EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ЯК ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. О. Акімов

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.34

УДК: 351

О. О. Акімов

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ЯК ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті здійснено обґрунтування соціально-психологічних передумов системогенезу як парадигми державно-управлінської діяльності. Проаналізовано соціально-психологічні передумови системогенезу в процесі застосування системогенезного підходу до державно-управлінської діяльності, зокрема в частині виявлення формуючих чинників. Визначено, що загальною проблемою у науці та практиці державного управління залишаються процеси систематизації у сфері державно-управлінської діяльності, сфери впливів на здійснення державно-управлінської діяльності, процеси формування складових елементів державно-управлінської діяльності. У зв’язку з цим, аналіз досліджень цієї проблематики потрібно формувати комплексно, з врахуванням усіх складових елементів здійснення державно-управлінської діяльності, їх взаємозв’язку та тенденцій розвитку. Формування соціально-психологічних передумов системогенезу державно-управлінської діяльності як парадигми систематизує усі складові системи державного управління, поглиблює знання щодо їх особливостей, встановлює взаємозв’язки, формує напрями державно-управлінської діяльності, підвищує ефективність функціонування як самої системи державного управління, так і державно-управлінської діяльності як однієї з її підсистем.
Проблема застосування соціально-психологічних передумов системогенезу як парадигми до державно-управлінської діяльності обумовлена: відсутністю концептуальних засад системогенезного розвитку державно-управлінської діяльності; відсутністю врахування системогенезних аспектів розвитку загалом публічного управління, у тому числі і державного управління; розвитком вітчизняної практики здійснення державної служби, професійної діяльності державних службовців у системогенезному вимірі; відсутністю систематизованих, комплексних дослідження щодо проблематики застосування системогенезу як парадигми публічного управління загалом, і до державного управління зокрема.
Щодо напрямку дослідження соціально-психологічних передумов системогенезу державно-управлінської діяльності запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Виявлено проблемні питання формування системогенезного підходу до здійснення державно-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Ключові слова: державно-управлінська діяльність; тенденції розвитку; системогенез; парадигма; публічне управління; державне управління; державна служба; соціально-психологічні передумови системогенезу.

