EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМОГЕНЕЗНІЙ ДИНАМІЦІ
О. О. Акімов

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.49

УДК: 351

О. О. Акімов

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМОГЕНЕЗНІЙ ДИНАМІЦІ

Анотація

У статті здійснено обґрунтування основних принципів державно-управлінської діяльності у системогенезній динаміці. Проаналізовано основні принципи державно-управлінської діяльності у системогенезній динаміці в процесі застосування системогенезного підходу до державно-управлінської діяльності, зокрема в частині виявлення формуючих чинників. Визначено, що загальною проблемою у науці та практиці державного управління залишаються процеси систематизації у сфері державно-управлінської діяльності, сфери впливів на здійснення державно-управлінської діяльності, процеси формування складових елементів державно-управлінської діяльності. У зв’язку з цим, аналіз досліджень цієї проблематики потрібно формувати комплексно, з врахуванням усіх складових елементів здійснення державно-управлінської діяльності, їх взаємозв’язку та тенденцій розвитку. Формування основних принципів державно-управлінської діяльності у системогенезній динаміці систематизує усі складові системи державного управління, поглиблює знання щодо їх особливостей, встановлює взаємозв’язки, формує напрями державно-управлінської діяльності, підвищує ефективність функціонування як самої системи державного управління, так і державно-управлінської діяльності як однієї з її підсистем.
Проблема застосування принципів державно-управлінської діяльності у системогенезній динаміці обумовлена: відсутністю концептуальних засад системогенезного розвитку державно-управлінської діяльності; відсутністю врахування системогенезних аспектів розвитку загалом публічного управління, у тому числі і державного управління; розвитком вітчизняної практики здійснення державної служби, професійної діяльності державних службовців у системогенезному вимірі; відсутністю систематизованих, комплексних дослідження щодо проблематики застосування системогенезу як парадигми публічного управління загалом, і до державного управління зокрема.
Щодо напрямку дослідження основних принципів державно-управлінської діяльності у системогенезній динаміці запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Виявлено проблемні питання формування основних принципів державно-управлінської діяльності у системогенезній динаміці у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Ключові слова: державно-управлінська діяльність; тенденції розвитку; системогенез; парадигма; публічне управління; державне управління; державна служба; динаміка; соціально-психологічні передумови системогенезу.

