EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ ТА ЙОГО АКТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
В. О. Ковач

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.57

УДК: 351.83

В. О. Ковач

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ ТА ЙОГО АКТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

Зазначено, що в Україні дотепер не розроблена чітка концепція активного регулювання ринку праці. Проаналізовано основні особливості українського ринку праці. Сформульовано концептуальні засади системи соціального захисту безробітних: створення системи страхування від безробіття; пріоритет активних програм сприяння зайнятості; сприяння адаптації громадян на ринку праці з максимально можливою реалізацією їх трудового потенціалу та ін. Розроблено класифікацію функції системи соціального захисту за трьома основними напрямками: стабілізація ринку праці, підготовка до оновлення ринку робочої сили, соціальне страхування громадян. Визначено пріоритетні завдання у галузі соціального захисту від безробіття, засновані на принципах страхування. Розглянуто основні напрямки активної політики на ринку праці. Обґрунтовано, що ефективне регулювання станом на ринку праці має здійснюватися передусім на регіональному, місцевому рівні управління. Зазначено, що ефективне регулювання ґрунтується, по-перше, на розробці ефективної регіональної моделі управління зайнятістю і раціональному використанню працівників на підприємствах. По-друге, активне регулювання ринку праці припускає перенесення акценту на підприємства, стеження за їх стратегіями управління працею. По-третє, активне регулювання ринку праці повинне застосовувати систему економічного стимулювання (пільги в оподаткуванні, кредитах, субсидіях і так далі) підприємств, які гарантують зайнятість і створюють робочі місця.

Ключові слова: ринок праці; активне регулювання; соціальне страхування; безробітні; соціальний захист.

Література

1. Гаман, Н.О. Політика держави в сфері моніторингу ринку праці // Економіка та держава. 2010. № 4. С. 120-122.
2. Завіновська, Г.Т. Економіка праці. К. КНЕУ, 2000. 200 с.
3. Іляш, О.І. Ринок праці у контексті сучасних тенденцій глобалізації економіки // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. 2007. Вип. 17.1. С. 170-173.
4. Лісогор, Л. Формування ринку праці в Україні: монографія К. Ін-т економіки НАНУ, 2003. 296 с.
5. Семикіна, М.В. Регулювання конкурентоспроможності у сфері праці. Кіровоград. ПІЦ «Мавік», 2004. 146 с.
6. Борецька, Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми: Монографія. Донецьк: Янтра, 2001. 352 с.
7. Кузьменко С.Г. Система соціального захисту безробітних як елемент державного управління ринком робочої сили // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Регіональний розвиток – основа розбудови української держави»: Серія «Державне управління». Т. ХІІІ. – вип. 229. Донецьк, 2012. С. 89-96.
8. Онікієнко, Володимир Васильович. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення: наук.-аналіт. моногр. К. Ін-т демографії та соціал. дослідж., 2013. 454 с.
9. Скуратівський, В.А., Палій О.М., Лібанова Е.М. Соціальна політика (2–е вид. доп. та перероб.): навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності «Державне управління». К.: Вид–во УАДУ, 2003. 364с.
10. Покрищук, В., Перегудова Т. Підвищення економічної активності безробітного населення України // Україна: аспекти праці. 2005. № 4. С. 17-21.
11. Богиня Д.П., Куликов Г.Т., Шамота В.М.та ін. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати. К. НАН України. Інститут економіки, 2001. 300 с.

