EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Р. І. Жовновач, І. В. Ніколаєв

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.3

УДК: 628.5:669

Р. І. Жовновач, І. В. Ніколаєв

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено проблемі економічної оцінки та управління екологічними ризиками в контексті формування еколого-економічної системи металургійних підприємств. Досліджено негативний вплив металургійних підприємств на навколишнє природне середовище регіонів та держави в цілому. Встановлено залежність ступеня забруднення навколишнього середовища від викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скидів забруднених стічних вод, забруднення грунтів та накопичення небезпечних твердих відходів діяльності металургійних підприємств. Обґрунтовано необхідність формування нової синергетичної системи, здатної до адаптації, самоорганізації та розвитку у вигляді еколого-економічної системи, яку спрямовано на мінімізацію ризиків забруднення навколишнього природного середовища та зменшення економічних збитків суб’єктів господарської діяльності. Надано рекомендації з формування еколого-економічної системи металургійних підприємств з метою підвищення екологічної дієвості, забезпечення економічно ефективного функціонування та розвитку. Доведено пріоритетність вивчення та оцінки екологічних ризиків, визначення їх економічної вартості, а також обгрунтування екологічних заходів з управління еколого-економічною діяльністю підприємства. Розглянуто порядок економічної оцінки екологічних ризиків, який ґрунтується на кількісних розрахунках за розробленими напрямами оцінювання. Запропоновано принципову схему формування системи управління екологічними ризиками підприємств металургійної промисловості як окремого специфічного об'єкту управління.

Ключові слова: екологічний ризик; еколого-економічна система; оцінка ризиків; управління ризиками; сталий розвиток; металургійне підприємство.

Література

1. Білецька Е. М. Онул Н. М., Ніконенко В. І. Металургійні підприємства як джерело забруднення атмосферного повітря та фактор ризику погіршення здоров´я населення. медичні перспективи. Медичні перспективи. 2018. Т. 23, № 3(1). С. 17-22.
2. Бурих Ю.В., Марова С.Ф. Методичні підходи до визначення поняття «еколого-економічна система»: Зб. наук. праць Донецького держуніверситету управління. Сер. Держуправління. 2014. Т. 15. Вип. 291. С. 34-42.
3. Главинская Л.Т. Экологический менеджмент и устойчивое рачвитие. Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2005. № 2. С. 28-34.
4. Грабинський І.М., Федунь Ю.Б. Реалізація політики сталого еколого-економічного розвитку в країнах ЕС: досвід для України. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 691. С. 327-333.
5. Дегтярова І.Б., Мельник О.І., Бондар А.В. Синергетичні ефекти еколого-економічних систем в умовах інформаційної економіки. Механізм регулювання економіки. 2013. № 3. С. 30-37.
6. Загвойська Л.Д., Пелюх О.Р. Епістемологічний інструментарій дослідження еколого-економічних систем. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2019. № 18. С. 154- 163.
7. Каленська О.О. Еколого-економічна система регіону: визначення, структура, взаємодії. Вісник СумДУ. Сер. Економіка. 2010. № 1. С.83-84.
8. Кислый В.Н. К вопросу о сущности понятия «эколого-экономический ущерб». Вісник СумДУ. Сер. Економіка. 2007. № 1. Т. 2. С. 43-50.
9. Кузьменко О.К. Еколого-економічна система: поняття та структура. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2012. № 2. С. 217-221.
10. Лемешев М.Я. Эколого-экономическая модель природопользования. Всесторонний анализ окружающей природной среды. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. С. 266-276.
11. Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: наказ Міністерства охорони навкол. природ, середовища та ядерної безпеки України від 27 жовт. 1997 р. № 171. Офіційний вісник України. 1998. № 18.С. 664.
12. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: наказ Міністерства охорони навкол. природи, середовища України від 10 груд. 2008 р. № 639. Офіційний вісник України. 2009 №5. С. 151.
13. Мешеніна Н.В., Мареха І.С. Аналіз підходів до визначення еколого-економічних систем. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: матеріали Другої наук.-практ. конф., 23-24 вересня 2010 р. Сімферополь: Фенікс, 2010. С.147-148.
14. Моисеев Н.Н. Наука, глобальные модели и перспективы человечества. Горизонты экологического знания. К.: Наука, 1986. С. 179-200.
15. Огляд стану забруднення навколишнього природного середовища на території України у 2018 році. URL: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=u_zabrud&f=ukraine&p=1 (дата звернення: 25.11.2019).
16. Положення про Державну екологічну інспекцію України: Указ Президента України № 454 / 2011 від 13 квіт. 2011 р. Офіційний вісник України. 2011. № 29. С. 1260.
17. Про затвердження змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: наказ М-ва екології та природ, ресурсів України від 30 черв. 2011 р. № 220. Офіційний вісник України. 2011. № 58. Ст. 2331.
18. Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел: наказ М-ва охорони навкол. природи, середовища України від 27 черв. 2006 р. № 309. Офіційний вісник України. 2006. №31. Ст. 2259.
19. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовт. 1992 p. № 2707-ХІІ: за станом на 14 лип. 2016 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 50. С. 678.
20. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1264-12 (дата звернення: 04.12.2019).
21. Проект Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року URL: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SD%20Project_Ukraine_version%203-2-1.pdf?download (дата звернення 29.11.2019).
22. Американский национальный стандарт. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK)/PMI. 5-еизд. Project Management Institute, Inc., 2013. 587c.
23. Розум Р.І., Буряк М.В., Любезна І.В. Еколого-економічні системи: основні аспекти. Науковий огляд. Київ. 2015. № 6 (16). С. 33-49.
24. Стародубцев И.А, Елохин А.П. К вопросу об использовании автоматизированных систем контроля экологической обстановки на территориях, прилегающих к предприятиям черной, цветной металлургической и атомной промышленности. глобальная ядерная безопасность, 2015 №4(17), С. 15-34.
25. Татаркин А.И, Куклин А.А., Черепанова А.В. Социально-демографическая безопасность регионов России: текущее состояние и проблемы диагностики. Экономика региона. 2008. № 3 (15). С. 153-161.
26. Фещенко О.Л., Каменева Н.В. Оцінка впливу діяльності металургійних підприємств на навколишнє природне середовище України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 28-32.
27. Фещенко О.Л., Каменева Н.В. Теоретичні засади визначення поняття еколого-економічної безпеки підприємства. Університетські наукові записки. 2017. № 1. С. 223-231.
28. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens W.W. III. The Limits to Growth: A Report to The Club of Rome on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books, 1972. 205 p.

