EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В СУЧАСНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ: КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ
Н. В. Сенишин

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.102

УДК: 35.071-043.8/.9:342.22.6(477)

Н. В. Сенишин

КОНЦЕПЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В СУЧАСНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ: КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ

Анотація

Стаття присвячена розгляду місця концепції територіальної організації влади в системі категорій та понять сучасного публічного врядування. На підставі широкого джерелознавчого аналізу згенеровано хмару тегів публічного дискурсу проблематики територіальної організації влади в державному управлінні та місцевому самоврядуванні та визначено, що в сучасному світі накопичено чимало проблем публічного управління в сфері державної влади, коли в умовах ресурсних, часових та інших обмежень, характерних для першої чверті ХХІ століття існуючі органи публічного врядування вже не здатні ефективно виконувати покладені на них функції. Відтак держави шукають нові шляхи вдосконалення системи територіальної організації влади, проводять адміністративні та адміністративно-територіальні реформи.
Обґрунтовано, що термін “територіальна організація влади” (як і близькі поняття “територіальна організація держави”, “територіальна організація державної влади”) є одним із важливих наукових понять науки державного управління, що охоплює всі аспекти територіального розподілу влади, форми її організації, обумовлює форму державного устрою, адміністративно-територіальну організацію суспільства та адміністративно-територіальний поділ країни.
Зроблено висновок, що в умовах транзитивного типу суспільного розвитку, коли Україна вимушена знаходити нові механізми економічного та суспільно-політичного поступу, щоб наздогнати передові держави світу, принципове значення має розробка стратегічних механізмів оптимального формату територіальної організації органів публічної влади в Україні, здатного зберегти цілісність держави, організаційну єдність системи публічного врядування, яка б могла забезпечити підвищення ефективності управління економічними та соціально-політичними процесами, залучення інноваційних політико-управлінських механізмів, спроможних вдосконалити державний лад та демократичну політичну систему нашої країни, поліпшити якість життя та людського потенціалу нашої держави.

Ключові слова: територіальна організація влади; держава; державна політика; публічне врядування; місцеве самоврядування.

Література

1. Академічний тлумачний словник української мови. В 11-ти томах. Том 10. Київ: Наукова думка. URL : http://sum.in.ua/s/ustrij
2. Верещук І. А. Системний підхід до дослідження адміністративно-територіального устрою. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 42. С. 255–265.
3. Губань Р. В. Загальна характеристика недоліків сучасного адміністративно- територіального устрою України. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. 2011. Вип. 2. С. 106-112.
4. Дністрянський М.С. Адміністративно-територіальний устрій України: політико-географічні проблеми функціонування та можливості оптимізації. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2013. № 6. С. 138-143.
5. Дубенко С.Д., Купрійчук В.М. Державний устрій. Енциклопедія державного управління. У 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Т. 1 : Теорія державного управління. Київ: НАДУ, 2011. с. 161–162.
6. Заблодська І. В., Гуджан О. В. Особливості адміністративно-територіального устрою України: організаційний аспект. Економіка та держава. 2012. № 7. С. 9-12.
7. Жовнірчик Я.Ф. Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ: НАДУ, 2005. 20 с.
8. Кеба Є. Г. Стан наукових досліджень та законодавства України щодо територіальної організації влади як об'єкта адміністративно-правового забезпечення. Часопис Київського університету права. 2018. № 3. С. 121-124.
9. Конотопцев О.С. Концептуальні основи реформування територіальної організації державного управління: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. Х., 2003. 18 с.
10. Коршун В. Ф. Співвідношення інституту адміністративно-територіального устрою України: теоретичні засади формування та становлення до проголошення незалежності України. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С. 106-110.
11. Малиновський В. Я. Адміністративно-територіальний устрій. Енциклопедія державного управління. У 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Т. 5 : Територіальне управління. Київ: НАДУ, 2011. С. 17.
12. Москаленко С.О. Держава. Енциклопедія державного управління. У 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Т. 1 : Теорія державного управління. Київ: НАДУ, 2011. с. 134 – 136.
13. Погорілко В. Ф. Територіальний устрій. Юридична енциклопедія в 6 т. / Редкол.: Ю. с. Шемшученко (відп. Ред.) та ін. Київ: „Українська Енциклопедія”, 1998. Т. 6: Т-Я. С. 42.
14. Погорілко В. Ф., Бобровник С. В. Державний устрій. Політологічний енциклопедичний словник./ Упорядник В. П. Горбатенко. 2-ге вид., доп. І перероб. Київ: Генеза, 2004. С. 149–150.
15. Радченко О. В. Генезис прав людини як передумови виникнення правової держави: неоінстинктивістський підхід. Проблеми законності : зб. наук. праць. 2016. Вип. 113. с. 8 – 19.
16. Саханенко С. Є. Територіальні основи організації публічної влади в Україні. Одеса, 2003. 192 с.
17. Тварковська Л. І. До питання щодо науково-теоретичного визначення поняття “територіальний устрій держави”. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 2010. Випуск 48. С. 211-217.
18. Телешун С.О. Теоретичні аспекти визначення поняття “державний устрій України”. Вісник УАДУ. 1999. №4. с. 289-293
19. Тур О. В. Теоретичні аспекти визначення складових адміністративно-територіального устрою України. Моделювання регіональної економіки. 2014. № 1. С. 150-156.
20. Федчишин М., Фрончко В. Новий адміністративно-територіальний устрій України і місцеве самоврядування : характер взаємозв’язку. Віче. 2001. № 4. с. 38–46.
21. Философский энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия. Гл. ред: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв и др. URL : https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2899