V. Kovach

PECULIARITIES OF THE UKRAINIAN LABOR MARKET AND ITS ACTIVE REGULATION

Summary

It is noted that a clear concept of active labor market regulation has not yet been developed in Ukraine. The main features of the Ukrainian labor market are analyzed. The conceptual bases of the social protection system for the unemployed are formulated: creation of an unemployment insurance system; the priority of active employment promotion programs; promoting the adaptation of citizens to the labor market with the maximum possible realization of their labor potential, etc. The classification of the function of the social protection system according to three main directions is developed: stabilization of the labor market, preparation for updating the labor market, social insurance of citizens. It is determined that the main purpose of the unemployment insurance system is to provide state guarantees to workers and social protection of the unemployed. Priorities in the field of social protection against unemployment are defined, based on the principles of insurance. The main directions of active labor market policy are considered. It is substantiated that effective regulation of the labor market situation should be carried out primarily at the regional, local level of government. It is noted that effective regulation is based, firstly, on the development of an effective regional model for managing employment and the rational use of workers in enterprises. Secondly, active regulation of the labor market involves shifting the focus to enterprises, monitoring their labor management strategies. Third, the active regulation of the labor market should apply a system of economic incentives (benefits in taxation, loans, subsidies, and so on) to enterprises that guarantee employment and create jobs. It has been determined that the real successes of effective labor market policies can only be considered to be more effective than the costs associated with unemployment. It is justified that estimates of the cost of programs and the real reduction of unemployment due to such policies are required. It is stated that the whole effect is difficult to estimate for several reasons: the calculations do not account for the costs of socio-psychological nature, micro- and macroeconomic effects, as well as socio-psychological dividends, effects of placement and redistribution, indirect macro-effects, and so on. It is suggested not to make too clear a distinction between active and passive policies in the gauge of the labor market. It is stated that giving people the choice does not deserve to be considered as a «passive policy». In the same way, the regulation of people's behavior should not be described as «active».

Keywords: labor market; active regulation; social insurance; unemployed; social protection.

References

1. Gaman, N.O. (2010), “State policy in the field of labor market monitoring”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 120-122.
2. Zavinovska, G.T. (2000), Ekonomika praci [Labor economics], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Ilyash, O.I. (2007), “The labor market in the context of current trends of globalization of the economy”, Naukovij visnik: Zb. nauk.-tehn. prac, vol. 17.1, pp. 170-173.
4. Lisogor, L. (2003), Formuvannya rinku praci v Ukrayini [Formation of the labor market in Ukraine], In-t ekonomiki NANU, Kyiv, Ukraine.
5. Semikina, M.V. (2004), Regulyuvannya konkurentospromozhnosti u sferi praci [Regulation of labor market competitiveness], PIC «Mavik», Kirovograd, Ukraine.
6. Borecka, N.P. (2001), Socialnij zahist naselennya na suchasnomu etapi: stan i problemi [Social protection of the population at the present stage: the state and problems], Yantra, Donec’k, Ukraine.
7. Kuzmenko, S.G. (2012), “The system of social protection of the unemployed as an element of state management of the labor market”, Zbirnik naukovih prac Doneckogo derzhavnogo universitetu upravlinnya «Regionalnij rozvitok – osnova rozbudovi ukrayinskoyi derzhavi»: Seriya «Derzhavne upravlinnya», vol. XIII, no. 229, pp. 89-96.
8. Onikiyenko, V. V. (2013), Rinok praci ta socialnij zahist naselennya Ukrayini: retroanaliz, problemi, shlyahi virishennya [Labor market and social protection of the population of Ukraine: retroanalysis, problems, solutions], In-t demografiyi ta social. doslidzh., Kyiv, Ukraine.
9. Skurativskij, V.A. Palij O.M. and Libanova E.M. (2003), Socialna politika [Social policy], 2-d ed., Vid–vo UADU, Kyiv, Ukraine.
10. Pokrishuk, V. and Peregudova T. (2005), “Increasing economic activity of the unemployed population of Ukraine”, Ukrayina: aspekti praci, vol. 4, pp. 17-21.
11. Boginya, D.P. Kulikov, G.T. and Shamota, V.M. (2001), Socialno-ekonomichnij mehanizm regulyuvannya rinku praci ta zarobitnoyi plati [Socio-economic mechanism of regulation of labor market and wages], NAN Ukrayini. Institut ekonomiki, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 100

Відомості про авторів

В. О. Ковач

к. т. н., заступник директораНавчально - наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна

V. Kovach

PhD in Technical Sciences, Deputy Director for Research and International Affairs, Educational and Scientific Institute of Continuing Education of the National Aviation University, Kyiv Ukraine

ORCID:

0000-0002-1014-8979

Як цитувати статтю

Ковач В. О. Особливості українського ринку праці та його активне регулювання. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1582 (дата звернення: 30.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.57

Kovach, V. (2019), “Peculiarities of the ukrainian labor market and its active regulation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1582 (Accessed 30 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.