Література

1. Договор о Європейском Союзе. Консолидированная версия. – М. : Интердиалект+, 2001. – 224 с.
2. Корнещук В. В. Проблема готовності до професійної діяльності в сучасних дослідженнях. / В. В. Корнещук, С. Х. Яворський // Наука і освіта. –.2003. – № 1– С. 21–24.
3. Глушко О. О. Розвиток у студентів психологічної готовності до професійної діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Глушко – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Розвиток_у_студентів_психологічної_готовності_до_ професійної_діяльності.
4. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания [Електронний ресурс] / Б. Г. Ананьев – СПб.: Питер, 2001. – 272 с. – Режим доступу: http://antistres.pp.ua/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/267799_ 07948_ ananev_b_g_o_problemah_sovremennogo_chelovekoznaniya1.pdf
5. Логачов М. Г. Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів ОВС до дій в екстремальних ситуаціях : дис. …канд. психол. наук. : 19.00.06. / М. Г. Логачев – Х., 2001. – 184 с.
6. Назаров О. А. Динамика первичной психологической адаптации к условиям учебы и службы в учебных заведениях МВД Украины : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / О. А. Назаров – Х., 2000. – 181 с.
7. Барбан М. Ю. Рефлексія професійного становлення в студентські роки : автореф. дис... канд. психол. наук. / М. Ю. Баран.– К., 1999. – 20 с.
8. Иванова Е. В. Соціально-психологическая адаптация курсантов в ВУЗе МВД как этап профессионального становления будущих сотрудников пенитенциарной системы : дис… канд. психол. наук : 19.00.06. / Е. В. Иванова – К., 1999. – 189 с.
9. Половникова Ж. Ю. Формирование психологической готовності сот рудника охраны к осуществлению профессиональной деятельности: дис… канд. психол. наук: 19.00.06. / Ж. Ю. Половникова– Харьков, 1995. – 141 с.
10. Щербатюк Б.А. Психологічні особливості самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність: Автореф. дис... канд. псих. наук. - К., 2006. - 20 с.
11. Колісніченко Л. А. Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів : автореф. дис. ... канд. психол. наук. / Л. А. Колісніченко– К., 2004. – 20 с.
12. Хапілова В.П. Соціально-психологічні умови формування конкурентоздатності майбутніх менеджерів: Автореф. дис... канд. псих. наук. -К.,2006. -20 с.
13. Завірюха В.В. Формування здатності до професійного самозростання студентів в умовах інноваційного навчання: Автореф. дис... канд. псих. наук. - К., 2007. - 20 с.
14. Літвінова О.В. Вплив тендерних експектацій на соціально-рольову позицію майбутнього фахівця: Автореф. дис... канд. псих. наук. - К., 2007. 20 с.
15. Федоришин Б.О. Психолого-педагогічні основи професійної орієнтації: Автореф. дис... док. пед. наук. - К., 1996. - 50 с.
16. Іванцев Н.І. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді протягом професійної підготовки: Автореф. дис... канд. псих. наук. - К., 2001. - 20 с.
17. Марусинець М. Прикладні аспекти дослідження професійної ідентичності особистості / М. Марусинець // Соціальна психологія. – 2005. – №11. – С. 90–97.
18. Єрмакова С. С. Кризи професійного становлення / С. С. Єрмакова // Наука і освіта. – 2005. – № 5-6. – С. 58–61.
19. Шаров Ю. П. Інноваційні інструменти публічного адміністрування: європейський контекст [Електронний ресурс] / Ю. П. Шаров // Публічне управління: теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 5–9. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Pubupr/2010/2010-1/doc/1/01.pdf.
20. Рудакевич М. Готовність української державної служби до інтеграції в європейський етичний простір /М. Рудакевич // Зб. матеріалів наук-практ. конф. за між нар. участю. – 2002. – Т. 2. – С. 162–165.
21. Молчанова Ю. Психологічна готовність керівника до управління як передумова здійснення управлінської діяльності / Ю. Молчанова // Зб. матеріалів наук. практ. конф. за міжнар. участю. – 2001. – Т. 2. – С. 343–346.
22. Хаджирадєва С. Мовна і мовленнєва компетенція та компетентність державних службовців у контексті вивчення їх готовності до професійно-мовленнєвої комунікації / С. Хаджирадєва // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2004. – № 4. – С. 450–454.
23. Скочиляс С. Психологічне забезпечення адаптаційного періоду військовослужбовців строкової служби. [Електронний ресурс] / С. Скочиляс – Львів : ЦПД, 2001. – Режим доступу: http://www.rambler.ru/ad_period.2.html
24. Мойсеєнко А. О. Готовність населення України до діяльності в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / А. О. Мойсеєнко // Інформаційне суспільство України. – 2004. – Режим доступу: http://www. isu. org. ua.uploads .publications.31.doc
