EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНЦІЙНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ
О. О. Акімов

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.29

УДК: 351

О. О. Акімов

ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНЦІЙНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ

Анотація

У статті здійснено дослідження функціонально-компетенційної складової державно-управлінської діяльності. Проаналізовано функціонально-компетенційну складову в процесі застосування системогенезного підходу до державно-управлінської діяльності, зокрема в частині виявлення формуючих чинників. Визначено, що загальною проблемою у науці та практиці державного управління залишаються процеси змісту та джерел наповнення функціонально-компетенційної складової державно-управлінської діяльності, сфери впливів на здійснення державно-управлінської діяльності, процеси формування складових елементів державно-управлінської діяльності. У зв’язку з цим, аналіз досліджень цієї проблематики потрібно формувати комплексно, з врахуванням усіх складових елементів здійснення державно-управлінської діяльності, їх взаємозв’язку та тенденцій розвитку. Формування змісту та джерел наповнення функціонально-компетенційної складової державно-управлінської діяльності систематизує усі складові системи державного управління, поглиблює знання щодо їх особливостей, встановлює взаємозв’язки, формує напрями державно-управлінської діяльності, підвищує ефективність функціонування як самої системи державного управління, так і державно-управлінської діяльності як однієї з її підсистем.
Проблема застосування змісту та джерел наповнення функціонально-компетенційної складової державно-управлінської діяльності обумовлена: відсутністю концептуальних засад системогенезного розвитку державно-управлінської діяльності; відсутністю врахування системогенезних аспектів розвитку загалом публічного управління, у тому числі і державного управління; розвитком вітчизняної практики здійснення державної служби, професійної діяльності державних службовців у системогенезному вимірі; відсутністю систематизованих, комплексних дослідження щодо проблематики застосування системогенезу як парадигми публічного управління загалом, і до державного управління зокрема.
Щодо напрямку дослідження змісту та джерел наповнення функціонально-компетенційної складової державно-управлінської діяльності запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Виявлено проблемні питання формування системогенезного підходу до здійснення державно-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Ключові слова: державно-управлінська діяльність; тенденції розвитку; системогенез; парадигма; публічне управління; державне управління; державна служба; функціонально-компетенційна складова.

Література

1. Карпа М.І. Визначення функцій публічної служби // Ефективність держ.управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – Вип.26 / за заг.ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц.. А.В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 26. – С.255-263.
2. Карпа М.І. Статус державного службовця: функціональний, організаційний та компетентністний аспекти // Державне будівництво: зб.н аук.пр. ДРІДУ НАДУ. – № 1/2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2017-1/doc/3/03.pdf
3. Акімов О.О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні: монографія / О. О. Акімов. – К. : «Центр учбової літератури», 2019.– 370 с.
4. Общая теория права и государства / Под редакцией проф. В.В. Лазарева.- М: Юристъ, 1996. – 472 с.
5. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. проф. В.Б. Авер’янова. — К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.
6. Левкіська Н.В. Поняття «посадова особа місцевого самоврядування»: проблемні питання правового регулювання в Україні. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Levkivska_NV.pdf. ].
7. Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» : Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 № 72. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws / show / z0647-16 # n12
8. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року № 11 : Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 11.07.2017 р. № 147. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2017/august/issue-8/article-29846.html.
9. Порядкок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/246-2016-п#n10.
10. Запровадження демократичних інституційних стандартів професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування // Матеріали роботи групи щодо обґрунтування політики /стратегії дій з реалізації пріоритетного напряму. – Київ : НАДУ при Президентові України. - Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/reform/priorit1.html; http://www.academy.kiev.ua/reform/docs/priorit1_5_1.doc.
11. Карпа М. І. Функціональний підхід до поняття посади державної служби / М.І. Карпа // Ефективність державного управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. - Вип. 40. - С. 432-440.
12. Акімов О.О. Професійна діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: психологічні аспекти управління кадрами / О. О. Акімов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2016. - Вип. 3. - С. 106-113.
13. Акімов О.О. Формування психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах євроінтеграцїї України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Акімов Олександр Олексійович. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 20 с.
14. Баштанник А.Г. Організаційні засади формування інтегрованих систем публічного управління в контексті європейського інтеграційного процесу / А.Г. Баштанник, В.В. Баштанник //Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст]. – 2012. – № 4 – С. 15 – 26. – (Серія “Управління”).
15. Баштанник В. Структурні характеристики та тенденції організаційного розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів /В. Баштанник//Вісн. НАДУ. – 2009. – №1. – С. 5 – 16.
16. Баштанник В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів : монографія / В. В. Баштанник. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 390 с.
17. Сурай І.Г. Формування та розвиток еліти в державному управлінні: історія, методологія, практика : монографія / І.Г. Сурай. – К. : ЦП “КОМПРИНТ”, 2012. – 332 с.
18. Акімов О.О. Соціально-психологічний складник у системогенезі професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2018. – Вип. 2(20). - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/index.html.
19. Акімов О.О. Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти / О. О. Акімов // Публічне урядування. - 2016. – № 1. – С. 189–199.
20. Акімов О.О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 23. – С. 133 – 138.
21. Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні / О.О. Акімов // Державне управління: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 181–188.
22. Акімов О.О. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 68–74.
23. Акімов О.О. Робастність системи професійної діяльності державних службовців: системогенезний контекст. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 104–109.
24. Клименко І.В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців: монографія / І.В. Клименко, О.О. Акімов, Е.А. Афонін. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 176 с.

