EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМАМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
В. С. Толуб’як

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.1

УДК: 351.84

В. С. Толуб’як

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМАМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

У статті проаналізована практика застосування в Україні механізмів пенсійної системи для державного регулювання трудозайнятості та працеефективності. Розглянуто етапи зменшення ставки єдиного соціального внеску та результати від цього в наповненні бюджету Пенсійного фонду. Такий аналіз зроблено в контексті пошуку можливостей, з одного боку, збільшення доходів пенсійної системи та підвищення рівня пенсій, а з іншого – пошуку шляхів впливу зазначених механізмів на економіку, як джерело доходів населення та пенсійних внесків. Критично оцінено зміщення акцентів на використання адміністративних механізмів державного регулювання трудозайнятості. Водночас акцентовано увагу на необхідності надання пріоритету економічним механізмам та розширення їх використання для державного регулювання працеефективності та детінізації економіки, як найбільш вагомого резерву зміщення пенсійної системи. Обґрунтовано необхідність відходу від захоплення адміністративними методами регулювання розміру пенсійних виплат та необхідності впровадження триєдиного страхового принципу: солідарність, платність, еквівалентність відшкодування. Розмір майбутньої пенсії працівника повинен визначатися одним-єдиним показником – обсягом грошових коштів, спрямованих ним (від його імені) в пенсійну систему впродовж усього періоду трудової діяльності.

Ключові слова: державне регулювання; трудозайнятість та працеефективність; адміністративні та економічні механізми регулювання; єдиний соціальний внесок (ЄСВ); страховий стаж; пенсійні внески; пенсія.

Література

1. Жиліна К. В. Глобальні трансформації фінансових інструментів пенсійного забезпечення / К. В. Жиліна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2015. № 7. С. 13-23.
2. Закон України від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2148-19
3. Закон України від 28 лютого 2014 р. № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-19
4. Закон України від 8 липня 2011 року № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113668.html
5. Мартиненко Н. В. Аналіз ефективності функціонування механізмів державного управління розвитком пенсійної системи України. Теорія та практика державного управління. 2017. вип. 4 (59). С. 152-159.
6. Основні питання реформування пенсійної системи в Україні. URL : http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/02/Key-Issues-in-Pension-System-Reform-in-Ukraine_Aug2018_UA.pdf
7. Основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів. URL: https://nfp.gov.ua/files/17_Dep_Repetska/NPF_IV_kv%202016.pdf
8. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України URL : https://www.mlsp.gov.ua.
9. Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL: https://www.pfu.gov.ua.
10. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення. https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_IV_kv%202018.pdf
11. Послання Президента України до Верховної ради України 2002 рік «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002100-02
12. Ткаченко Л. Накопичувальний рівень пенсійної системи: якою може бути українська модель? Дзеркало тижня за 6 квітня 2018 року. URL: https://dt.ua/macrolevel/nakopichuvalniy-riven-pensiynoyi-sistemi-yakoyu-mozhe-buti-ukrayinska-model-274466_.html
13. Філоненко О. А. Шляхи оптимізації стратегічних напрямів та механізмів державного регулювання системи пенсійного забезпечення. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія «Державне управління». 2014. Т. 242, вип. 230. С. 125-130.
14. Шемяткін О. Зменшення навантаження на фонд оплати праці та пенсійна реформа – з чого почати? Газета «Дзеркало тижня». 2019. № 8 (1190). URL: www.dt.ua/finances/zmenshennya-navantazhennya-na-fond-oplati-praci-ta-pensiyna-reforma-z-chogo-pochati-304353_.html