25. Кулініч І. О. Трудове самовизначення студентської молоді в умовах нової соціальної перспективи. [Електронний ресурс] / І. О. Кулініч – Режим доступу: http://www.sociology.kharkov.ua/docs/chten_01/kulinich.doc
26. Грицяк І. А. Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади : монографія / І. Грицяк – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 236 с.
27. Папернова Т. В. Особливостi формування професiйної спрямованостi старшокласникiв з використанням iнформацiйних технологiй [Електронний ресурс] / Т. В. Папернова – Режим доступу: http://users.kpi.kharkov.ua /lre/mcad2000/17.htm
28. Акімов О. О. Професійна підготовка державних службовців в умовах євроінтеграції як науково-практична проблема: стан дослідження психологічної готовності в системах „людина-людина” / О. О. Акімов // Зб. наук. пр. ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – № 2 (48). – С. 205–211. – (Серія “Державне управління”).
29. Кондрашова Л.В. Моральна психологічна готовність студента до вчительської діяльності. /Л. В. Кондрашова. – Київ: Вища школа, 1987. – 101 c.
30. Теоретико-методологічне обґрунтування і методика вивчення потреби в навчанні державно-управлінських кадрів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України: монографія / В. Г. Понеділко, О. М. Хмелевська, Ю. О. Молчанова : За заг. ред. В. І. Лугового, В. Г. Понеділко. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 84 с.
31. Философия: Энциклопедический словарь. [Електронний ресурс] / под редакцией А. А. Ивина — М. : Гардарики.. 2004. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1254/УБЕЖДЕНИЕ
32. Філософія і світогляд. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kimo.univ.kiev.ua/Phil/01.htm.
33. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця: монографія / Т. Е. Василевська. – К. : НАДУ, 2008. – 336 c.
34. Акімов О.О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні: монографія / О. О. Акімов. – К. : «Центр учбової літератури», 2019.– 370 с.
35. Акімов О.О. Робастність системи професійної діяльності державних службовців: системогенезний контекст. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 104–109.
36. Акімов О.О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 23. – С. 133 – 138.
37. Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні / О.О. Акімов // Державне управління: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 181–188.
38. Кринична І.П. Компетенційний підхід до професійної діяльності публічних службовців в умовах євроінтеграції / І.П. Кринична, О.О. Акімов // Публічна служба: системна парадигма : кол. моногр. / К.О. Ващенко, С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, Н.А. Липовська, Н.Г. Сорокіна [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 132-143.
39. Акімов О.О. Системогенез професійної діяльності державних службовців / О. О. Акімов // Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф., 21 грудня 2018 р., Дніпро / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 5-7.
40. Акімов О.О. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 68–74.
41. Акімов О. О. Концепт системогинезу діяльності державних службовців в контексті управління соціальним і гуманітарним розвитком / О.О. Акімов // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (30 листопада 2018 р.) / за заг . ред. О. Б. Кірєєвої. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 14-17.
42. Акімов О.О. Соціально-психологічний складник у системогенезі професійної діяльності державних службовців / О. О. Акімов // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2018. – Вип. 2(20). - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/index.html.
43. Акімов О.О. Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти / О. О. Акімов // Публічне урядування. - 2016. - № 1. - С. 189-199.
44. Карпа М. І. Функціональний підхід до поняття посади державної служби / М. І. Карпа // Ефективність держ.управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ, 2014. - Вип. 40. - С. 432-440.
45. Баштанник А.Г. Організаційні засади формування інтегрованих систем публічного управління в контексті європейського інтеграційного процесу / А.Г. Баштанник, В.В. Баштанник //Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст]. – 2012. – № 4 – С. 15 – 26. – (Серія “Управління”).
46. Баштанник В. Структурні характеристики та тенденції організаційного розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів /В. Баштанник//Вісн. НАДУ. – 2009. – №1. – С. 5 – 16.
47. Баштанник В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів : монографія / В. В. Баштанник. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 390 с.
48. Сурай І. Г. Формування та розвиток еліти в державному управлінні: історія, методологія, практика : монографія / І. Г. Сурай. – К. : ЦП “КОМПРИНТ”, 2012. – 332 с.

