EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
В. А. Швець

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.81

УДК: 351

В. А. Швець

СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

Встановлено, що екологічна політика є феноменом політичної сфери життя суспільства, тому існує багато уявлень про сутність даного явища. Це складне багатоаспектне поняття, яке охоплює всі сфери діяльності, рішення на стику екології та політики. Найчастіше дослідники зводять екологічну політику до системи конкретних заходів, які вживаються владними структурами для захисту навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.
Визначено, що екологічні потреби регіональних суб'єктів породжують екологічні інтереси. Вони пов'язані з встановленням владно-ієрархічних відносин у сфері природокористування регіону, з використанням навколишнього природного середовища для отримання деяких дивідендів, економічних та екологічних благ. Екологічні інтереси виявляються в розумінні різними суспільними групами об'єктивної природи екологічних потреб і розробки відповідних вимог згідно з урахуванням власних потреб.
Обґрунтовано, що екологічна функція державної влади повинна сприяти збереженню і розвитку суспільства, забезпеченню екологічної безпеки, яка є невід'ємною частиною системи національної безпеки України. Тому неможливо відокремити екологічну функцію від політичної. Цей взаємозв'язок реалізується в екологічній політиці державної влади, спрямованої на підтримку стійкості в регіональному екополітичному просторі. Серйозною проблемою є слабке фінансування екологічної політики на національному та регіональному рівні. Без достатніх коштів будь-які заходи в цій сфері будуть приречені на провал.
Слід активно використовувати екологічне страхування, екологічні податки, заохочувати природокористувачів, які впроваджують екологічно чисті технології. Для цього потрібною є політична воля та активна правотворчість на національному та регіональному рівнях. Основоположним напрямком реалізації екологічної політики на регіональному рівні має стати формування екологічної політичної культури. Необхідно продовжити розпочате і намітити нові заходи. Сьогодні екологічна освіта та виховання неможливо без викладання окремого предмета «екологія» у поєднанні з проектно-дослідницькою діяльністю учнів, при збереженні всіх перевірених життям форм безперервної екологічної освіти.

Ключові слова: екологічна політика; екологія; екологічна криза; регіон; регіональна екологічна політика; екополітичний простір; регіональний рівень.

Література

1. Кобзар О.М. Формування та реалізація екологічної політики України в контексті досвіду Польщі. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2017. Т. 22, Вип. 11. С. 162-165.
2. Машненков К.А. Правозастосовна діяльність органів державної влади України під час реалізації державної екологічної політики. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 1. С. 100-104.
3. Омаров А. Е. Шляхи вдосконалення політики екологічної безпеки в сучасних умовах. Теорія та практика державного управління. 2018. Вип. 2. С. 227-235.
4. Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та захисту довкілля. Режим доступу: https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html
5. Шевченко І.В. Стратегічна екологічна оцінка як інструмент екологічної політики України. Економіка України. 2016. № 10. С. 79-86.
6. Якушев Д. Сучасні тенденції державної екологічної політики в Україні в контексті концепції сталого розвитку. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 4. С. 92-97.

Valerii Shvets

SPECIFICITY OF IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICY AT THE REGIONAL LEVEL

Summary

It has been established that environmental policy is a phenomenon of the political sphere of society, therefore, there are many ideas about the essence of this phenomenon. This is a complex multidimensional concept that covers all areas of activity, solutions at the intersection of ecology and politics. Most often, researchers bring environmental policy into a system of specific measures taken by authorities to protect the environment and rational use of natural resources.
It is determined that the environmental needs of regional actors generate environmental interests. They are associated with the establishment of hierarchical power relations in the field of environmental management in the region, using the environment to receive some dividends, economic and environmental benefits. Environmental interests are understood by various public groups of the objective nature of environmental needs and the development of relevant requirements according to their own needs.
It is proved that the ecological function of state power should contribute to the preservation and development of society, ensuring environmental safety, which is an integral part of the national security system of Ukraine. Therefore, it is impossible to separate the ecological function from the political one. This relationship is realized in the environmental policy of the government, aimed at maintaining sustainability in the regional ecopolitical space. A serious problem is the poor funding of environmental policies at the national and regional levels. Without sufficient funds, any measures in this area will be doomed to failure.
It is necessary to actively use environmental insurance, environmental taxes, encourage nature users to introduce environmentally friendly technologies. This requires political will and active lawmaking at the national and regional levels. The fundamental direction of the implementation of environmental policy at the regional level should be the formation of an environmental political culture. It is necessary to continue what has been started and outline new measures. Today, environmental education and upbringing is impossible without teaching a separate subject “ecology” in combination with the design and research activities of students, while preserving all life-tested forms of continuing environmental education.

Keywords: environmental policy; ecology; environmental crisis; region; regional environmental policy; ecological space; regional level.

References

1. Kobzar A.M. (2017) “Formation and implementation of environmental policy of Ukraine in the context of the experience of Poland”, Vestnik Odesskogo natsionalnogo universiteta. Seriya: Ekonomika, vol. 22, pp. 162-165.
2. Mashnenkov K.A. (2018) “Law enforcement activities of state authorities of Ukraine in the implementation of state environmental policy”, Gosudarstvennoe upravlenie i mestnoe samoupravlenie, vol. 1, pp. 100-104.
3. Omarov, A.E Ogli (2018), “Ways to Improve Environmental Security Policy in Modern Conditions”, Teoriya ta praktika derzhavnogo upravlinnya, vol. 2, pp. 227-235.
4. The official site of Ministry of Energy and the Environment, available at: https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html (Accessed 19 February, 2020).
5. Shevchenko I.V. (2016) “Strategic environmental assessment as an instrument of environmental policy of Ukraine”, Ekonomika Ukrayini, vol. 10, pp. 79-86.
6. Yakushev D. (2016) “Modern trends in state environmental policy in Ukraine in the context of the concept of sustainable development”, Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya, vol. 4, pp. 92-97.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 582

Відомості про авторів

В. А. Швець

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

Valerii Shvets

Postgraduate Student of the Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-0895-0310

Як цитувати статтю

Швець В. А. Специфіка реалізації екологічної політики на регіональному рівні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1584 (дата звернення: 09.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.81

Shvets, Valerii (2019), “Specificity of implementation of environmental policy at the regional level”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1584 (Accessed 09 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.