EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІТИЧНО- ІНФОРМАЦІЙНІ БЕЗПЕКОВІ МЕХАНІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ У КОНТЕКСТІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН
В. Ф. Загурська-Антонюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.31

УДК: 351:327.5

В. Ф. Загурська-Антонюк

ПОЛІТИЧНО- ІНФОРМАЦІЙНІ БЕЗПЕКОВІ МЕХАНІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ У КОНТЕКСТІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН

Анотація

Усі процеси діяльності сучасного суспільства відбуваються та супроводжуються інформацією, яка стала центральною ланкою в системі обміну даними між суспільними суб’єктами. Окрім того, що інформація має відповідати реальним запитам дійсності, вона повинна бути зрозумілою, корисною, своєчасною та мати ціннісні орієнтири. Масові потоки інформації та управління ними в поєднанні з вдосконаленням ІТ змінюють розуміння конкурентності у суспільно-політичних сферах, яка вже призвела до незворотніх революційних змін у ґеополітичному процесі. І неочікуваним наслідком цього процесу є те, що ІТ та комунікаційні технології є одночасно причиною глобальної кризи та ключовим механізмом стабілізації у світому порядку XXI століття. Таким чином, робиться спроба відійти від стандартного підходу до проблем управління гуманітарно-політичною безпекою.
Засоби комунікації, увиразнюючи модель реальності, в той же час призводять до розширення меж масової культури, а разом з тим, утилітарних цінностей, сприяють наступу авторитарних, спотворених цінностей на гуманістично-ліберальні цінності та потреби як на індивідуальному рівні, так і загальнодержавному, навіть, цивілізаційному.
Геополітичні реалії сучасності свідчать, що процес формування нової моделі світового устрою ще не закінчився і продовжує розвиватися з високим ступенем непередбачуваності. Завершення епохи однополярного світу і вихід на міжнародну арену нових глобальних гравців, загострення конкуренції серед них за сфери впливу, подальше поглиблення розриву між бідними і багатими країнами, протиріччя між країнами з різними цивілізаційними світоглядами, загострення проблем обмеженості світових ресурсів, революційний технологічний прорив провідних країн, нарощування їх воєнно-економічних потужностей, сучасні війни – все це доводить, що збройна боротьба не втратила ролі інструменту зовнішньої політики. Поява нових воєнних викликів і загроз вимагає від держав пошуку адекватних рішень у забезпеченні оборонної політики.

Ключові слова: безпекові механізми; геополітичні зміни; інформаційна війна; політична комунікація; політично- інформаційна безпека; стратегічні комунікації.

Література

1. Богуцький П.П. Право інформаційної безпеки у системі права національної безпеки України. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. С. 11 - 13.
2. Бондаренко І.Д. Інформаційна складова гібридної війни РФ проти України. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. С. 13 - 15.
3. Варенья Н.М. Ідеологічне підгрунтя стратегічних комунікацій як форма протидії інформаційної агресії. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. С. 18 - 20.
4. Горовий В.М. Громадське інфотворення у підвищенні ефективності функціонування стратегічних комунікацій України. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. С. 29 - 31.
5. Ковалевський В. Політична комунікація як інструмент подолання кризових явищ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н Каразіна, 2010. № 912. С. 145 – 151.
6. Ковалевський В. Сучасний стан і тенденції медіа-сфери України. Політичний менеджмент, 2009. № 5. С. 109 – 119.
7. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності. НАН України; Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ : Ніка-Центр, 2008. 988 с.
8. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. Москва : СмартБук, 2009. 651 с.
9. Страшко І. В. Ціннісний характер інформаційних процесів постіндустріального суспільства. Імперативи поступу України в умовах цивілізаційних викликів сучасного світу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 116 с.
10. Терещук В. І. Трансформація домену влади держави під впливом ІКТ. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». 2010. № 6(74). С. 170 – 174.
11. Тоффлер Э. Третья волна. Москва: ООО «Фирма «Издательство АСТ»», 1999. 482 с.