V. Tolubyak

STATE REGULATION OF EMPLOYMENT AND LABOUR EFFICIENCY BY MECHANISMS OF THE PENSION SYSTEM

Summary

The practice of applying the pension system mechanisms for the state regulation of employment and work efficiency in Ukraine is analyzed in the paper. The analysis is made in the context of seeking the opportunities, on the one hand to increase the income of the pension system and raise the level of pensions and on the other hand to find the ways to influence these mechanisms on the economy as a source of the household income and pension payments. The shift in emphasis on the use of the administrative mechanisms for the state regulation of employment has been critically assessed. At the same time, the emphasis is placed on the need to prioritize the economic mechanisms and expand their use for state regulation of the labour efficiency and the de-shadowing of the economy as the most important reserve for the pension system shifting.
It is justified that in order to ensure the financial stability of the Pension Fund, the measures to improve the economic, social, labour and demographic factors should be taken, which will, on the one hand, increase the number of the able-bodied population and, on the other, the most dynamic involvement of all labour market sectors to the formation of the pension income on the basis of the "shadow" wages elimination .The result of these measures may be seen in the medium or long term. In this regard, the authorities should pay particular attention to regulating the external factors of the pension system development. In particular, in the field of macroeconomics - attracting investment, modernization, eliminating the shadow economy, increasing productivity, reducing inflation, increasing wages should be foreseen. In the field of labour environment - creating new jobs, eliminating the facts of wage hiding and reducing the unemployment rate should be realized.
The necessity of withdrawal from the administrative methods of regulating the amount of pension payments and the necessity of introducing a triple insurance principle: solidarity, payment, equivalence of compensation has been proved. The amount of an employee’s future pension should be determined by a single indicator - the amount of money he or she (on his / her behalf) has allocated to the pension system during the entire period of employment.

Keywords: state regulation of employment and labour efficiency; administrative and economic mechanisms of regulation; Single Social Security Tax (SSST); pension insurance record; pension contributions and payments.

References

1. Zhylina, K. V. (2015), “Global transformations of pension financial instruments”, Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia: Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny, vol. 7, pp. 13-23.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding the increase of pensions”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2148-19 (Accessed 1 March 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On amendments to certain legislative acts of Ukraine concerning the reform of compulsory state social insurance and legalization of the wage Fund”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-19 (Accessed 1 March 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “On measures to ensure legislative reform of the pension system”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113668.html (Accessed 1 March 2020).
5. Martynenko, N. V. (2017), “Analysis of the effectiveness of state management mechanisms for the development of the pension system in Ukraine”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 4, pp. 152-159.
6. USAID (2019), “Key Issues in Pension System Reform in Ukraine”, available at: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/02/Key-Issues-in-Pension-System-Reform-in-Ukraine_Aug2018_UA.pdf (Accessed 1 March 2020).
7. National Commission exercising the state regulation in the sphere of financial services markets (2016), “Key performance indicators of non-state pension funds”, available at: https://nfp.gov.ua/files/17_Dep_Repetska/ NPF_IV_kv%202016.pdf (Accessed 1 March 2020).
8. Ministry of social policy of Ukraine (2020), available at: https://www.mlsp.gov.ua (Accessed 1 March 2020).
9. Pension Fund of Ukraine (2020), available at: https://www.pfu.gov.ua (Accessed 1 March 2020).
10. National Commission exercising the state regulation in the sphere of financial services markets (2018), “Results of the development of the non-state pension system”, available at: https://www.nfp.gov.ua/files/ OgliadRinkiv/NPF/NPF_IV_kv%202018.pdf (Accessed 1 March 2020).
11. President of Ukraine (2002), “Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the internal and external situation of Ukraine in 2001”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002100-02 (Accessed 1 March 2020).
12. Tkachenko, L. (2018), “Accumulative level of the pension system: what can be the Ukrainian model?”, Dzerkalo tyzhnia, [Online], available at: https://dt.ua/macrolevel/nakopichuvalniy-riven-pensiynoyi-sistemi-yakoyu-mozhe-buti-ukrayinska-model-274466_.html (Accessed 1 March 2020).
13. Filonenko, O. A. (2014), “Ways to optimize strategic directions and mechanisms of state regulation of the pension system”, Chornomor. derzh. un-tu im. Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylians'ka akademiia». Seriia “Derzhavne upravlinnia”, vol. 230, pp. 125-130.
14. Shemiatkin, O. (2019), “Reducing the burden on the payroll and pension reform – where to start?”, Dzerkalo tyzhnia, [Online], available at: www.dt.ua/finances/zmenshennya-navantazhennya-na-fond-oplati-praci-ta-pensiyna-reforma-z-chogo-pochati-304353_.html (Accessed 1 March 2020).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 726

Відомості про авторів

В. С. Толуб’як

д. держ. упр., доцент,професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Тернопільський національний економічний університет

V. Tolubyak

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Management, Public Administration and Personnel DepartmentTernopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-8892-2338

Як цитувати статтю

Толуб’як В. С. Державне регулювання трудозайнятості та працеефективності механізмами пенсійної системи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1588 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.1

Tolubyak, V. (2020), “State regulation of employment and labour efficiency by mechanisms of the pension system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1588 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.