТОВАНА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
О. Ю. Бобровська, О. В. Антонова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.4

УДК: 351.817(477)

О. Ю. Бобровська, О. В. Антонова

ПРАКТИЧНО ОРІЄНТОВАНА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено генезис і еволюцію змісту категорії «парадигма науки державного управління» як мультидисциплінарної галузі знань. Здійснено порівняльний аналіз її сучасного трактування українськими вченими. Надано загальні характеристики множини видів різноспрямованих парадигм. Показано недостатнє використання розроблених парадигм в практиці державного управління, що, на авторську думку, стало однією із вагомих причин сучасного низького економічного і соціального рівня розвитку держави. Доведено необхідність інтеграції існуючих парадигм в єдину практично орієнтовану системну парадигму державного управління. Її запровадження в практику діяльності створить умови єдності науки і практики, підвищить потік живлення спільного бачення і спільних зусиль влади і населення до досягнення спільних цілей, створить колективну гнучку солідарну відповідальність за досягнення результатів і підвищення продуктивності спільної праці. Надано визначення змісту парадигми і запропоновано модель дослідження, розробки і реалізації інтегрованої практично орієнтованої системної парадигми державного управління. Розглянуто зміст основних блоків проекту підвищення ефективності діяльності органів влади на основі застосування практичної парадигмальної моделі науки з державного управління. Надано пропозиції щодо напрямів подальших наукових досліджень парадигмального підходу до підвищення ефективності спільної діяльності органів влади і суспільства.

Ключові слова: парадигма; наука державного управління; практична орієнтованість парадигмального підходу; соціальна відповідальність влади; процеси; методи досліджень; інтеграційна практично орієнтована системна парадигма; модель; проект.