O. Akimov

FUNCTIONAL-COMPETENT COMPONENT OF STATE-MANAGEMENT ACTIVITY: CONTENT AND SOURCES OF FILLING

Summary

The article carried out the functional competence component of public administration. The functional competency component in the process of applying the system-genesis approach to public administration is analyzed, in terms of identifying formative factors. It has been determined that the common problem in the science and practice of public administration remains the processes of filling the functional competence component of the state management activity of content and sources, the sphere of influence on the implementation of state management activity, the processes of formation of the constituent elements of state management activity. In this regard, the analysis of research on this issue should be formed in a comprehensive manner, taking into account all the constituent elements of the implementation of public administration, their relationship and development trends. It has been established that the formation of content and sources of content of the functional and competent component of public administration systematizes all components of the public administration system, deepens knowledge on their features, establishes interconnections, shapes the direction of public administration, increases the efficiency of functioning of both the public administration system and and public administration as one of its subsystems.
The problem of the use of filling the functional competence component of public administration is due to the following factors: the lack of conceptual foundations of a systemic development of public administration; the lack of consideration of the systemogenetic aspects of the development of public administration as a whole, including public administration; the development of domestic practice of civil service, the professional activities of civil servants in the systemic genesis dimension; the lack of systematic, comprehensive research on the application of systemogenesis as a paradigm of public administration in general, and to public administration in particular.
Regarding the direction of the study of filling the functional competence component of public administration, we proposed to disclose the professionalization of the civil service as a whole, the professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like. The problematic issues of the formation of a systemogenetic approach to the implementation of public administration in the epistemological aspect are identified. The possibilities of using individual research methods of public administration as a system of education are proposed.

Keywords: public administration service; development trends; systemogenesis; paradigm; public administration; state power; public service; functional-competency component.

