EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
А. Б. Войтенко, В. П. Якобчук, Н. С. Пугачова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.36

УДК: 351:174

А. Б. Войтенко, В. П. Якобчук, Н. С. Пугачова

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Умовою демократичного державного управління, яке б користувалося повагою в суспільстві, є безпристрасні державні службовці, які володіють сучасними професійними знаннями і діють у межах закону. Правовий порядок, щоденна практика законності великою мірою залежить від поведінки державних службовців, їх ставлення до своєї праці, способу їхнього життя, адже широке оточення постійно формує свою оцінку про них і, відповідно, до всього того, що пов’язано з державним управлінням. Державний службовець живе не лише сам по собі. Його особа, індивідуальність, людські якості служать прикладом, формують точку зору і є певним орієнтиром для оточуючих.
У ході реформування розвитку державної служби одним з першочергових завдань є розробка норм і вимог сучасної етики державної служби. Ключовими засобами регулювання й контролю управлінської діяльності та поведінки державних службовців, що забезпечують досягнення цієї мети, є право і мораль.
Етика державного службовця – це система придатних і глибоко усвідомлених норм поведінки, певний порядок дій, правил взаємин і принципів державно-службових відносин, що належать даному суспільству і є нормами загальнолюдської моралі. Професіоналізм і ефективність роботи державного службовця – це показник його моральності, вірності своєму професійному обов’язку.
Особлива актуальність етики державної служби обумовлена тим, що питання етики, норм і правил поведінки державних службовців раніше не регулювалися спеціальними нормативними актами. Правила і стандарти поведінки чиновників частково регулювалися окремими положеннями різних нормативних актів.
Зрозуміло, що проблеми етичної поведінки державних службовців потребують наукового і законодавчого вирішення. Моральний стан державних службовців є актуальною проблемою сьогодення, оскільки зрілість суспільства визначається тим, наскільки вкорінені у його життєдіяльність вищі моральні цінності.

Ключові слова: демократичні цінності; професіоналізація державної служби; етична освіта; етична соціалізація; етика; етизація; державний службовець; державної служби; мораль.

Література

1. Річний звіт Національного агентства України з питань державної служби за 2018 рік – Київ: НАДС, 2019. – 48 с.
2. Мельников В. П. Державна служба в Україні: Історичний досвід. – К.: РАГС, 2010. 389 с.
3. Методична рекомендація на тему: «Етика державного службовця» [Електронний ресурс] // Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація. https://golos.kyivcity.gov.ua/news/4725.html.
4. Про схвалення Концепції державної цільової програми розвитку служби на період до період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня. 2012 р. № 411-р. –Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.
5. Модельний кодекс поведінки. URL: http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article;jsessionid=C75D14A4396DDB62F4F196E8FD76B58E?art_id=48082&cat_id=46352.
6. Модернізація державного управління та державної служби: проблеми, ресурси, результати / Сайт Національного агентства з питань державної служби. URL: http://nads.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=291420&cat_id=41071.
7. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія - Управління - Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. - 348 с.
8. Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід : наук. Розробка. за заг. та наук. ред. проф. С.М. Серьогіна. К. : НАДУ, 2008. 48 с.
9. Розвиток людського ресурсу – основа національної безпеки України Мельник М. І. – К.: Політконсалтінг, 2007. С. 108–117, 139–163.
10. Войтенко А. Б. Формування управлінської еліти сільських територій / А. Б. Войтенко, В. П. Якобчук // Становлення публічного управління розвитком сільських Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій територій як пріоритет державної політики децентралізації : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (4 грудня 2018 р. м. Житомир). – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. –С. 49–52.
11. Соколов В., Турчинов А. І. Державна служба: моральні основи, професійна етика. Х.: РАГС, 2010. 367 с.
12. . Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління: Моногр. – Т.: Видво АСТОН, 2007. – 400 с.
13. Войтенко А. Б. Сучасна політична еліта в Україні: особливості формування / А. Б.Войтенко,В. П. Якобчук // Трансформація українського суспільства та його еліт у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / за ред. І.А. Мельничука. – Житомир, Вид-во «Рута», 2019. – 200 с. – 166–171.

