EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ НАУКИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» ЗА НАПРЯМОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
Ю. В. Теличкан

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.102

УДК: 351/354.342

Ю. В. Теличкан

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ НАУКИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» ЗА НАПРЯМОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

В статті проаналізовано та узагальнено наукові дослідження в галузі науки «Державне управління» за напрямки: євроінтеграції та міжнародне співробітництво; впровадження міжнародного та європейського досвіду в систему державного управління; демократичне врядування; забезпечення громадської участі; розвиток місцевого самоврядування (територіальних громад) для з'ясування, які дослідження проводилися в контексті впровадження доброго врядування в систему публічного управління та адміністрування в Україні.
За результатами проведеного дослідження встановлено, що демократичні традиції врядування в Україні, які існують у національної культури врядування, наближає до запровадження в Україні європейських стандартів у системі державного управління, зокрема концепції належного демократичного врядування на основі методологічного забезпечення антикризової спрямованості стратегічного управління шляхом впровадження антикризового моніторингу реалізації стратегії, діагностики ситуації та ідентифікації кризових небезпек.

Ключові слова: державне управління; добре врядування; впровадження доброго врядування; публічного управління та адміністрування; система.

Література

1. Стрельцов В. Ю. Ціннісна доктрина державного управління європейськими інтеграційними процесами : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2014. - 36 c.
2. Гаряча Ю. П. Механізми державного управління адаптацією національного законодавства до надбань спільноти (acquis communautaire) : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2014. - 20 c.
3. Сидоренко Н. О. Органи місцевого самоврядування України як суб'єкти міжнародного співробітництва в умовах європейської інтеграції.- Дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.04. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ, 2013.- 218 с.
4. Макота Г. З. Державне управління міжнародним технічним співробітництвом України з Європейським Союзом : авториф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Львів, 2015. - 20 c.
5. Ланго В.Т. Механізми державного управління сталим розвитком регіонів на засадах регіонального та транскордонного співробітництва : авториф. дис. ... д-ра. наук з держ. упр. : 25.00.01. Донецький державний університет управління - Маріуполь, 2015. - 38 c.
6. Красівський Д. О. Механізми впровадження європейських стандартів політичного управління в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2015. - 20 c.
7. Горецька Т. О. Європейський досвід підвищення ефективності управління людськими ресурсами на державній службі в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2014. - 20 c.
8. Стаднік В. М. Інститут самоврядування у формі автономії: порівняльний аналіз європейського досвіду : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О., 2014. - 20 c.
9. Бережний В. О. Адаптація зарубіжного досвіду реформування публічного управління в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків, 2014. - 20 c.
10. Герасимюк К. Х. Оптимізація територіально-управлінської системи в Україні в контексті європейського досвіду : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Одеса, 2016. - 20 c.
11. Маєв А. П. Концептуальні засади розбудови інституту регіонального управління в сучасній Україні: європейський та вітчизняний досвід : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Одеса, 2016. - 20 c.
12. Когутюк В. Ю. Теоретико-методологічні засади розвитку державного управління виборчим процесом в Україні (на основі досвіду країн ЄС) : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2017. - 20 с.
13. Григорчак І. М. Взаємодія політичної та адміністративної еліт в умовах демократичного врядування в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2014. - 20 c.
14. Гирик М. А. Інституціоналізація участі громадян у здійсненні державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2015. - 20 c.
15. Ярова І. В. Механізм антикризового управління в адміністративно-територіальному утворенні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 c.
16. Возний С. О. Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади щодо формування дієздатних територіальних громад : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2017. - 20 с.