O. Akimov

SOCIO-PSYCHOLOGICAL BACKGROUND OF SYSTEMOGENESIS AS A PARADIGM OF GOVERNMENTAL MANAGEMENT

Summary

The article substantiates the socio-psychological prerequisites of systemogenesis as a paradigm of public administration. The socio-psychological prerequisites of systemogenesis in the process of applying the systemogenetic approach to public administration are analyzed, in terms of identifying formative factors. It has been determined that the general problem in the science and practice of public administration remains the systematization processes in the field of public administration, the sphere of influence on the implementation of public administration, the processes of formation of the constituent elements of public administration. In this regard, the analysis of research on this issue should be formed in a comprehensive manner, taking into account all the constituent elements of the implementation of public administration, their relationship and development trends. The formation of the socio-psychological prerequisites for the systemogenesis of public administration activity as a paradigm systematizes all the components of the public administration system, deepens knowledge on their features, establishes the relationship, forms the directions of public administration activity, increases the efficiency of functioning of both the public administration system and public administration as one of its subsystems.
The problem of applying the socio-psychological prerequisites of systemogenesis as a paradigm of public administration is due to: the lack of conceptual foundations of a systemogenetic development of public administration; the lack of consideration of the systemogenetic aspects of the development of public administration as a whole, including public administration; the development of domestic practice of civil service, the professional activities of civil servants in the systemic genesis dimension; the lack of systematic, comprehensive studies on the application of systemogenesis as a paradigm of public administration in general, and in public administration in particular. Regarding the direction of the study of the socio-psychological prerequisites of the systemogenesis of public administration, we proposed to disclose the professionalization of the civil service, the professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like. As a result of the study, the problematic issues of the formation of a systemogenetic approach to the implementation of state management activities in the epistemological aspect were identified. We have proposed the possibility of using certain methods of researching public administration as a systemic education.

Keywords: public administration service; development trends; systemogenesis; paradigm; public administration; state power; public service; socio-psychological background of systemogenesis.