Література

1. Кун Т. Замечания на статью И. Лакатоса / Томас Кун // Структура научных революций : пер. с англ. / Т. Кун ; сост. В. Ю. Кузнецов. – М. : Изд-во АСТ, 2003. – С. 577 – 591.
2. Кун Т. Объективность, ценностные суждения и выбор теории / Т. Кун // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада : хрестоматия / сост. А. А. Печенкина. – М. : Логос, 1994. – с. 61 – 82.
3. Атаманчук Г. В. Государственное управление: организационно-функциональные вопросы : учеб. пособие / Г. В. Атаманчук. – М. : Економика, 2000. – 302 с. – Сер. «Энциклопедия управленческих знаний».
4. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйко ; кол. авт. : В. Т. Білоус, С. Д. Дубенко, М. Я. Задорожна та ін. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002. – 352 с.
5. Державне управління : підручник. У 2 т. Т. 1. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – Київ ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – 564 с.
6. Ермолаева О. А. Основные принципы, методы и уровни современного парадигмального подхода / О. А. Ермолаева // Философия. Культурология. Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. – Сер. «Социальные науки», 2008. – № 1(9). – С. 163. – 168.
7. Мартиненко В. М. Про діалектику формування «Публічного управління» як наукової категорії і дотичних до неї наукових понять / В. М. Мартиненко // Теорія та практика державного управління. – 2018. – № 3(62). – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-3/doc/1/1_2.pdf.
8. Мартиненко В. М. Публічне управління ХХІ ст. – наукова парадигма становлення нового світового порядку / В. М. Мартиненко // Публічне управління ХХІ століття: Форсайтинг успіху : зб. тез ХVІ Міжнар. наук. конгресу, 21 квіт. 2016 р. – Харків : Магістр, 2016. – С. 60 – 64.
9. Червякова О. В. Зміна принципів та пріоритетів державного управління в умовах суспільних змін / О. В. Червякова // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – Вип. 1(45). – С. 34 – 40.
10. Червякова О. В. Перехід до парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін / О. В. Червякова // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1(1). – С. 140 – 146. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2017_1%281%29__21.
11. Руденко О. М. Формування сучасної парадигми державного управління: історико-типологічний аспект / О. М. Руденко // Аналітика і влада: журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування. – Київ : НАДУ, 2012. – № 6. – С. 79 – 84.
12. Дзюндзюк В. Б. Створення підґрунтя для підвищення ефективності діяльності в органах діяльності / В. Б. Дзюндзюк, С. В. Марєхін // Публічне управління ХХІ ст. : синтез науки і практики : зб. тез ХІХ Міжнар. наук. конгресу, Харків, 19 квіт. 2019 р. – Харків : Магістр, 2019. – С. 42 – 44.
13. Руденко О. М. Інтеграція як феномен суспільних трансформацій / О. М. Руденко // Міжнародний науковий вісник. – 2017.– Вип. 3(16). – С. 113 – 134.
14. Синергетическая парадигма: социальная синергетика : сб. ст. / Аванесова Г. А., Аршинов В. И., Астафьева О. Н. [и др.] ; ред.-сост. : Астафьева О. Н., Буданов В. Г. – М. : Прогресс – Традиция. – 2009. – 688 с.
15. Жовнірчук Я. Ф. Механізми публічного управління соціально-економічною безпекою держави / Я. Ф. Жовнірчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 71 – 76.
16. Лі Жуйтін. Концепція нового державного управління Т. Геблера та Д. Обзорна: теоретичні засади та практики: автореф. дис. … канд. держ. упр.: 25.00.01 / Лі Жуйтін; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Івано-Франківськ, 2016. – 22 с.
17. Соскін О. І. Глобальна модель політичної та економічної влади: трансформація парадигми / О. І. Соскін, Н. О. Матвійчук-Соскіна // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 9-10(1). – С. 4 – 9.
18. Бакуменко В. Д. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління / В. Д. Бакуменко, С. А. Попов // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 45. – С. 21 – 28.
19. Попов С. А. Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія, практика : монографія / С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 296 с.
20. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі : монографія / Аверкина М.Ф., Андрєєва Н. М., Балджи М. Д. [та ін.] / за наук. ред. Хлобистова Є.В. – Черкаси : Чабаненко Ю. А, 2014. – 540 с.