N. V. Senyshyn

THE CONCEPT OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF POWER IN MODERN PUBLIC GOVERNANCE: A CATEGORICAL AND CONCEPTUAL ANALYSIS

Summary

The article is devoted with the consideration of the place of the concept of territorial organization of power in the system of categories and concepts of modern public governance. Based on a broad source analysis, a cloud of public discourse tags was generated on the issues of territorial organization of power in state administration and local self-government, and it was determined that many problems of public administration in the sphere of public power were accumulated in the modern world when in terms of resource, time, and other In the fourth quarter of the 21st century, the existing public authorities were no longer able to perform their functions effectively. Therefore, the states are looking for new ways to improve the system of territorial organization of power, carry out administrative and administrative-territorial reforms.
It is substantiated that the term "territorial organization of power" (as well as close concepts of "territorial organization of the state", "territorial organization of state power") is one of the important scientific concepts of the science of public administration, which covers all aspects of the territorial distribution of power, forms of its organization, determines the form of government, the administrative-territorial organization of society and the administrative-territorial division of the country.
It is concluded that in the conditions of transitive type of social development, when Ukraine is forced to find new mechanisms of economic and socio-political progress in order to catch up with the leading states of the world, it is of fundamental importance to develop strategic mechanisms of the optimal format of territorial organization of public authorities in Ukraine capable of preserving the integrity of the state. , the organizational unity of the public administration system, which could ensure the improvement of economic and socio-political governance processes, attraction of innovative political and administrative mechanisms that can improve the state system and democratic political system of our country, improve the quality of life and human potential of our country.

Keywords: territorial organization of government; state; state policy; public administration; local self-government.