References

1. EU (2001), Dogovor o Evropejskom Sojuze. Konsolidirovannaja versija [Treaty of the European Union. Consolidated Version], Interdialect, Moscow, Russia.
2. Korneshchuk, V.V. (2003), “The problem of readiness for professional activity in modern research", Science and Education. vol. 1, pp. 21-24.
3. Glushko, A.A. (1999), “The development of students' psychological readiness for professional activities", available at: http://www.psyh.kiev.ua/Razvitok_u_studentіv_psychological_readiness_to_ professional_diality. (Accessed 14 Jan 2020).
4. Ananiev, B. G. (2001), “On the problems of modern human science", available at: http://antistres.pp.ua/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/267799_07948_ananev_b_g_o_problemah_sovremennogo_chelovekoznaniya1.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
5. Logachev, N. G. (2001), “Psychological training of personnel of special units of the Department of Internal Affairs for actions in extreme situations", Abstract of Ph.D. dissertation, Psychology, Kharkiv, Ukraine.
6. Nazarov, A.A. (2000), “Dynamics of primary psychological adaptation to the conditions of study and service in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Psychology, Kharkiv, Ukraine.
7. Barban, M. Yu. (1999), “Reflection of professional formation in the student years”, Abstract of Ph.D. dissertation, Psychology, Kyiv, Ukraine.
8. Ivanova, E.V. (1999), “Socio-psychological adaptation of cadets at a higher education institution of the Ministry of Internal Affairs as a stage in the professional development of future emploees of the penitentiary system” , Abstract of Ph.D. dissertation, Psychology, Moscow, Russia.
9. Polovnikov, Zh. Yu. (1995), “Formation of the psychological readiness of the security guard personnel for professional activities”, Abstract of Ph.D. dissertation, Psychology, Kharkiv, Ukraine.
10. Scherbatyuk, B.A. (2006), “Psychological features of the self-determination of women oriented to managerial activity”, Ph.D. Thesis, Psychology, Moscow, Russia.
11. Kolisnichenko, L. A. (2004), “Psychological features of self-regulation in the professional activities of managers”, Ph.D. Thesis, Psychology, Kyiv, Ukraine.
12. Hapilova, V.P. (2006), “Socio-psychological conditions for the formation of competitiveness of future managers”, Ph.D. Thesis, Psychology, Kyiv, Ukraine.
13. Snowstorm, V.V. (2007), “The formation of the ability to professionally grow students in innovative learning”, Ph.D. Thesis, Psychology, Moscow, Russia.
14. Litvinova, A.V. (2007), “The influence of tender projections on the socio-role position of the future specialist”, Ph.D. Thesis, Psychology, Moscow, Russia.
15. Fedorishin, B.A. (1996), “Psychological and pedagogical foundations of vocational guidance”, Ph.D. Thesis, Pedagogics, Moscow, Russia.
16. Ivantsev, N.I. (2001), “Dynamics of value orientations of student youth during vocational training”, Ph.D. Thesis, Psychology, Moscow, Russia.
17. Marusinets, M. (2005), “Applied aspects of the study of professional personality identity”, Social Psychology. vol. 11, pp. 90-97.
18. Ermakova, S. S. (2005), “Crisis of professional development”. Science and Education, vol. 5-6, pp. 58-61.
19. Sharov, Yu.P. (2010), “Innovative instruments of public administration: the European context”, Public Administration: Theory and Practice. vol. 1, pp. 5-9, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pubupr/2010/2010-1/doc/1/01.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
20. Rudakevich, M. (2002), “Readiness of the Ukrainian public service for integration into the European ethical space”, Zb. materialiv nauk-prakt. konf. za mizh nar. uchastiu [Sat. materials scientific method. conf. for between people participation], vol. 2, pp. 162-165.
21. Molchanova, Yu. (2001), “Psychological readiness of the head for management as a prerequisite for the implementation of management activities”, Zb. materialiv nauk-prakt. konf. za mizh nar. uchastiu [Sat. materials science. practical. conf. by international participation], vol. 2, pp. 343-346.
22. Hadzhiradeva, S. (2004), “Linguistic and speech competence and competence of civil servants in the context of studying their readiness for professional-speech communication”, Bulletin of NASU under the President of Ukraine, vol. 4, pp. 450-454.
23. Skochilas, S. (2001), “Psychological support of the adaptation period of military servicemen”, GPA, available at: http://www.rambler.ru/ad_period.2.html (Accessed 19 Jan 2020).
24. Moiseenko, A.A. (2004), “Readiness of the population of Ukraine for activities in the information society”, Information society of Ukraine, available at: www. isu. org. ua.uploads .publications.31.doc (Accessed 19 Jan 2020).
25. Kulinich, I. A. (1999), “Labor self-determination of student youth in a new social perspective”, available at: http://www.sociology.kharkov.ua/docs/chten_01/kulinich.doc (Accessed 19 Jan 2020).
26. Gritsak, I.A. (2005), Upravlinnia v Yevropejs'komu Soiuzi: teoretychni zasady [Management in the European Union: Theoretical Foundations], Publishing House of NASU, Kyiv, Ukraine.
27. Papernov, T. V. (2000), “Features of the formation of the professional orientation of high school students using information technology”, available at: http://users.kpi.kharkov.ua /lre/mcad2000/17.htm (Accessed 19 Jan 2020).
28. Akimov, О.О. (2009), “Vocational training of civil servants in the context of European integration as a scientific and practical problem: the state of the study of psychological readiness in systems “person-person”, Zb. nauk. pr. DonSUU (Series "Public Administration"), vol. 2 (48), pp. 205-211.