Література

1. Акімов О.О. Професійна діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: психологічні аспекти управління кадрами / О. О. Акімов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2016. - Вип. 3. - С. 106-113.
2. Кузнецов А.О. Принцип / А. О. Кузнецов // Енциклопед. слов, з держ. упр. / уклад. : Ю. П. Сурмін [та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка [та ін.]. - К. : НАДУ, 2010. - С. 561.
3. Старилов Ю.Н. Служебное право / Ю. Н. Старилов. - М. : Изд-во БЕК, 1996. -683 с.
4. Про державну службу : Закон України від Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. - Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/889-19.
5. Авер’янов В.Б. Принцип верховенства права в новій адміністративно-правовій доктрині / В.Б. Авер’янов // Часопис Київ, ун-ту права. - 2006. - № 1. - С. 3-13.
6. Циганчук К.А. Патріотизм як цінність [Текст] / К. А. Циганчук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – №2. – С. 4-11.
7. Патріотизм // Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад, і голов, ред. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : Перун, 2001. - С. 711.
8. Даль В.И. Толковый словарь живаго великорускаго языка в 4 т. – М.: Русский язык, т.3 - 1978. – 24 с.20.
9. Охотский Е.В. Государственный служащий: статус, профессия, призвание / Е. В. Охотский. - М. : Изд-во Экономика, 2011. - 704 с.
10. Акімов О.О. Формування психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах євроінтеграцїї України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Акімов Олександр Олексійович. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 20 с.
11. Кринична І.П. Компетенційний підхід до професійної діяльності публічних службовців в умовах євроінтеграції / І. П. Кринична, О. О. Акімов // Публічна служба: системна парадигма : кол. моногр. / К. О. Ващенко, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, Н. Г. Сорокіна [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 132-143.
12. Кодекс адміністративного судочинства України - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
13. Карпа М.І. Функціональний підхід до поняття посади державної служби / М. І. Карпа // Ефективність держ.управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ, 2014. - Вип. 40. - С. 432-440.
14. Баштанник А.Г. Організаційні засади формування інтегрованих систем публічного управління в контексті європейського інтеграційного процесу / А.Г. Баштанник, В.В. Баштанник //Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст]. – 2012. – № 4 – С. 15 – 26. – (Серія “Управління”).
15. Баштанник В. Структурні характеристики та тенденції організаційного розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів /В. Баштанник//Вісн. НАДУ. – 2009. – №1. – С. 5 – 16.
16. Баштанник В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів : монографія / В. В. Баштанник. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 390 с.
17. Сурай І.Г. Формування та розвиток еліти в державному управлінні: історія, методологія, практика : монографія / І. Г. Сурай. – К. : ЦП “КОМПРИНТ”, 2012. – 332 с.
18. Акімов О.О. Соціально-психологічний складник у системогенезі професійної діяльності державних службовців / О. О. Акімов // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2018. – Вип. 2(20). - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/index.html.
19. Акімов О.О. Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти / О. О. Акімов // Публічне урядування. - 2016. - № 1. - С. 189-199.
20. Акімов О.О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 23. – С. 133 – 138.
21. Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні / О.О. Акімов // Державне управління: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 181–188.
22. Акімов О.О. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 68–74.
23. Акімов О.О. Робастність системи професійної діяльності державних службовців: системогенезний контекст. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 104–109.
24. Клименко І.В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців: монографія / І.В. Клименко, О.О. Акімов, Е.А. Афонін. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. — 176 с.

O. O. Akimov

THE MAIN PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SYSTEMOGENESIS DYNAMICS

Summary

The article studies the substantiation of the basic principles of public administration in systemogenesis dynamics. The basic principles of government management in the process of applying the systemogenetic approach to government management, in particular regarding the identification of formative factors, are analyzed. It has been determined that the general problem in the science and practice of public administration remains the systematization processes in the field of public administration, the sphere of influence on the implementation of public administration, the processes of formation of the constituent elements of public administration. In this regard, the analysis of research on this issue should be formed in a comprehensive manner, taking into account all the constituent elements of the implementation of public administration, their relationship and development trends. The formation of the basic principles of public administration in systemogenetic dynamics systematizes all the components of public administration, deepens knowledge on their features, establishes interconnections, shapes the direction of public administration, increases the efficiency of functioning of both the public administration system and public administration as one from its subsystems.
The problem of applying the principles of state management in systemogenetic dynamics is due to: the lack of conceptual foundations of a systemogenetic development of government management; lack of consideration of systemic aspects of development in public administration, including public administration; the development of domestic practice of civil service, the professional activities of civil servants in the systemic genesis dimension; the lack of systematic, comprehensive studies on the application of systemogenesis as a paradigm of public administration in general, and in public administration in particular.
So, in the direction of studying the basic principles of public administration in system dynamics, we proposed to disclose, on the whole, the professionalization of the civil service, the professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like. The problematic issues of the formation and dynamics of the basic principles of public administration in the epistemological aspect are identified. The possibilities of using individual research methods of public administration as a system of education are proposed.

Keywords: public administration service; development trends; systemogenesis; paradigm; public administration; state power; public service; dynamics; socio-psychological background of systemogenesis.