V. F. Zagurska-Antoniuk

POLITICAL-INFORMATION SECURITY MECHANISMS IN THE UKRAINIAN STATE SYSTEM IN THE CONTEXT OF GEOPOLITICAL CHANGES

Summary

All processes of activity of modern society take place and accompanied by information that became a central link in the system of exchange of data between public subjects. Except that information must answer the real queries of reality, she must be clear, useful, timely and to have the valued reference-points. Mass streams of information and management by them in combination with perfection of ІТ change understanding of competition in social and political spheres, that already resulted in unreverse revolutionary changes in a geopolitical process. And the unexpected consequence of this process is that ІТ and of communication technologies is simultaneously reason of global crisis and key mechanism of stabilizing in the world order of XXI of century. Thus, an attempt to step back from the standard going near the problems of management humanitarian-political safety is done.
Facilities of communication, underlining the model of reality, at the same time result in expansion of limits of mass culture, and at the same time, utilitarian values, assist treading of the authoritarian, distorted values on humanistically-liberal values and necessities both at individual level and national, even, to civilization.
Geopolitical realities of contemporaneity testify that the process of forming of new model of the world mode did not yet make off and continues to develop with the high degree of unforeseeableness. Completion of epoch of the unipolar world and exit on the international scene of new global players, intensifying of competition among them for the spheres of influence, further deepening of break between poor and rich countries, contradiction between countries with different civilization world views, intensifying of problems of limit nature of world resources, revolutionary technological breach of leading countries, increase of them military-economic powers, modern wars is all prove, that armed fight not lose role instrument foreign policy. Appearance of new soldiery calls and threats requires from the states the search of adequate decisions in providing of defensive.

Keywords: safety mechanisms; geopolitical changes; informative war; political communication; political-informative safety; strategic communications.

References

1. Boguc'kyj, P.P. (2019). “Information security law in the system of national security law of Ukraine”. Zb. tez nauk. dop. nauk.-prakt. konf. [Collection of theses of sciences. ext. scientific and practical conference], Aktual'ni problemy upravlinnja informacijnoju bezpekoju derzhavy Actual problems of information security management of the state. Kyi'v : Nac. akad. SBU, pp. 11 - 13.
2. Bondarenko, I.D. (2019). “Information component of Russia's hybrid war against Ukraine”. Zb. tez nauk. dop. nauk.-prakt. Konf [Collection of theses of sciences. ext. scientific and practical conference], Aktual'ni problemy upravlinnja informacijnoju bezpekoju derzhavy Actual problems of information security management of the state. Kyi'v : Nac. akad. SBU, pp. 13 - 15.
3. Varen'ja, N.M. “Ideological basis of strategic communications as a form of counteracting information aggression”. Zb. tez nauk. dop. nauk.-prakt. Konf [Collection of theses of sciences. ext. scientific and practical conference], Aktual'ni problemy upravlinnja informacijnoju bezpekoju derzhavy Actual problems of information security management of the state. Kyi'v : Nac. akad. SBU, pp. 18 - 20.
4. Gorovyj, V.M. (2019). “Public information in improving the effectiveness of strategic communications of Ukraine”. Zb. tez nauk. dop. nauk.-prakt. Konf [Collection of theses of sciences. ext. scientific and practical conference], Aktual'ni problemy upravlinnja informacijnoju bezpekoju derzhavy Actual problems of information security management of the state. Kyi'v : Nac. akad. SBU, pp. 29 - 31.
5. Kovalevs'kyj V. (2010). “Political communication as a tool for overcoming crisis phenomena”. Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo universytetu imeni V. N Karazina, vol. 912, pp. 145 – 151.
6. Kovalevs'kyj, V. (2009). “The current state and tendencies of the media sphere of Ukraine”. Politychnyj menedzhment, vol. 5, pp. 109 – 119.
7. Politychna systema dlja Ukrai'ny: istorychnyj dosvid i vyklyky suchasnosti. NAN Ukrai'ny The political system for Ukraine: historical experience and challenges of the present. (2008). Instytut istorii' Ukrai'ny; Instytut politychnyh i etnonacional'nyh doslidzhen' im. I. F. Kurasa. Kyi'v : Nika-Centr, 988 p.
8. Pochepcov, G. G. (2009). Teorija kommunikacii Communication theory. Moskva : SmartBuk, 651 p.
9. Strashko, I. V. (2015). The value character of information processes in post-industrial society. Materialy Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], Imperatyvy postupu Ukrai'ny v umovah cyvilizacijnyh vyklykiv suchasnogo svitu The imperatives of Ukraine's progress in the face of the civilizational challenges of the modern world. Kyi'v : Vyd-vo NPU imeni M. P. Dragomanova, 116 p.
10. Tereshhuk, V. I. (2010). “Transformation of the domain of state power under the influence of ICT”. Naukovo-teoretychnyj i gromads'ko-politychnyj al'manah «Grani», vol. 6(74), pp. 170 – 174.
11. Toffler, Je. (1999). Tret'ja volna "Third wave". Moskva: OOO «Firma «Izdatel'stvo AST»».

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 950

Відомості про авторів

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

V. F. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, associate professor, associate professor of the chair of economic security, public administration and administration, State University «Zhytomyr Polytechnic»

ORCID:

0000-0003-3334-4494

Як цитувати статтю

Загурська-Антонюк В. Ф. Політично- інформаційні безпекові механізми в українській державній системі у контексті геополітичних змін. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1567 (дата звернення: 23.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.31

Zagurska-Antoniuk, V. F. (2020), “Political-information security mechanisms in the ukrainian state system in the context of geopolitical changes”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1567 (Accessed 23 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.