EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛІТЕТИ МИРОТВОРЧОЇ ОСВІТИ
М. М. Стадник, А. Г. Панченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.4

УДК: 35:37.01

М. М. Стадник, А. Г. Панченко

АКТУАЛІТЕТИ МИРОТВОРЧОЇ ОСВІТИ

Анотація

Мета цієї статті полягає у виокремленні актуалітетів миротворчої освіти та окресленні основ громадянського виховання в дусі миру й миротворчості у системі вітчизняної освіти. Ми вважаємо, що для ефективного впровадження миротворчої освіти в Україні потрібно: оновлення Концепції національно-патріотичного виховання, з урахуванням викликів інформаційної війни з російським агресором; розроблення ефективних форм освіти дорослих, з наголосом не лише на професійну перепідготовку кадрів, а також на формування SE-навичок, на розширення знань (у тому числі в галузі миротворчої освіти), та формування суспільної культури оволодіння такими знаннями; запровадження кращих практик формальної та неформальної освіти спрямованих на миротворчу освіту, з урахуванням при формуванні навчальних програм, культурного, історичного, соціально-економічного і політичного контексту країни або регіону; налагодження ефективного управління освітою, зокрема створення дієвої моделі державно-громадського управління в освіті; сприяння посиленню попиту громадських активістів до опанування компетенцій у сфері миротворення; мотивація комунікацій між громадами регіону, та країни в цілому.

Ключові слова: миротворення; громадянські компетенції; громадянське виховання; освіта; конфлікти; суспільство.

Література

1. Fountain S. Peace Education in UNICEF (Working Paper). New York: UNICEF, 1999. URL: https://www.unicef.org/lifeskills/files/PeaceEducationUNICEF.pdf.
2. Українська миротворча школа: веб-сайт. URL: http://peace.in.ua/ramkova-stratehiya-myrotvorchoji-osvity-v-ukrajini-2020/
3. Шадріна А.В. Громадянське виховання в дусі миру й миротворчості в сучасних українських реаліях. Науковий вісник. Серія «Філософія». Харків: ХНПУ, 2016. Вип.47 (частина ІІ). С. 154-160. URL: http://oaji.net/articles/2017/1026-1490088234.pdf.
4. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді: Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641. URL: http://pnpu.edu.ua/ua/files/vr/knpvdm16062015.doc
5. Datzberger S. Peacebuilding through non-formal education programmes: a case study from Karamoja, Uganda. International Peacekeeping. 2017. 24:2. P. 326-349. DOI: 10.1080/13533312.2016.1214073.
6. Charter of fundamental rights of the European Union. Official Journal of the European Communities. 2000. URL: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

M. Stadnyk, A. Panchenko

RELEVANCE OF PEACEMAKING EDUCATION

Summary

The purpose of this article is to define relevance of peace education and outline system of civic education by means of peace and peacekeeping in the current Ukrainian context. In the author`s view it is crucial to perceive amole opportunity of peace education implementation, particularly, peacekeeping component can be viewed as a key principle of newly established communities, that defines local level of civil society at the educational field. The relevance is enhanced by Crimea annexation, continuous war at the east of Ukraine, that lead to communities` structure changes, implying that crisis category of people (forced migrant) has occurred. Therefore, peace education should be understood as a process of knowledge, skills, views and values promotion, that are essential to develop a view of the world of youth and minimize destructive behavior patterns. Taking into account high level of education of Ukrainians, peace education is not aimed to teach how to read or write, but to evolve civic education in the first place. Nowadays civic education in the context of war on the East of Ukraine, is a key element due to the process of state establishment on the basis of humanization. Democracy, social justice, as a result of developing civil society in Ukraine and rejuvenation of the nation. We urge, that successful peace education implementation in Ukraine requires: update of national patriotic education conception, implying Information warfare with Russian aggressors menace, developing effective educational programs for adults, with a focus not exclusively on retraining of personnel, but also on a building SE-skills, increasing knowledge (including conflicts and peacekeeping), and creating public culture to achieve such knowledge, implementing better formal and informal education practices, that are aimed at peace education. Those practices should take into account cultural, historical, socio-economic and politic aspects of given country or region. Plus, education process should be governed properly, e.g. effective model of civic-official managing in educational field should be created, and civil activists, community leaders should be encouraged to achieve new up-to-date knowledge on peacekeeping, local communities should be motivated to communicate with other communities of region and country as a whole.

Keywords: peacekeeping; civic competencies; civic education; education; conflicts; society.

References

1. Founta, S. (1999), “Peace Education in UNICEF (Working Paper)”, UNICEF, New York, US, available at: https://www.unicef.org/lifeskills/files/PeaceEducationUNICEF.pdf (Accessed 12 January 2020).
2. Ukrainian Peacebuilding School (2016), “The Peacekeeping Education Framework Strategy for Ukraine 2020”, available at: http://peace.in.ua/ramkova-stratehiya-myrotvorchoji-osvity-v-ukrajini-2020/ (Accessed 10 January 2020).
3. Shadrina, А.V. (2016), “Civic education in the spirit of peace and peacemaking in contemporary Ukrainian realities”, Naukovyj visnyk. Seriia «Filosofiia», vol. 47 (2), pp. 154-160, available at: http://oaji.net/articles/2017/1026-1490088234.pdf. (Accessed 14 January 2020).
4. Ministry of Education and Science of Ukraine (2015), “The concept of national patriotic education of children and youth”, available at: http://pnpu.edu.ua/ua/files/vr/knpvdm16062015.doc (Accessed 10 January 2020).
5. Datzberger, S. (2017), “Peacebuilding through non-formal education programmes: a case study from Karamoja, Uganda”, International Peacekeeping, vol. 24:2, pp. 326-349. DOI: 10.1080/13533312.2016.1214073.
6. The European Parliament, the Council and the Commission (2000), “Charter of fundamental rights of the European Union”, Official Journal of the European Communitie, available at: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (Accessed 12 January 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 796

Відомості про авторів

М. М. Стадник

д. філос. н., професор,професор кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

M. Stadnyk

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor,Professor of the Public Policy and Political Analytics Department,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4264-8054


А. Г. Панченко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

A. Panchenko

PhD in Public Administration,Associate Professor of Management Department, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0002-4757-0583

Як цитувати статтю

Стадник М. М., Панченко А. Г. Актуалітети миротворчої освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1569 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.4

Stadnyk, M. and Panchenko, A. (2020), “Relevance of peacemaking education”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1569 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.