Yu. V. Telychkan

SCIENTIFIC RESEARCHES ANALYSIS IN THE FIELD OF SCIENCE “PUBLIC ADMINISTRATION” IN THE DIRECTION OF INTRODUCING GOOD GOVERNANCE IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN UKRAINE

Summary

The article analyzes and generalizes scientific research in the public administration science in the areas of: European integration and international cooperation; introduction of international and European experience in public administration; democratic governance; ensuring public participation; development of local self-government (territorial communities) to find out what research has been carried out in the context of introducing good governance into the system of public administration in Ukraine.
According to the results of the research, it is established that the democratic traditions of governance in Ukraine, which exist in the national culture of governance, are approaching the introduction of European standards in public administration in Ukraine, in particular the concept of good democratic governance based on the methodological support of the crisis management orientation of strategic management through the introduction of anti-crisis monopolization strategies, situation diagnostics and crisis identification.
At the same time, any management doctrine must take care of:
- ensuring social efficiency, social effectiveness and social justice;
- maintaining a balance of interests and dialogue between different social groups and socio-cultural groups.
That is, when developing innovative management concepts and programs, take into account the introduction of a new type of governance based on social partnership and cooperation, as well as taking into account national governance traditions, historical and cultural features, the influence of geopolitical factor, as a condition for the introduction of European regional governance standards in the country . In particular, it is advisable to use in Ukraine the French and Polish experience of decentralization of power in introducing local self-government at the level of districts and regions (regions), giving them the status of territorial communities (self-governing collectives).

Keywords: public administration; good governance; implementation of good governance; public management and administration system.

References

1. Streltsov, V.Y. (2014), ”Valuable doctrine of public administration of European integration processes”, Dr. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
2. Haryacha, Yu. P. (2014), “Mechanisms of public administration in adapting national legislation to the acquis communautaire”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Sidorenko, N.O. (2013), “Self-governing bodies of Ukraine as subjects of international cooperation in the conditions of European integration”, Ph.D. Dissertation, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration, Dnipropetrovsk, Ukraine.
4. Makota, G.Z. (2015), “State administration of International Technical Cooperation of Ukraine with the European Union”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Lviv Regional Institute of Public Administration, Lviv, Ukraine.
5. Lango, V.T. (2015), “Mechanisms of public administration for Sustainable Development of regions on the basis of regional and cross-border cooperation”, Dr. Thesis, Public administration, Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine.
6. Krasivsky, D.O. (2015), “Mechanisms of implementation of European standards of political governance in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
7. Goretska, T.O. (2014), “European experience of improving the efficiency of human resources management in the civil service in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
8. Studnik, V.M. (2014), “Institute of self-government in the form of autonomy: a comparative analysis of the European experience”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa Regional Institute of Public Administration, Odessa, Ukraine.
9. Berezhny, V.O. (2014), “Adaptation of foreign experience of reforming public administration in Ukraine”, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv Regional Institute of Public Administration, Kharkiv, Ukraine.
10. Gerasimyuk, K. Kh. (2016), “Optimization of the territorial-administrative system in Ukraine in the context of the European experience”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa Regional Institute of Public Administration, Odessa, Ukraine.
11. Maev, A.P. (2016), “Conceptual foundations for the development of regional governance in modern Ukraine: European and domestic experience”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa Regional Institute of Public Administration, Odessa, Ukraine.
12. Kogutyuk, V. Yu. (2017),”Theoretical and methodological foundations of the development of public administration of the electoral process in Ukraine (based on the experience of EU countries)”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
13. Grigorchak, I.M. (2014), “Interaction of political and administrative elites in democratic governance in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
14. Girik, M.A. (2015), “Institutionalization of citizen participation in public administration”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
15. Yarova, I.V. (2015), “Mechanism of crisis management in administrative-territorial formation”, Ph.D. Thesis, Public administration, Private Private University, Zaporizhzhia, Ukraine.
16. Vozniy, S.O. (2017), “Mechanisms of interaction of local self-government bodies with state executive bodies on the formation of capable territorial communities”, Ph.D. Thesis, Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 620

Відомості про авторів

Ю. В. Теличкан

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

Yu. V. Telychkan

Graduate student of Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-4110-3378

Як цитувати статтю

Теличкан Ю. В. Аналіз наукових досліджень в галузі науки «державне управління» за напрямом впровадження доброго врядування в систему публічного управління та адміністрування в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1580 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.102

Telychkan, Yu. V. (2019), “Scientific researches analysis in the field of science “public administration” in the direction of introducing good governance in the public administration system in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1580 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.