EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА РІВНЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
С. В. Касьянюк, М. С. Каракай

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.37

УДК: 354.35

С. В. Касьянюк, М. С. Каракай

ОЦІНКА РІВНЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено рівень інформатизації державного управління. Перш за все проаналізовані дані щодо наявності у домогосподарствах України комп’ютерів, ноутбуків та мобільних телефонів як основних апаратних пристроїв, з використанням яких можна отримувати електронні послуги. Наведено дані щодо розподілу домогосподарств за параметрами користування окремих апаратних засобів. Представлено дані щодо наявності апаратних засобів та доступу до Інтернет на підприємствах, а також розраховано основні показники інформатизації підприємств. На підставі чого зроблено висновок, що рівень інформатизації бізнес-процесів на підприємствах є середнім, однак рівень взаємодії з органами державної влади є недостатнім.
У статті наведено дані щодо міжнародної оцінки стану е-урядування в Україні. Їх аналіз свідчить, що Україна має середній рівень інформатизації державноуправлінських процесів, однак тенденція зміни в цілому є негативною. Зазначені проблеми обумовлені недостатнім рівнем електронної готовності органів влади України до впровадження інформаційно-аналітичного забезпечення. Результати оцінки індексу розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління в Україні свідчать , що рівень використання прикладних інформаційно-аналітичних програм в діяльності органів влади є низьким, як з огляду на їх відсутність, так і з огляду на компетенцію державних службовців, не високим є і рівень інформаційно-аналітичної підтримки надання електронних послуг.

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення; електронне урядування; рівень інформатизації; електронна готовність.

Література

1. Голобуцкий А. Цифровая демократия: реалии и перспективы. Электронное правительство и электронная демократия: сб. докладов. II Междунар. конф., Киев. 12 апр. 2002 г. - К., 2002. - С. 37 - 39.
2. Чукут С. А., Клименко І. В., Линьов К. О. Електронний уряд: наук.-практ. довід, / за заг. ред. С. А. Чукут. - К. : Вид-во НАДУ, 2007. - 76 с.
3. Фурашев В. М., Ланде Д. В., Григор’єв О. М., Фурашев О. В. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє: монографія - К. : Інжинірін, 2005. - 164 с.
4. Семенченко А.І. Концепцептуальні засади розвитку електронного урядування в Україні. - К., 2009. - 82 с.
5. Концепція розвитку електронного урядування в Україні від 13 жовт. 2010р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua.
6. Семенченко А. Організаційно-правові механізми державного управління розвитком електронного врядування в Україні в контексті інформаційної безпеки та інтеграції в ЄС. Наука і оборона. – 2013. – № 3. – С. 14-20.
7. Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навч. посіб. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 296 с.
8. Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2010 року): статистичний зб. – К. : ДКСтУ, 2011. – 156 с.
9. Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2012 року): статистичний зб. – К. : ДССтУ, 2013. – 157 с.
10. Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2014 року): статистичний зб. – К. : ДССтУ, 2015. – 157 с.
11. Харченко В. В., Онищук В. Р. До питання інформаційного забезпечення управління аграрного підприємництва. Інноваційна економіка. – 2013. – № 5 (43). – С. 332-336.
12. United Nations E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2010-Survey/Complete-survey.pdf.
13. United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want. URL: https://publicadministration. un.org /egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014.

S. Kasianiuk, M. Karakai

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND THE STATE OF IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNANCE IN UKRAINE

Summary

The article defines the level of informatization of public administration. First of all, the data on the availability of computers, laptops and mobile phones in the Ukrainian households as the main hardware devices for receiving electronic services are analyzed. The data on the distribution of households by the parameters of the use of individual hardware are given. The data on availability of hardware and Internet access at the enterprises are presented, as well as the basic indicators of informatization of enterprises are calculated. On the basis of this, it is concluded that the level of informatization of business processes in enterprises is medium, but the level of interaction with public authorities is insufficient.
The article provides data on the international assessment of the state of e-government in Ukraine. Their analysis shows that Ukraine has an average level of informatization of public administration processes, but the tendency for change as a whole is negative. It should also be noted that, against the background of other, especially European, countries, Ukraine has a much worse dynamic of introducing eGovernment elements into the government system, widening the gap between Ukraine and the most effective countries in terms of quality of online service delivery and participation in eGovernment, which largely determine the amount of information and analytical work in the authorities. A more meticulous analysis revealed that the low level of TII was due to two factors - low availability of landline phones and low access to broadband. The low value of OSI was influenced by the low level of electronic document flow between public authorities, on the one hand, and the public and business, on the other, an extremely poor level of transaction execution; the failure of the feedback mechanism to improve the delivery of electronic administrative services.
These problems are caused by insufficient level of electronic readiness of the Ukrainian authorities to implement information and analytical support. The results of the assessment of the index of development of information and analytical support of public administration in Ukraine show that the level of use of applied information and analytical programs in the activity of the authorities is low, both in view of their absence and in view of the competence of civil servants, and the level of information and analytical support for the provision of electronic services.

