EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
А. В. Дубовик

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.99

УДК: 351: 338.23

А. В. Дубовик

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Анотація

Встановлено, що організаційно-економічний механізм регулювання ринку нерухомості включає чотири взаємопов'язаних рівнів, що забезпечують коригування підходу до регулювання такого ринку на основі комплексного використання організаційних та економічних інструментів, що забезпечують можливість підвищення ефективності функціонування основних учасників ринку відповідно до сучасних соціально-економічних умов, темпів науково-технічного прогресу, тенденцій і основних напрямів вдосконалення й підвищення конкурентоспроможності української економіки. Реалізація механізму програмно-цільового регулювання дає змогу обґрунтувати умови просторової реорганізації комунального господарства на різних рівнях управління, стратегію диверсифікації житлового комплексу, а також розробити сукупність програм розвитку малого бізнесу й підвищення стійкості об'єктів житлової інфраструктури, що забезпечують функціонування ринку нерухомості.

Ключові слова: державне управління; механізми державного регулювання; ринок нерухомості; організаційний та економічний інструментарій.

Література

1. Економіка України. Стратегія і політика довгострокового розвитку / [Геєць В. М., Александрова В. П., Артьомова Т. І. та ін.] / за ред. В.М. Гейця. – К. : Ін-т економ. прогнозування НАН України, Фенікс, 2003. – 1008 с.
2. Комплексна оцінка бідності та соціального відчуження в Україні за І півріччя 2016-2017 років: [аналітична записка] / Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – К.: 2017. – 15с.
3. Пилипчук В.П. Совершенствование механизма управления объектами недвижимости: процесно-ориентированный подход / В.П. Пилипчук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2014. – №1(60). – С. 25-32.
4. Сударенко О. В. Участь держави у фінансуванні будівництва соціального житла : зарубіжний досвід / О. В. Сударенко // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 413-419.

A. V. Dubovik

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC AND PROGRAMMING-TARGET MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE REAL ESTATE MARKET

Summary

The conducted analysis of the state and problems of the real estate market (in particular the residential real estate segment) in the largest cities of Ukraine made it possible to identify the main participants of such real estate market and to reveal the economic relations between them, which are the basic elements that form the structural basis of the mechanism for regulating the real estate market development, to develop conceptual provisions of the strategy regulation of the real estate market and to systematize the factors of influence of the external and internal environment on the real estate market by each of the selected elements. The following basic elements of the system of regulation of the development of the real estate market include: institutional, social, economic, infrastructure, investment components.
It is established that the organizational and economic mechanism of regulation of the real estate market includes four interrelated levels, providing adjustment of the approach to regulation of such market on the basis of complex use of organizational and economic instruments, providing the possibility of increasing the efficiency of functioning of the main market participants in accordance with modern socio-economic conditions. , rates of scientific and technological progress, trends and main directions of improvement and increase of competitiveness of Ukrainians vein economy. Implementation of the mechanism of program-targeted regulation allows to substantiate the conditions of spatial reorganization of communal services at different levels of management, the strategy of diversification of housing complex, as well as to develop a set of programs of development of small business and increase of sustainability of objects of residential infrastructure that ensure the functioning of the real estate market.

Keywords: public administration; mechanisms of state regulation; real estate market; organizational and economic instruments.

References

1. Heiets' V. M., Aleksandrova V. P., Art'omova T. I. (2003), Ekonomika Ukrainy. Stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku [Ukraine economy. Strategy and policy of long-term development], In-t ekonom. prohnozuvannia NAN Ukrainy, Feniks, Kyiv, Ukraine.
2. (2017), Kompleksna otsinka bidnosti ta sotsial'noho vidchuzhennia v Ukraini za I pivrichchia 2016-2017 rokiv [Comprehensive assessment of poverty and social exclusion in Ukraine in the first half of 2016-2017], Instytut demohrafii ta sotsial'nykh doslidzhen' imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. Pylypchuk V.P. (2014), “Improving the mechanism for managing real estate: a process-oriented approach”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia «Ekonomichni nauky». vol. 1(60), pp. 25-32.
4. Sudarenko O. V. (2010), “Participation of the state in financing the construction of social housing: foreign experience”, Derzhava i pravo, vol. 48, pp. 413-419.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 720

Відомості про авторів

А. В. Дубовик

Міжрегіональна академія управління персоналом

A. V. Dubovik

Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-9328-2304

Як цитувати статтю

Дубовик А. В. Організаційно-економічний та програмно-цільовий механізми державного регулювання ринку нерухомості. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1568 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.99

Dubovik, A. V. (2019), “Organizational-economic and programming-target mechanisms of state regulation of the real estate market”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1568 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.