References

1. Akimov, О.О. (2016), “Professional activities of public servants and local government officials: psychological aspects of personnel management”, Public administration and local self-government, vol. 3, pp. 106–113.
2. Kuznetsov, A.O. (2010), “Principle”, Entsykloped. slov, z derzh. upr. [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Starylov, Yu.N. (1996), Sluzhebnoe pravo [Service law], Yzd-vo BEK, Moscow, Russia.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine “About the civil service”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 05 Dec 2019).
5. Averyanov, V.B. (2006), “The principle of the rule of law in the new administrative doctrine”, Journal of Kiev, University of Law, vol. 1, pp. 3–13.
6. Tsyhanchuk, K.A. (2011), “Patriotism as a value”, Sotsial'na pedahohika: teoriia ta praktyka, vol.2, pp. 4-11.
7. Busel, V. T. (2001), “”, Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy: 170000 sliv i slovospoluchen' [Great Dictionary of Contemporary Ukrainian Language: 170,000 words and phrases], Perun, Irpin', Ukraine.
8. Dal', V.Y. (1978), Tolkovyj slovar' zhyvaho velykoruskaho iazyka v 4 t. [Explanatory dictionary of the living Russian language in 4 vol.], Russkyj iazyk, Moscow, Russia.
9. Okhotskyj, E.V. (2011), Hosudarstvennyj sluzhaschyj: status, professyia, pryzvanye [Public servant: status, profession, vocation], Yzd-vo Ekonomyka, Moscow, Russia.
10. Akimov, O.O. (2013), “Formation of psychological readiness of civil servants for professional activity in the conditions of European integration of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Public Administration, DRIDU NADU, Dnipropetrivs’k, Ukraine.
11. Krynychna, I.P. and Akimov, O.O. (2017), "Competent approach to professional activity of public servants in the context of European integration", Publichna sluzhba: systemna paradygma [Public service: a systemic paradigm], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine, pp. 132-143.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), “The Code of Administrative Proceedings of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (Accessed 05 Dec 2019).
13. Karpa, M.I. (2014), “Functional Approach to the Concept of Positions of the Civil Service”, Efficiency of State Management (text): Zb.nauk. LEADU NADU under the President of Ukraine, Vol. 40, pp. 432-440.
14. Bashtannyk, A.H. and Bashtannyk, V.V. (2012), “Organizational bases of formation of integrated systems of public management in the context of the European integration process”, Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia , vol. 4, pp. 15-26.
15. Bashtannyk, V. (2009), “Structural characteristics and tendencies of organizational development of national systems of public management in the conditions of modern European integration processes”, Visn. NADU, vol. 1, pp. 5-16.
16. Bashtannyk, V. (2010), Transformatsiia derzhavnoho upravlinnia v konteksti yevropeiskykh intehratsiinykh protsesiv [Transformation of Public Administration in the Context of European Integration Processes], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine.
17. Surai, I.H. (2012), Formuvannia ta rozvytok elity v derzhavnomu upravlinni: istoriia, metodolohiia, praktyka [Design and development of the elite in public administration: history, methodology, practice], TsP “KOMPRYNT”, Kyiv, Ukraine.
18. Akimov, O.O. (2018), “Socio-psychological component in the systemogenesis of the professional activities of public servants”, Public Administration: Theory and Practice, [Online], vol. 2 (20), available at:: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/index.html (Accessed 19 Jan 2020).
19. Akimov, О.О. (2016), “Professional competencies of public servants the factor of modernization of education”, Public administration, vol. 1, pp. 189–199.
20. Akimov, O. (2018), “The concept of the system genesis of the professional activities of public servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 133-138.
21. Akimov, O.O. (2014), “Psychological aspects of corruption in public administration”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, pp. 181-188, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_1_23 (Accessed 19 Jan 2020).
22. Akimov, O. (2018), “Functional factors of the system genesis of the professional activities of civil servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68
23. Akimov, O. (2019), “The robustness of the system of professional activity of public employees: systemogenescial context”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 104–109.
24. Klymenko, I.V. Akimov, O.O. and Afonin, E.A. (2016), Suchasni modeli kompetencij derzhavnykh sluzhbovtsiv [Modern models of civil servants' competences], Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 1066

Відомості про авторів

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

O. O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor, Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

ORCID:

0000-0002-9557-2276

Як цитувати статтю

Акімов О. О. Основні принципи державно-управлінської діяльності у системогенезній динаміці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1571 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.49

Akimov, O. O. (2019), “The main principles of public administration in the systemogenesis dynamics”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1571 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.