EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЩОДО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
О. О. Миколаєць

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.101

УДК: 351

О. О. Миколаєць

ФОРМУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЩОДО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Визначено, що у сучасному розвиненому суспільстві все сильніше відчувається обмеженість можливостей соціальної політики держави і її недостатня ефективність не тільки в силу наявних завжди ресурсних обмежень, але і в силу самої специфіки державних форм впливу на суспільство, регулювання суспільного життя. Тому посилюється тенденція до розвитку суспільних інститутів, службовців саморегулювання і самоорганізації суспільства, інститутів, що базуються, зрозуміло, на встановлених державою правових нормах суспільного життя, але досить автономних від держави. Такі інститути - важливий елемент громадянського суспільства, їх підтримка -й риса соціальної держави.
Зазначено, що в даний час ми з упевненістю можемо говорити про трансформацію функцій держави в процесі глобалізації. Причому ці зміни будуть відбуватися за кількома напрямками, тому що сучасне світове господарство включає в себе держави, відрізняються соціальною структурою, політичним устроєм, рівнем розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Іншими словами, зміни в кожній країні будуть відбуватися згідно з її конкретним рівнем розвитку. Функції соціальної політики формулюються по-різному. Так, одні вчені виділяють економічну (стимулювати різні види економічної діяльності), соціальну (створювати об'єктивні, соціально-економічні передумови для збереження стабільності в суспільстві, для сприйняття існуючої соціальної стратифікації як справедливої, «природною») і резервну, або стратегічну (створювати соціально економічні умови для збереження і розвитку «людського потенціалу», забезпечувати для всіх соціальних груп необхідний рівень життя, доступ до медичного обслуговування, утворення і культурних цінностей). Інші вчені зводять функції соціальної політики до стабілізуючою (створення економічних передумов для підвищення рівня зайнятості та рівня доходів населення, розширення податкової бази та збільшення коштів, що спрямовуються на соціальні потреби і розвиток соціальної сфери), розподілу ресурсів (розподіл повноважень на основі принципу, що забезпечує єдність дій органів державної влади, органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, в питаннях праці.

Ключові слова: державна соціальна політика; регулювання суспільного життя; саморегулювання; норми суспільного життя; громадянське суспільство; соціальна держава; трансформаційні функції держави; глобалізація.

Література

1. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Губар О.Є. Соціальне страхування у забезпеченні соціального добробуту / О.Є. Губар // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С. 130–136.
3. Папієв М. Соціальна політика та її вплив на доходи і рівень життя населення / М. Папієв // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 7. – С. 3–9.
4. Скуратівський В.А. Основи соціальної політики : навч. посіб. / В.А. Скуратівський, О.М. Палій. – К. : МАУП, 2002. – 200 с.
5. Давидюк О.О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови системи показників [Електронний ресурс] / О.О. Давидюк. – Режим доступу : http://www.cpsr.org. ua
6. World Day of Social Justice [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/ en/information-centre/news/864-2009-02-20
7. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV, Ст. 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ T030964.html
8. Волгин Н.А. Социальная политика. Энциклопедия / Н.А. Волгин ; под ред. Н.А. Волгина и Т.С. Сулимовой. – М. : Альфа-Пресс, 2006. – 416 с.
9. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3/5/1996. European Social Charter (revised) CETS No. 163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.conventions.coe.int/ Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=163&CM=7&DF=26/10/2008&CL=ENG

Oleksandr Mykolaiets

FORMATION OF OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF STATE SOCIAL POLICY

Summary

It is determined that in a modern developed society, the possibilities of social policy of the state and its insufficient effectiveness not only because of the always available resource constraints, but also because of the specific nature of state forms of influence on society and regulation of public life, are becoming increasingly felt. Therefore, there is an increasing tendency for the development of public institutions, employees of self-regulation and self-organization of society, institutions based, of course, on the legal norms of public life, but quite autonomous from the state. Such institutions are an important element of civil society, and their support is a feature of the welfare state.
It is stated that at present we can confidently speak about transformation of functions of the state in the process of globalization. Moreover, these changes will occur in several directions, because the modern world economy includes states, differing in social structure, political order, level of development of productive forces and industrial relations. In other words, changes in each country will occur according to their specific level of development. The functions of social policy are formulated differently. Thus, some scholars distinguish between economic (stimulate different types of economic activity), social (create objective, socio-economic preconditions for maintaining stability in society, for the perception of existing social stratification as fair, "natural") and reserve, or strategic (create socio-economic conditions for the preservation and development of "human potential", providing for all social groups the necessary standard of living, access to health care, education and cultural values). Other scholars have reduced social policy functions to a stabilizing one (creating economic preconditions for raising employment and income levels, expanding tax base and increasing funds for social needs and social development), allocating resources (allocating powers based on the principle of providing unity of actions of state authorities, state authorities of Ukraine and local self-government bodies in matters of labor.

Keywords: state social policy; regulation of social life; self-regulation; norms of social life; civil society; social state; transformational functions of the state; globalization.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine " Constitution of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
2. Gubar, O.Ye. (2002), "Social security in providing social welfare", Fіnansy Ukrainy, vol. 8, pp. 130–136 [in Ukrainian].
3. Papіev, M. (2004), "Social policy and its impact on income and standard of living", Ukraina: aspekty pratsі, vol. 7, pp. 3–9 [in Ukrainian].
4. Skuratіvs'kyi, V.A. and Palіi, O.M. (2002), Osnovy sotsіal'noi polіtyky: navch. posіb [Fundamentals of social policy: textbook.], MAUP, Kyiv, Ukraine, P. 200. [in Ukrainian].
5. Davydyuk, O.O. "Social security: issues of theoretical analysis and indicators deelopment", [Online], available at: http:// www.cpsr.org.ua [in Ukrainian].
6. World Day of Social Justice, available at: http://www.un.org.ua/en/information-centre/news/864- 2009-02-20
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Fundamentals of National Security of Ukraine", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030964.html [in Ukrainian].
8. Volgin, N.A. and Sulimova, T.S. (2006), Sotsial'naya politika. Entsiklopediya; [Social Policy. Encyclopedia], Al'fa-Press, Moscow, Russia, P. 416 [in Russian].
9. European Social Charter (revised) dated 03.05.1996. European Social Charter (revised) CETS No. 163, available at: http://www. conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=163&CM=7&DF=26/10/2008 &CL=ENG

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 762

Відомості про авторів

О. О. Миколаєць

здобувач Міжрегіональної академії управління персоналом

Oleksandr Mykolaiets

Postgraduate Student of the Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-0243-0883

Як цитувати статтю

Миколаєць О. О. Формування можливостей щодо розвитку державної соціальної політики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1586 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.101

Mykolaiets, Oleksandr (2019), “Formation of opportunities for the development of state social policy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1586 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.