29. Kondrashova, L. V. (1987), Moral'na psykholohichna hotovnist' studenta do vchytel's'koi diial'nosti [Moral psychological readiness of a student for teaching], Higher school, Kyiv, Ukraine.
30. Ponedilko, V. G., Khmelevskaya, A. N. and Molchanova, Yu. A. (2005), Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia i metodyka vyvchennia potreby v navchanni derzhavno-upravlins'kykh kadriv z pytan' ievropejs'koi ta ievroatlantychnoi intehratsii Ukrainy [Theoretical methodological justification and methodology for studying the need for training government officials on European and Euro-Atlantic integration of Ukraine], Publishing House of NAGU, Kyiv, Ukraine.
31. Encyclopedic Dictionary (2004), “Philosophy”, available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1254/(Accessed 11 Jan 2020).
32. kimo.univ.kiev.ua (2001), “Philosophy and worldview”, available at: http://kimo.univ.kiev.ua/Phil/01.htm. (Accessed 10 Jan 2020).
33. Vasilevskaya, T. E. (2008), “Personal measurements of the ethics of a public servant”, [Personal dimensions of public servant ethics], NAGU, Kyiv, Ukraine.
34. Akimov, О.О. (2019), Conceptual foundations of the systemogenesis of the professional activities of public servants in Ukraine [Conceptual bases of systemogenesis of professional activity of civil servants in Ukraine], Center for educational literature, Kyiv, Ukraine.
35. Akimov, O. (2019), “The robustness of the system of professional activity of public employees: systemogenescial context”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 104–109.
36. Akimov, O.О. (2018), “The concept of the system genesis of the professional activities of public servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 133-138.
37. Akimov, O.O. (2014), “Psychological aspects of corruption in public administration”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, pp. 181-188, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_1_23 (Accessed 19 Jan 2020).
38. Krynychna, I.P. and Akimov, O.O. (2017), "Competent approach to professional activity of public servants in the context of European integration", Publichna sluzhba: systemna paradygma [Public service: a systemic paradigm], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine, pp. 132-143.
39. Akimov O.O. (2018), “Systemogenesis of the professional activities of public servants”, Teoriia ta praktyka publichnoi sluzhby: materialy nauk.-prakt. konf. [Materials of scientific and practical. conf. Theory and practice of public service], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine, 21 December, pp. 5-7.
40. Akimov, O.О. (2018), “Functional factors of the system genesis of the professional activities of civil servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68
41. Akimov, O.O. (2018), “The concept of a systemic system of civil servants in the context of social and humanitarian development management”, Problemy upravlinnia sotsial'nym i humanitarnym rozvytkom : materialy KhII rehion. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu [Materials of the KhII region. scientific and practical. conf. by international participation. Problems of managing social and humanitarian development], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine, 30 November, pp.14-17.
42. Akimov, O.O. (2018), “Socio-psychological component in the systemogenesis of the professional activities of public servants”, Public Administration: Theory and Practice, [Online], vol. 2 (20), available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/index.html (Accessed 19 Jan 2020).
43. Akimov, О.О. (2016), “Professional competencies of public servants the factor of modernization of education”, Public administration, vol. 1, pp. 189–199.
44. Karpa, M.I. (2014), “Functional Approach to the Concept of Positions of the Civil Service”, Efficiency of State Management (text): Zb.nauk. LEADU NADU under the President of Ukraine, Vol. 40, pp. 432-440.
45. Bashtannyk, A.H. and Bashtannyk, V.V. (2012), “Organizational bases of formation of integrated systems of public management in the context of the European integration process”, Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia , vol. 4, pp. 15-26.
46. Bashtannyk, V. (2009), “Structural characteristics and tendencies of organizational development of national systems of public management in the conditions of modern European integration processes”, Visn. NADU, vol. 1, pp. 5-16.
47. Bashtannyk, V. (2010), Transformatsiia derzhavnoho upravlinnia v konteksti yevropeiskykh intehratsiinykh protsesiv [Transformation of Public Administration in the Context of European Integration Processes], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine.
48. Surai, I.H.(2012), Formuvannia ta rozvytok elity v derzhavnomu upravlinni: istoriia, metodolohiia, praktyka [Design and development of the elite in public administration: history, methodology, practice], TsP “KOMPRYNT”, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 1194

Відомості про авторів

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor, Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department, National Mediation and Conciliation Service

ORCID:

0000-0002-9557-2276

Як цитувати статтю

Акімов О. О. Соціально-психологічні передумови системогенезу як парадигми державно-управлінської діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1576 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.34

Akimov, O. (2020), “Socio-psychological background of systemogenesis as a paradigm of governmental management”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1576 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.