21. Воронкова В. Г. Формування постнеокласичної парадигми сучасного менеджменту в умовах глобалізації / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 38. – С. 13 – 29.
22. Утюж І. Г. Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методологічний аспект / І. Г. Утюж // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 38. – С. 60 – 67.
23. Бакуменко В. Д. Статті до базового підручника з державного управління / В. Д. Бакуменко // Збірник вибраних наукових праць. У 4 ч. Ч. 4. – Київ : АМУ, 2016. – 265 с.
24. Кови С. Лидерство, основанное на принципах: пер. с англ. / Стивен Кови; 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 302 с.
25. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики : монографія / В. Д. Бакуменко. – Київ : УАДУ. – 2000. – 328 с.
26. Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 362 с.
27. Андрейчук Н. Парадигма – як термін / Надія Андрейчук. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/52_3.pdf.
28. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] – Київ : НАДУ, 2011.

O. Bobrovska, O. Antonova

PRACTICAL ORIENTED PARADIGM OF PUBLIC GOVERNANCE IN PROCESSES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The genesis and evolution of the content of the category "paradigm of the science of public administration" as a multidisciplinary field of knowledge is investigated. A comparative analysis of its current interpretation by Ukrainian scientists is made. The general characteristics of many types of multidirectional paradigms are presented. Insufficient use of the developed paradigms in the practice of public administration is shown, which, in the author's opinion, has become one of the important reasons for the current low economic and social level of the state development. The need to integrate existing paradigms into a single, practically oriented systemic paradigm of public administration has been proved. Its implementation in practice will create conditions for the unity of science and practice, increase the flow of power of a shared vision and joint efforts of the authorities and the population to achieve common goals, create a collective flexible joint responsibility for the achievement of results and increase the productivity of teamwork. The definition of the content of the paradigm is given and the model of research, development and implementation of the integrated practically oriented systemic paradigm of public administration is proposed. The content of the main blocks of the project of increasing the efficiency of the activity of the authorities on the basis of the practical paradigm model of science in public administration is considered. Suggestions for directions of further scientific research of paradigm approach to increase the efficiency of joint activity of authorities and society are given.
The following scientific methods were used in the study: the dialectic method (which made it possible to consider the evolution of the content of the public administration paradigm in the context of observable socio-economic processes), the method of structural analysis (to determine the constituents of existing paradigms), comparative analysis (to study the use of theory of state administration in practice of activity of bodies of state power, method of generalization (to consider the content of practical activity of public administration in the transition to a new kind of parades GMI new mission and public authorities), method of reduction (to summarize all kinds of existing paradigms of science of public administration in order to determine the completeness of scientific support, their application for the analysis of problematic issues and approaches to their practical solution), method of deduction (to obtain a general conclusion on the basis of combined partial factors and their to the whole), a systematic method (for considering the object and the subject of public administration as a whole. They exist only in unity and interconnection, as a single system that has its own system characteristics and properties), the method of ascending from the abstract to the concrete (taking into account the requirements of the real object of control to the subject of control), the method of modeling (to build a model the proposed paradigm) and the design method (diversification of the components and content of the project to improve the efficiency of public authorities).