R. Zhovnovach, I. Nikolaev

ENVIRONMENTAL RISKS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEM OF METALLURGICAL ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the problem of environmental risks economic assessment and their management in the context of the formation of ecological and economic system of metallurgical enterprises. Metallurgical enterprises are among the most important sources of environmental threats has been established. The negative impact of metallurgical enterprises on the environment of the regions in which they produce, and the country as a whole, was studied. The dependence of the degree of environmental pollution on the emissions of harmful substances into the atmospheric air, discharges of polluted wastewater, soil contamination and accumulation of hazardous solid wastes from the activity of metallurgical enterprises has been established. One of the main directions of environmental policy of metallurgical enterprises is the strengthening of its economic component, the application of economic instruments to improve environmental conditions. The necessity of forming a new synergistic system capable of adaptation, self-organization and development, such as ecological and economic system, aimed at minimizing the risks of environmental pollution and at reducing economic losses of economic entities is substantiated. Analyzed different interpretations of ecological and economic system. Recommendations have been given on the formation of the ecological and economic system of metallurgical enterprises in order to increase their ecological efficiency and to ensure economically efficient functioning and development of metallurgical enterprises. The basic aspects that contribute to solving a number of environmental issues and sustainable development. The priority of study and assessment of ecological risks, determination of their economic value, as well as substantiation of ecological measures for management of ecological and economic activity of an enterprise were proved. The procedure of economic assessment of environmental risks, which is based on quantitative calculations by the developed directions of assessment, is considered. The basic scheme of the formation of ecological risks management system of metallurgical enterprises as a separate specific management object has been proposed.

Keywords: ecological risk; ecological and economic system; risk assessment; risk management; sustainable development; metallurgical enterprise.