Keywords: information and analytical support; e-governance; level of informatization; e-readiness.

References

1. Holobutskyj, A. (2002), “Digital democracy: realities and prospects”, Jelektronnoe pravitel'stvo i jelektronnaja demokratija : sbornik dokladov [E-government and e-democracy: a collection of reports.], II Mezhdunarodnaja konferencija [II International Conference], April 12th, Kiev, Ukraine, pp. 37 - 39.
2. Chukut, S.A. Klymenko, I.V. and Lyn'ov, K.O. (2007), Elektronnyy uryad : naukovo-praktychnyy dovidnyk [E-Government: A Scientific and Practical Handbook], Vydavnytstvo NADU, Kiev, Ukraine, p. 76.
3. Furashev, V.M. Lande, D.V. Hryhor'iev, O.M. and Furashev, O.V. (2005), Elektronne informatsijne suspil'stvo Ukrainy: pohliad u s'ohodennia i majbutnie: monohrafiia [The electronic information society of Ukraine: a look into the present and the future: monograph], Inzhynirin, Kiev, Ukraine, p. 164.
4. Semenchenko, A.I. (2009), Kontseptseptualʹni zasady rozvytku elektronnoho uryaduvannya v Ukrayini [Conceptual foundations of the development of e-government in Ukraine], Kiev, Ukraine, p. 82.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine, “The concept of eGovernment development in Ukraine from October 13, 2010” Kontseptsiya rozvytku elektronnoho uryaduvannya v Ukrayini vid 13 zhovt. 2010r., available at: http://zakon2.rada.gov.ua (Accessed 04 Dec 2019).
6. Semenchenko, A. (2013), “Organizational and Legal Mechanisms of Public Administration in the Development of E-Governance in Ukraine in the Context of Information Security and Integration in the EU”, Nauka i oborona, vol. 3, pp. 14-20.
7. Tomashevsʹkyy, O.M. Tsehelyk, H.H. Viter, M.B. and Duduk, V.I. (2012), Informatsiyni tekhnolohiyi ta modelyuvannya biznes-protsesiv. Navchalʹnyy posibnyk [Information technology and business process modeling. Tutorial], Vydavnytstvo «Tsentr uchbovoyi literatury», Kiev, Ukraine, p. 296.
8. Nayavnistʹ u domohospodarstvakh tovariv tryvaloho korystuvannya (za danymy vybirkovoho opytuvannya domohospodarstv u zhovtni 2010 roku): statystychnyy zbirnyk [Availability of durable goods in households (according to the sample of households in October 2010): statistical summary] (2011), DKStU, Kiev, Ukraine, p. 156.
9. Nayavnistʹ u domohospodarstvakh tovariv tryvaloho korystuvannya (za danymy vybirkovoho opytuvannya domohospodarstv u zhovtni 2012 roku): statystychnyy zbirnyk [Availability of durable goods in households (according to the sample of households in October 2012): statistical summary] (2013), DKStU, Kiev, Ukraine, p. 157.
10. Nayavnistʹ u domohospodarstvakh tovariv tryvaloho korystuvannya (za danymy vybirkovoho opytuvannya domohospodarstv u zhovtni 2014 roku): statystychnyy zbirnyk [Availability of durable goods in households (according to the sample of households in October 2014): statistical summary] (2015), DKStU, Kiev, Ukraine, p. 157.
11. Kharchenko, V.V. and Onyshchuk, V.R. (2013), “On the issue of information support of the management of agrarian entrepreneurship”, Innovatsiyna ekonomika, vol. 5 (43), pp. 332-336.
12. United Nations E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis, available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2010-Survey/Complete-survey.pdf (Accessed 04 Dec 2019).
13. United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want, available at: https://publicadministration. un.org /egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014 (Accessed 04 Dec 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-28

Кількість переглядів: 691

Відомості про авторів

С. В. Касьянюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри Економіки підприємства,Донбаська державна машинобудівна академія

S. Kasianiuk

PhD of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of economy of enterprises,Donbas state machine-building academy

ORCID:

0000-0002-1552-2050


М. С. Каракай

к. н. з держ. упр., доцент,доцент кафедри Обліку оподаткування та економічної безпеки,Донбаська державна машинобудівна академія

M. Karakai

PhD of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Taxation and Economic SecurityDonbas state machine-building academy

ORCID:

0000-0002-3996-5788

Як цитувати статтю

Касьянюк С. В., Каракай М. С. Оцінка рівня інформатизації державного управління та стану впровадження електронного урядування в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1564 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.37

Kasianiuk, S. and Karakai, M. (2019), “Assessment of the level of information of public administration and the state of implementation of electronic governance in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1564 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.