Keywords: paradigm; science of public administration; practical orientation of paradigm approach; social responsibility of the authorities; processes; methods of research; integration practically oriented systemic paradigm; model; project.

References

1. Kun, T. (2003), Zamechanija na stat'ju I. Lakatosa [Comments on the article by I. Lakatos], Struktura nauchnyh revoljucij, AST, Moskva, Rossija.
2. Kun, T. (1994), Ob#ektivnost', cennostnye suzhdenija i vybor teorii [Objectivity, value judgments and choice of theory], Sovremennaja filosofija nauki: znanie, racional'nost', cennosti v trudah myslitelej Zapada: hrestomatija, Logos, Moskva, Rossija.
3. Atamanchuk, G. V. (2000), Gosudarstvennoe upravlenie: organizacionno-funkcional'nye voprosy [Public Administration: Organizational and Functional Issues], Ekonomika, Moskva, Rossija.
4. Bilous, V. T., Dubenko, S. D., Zadorozhna, M. Ya. and in. (2002), Derzhavne upravlinnia v Ukraini: naukovi, pravovi, kadrovi ta orhanizatsijni zasady [State control in Ukraine: science, law, personnel and organization ambush] , Nats. un-tu «L'vivs'ka politekhnika», L'viv, Ukraine.
5. Derzhavne upravlinnia (2012), [Governance], pidruchnyk; red. kol.: Yu. V. Kovbasiuk (holova), K. O. Vaschenko (zast. holovy), Yu. P. Surmin (zast. holovy) [ta in.], U 2 t. T. 1., NADU, Kyiv; Dnipropetrovs'k, Ukraine.
6. Ermolaeva O. A. (2008), “Basic principles, methods and levels of the modern paradigm approach”, Filosofija. Kul'turologija. Vestnik Nizhegorodskogo un-ta im. N. I. Lobachevskogo, vop. 1(9), pp. 163. – 168.
7. Martynenko, V. M. (2018), “On the dialectic of the formation of "Public administration" as a scientific category and related scientific concepts”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, [Online], vop. 3(62), available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-3/doc/1/1_2.pdf.
8. Martynenko, V. M. (2016), “Public administration of the 21st century is a scientific paradigm for the creation of a new world order”, Publichne upravlinnia KhKhI st.: syntez nauky i praktyky, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij nauk. konhresu, Kharkiv, Ukraine, pp. 60 – 64.
9. Cherviakova, O. V. (2014), “Changing principles and priorities of public administration in the face of social change”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia. vop. 1(45), pp. 34 – 40.
10. Cherviakova, O. V. (2017), “Transition to the paradigm of development of mechanisms of transformation of public administration in the conditions of social change”, Naukovyj visnyk Polissia. vop. 1(1), pp. 140 – 146.
11. Rudenko, O. M. (2012), “Formation of the modern paradigm of public administration: historical and typological aspect”, Analityka i vlada, vop. 6, pp. 79 – 84.
12. Dziundziuk, V. B. and Mariekhin, S. V. (2019), “Creating a basis for improving the efficiency of activities in the bodies of activity”, Publichne upravlinnia KhKhI st.: syntez nauky i praktyky, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij nauk. konhresu, Kharkiv, Ukraine, pp. 42 – 44.
13. Rudenko, O. M. (2017), “Integration as a phenomenon of social transformation ”Mizhnarodnyj naukovyj visnyk, vop. 3(16), pp. 113 – 134.
14. Avanesova, G. A., Arshinov, V. I., Astaf'eva, O. N. and [i dr.] (2009), Sinergeticheskaja paradigma: social'naja sinergetika [Synergetic paradigm: social synergetics], Progress – Tradicija, Moskva, Rossija.
15. Zhovnirchuk, Ya. F. (2019), “Mechanisms of public management of the socio-economic security of the state”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vop. 6, pp. 71 – 76.
16. Zhujtin, Li. (2016), “The concept of the new government of T. Gebler and D. Obzorna: theoretical principles and practices”, Ph.D. Thesis, derzh. upr. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
17. Soskin, O. I. and Matvijchuk-Soskina, N. O. (2014), “A global model of political and economic power: a paradigm transformation”. Ekonomichnyj chasopys-KhKhI, vop. 9-10(1), pp. 4 – 9.
18. Bakumenko, V. D. and Popov, S. A. (2015),“The paradigm of innovative development of society: modern concepts of public administration reform”, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vop. 45, pp. 21 – 28.
19. Popov, S. A. (2014), Derzhavno-upravlins'ki novovvedennia: teoriia, metodolohiia, praktyka [Public administration innovations: theory, methodology, practice], ORIDU NADU, Odesa, Ukraine.
20. Averkyna, M. F., Andrieieva, N. M. and Baldzhy, M. D. (2014), Stalyj rozvytok – KhKhI stolittia: upravlinnia, tekhnolohii, modeli [Sustainable development – 21st century: management, technologies, models], Chabanenko Yu. A, Cherkasy, Ukraine.
21. Voronkova, V. H. (2009), “Formation of postneoclassical paradigm of modern management in the conditions of globalization”, Humanitarnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vop. 38, pp. 13 – 29.
22. Utiuzh, I. H. (2009), “The civilization paradigm of education: a theoretical and methodological aspect”, Humanitarnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vop. 38, pp. 60 – 67.
23. Bakumenko, V. D. (2016), Statti do bazovoho pidruchnyka z derzhavnoho upravlinnia [Articles on a basic textbook on public administration], AMU, Kyiv, Ukraine.
24. Kovi S. (2009), Liderstvo, osnovannoe na principah [Principle Leadership] 2-e izd, Al'pina Biznes Buks, Moskva, Rossija.
25. Bakumenko, V. D. (2000), Formuvannia derzhavno-upravlins'kykh rishen': problemy teorii, metodolohii, praktyky [Formation of state-administrative decisions: problems of theory, methodology, practice], UADU, Kyiv, Ukraine.
26. Bobrovs'ka O. Yu., Krushel'nyts'ka, T. A. and Latynin, M. A. (2017), Potentsial rozvytku terytorij: metodolohichni zasady formuvannia i naroschennia [Territorial development potential: methodological principles of formation and extension], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine.
27. Andrejchuk, N. “Paradigm is like a term”, available at: http://vlp.com.ua/files/52_3.pdf. (Accessed 4 December 2019)
28. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration] (2011), u 8 t., NADU, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 1115

Відомості про авторів

О. Ю. Бобровська

д. держ. упр., професор,завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики,Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

O. Bobrovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Head of Economics and Regional Economic Policy Department,Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-2174-9040


О. В. Антонова

д. держ. упр., доцент,професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування,Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

O. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Ass. Professor,Professor of the Department of Public Administration and Local Self-Government,Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3283-8938

Як цитувати статтю

Бобровська О. Ю., Антонова О. В. Практично орієнтована парадигма державного управління в процесах соціально-економічного розвитку України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1591 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.4

Bobrovska, O. and Antonova, O. (2020), “Practical oriented paradigm of public governance in processes of socio-economic development of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1591 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.