References

1. Karpa, M.I. (2011), "Definition of public service functions", Efficiency of the government (text): Zb.nauk. LEADU NADU under the President of Ukraine, Vol. 26, pp. 255–263.
2. Karpa, M. I. (2017), "Status of civil servant: functional, organizational and competence-based aspects", Derzhavne budivnytstvo: zb. nauk. pr. DPIDU NADU [Online], vol. 1, pp. 1-20, available at http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2017-1/doc/3/03.pdf (Accessed 30 Nov 2019).
3. Akimov, О.О. (2019), Kontseptual'ni osnovy systemohenezu profesijnoi diial'nosti derzhavnykh sluzhbovtsiv v Ukraini [Conceptual foundations of the systemogenesis of the professional activities of public servants in Ukraine], Center for educational literature, Kyiv, Ukraine.
4. Lazarev, V.V. (1996), Obshhaja teorija prava i gosudarstva [General Theory of Law and the State], Yurist, Moscow, Russia.
5. Averyanova, V.B. (1998), Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka [Public administration: theory and practice], Inter, Kyiv, Ukraine.
6. Levkiska, N.V. (2009), "The concept of "official local government: problematic issues of legal regulation in Ukraine", available at http://academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Levkivska_NV.pdf (Accessed 30 Nov 2019).
7. National Agency of Ukraine on Civil Service (2016), Order "On approval of the Procedure for determining special requirements for persons who claim to hold public service positions in categories "B" and "C", available at http://zakon.rada.gov.ua/laws / show / z0647-16 # n12 (Accessed 19 Nov 2019).
8. National Agency of Ukraine on Civil Service (2017), Order "On declaring invalid the order of the National Agency of Ukraine on Civil Service", available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2017/august/issue-8/article-29846.html (Accessed 19 Nov 2019).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "The order of the competition for public service positions", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-п#n10 (Accessed 19 Nov 2019).
10. NADU under the President of Ukraine (2015), "Introduction of democratic institutional standards for professional activities of civil servants and officials of local self-government", Materials of the work of the group on the justification of the policy / strategy of actions to implement the priority direction, available at http://www.academy.gov.ua/reform/priorit1.html; http://www.academy.kiev.ua/reform/docs/priorit1_5_1.doc (Accessed 19 Nov 2019).
11. Karpa, M.I. (2014), “Functional Approach to the Concept of Positions of the Civil Service”, Efficiency of State Management (text): Zb.nauk. LEADU NADU under the President of Ukraine, Vol. 40, pp. 432-440.
12. Akimov, О.О. (2016), “Professional activities of public servants and local government officials: psychological aspects of personnel management”, Public administration and local self-government, vol. 3, pp. 106–113.
13. Akimov, O.O. (2013), “Formation of psychological readiness of civil servants for professional activity in the conditions of European integration of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Public Administration, DRIDU NADU, Dnipropetrivs’k, Ukraine.
14. Bashtannyk, A.H. and Bashtannyk, V.V. (2012), “Organizational bases of formation of integrated systems of public management in the context of the European integration process”, Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia , vol. 4, pp. 15-26.
15. Bashtannyk, V. (2009), “Structural characteristics and tendencies of organizational development of national systems of public management in the conditions of modern European integration processes”, Visn. NADU, vol. 1, pp. 5-16.
16. Bashtannyk, V. (2010), Transformatsiia derzhavnoho upravlinnia v konteksti yevropeiskykh intehratsiinykh protsesiv [Transformation of Public Administration in the Context of European Integration Processes], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine.
17. Surai, I.H. (2012), Formuvannia ta rozvytok elity v derzhavnomu upravlinni: istoriia, metodolohiia, praktyka [Design and development of the elite in public administration: history, methodology, practice], TsP “KOMPRYNT”, Kyiv, Ukraine.
18. Akimov, O.O. (2018), “Socio-psychological component in the systemogenesis of the professional activities of public servants”, Public Administration: Theory and Practice, [Online], vol. 2 (20), available at:: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/index.html (Accessed 01 Jan 2020).
19. Akimov, О.О. (2016), “Professional competencies of public servants the factor of modernization of education”, Public administration, vol. 1, pp. 189–199.
20. Akimov, O. (2018), “The concept of the system genesis of the professional activities of public servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 133-138.
21. Akimov, O.O. (2014), “Psychological aspects of corruption in public administration”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, pp. 181-188, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_1_23 (Accessed 01 Jan 2020).
22. Akimov, O. (2018), “Functional factors of the system genesis of the professional activities of civil servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68
23. Akimov, O. (2019), “The robustness of the system of professional activity of public employees: systemogenescial context”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 104–109.
24. Klymenko, I.V. Akimov, O.O. and Afonin, E.A. (2016), Suchasni modeli kompetencij derzhavnykh sluzhbovtsiv [Modern models of civil servants' competences], Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 1521

Відомості про авторів

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

ORCID:

0000-0002-9557-2276

Як цитувати статтю

Акімов О. О. Функціонально-компетенційна складова державно-управлінської діяльності: зміст та джерела наповнення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1574 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.29

Akimov, O. (2020), “Functional-competent component of state-management activity: content and sources of filling”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1574 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.