References

1. Biletska, E.M., Onul, N.M. and Nikonenko, V.I (2018), “Metallurgical enterprises as a source of atmospheric air pollution and a risk factor for deteriorating population health”, Medychni perspektyvy, vol. 23, 3(1), pp. 17-22. Ukraine.
2. Burykh, Ju.V. and Marova, S.F. (2014), “Methodical approaches to defining the concept of "ecological and economic system”, Zb. nauk. pracj Donecjkogho derzhuniversytetu upravlinnja. Ser. Derzhupravlinnja, T. 15, Vyp. 291, pp. 34-42. Ukraine.
3. Glavinskaja, L.T. (2005), “Environmental Management and Sustainability”, Vestnik Moskovskogo universiteta, Serija 6: Ekonomika, vol. 7, рр. 28-34. Russia
4. Hrabynskyi, I.M. and Fedun, Yu.B. (2010), “The policy implementation of sustainable environmental-economic development in Eu countries: experience for Ukraine”, Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», vol. 691, pp. 327-333. Ukraine.
5. Deghtjarova, I.B., Meljnyk, O.I. and Bondar, A.V. (2013), “Synergetic effects of ecological and economic systems in information economy”, Mekhanizm reghuljuvannja ekonomiky, vol. 3, pp. 30-37. Ukraine.
6.  Zahvoyska, L. and  Pelyukh O. (2019), “Epistemological instruments for ecological-economic systems investigation”. Naukovi pratsi Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy, vol. 18, pp. 154-163. Ukraine.
7. Kalens'ka, O.O. (2010), “Ecological and economic system of the region: definition, structure, interaction”.Visnyk SumDU, Ser."Ekonomika", vol.1, pp.83-84. Ukraine.
8. Kyslyj, V.N. (2007), “On the essence of Eco-economic detriment”, Visnyk SumDU, Ser."Ekonomika", vol.1, vol. 2, pp. 43-50. Ukraine.
9. Kuzjmenko, O.K. (2012), “Ecological and economic system: concept and structure”. Visnyk Poltavsjkoji derzhavnoji aghrarnoji akademiji, vol. 2, pp. 217-221. Ukraine.
10. Lemeshev, M.Ya. (1976), “Ecoeconomic model of natural resources”, Lviv, Vyd-vo Hydro- meteoyzdat, pp. 266-276. Ukraine.
11. Ministry of Environmental Protection and Nuclear Safety of Ukraine (1998), The order "Methodology for determining the amount of damage caused by pollution and contamination of land resources due to violation of environmental legislation". Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 18, p. 664.
12. Ministry of Environmental Protection of Ukraine (2008), The order "Methodology for determining the amount of compensation for losses caused to the state as a result of excess emissions of pollutants into the air" Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol.5, p. 151.
13. Meshenina N.V. and Marekha I.S. (2012), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Stalyi rozvytok ta ekolohichna bezpeka suspilstva v ekonomichnykh transformatsiiak [Sustainable development and environmental security of society in economic transformation], Materialy druhoi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Conference Proceedings of the Second All-Ukrainian Scientific and Practical], Simferopol: Fieniks, Ukraine, of September 23-24, pp. 147-148.
14. Moyseev, N.N. (1986), “Science, global models and prospects of humanity”, Horyzonty ekolohycheskoho znanyia, Kyiv, pp.179-200. Ukraine.
15. Overview of the state of environmental pollution in Ukraine in 2018, available at: URL: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=u_zabrud&f=ukraine&p=1 (Accessed 25 November 2019).
16. The President of Ukraine (2011), "Regulation on the State Environmental Inspection of Ukraine " Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 29, p. 1260.
17. Ministry of ecology and natural resources of Ukraine (2011), The order "On Approving Changes to the Methodology for Calculating the Amounts of Damage Damage Caused by the State as a result of Violation of the Law on Protection and Rational Use of Water Resources " Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol.58. p. 2331.
18. Ministry of ecology and natural resources of Ukraine (2006), The order "On approval of emission limit values for pollutants from stationary sources", Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol.31, p. 2259.
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "On the protection of atmospheric air ", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 50, p. 678.
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On the protection of the environment", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1264-12 (Accessed 4 December 2019).
21. UNU (2016), Project “Sustainable Development Strategy for Ukraine by 2030”. Available at: http://www.ua.undp.org/content/dam/ ukraine/docs/SD%20Project_Ukraine_version%203-2-1.pdf?download (Accessed 5 December 2019).
22. PMI (2012), "American National Standard "Guide to the Body of Knowledge Project Management (Guide PMBOK)", 5rd ed., PMI, Newtown Square. USA.
23. Rozum R.I., Buriak, M.V. and Liubezna, I.V. (2015), “Ecological-economic systems: the main aspects", Naukovyy ohlyad. Kyiv. vol. 6 (16). pp.33-49. Ukraine.
24. Starodubcev, I.A. and Elokhin, A.P. (2015), “Use of Automated Systems for Environmental Monitoring in the Area Surrounding Ferrous, Nonferrous Metallurgical Enterprises and Nuclear Industry", Globalnaja yadernaja bezopasnost, vol. 4(17), pp. 15-34. Russia.
25. Tatarkin, A.I., Kuklin, A.A. and Cherepanova, A.V. (2008), “Socio-demographic safety of regions of Russia: current condition and problems of diagnostics". Ekonomika regiona, vol. 3, pp.154-162. Russia.
26. Feshhenko, O. and Kamenevа, N. (2016), “Assessment of the impact of the activities of metallurgical enterprises on the environment in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 28-32. Ukraine.
27. Feshchenko, O.L. and Kameneva, N.V. (2017), “Theoretical Basis of the Definition of the Notion of the Enterprise’s Ecological and Economic Safety", Universytetski naukovi zapysky. vol. 1, pp. 223-231. Ukraine.
28. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. and Behrens W.W. III. The Limits to Growth: A Report to The Club of Rome on the Predicament of Mankind (1972), New York: Universe Books, 205 p. USA.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 988

Відомості про авторів

Р. І. Жовновач

д. е. н., професор кафедри економічної теорії,маркетингу та економічної кібернетики,Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

R. Zhovnovach

Doctor of Economic Sciences, Professor of economic theory,marketing and economic cybernetics of the department

ORCID:

0000-0001-6758-3421


І. В. Ніколаєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії,маркетингу та економічної кібернетики,Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

I. Nikolaev

PhD in Economics, Associate Professor of economic theory,marketing and economic cybernetics of the department,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

ORCID:

0000-0003-3384-1757

Як цитувати статтю

Жовновач Р. І., Ніколаєв І. В. Екологічні ризики у формуванні еколого-економічної системи металургійних підприємств. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1587 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.3

Zhovnovach, R. and Nikolaev, I. (2020), “Environmental risks in the formation of ecological and economic system of metallurgical enterprises”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1587 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.