EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ, ЗУМОВЛЕНИХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИМИ ЧИННИКАМИ
С. С. Гута

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.100

УДК: 351/354

С. С. Гута

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ, ЗУМОВЛЕНИХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИМИ ЧИННИКАМИ

Анотація

Дослідженні теоретичні положення, що стосуються основних етапів розробки варіантів та прийняття раціональних державно-управлінських рішень в Україні на сучасному етапі. Доведено, що моделювання є найбільш ефективним методом дослідження явищ і процесів у державному управлінні. Розроблено структурно-функціональну модель системи державного управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками, орієнтовану на підвищення ефективності діяльності органів влади з питань урегулювання кризових ситуацій у контексті забезпечення національної безпеки. На відміну від існуючих підходів, вона передбачає взаємообумовлені управлінські дії суб’єктів забезпечення національної безпеки, які об’єднані в єдиній системі, та зворотній зв’язок між об’єктом та суб’єктом державного управління. Результатом діяльності зазначених елементів моделі є державно-управлінське рішення, що може бути представлене у вигляді законодавчого акту, доктрини, стратегії, концепції, плану дій. Обґрунтовано необхідність удосконалення чинного законодавства України щодо формування оптимально збалансованого розподілу повноважень, підзвітності та відповідальності між його суб’єктами, визначення єдиного управлінського органу, забезпечення взаємодії суб’єктів системи державного управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками.

Ключові слова: структурно-функціональна модель системи державного управління; державне управління в умовах кризових ситуацій; зумовлених воєнно-політичними чинниками; національна безпека.

Література

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : учебник. / Г. В. Атаманчук. − М. : Омега-Л, 2014. − 526 с.
2. Бакуменко В. Д. Державне управління: енциклопедичний словник з державного управління / В.Д.Бакуменко. – К. : НАДУ, 2010. – 615 с.
3. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики : монографія / В. Д. Бакуменко – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.
4. Бобро Д. Г. Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України : аналіт. доп. / Д. Г. Бобро, С. П. Іванюта. – К. : НІСД, 2019. – 224 с.
5. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навч. посібник / В. В. Вітлінський. ‒ К. : КНЕУ, 2003. ‒ 408 с.
6. Гасюк І. Л. Державне управління фізичною культурою та спортом: стан та перспективи розвитку : монографія / І. Л. Гасюк. ‒ Хмельницький: ПП Балюк І.Б., 2011. ‒ 668 с.
7. Головний ситуаційний центр України функціонує в штатному режимі : прес-служба РНБО України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rnbo.gov.ua/news/3278.html.
8. Державне управління : підручник у 2 т. / ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін. – К. : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 324 с.
9. Енциклопедичний словник з державного управління / за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.
10. Стеценко І.В. Моделювання систем: навчальний посібник / І.В. Стеценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 399 с.
11. Сурмін Ю.П. Моделі в державному управлінні. енциклопедія державного управління: у 8 т. / Ю. П. Сурмін. − К. : НАДУ, 2011. – 380 –381 с.
12. Сурмін Ю. П. Словник системного аналізу в державному управлінні : / Ю. П. Сурмін. − К. : НАДУ, 2007. − 146 с.
13. Пелих А. О. Теоретичні засади оцінювання ефективності державного механізму реагування на загрози воєнній безпеці / А. О.Пелих // Аспекти публічного управління. ‒ 2015. ‒ №11-12. ‒ С. 28-35.
14. Пелих А. О. Воєнно-політичні моделі держав в управлінні національною безпекою євроатлантичних і пострадянських країн: монографія / А. О. Пелих. – Київ:, 2017. – 255с.
15. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квітня 2003 року № 661-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15.
16. Про Положення про Міністерство оборони України : указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 406/2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/406/2011.
17. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12.
18. Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України : Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002525-15.
19. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF.
20. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України : постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 281. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/281-2016-%D0%BF.
21. Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій : постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF.
22. Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців : постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF/.
23. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України № 183/98-ВР від. 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр/ed20141231.
24. Саганюк Ф. В. Сектор безпеки і оборони України: теорія, стратегія, практика: монографія / Ф. В. Саганюк, В. С. Фролов, О. В. Устименко, М. М. Лобко та ін. – К. : Академпрес, 2017. – 180 с.
25. Саганюк Ф. В. Сектор безпеки і оборони України: стратегічне керівництво та військове управління : монографія / Ф. В. Саганюк. – К. : ЦЗ МО та ГШ ЗС України, 2018. – 230 с.
26. Соловйов С. Г. Інформаційна складова державної політики та управління: монографія / С.Г. Соловйов. – Київ: К.І.С., 2015. – 320 с.
27. Устименко О. В. Індикатори (показники) стану національної безпеки як результат моніторингу національної безпеки за певний проміжок часу / О. В. Устименко // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. – 2016. – №1. – С.62 –75.
28. Устименко О. В. Планування розвитку спроможностей сил оборони України щодо протидії загрозам у ході гібридної війни / О. В. Устименко, В. І. Білик // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2018. – № 2. – С. 48 –52.

S. Guta

STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM IN CONDITIONS OF CRISIS SITUATIONS CONDITIONED BY MILITARY POLITICAL FACTORS

Summary

Theoretical provisions concerning the main stages of developing options and making rational public-administrative decisions in Ukraine at the present stage are investigated. Simulation is proved to be the most effective method of studying phenomena and processes in public administration. A structural and functional model of the system of public administration in crisis situations, determined by military and political factors, is focused on improving the efficiency of the authorities in crisis management in the context of national security. Unlike existing approaches, it involves the interdependent management actions of national security entities that are integrated in a single system, and the feedback between the entity and the public administration. The result of the activities of these elements of the model is state- management decision that can be presented in the form of a legislative act, doctrine, strategy, concept, action plan. The necessity of improvement of the current legislation of Ukraine concerning the formation of an optimally balanced distribution of powers, accountability and responsibility between its subjects, determination of a single governing body, ensuring the interaction of the subjects of the public administration system in the conditions of crisis caused by military and political factors are substantiated.