References

1. Akademichnyy tlumachnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy, [Academic Interpretative Dictionary of the Ukrainian Language], [Online], In 11 volumes, Volume 10, available at: http://sum.in.ua/s/ustrij (Accessed 24 January 2020).
2. Vereshchuk, I. A. (2015), “Systematic approach to the study of the administrative-territorial structure”, Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya, Vol. 42, pp. 255–265.
3. Guban, R. V. (2011), “General characteristics of the shortcomings of the modern administrative and territorial structure of Ukraine”. Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypalʹnoho upravlinnya. Seriya : Pravo, Iss. 2, pp. 106-112.
4. Dniestriansky, M.S. (2013), “Administrative-territorial structure of Ukraine: political-geographical problems of functioning and possibilities of optimization”, Naukovyy visnyk Skhidnoyevropeysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Heohrafichni nauky, Vol. 6, pp. 138-143.
5. Dubenko, S.D. and Kupriychuk, V.M. (2011), “The State System”, Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya. Encyclopedia of Public Administration. In 8 vols. / Nat. Acad. state. ref. under the President of Ukraine; Scientific Ed. Board: Yu. V. Kovbasyuk (Chairman) and others. Volume 1: The theory of public administration, Kyiv: NADU, pp. 161–162.
6. Zablodska, I. V. and Gudzhan, O. V. (2012), “Features of the administrative-territorial structure of Ukraine: organizational aspect”, Ekonomika ta derzhava, Vol. 7, pp. 9-12.
7. Zhovnikchik, Ya.F. (2005), “Development of territorial organization of local self-government in Ukraine”: Abstract. dissertation ... Cand. of sciences from the state. Reference: 25.00.04; Nat. Acad. state. ref. under the President of Ukraine. Kyiv, Ukraine.
8. Keba, E. G. (2018), “State of scientific research and legislation of Ukraine regarding the territorial organization of power as an object of administrative and legal support”, Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava, Vol. 3, pp. 121-124.
9. Konotopptsev, O.C. (2003), “Conceptual foundations of reforming the territorial organization of public administration”: Author's abstract. dissertation ... Cand. of sciences from the state. management: 25.00.01. Nat. Acad. state. ref. under the President of Ukraine, Kharkiv region institute of NAPA, Kharkiv, Ukraine.
10. Korshun, V. F. (2014), “Correlation of the Institute of Administrative and Territorial System of Ukraine: Theoretical Foundations of Formation and Formation before the Declaration of Independence of Ukraine”, Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava, Vol. 4, pp. 106-110.
11. Malinovsky, V.Ya. (2011), “Administrative and territorial structure”, Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya Encyclopedia of Public Administration. In 8 vols. / Nat. Acad. state. ref. under the President of Ukraine; Scientific Ed. Board: Yu. V. Kovbasyuk (Chairman) and others. Vol. 5: Territorial administration, Kiev: NADU, p. 17.
12. Moskalenko, S.O. (2011), “State”, Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya Encyclopedia of Public Administration. In 8 vols. / Nat. Acad. state. ref. under the President of Ukraine; Scientific Ed. Board: Yu. V. Kovbasyuk (Chairman) and others. Volume 1: The theory of public administration, Kyiv: NADU, pp. 134 - 136.
13. Pogorilko, V. F. (1998), “Territorial structure”, Yurydychna entsyklopediya. Legal Encyclopedia of 6 Vols. / Ed .: Yu. Shemshuchenko (ed.) And others. Kiev, Ukrainian Encyclopedia, Vol. 6: T-I. p. 42.
14. Pogorilko, V. F. and Bobrovnik, S. V. (1998), “State System”, Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk. Political Science Encyclopedic Dictionary / Compiled by VP Gorbatenko. 2nd ed., Suppl. And rework, Kiev, Genesis, pp. 149–150.
15. Radchenko, O. V. (2016), “The Genesis of Human Rights as a Prerequisite for the Rule of Law: A Neo-Instinctive Approach”, Problemy zakonnosti : zb. nauk. pratsʹ, Vol. 113, pp. 8 - 19.
16. Sakhanenko, S. E. (2003), Terytorialʹni osnovy orhanizatsiyi publichnoyi vlady v Ukrayini [The territorial foundations of public authority organization in Ukraine], ORIDU NAPA, Odessa, Ukraine.
17. Tvarkovskaya, L. I. (2010), “To the question of scientific-theoretical definition of the concept of "territorial structure of the state"”, Derzhava i pravo: Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Yurydychni i politychni nauky, Vol. 48, pp. 211-217.
18. Teleshun, S.O. (1999), “Theoretical Aspects of Definition of the Concept of the Concept of “State System of Ukraine”, Visnyk UADU, Vol. 4, рр. 289-293.
19. Tur, O. V. (2014), “Theoretical aspects of determining the components of the administrative-territorial structure of Ukraine”, Modelyuvannya rehionalʹnoyi ekonomiky, Vol. 1, pp. 150-156.
20. Fedchyshyn, M. and Fronchko, V. (2001), “New administrative and territorial structure of Ukraine and local self-government: the nature of interconnection”, Viche, Vol. 4. pp. 38-46.
21. Encyclopedic Dictionary of Philosophy. Moscow: Soviet Encyclopedia. See editors: L.F. Ilyichev, P.N. Fedoseev, S.M. Kovalev, etc. [Online], available at: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2899

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 1022

Відомості про авторів

Н. В. Сенишин

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу

N. V. Senyshyn

Postgraduate Student of Department of Public Administration and Local Government of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

ORCID:

0000-0003-4503-6974

Як цитувати статтю

Сенишин Н. В. Концепція територіальної організації влади в сучасному публічному врядуванні: категоріально-понятійний аналіз. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1585 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.102

Senyshyn, N. V. (2019), “The concept of territorial organization of power in modern public governance: a categorical and conceptual analysis”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1585 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.