A. Voytenko, V. Yakobchuk, N. Puhachova

PROFESSIONAL ETHICS OF A PUBLIC SERVANT IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

A condition for democratic public administration that is respected in society is that public officials are dispassionate, possess modern professional knowledge and act within the law. The legal order, the daily practice of legality, largely depends on the behavior of civil servants, their attitude to their work, their way of life, because the General environment is constantly forming its assessment of them and, accordingly, everything related to public administration. The civil servant does not live only by himself. His face, personality, human qualities serve as an example, form a point of view and is a certain guide for others.
In the course of reforming the development of the civil service, one of the priorities is to develop standards and requirements for modern public service ethics. Law and morals are the key means of regulating and controlling the management activities and behavior of public servants that ensure the achievement of this goal.
Ethics of a public servant is a system of suitable and deeply conscious norms of behavior, a certain order of actions, rules, relationships and principles in public-service relations that belong to this society and are the norms of universal morality. The professionalism and efficiency of a civil servant is an indicator of their morals and loyalty to their professional duty.
The special relevance of public service ethics is due to the fact that issues of ethics, norms and rules of conduct of public servants were not previously regulated by special regulations. Rules and standards of behavior of officials were partially regulated by separate provisions of various regulations.
It is clear that the problems of ethical behavior of public servants require scientific and legislative solutions. The moral state of civil servants is an urgent problem of our time, since the maturity of a society is determined by how much the highest moral values are rooted in its life activity.

Keywords: democratic values; professionalization of public service; ethical education; ethical socialization; ethics; atheization; civil servant; public service; morality.

References

1. The National Agency of Ukraine for public service (2019), “ Annual report of the National Agency of Ukraine on public service issues for 2018”, available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/zvit_2018/zvit_NADS_2018_.pdf (Accessed 30 January 2020).
2. Mel'nykov, V. P. (2010), Derzhavna sluzhba v Ukraini: Istorychnyj dosvid [Public service in Ukraine: Historical experience], RAHS, Kyiv, Ukraine.
3. The Goloseevskaya district in the city of Kiev state administration (2016), “Methodological recommendation on the topic: "Ethics of a public servant»”, available at: https://golos.kyivcity.gov.ua/news/4725.html (Accessed 30 January 2020).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "About approval of the Concept of the state target program of development of service for the period till the period till 2020"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 04 February 2020).
5. Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on anti-corruption policy (2017), “Model code of conduct”, available at: http://crimecor.rada.gov.ua (Accessed 04 February 2020).
6. The National Agency of Ukraine for public service (2019), “Modernization of public administration and public service: problems, resources, results”, available at:: http://nads.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=291420&cat_id=41071 (Accessed 04 February 2020).
7. Tsvietkov, V.V. and Horbatenko, V.P. (2001), Demokratiia – Upravlinnia – Biurokratiia: v konteksti modernizatsii ukrains'koho suspil'stva [Democracy-Governance-Bureaucracy: in the context of modernizing Ukrainian society], In-t derzhavy i prava im. V.M.Korets'koho NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
8. Ser'ohina, S.M. (2008), Moral'no-etychni zasady rozvytku derzhavnoi sluzhby Ukrainy: ievropejs'kyj ta vitchyznianyj dosvid [Moral and ethical foundations for the development of the state service of Ukraine: European and domestic experience], NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Mel'nyk, M. I. (2007), Rozvytok liuds'koho resursu – osnova natsional'noi bezpeky Ukrainy [Human resource development – the basis of national security of Ukraine], Politkonsaltinh, Kyiv, Ukraine.
10. Vojtenko, A. B. and Yakobchuk, V. P. (2018) “Formation of the administrative elite of rural territories”, Stanovlennia publichnoho upravlinnia rozvytkom sil's'kykh Intelektual'na ekonomika v umovakh suspil'nykh transformatsij terytorij iak priorytet derzhavnoi polityky detsentralizatsii [Formation of public management of rural development Intellectual economy in the conditions of social transformations of territories as a priority of the state policy of decentralization], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [International scientific and practical conference], Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine, pp. 49–52.
11. Sokolov, V. and Turchynov, A. I. (2010), Derzhavna sluzhba: moral'ni osnovy, profesijna etyka [Public service: the moral foundations of professional ethics], RAHS, Kharkov, Ukraine.
12. Rudakevych, M.I. (2007), Profesijna etyka derzhavnykh sluzhbovtsiv: teoriia i praktyka formuvannia v umovakh demokratyzatsii derzhavnoho upravlinnia [Professional ethics of civil servants: theory and practice of formation in the conditions of democratization of public administration], ASTON, Ternopil', Ukraine.
13. Vojtenko, A. B. and Yakobchuk, V. P. (2019), Suchasna politychna elita v Ukraini: osoblyvosti formuvannia [Modern political elite in Ukraine: features of formation], «Ruta», Zhytomyr, Ukraine.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 2727

Відомості про авторів

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., Заслужений юрист України, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Honored Lawyer of UkraineZhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8661-2101


В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration,Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2147-7994


Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,Житомирський національний агроекологічний університет

N. Puhachova

assistant of the Department of the Chair of economics theory and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0002-9101-1148

Як цитувати статтю

Войтенко А. Б., Якобчук В. П., Пугачова Н. С. Професійна етика державного службовця в контексті ефективності публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1581 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.36

Voytenko, A., Yakobchuk, V. and Puhachova, N. (2020), “Professional ethics of a public servant in the context of effective public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1581 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.