Keywords: structural and functional model of public administration system; public administration in crisis situations caused by military and political factors; national security.

References

1. Atamanchuk, G.V. (2014), Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia [Public Administration Theory], Omega-L, Moscow, Russia.
2. Bakumenko, V.D. (2010), Derzhavne upravlinnia: entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Public administration: encyclopedic dictionary], NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Bakumenko, V.D. (2000), Formuvannia derzhavno-upravlins'kykh rishen': Problemy teorii, metodolohii, praktyky [Formation of state-administrative decisions: Problems of theory, methodology, practice], UADU, Kyiv, Ukraine.
4. Bobro, D.G. (2019), Orhanizatsijni ta pravovi aspekty zabezpechennia bezpeky i stijkosti krytychnoi infrastruktury Ukrainy [Organizational and legal aspects of security and resilience of critical infrastructure of Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
5. Vitlinsky, V.V. (2003), Modeliuvannia ekonomiky [Economics Modeling], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Gasuk, I.L. (2011), Derzhavne upravlinnia fizychnoiu kul'turoiu ta sportom: stan ta perspektyvy rozvytku [State management of physical culture and sports: state and prospects of development], PE Baluk IB, Khmel'nyts'kyj, Ukraine.
7. National Security and Defense Council of Ukraine (2019), “The main situational center of Ukraine functions in the regular mode: the press service of the NSDC of Ukraine”, available at: http://www.rnbo.gov.ua/news/3278.html (Accessed 15 Jan 2020).
8. Kovbasyuk, Y. V. Vashchenko, K. O. and Surmin, Y. P. (2013), Derzhavne upravlinnia [Public administration: terminology dictionary], vol 2, NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Kovbasyuk, Y.V. Troshchinsky,V.P. and Surmin, Y.P. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Public administration: terminology dictionary], NADU, Kyiv, Ukraine.
10. Stetsenko, I.V. (2010), Modeliuvannia system [Systems modeling], ChDTU, Cherkasy, Ukraine.
11. Surmin, Y.P. (2011), “Models in Public Administration”, Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine, vol 8, рр. 380 –381.
12. Surmin, Y.P. (2007), Slovnyk systemnoho analizu v derzhavnomu upravlinni [The Dictionary of System Analysis in Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
13. Pelikh, A.O. (2015), “Theoretical bases of estimation of efficiency of the state mechanism of response to threats to military security”, Aspects of public administration, vol 11-12, рр. 28-35.
14. Pelikh, A.O. (2017), Voienno-politychni modeli derzhav v upravlinni natsional'noiu bezpekoiu ievroatlantychnykh i postradians'kykh krain [Military-political models of states in the management of national security of Euro-Atlantic and post-Soviet countries], Kyiv, Ukraine.
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On the State Border Service of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (Accessed 15 Jan 2020).
16. President of Ukraine (2011), Decree “On the Regulation on the Ministry of Defense of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/406/2011 (Accessed 15 Jan 2020).
17. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “On the Security Service of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 (Accessed 15 Jan 2020).
18. National Security and Defense Council of Ukraine (2015), “On the establishment and maintenance of the activities of the Main Situational Center of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002525-15 (Accessed 15 Jan 2020).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution “On approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine”, available at: (Accessed 15 Jan 2020).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution “On approval of the Regulation on the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine”, available at: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/281-2016-% D0% BF (Accessed 15 Jan 2020).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution “On approval of the Regulation on the Civil Service of Ukraine for Emergency Situations”, available at: (Accessed 15 Jan 2020).
22. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “On approval of the Model procedure for evaluating the performance of civil servants”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF/ (Accessed 15 Jan 2020).
23. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine “On the National Security and Defense Council of Ukraine”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/183/98-vr/ed20141231 (Accessed 15 Jan 2020).
24. Saganiuk, F.V. (2017), Sektor bezpeky i oborony Ukrainy: teoriia, stratehiia, praktyka [Security and Defense Sector of Ukraine: Theory, Strategy, Practice], Akadempres, Kyiv, Ukraine.
25. Saganyuk, F.V. (2018), Sektor bezpeky i oborony Ukrainy: stratehichne kerivnytstvo ta vijs'kove upravlinnia [Sector of Security and Defense of Ukraine: strategic leadership and military management], TsZ MO ta HSh ZS Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
26. Soloviev, S.G. (2015), Informatsijna skladova derzhavnoi polityky ta upravlinnia [Information component of state policy and management], KIS, Kyiv, Ukraine.
27. Ustimenko, O.V. (2016), “Indicators (indicators) of national security as a result of national security monitoring over a period of time”, Scientific-information Bulletin of the National Security Academy, vol 1, рр. 62 –75.
28. Ustimenko, O.V. (2018), “Planning the development of capabilities of the Ukrainian defense forces to counter threats during the hybrid war”, Bulletin of the National Academy of State, vol 2, рр. 48 –52.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 1236

Відомості про авторів

С. С. Гута

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою,Національна академія державного управління при Президентові України

S. Guta

Postgraduate student at the Department of Global Studies, European Integration and National Security Management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5110-9423

Як цитувати статтю

Гута С. С. Структурно-функціональна модель системи державного управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1578 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.100

Guta, S. (2020), “Structural-functional model of public governance system in conditions of crisis situations conditioned by military political factors”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1578 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.